Regional Achievement Test (Sl)-ls 3

18 Questions | Total Attempts: 351

SettingsSettingsSettings
Regional Achievement Test (Sl)-ls 3 - Quiz

ALS Region XI efforts for Secondary Learners


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Nagtitinda si Ana ng ice candy tuwing tag-init sa halagang P1.00 ang isa. Isang araw nalaman niya na nagtitinda din ng ice candy ang kanyang kapitbahay na si Carla sa halagang 75 centimos naman ang isa. Kung ikaw si Ana, ano ang gagawin mo?
  • A. 

   Tumigil sa pagtitinda ng ice candy

  • B. 

   Paratangan si Carla ng hindi patas na kompetisyon.

  • C. 

   Gumawa ng mas malaki at mas masarap na ice candy.

  • D. 

   Magalit dahil sa kompetisyon.

 • 2. 
  Alin sa mga sumusunod ang katangian ng isang matagumpay na negosyante?
  • A. 

   Nakikipagsapalaran

  • B. 

   Mas malaki ang pagkalugi kaysa kita.

  • C. 

   Hindi nababahala sa kompetisyon

  • D. 

   Mabagal gumawa ng mga desisyon

 • 3. 
   Ang mga sumusunod ay mga hakbang na dapat sundin ng
  isang nagtatayo ng negosyo. Alin ang wastong pagkakasunud- sunod nito? 1 – Suriin/Pag-aralan ang pisibilidad ng negosyo sa iyong komunidad.2 – Mangalap o mag-ipon ng capital para sa negosyo 3 – Ayusin ang mga kailangang trabaho at produksion4- Kilalanin ang mga oportunidad para sa negosyo sa iyong komunidad
  • A. 

   1 – 2 – 3 – 4

  • B. 

   4 – 1 – 2 – 3

  • C. 

   4 – 3 – 2 – 1

  • D. 

   1 – 4 – 3 – 2

 • 4. 
   Ito ay nagsasaad ng halaga na kakailanganin mo sa
  pagpapatayo ng negosyo.
  • A. 

   Pangunahing palagay

  • B. 

   Pinansiyal na pagsusuri

  • C. 

   Kabuuang halaga ng proyekto

  • D. 

   Pinanggagalingan ng pagpipinanse

 • 5. 
  Isang komunidad ng mga organismo na may kaugnayan sa bawat isa at sa mga salik na bumubuo sa kanilang kapaligiran.
  • A. 

   Ecosystem

  • B. 

   Muro-ami

  • C. 

   Urban system

  • D. 

   Kaingin

 • 6. 
  Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa natural na pagkasira ng kapaligiran?
  • A. 

   Pagkalbo ng mga gubat

  • B. 

   Paggamit ng dinamita sa pangingisda

  • C. 

   Pagsabog ng bulkan

  • D. 

   Pagbubuga ng makapal na usok mulsa sa pabrika

 • 7. 
  Alin sa mga sumusunod na gawain ang tumutulong sa pagpapanumbalik ng nasirang kapaligiran ?
  • A. 

   Pagtapon ng basura sa mga ilog

  • B. 

   Paglalaba ng mga damit sa tabing –ilog

  • C. 

   Pagpatay sa butanding at iba pang nanganganib na hayop

  • D. 

   Pagmamatyag sa mga protektadong kagubatan

 • 8. 
   Ano ang tawag sa pananggang takip o layer na nakapalibot sa ating planeta na tumatabig sa ultraviolet rays ng araw?
  • A. 

   Atmospera

  • B. 

   Exospera

  • C. 

   Ozone

  • D. 

   Tropospera

 • 9. 
   Ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan upang mabawasan ang polusyon sa hangin?
  • A. 

   Magpatupad ng mas mahigpit na pamantayan hinggil sa emisyon

  • B. 

   Magpatupad ng mas mabigat na parusa sa mga nagpapadumi ng hangin

  • C. 

   Magsasakatuparan ng sistema sa pagsisiyasat sa ibat ibang sasakyan

  • D. 

   Lahat ng nasa itaas

 • 10. 
   Alin sa mga sumusunod na kaugalian ang nagtataguyod ng pagtitipid ng enerhiya ?
  • A. 

   Paggamit ng mga produktong gumagamit ng maraming kantidad ng enerhiya

  • B. 

   Kawalan ng tamang insulasyon sa mga kabahayan

  • C. 

   Pagpatay ng ilaw kapag hindi ginagamit

  • D. 

   Paglagay ng air conditioner sa mas mataas na temperature

 • 11. 
   Ang mga pestisidyo ay mga sangkap na ginagamit sa _________.
  • A. 

   Pagkontrol ng peste

  • B. 

   Paggamot ng sakit ng tao

  • C. 

   Pagpapanatili ng kalinisan ng tubig

  • D. 

   Pagpapanatili ng kalusugan ng mga halaman

 • 12. 
   Alin sa mga sumusunod ang hindi maaaring gamitin sa paggawa ng organikong pataba ?
  • A. 

   Dumi ng mga hayop

  • B. 

   mga plastic

  • C. 

   Mga bulok na pagkain

  • D. 

   Natutuyong mga halaman

 • 13. 
   Ang Integrated Pest Management (IPM) ay isang konsepto na :
  • A. 

   Tumutulong sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan

  • B. 

   Nagbibigay ng mga epektibong pamamaraan upang labanan ang mga sakit at peste sa mga halaman

  • C. 

   Pinag-aaralan ang siklo(cycle) ng buhay ng mga peste upang makahanap ng mga natural na pamamaraan sa pagpuksa ng mga ito.

  • D. 

   Lahat ng mga nabanggit sa itaas.

 • 14. 
   Pinapayagan ang isang empleyado ng kaukulang bilang ng di pagpasok sa trabaho dahil sa kanyang _____________ .
  • A. 

   Vacation leave

  • B. 

   Sick leave

  • C. 

   leave without pay

  • D. 

   Absence without leave

 • 15. 
   Tinatawag na _____________ ang pinakamababang sahod na maaaring tanggapin ng isang manggagawa.
  • A. 

   Wage per hour

  • B. 

   Monthly pay

  • C. 

   Daily wage

  • D. 

   minimum wage

 • 16. 
   Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng paalaala o babala para sa kaligtasan ?
  • A. 

   Panganib! Malalim na Hukay (Danger! Deep Excavation)

  • B. 

   2. Mag-ingat sa Bumabagsak na Bagay o Labi (Watch Out for Falling Debris)

  • C. 

   Huminto at Mag-ingat (Park at Your Own Risk)

  • D. 

   Palikuran (Rest Room)

 • 17. 
   Ginagawa ito upang matiyak ang kalagayang ekonomiko ng isang pamayanan.
  • A. 

   Economic Survey

  • B. 

   Census

  • C. 

   Research o Pananaliksik

  • D. 

   Poll Survey

 • 18. 
   Sino sa mga sumusunod na opisyal ng kooperatiba ang magbibigay ng ulat pampinasiya ?
  • A. 

   Ingat-yaman

  • B. 

   Accountant

  • C. 

   Pangulo

  • D. 

   Bookkeeper

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.