Regional Achievement Test (Sl)-ls 3

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Georly
G
Georly
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 4,958
Questions: 18 | Attempts: 517

SettingsSettingsSettings
Regional Achievement Test (Sl)-ls 3 - Quiz

ALS Region XI efforts for Secondary Learners


Questions and Answers
 • 1. 

  1. Nagtitinda si Ana ng ice candy tuwing tag-init sa halagang P1.00 ang isa. Isang araw nalaman niya na nagtitinda din ng ice candy ang kanyang kapitbahay na si Carla sa halagang 75 centimos naman ang isa. Kung ikaw si Ana, ano ang gagawin mo?

  • A.

   Tumigil sa pagtitinda ng ice candy

  • B.

   Paratangan si Carla ng hindi patas na kompetisyon.

  • C.

   Gumawa ng mas malaki at mas masarap na ice candy.

  • D.

   Magalit dahil sa kompetisyon.

  Correct Answer
  C. Gumawa ng mas malaki at mas masarap na ice candy.
  Explanation
  If you are Ana, the best course of action would be to make a bigger and tastier ice candy. This way, you can attract more customers and potentially compete with Carla's lower price. By improving the quality of your product, you can differentiate yourself from the competition and potentially retain your customers.

  Rate this question:

 • 2. 

  Alin sa mga sumusunod ang katangian ng isang matagumpay na negosyante?

  • A.

   Nakikipagsapalaran

  • B.

   Mas malaki ang pagkalugi kaysa kita.

  • C.

   Hindi nababahala sa kompetisyon

  • D.

   Mabagal gumawa ng mga desisyon

  Correct Answer
  A. Nakikipagsapalaran
  Explanation
  The correct answer is "Nakikipagsapalaran." This is because a successful entrepreneur is someone who takes risks and is willing to venture into new opportunities. They are not afraid to take chances and are willing to step out of their comfort zone in order to achieve success.

  Rate this question:

 • 3. 

   Ang mga sumusunod ay mga hakbang na dapat sundin ng
  isang nagtatayo ng negosyo. Alin ang wastong pagkakasunud- sunod nito? 1 – Suriin/Pag-aralan ang pisibilidad ng negosyo sa iyong komunidad.2 – Mangalap o mag-ipon ng capital para sa negosyo 3 – Ayusin ang mga kailangang trabaho at produksion4- Kilalanin ang mga oportunidad para sa negosyo sa iyong komunidad

  • A.

   1 – 2 – 3 – 4

  • B.

   4 – 1 – 2 – 3

  • C.

   4 – 3 – 2 – 1

  • D.

   1 – 4 – 3 – 2

  Correct Answer
  B. 4 – 1 – 2 – 3
  Explanation
  The correct order of steps for starting a business is to first identify the opportunities in your community, then analyze the feasibility of the business, next gather or save capital for the business, and finally organize the necessary tasks and production. This order ensures that you have a clear understanding of the market and potential customers before investing any money or resources into the business.

  Rate this question:

 • 4. 

   Ito ay nagsasaad ng halaga na kakailanganin mo sa
  pagpapatayo ng negosyo.

  • A.

   Pangunahing palagay

  • B.

   Pinansiyal na pagsusuri

  • C.

   Kabuuang halaga ng proyekto

  • D.

   Pinanggagalingan ng pagpipinanse

  Correct Answer
  C. Kabuuang halaga ng proyekto
  Explanation
  This answer is correct because the phrase "nagsasaad ng halaga na kakailanganin mo sa pagpapatayo ng negosyo" translates to "states the amount you will need for starting a business." Among the given options, "kabuuang halaga ng proyekto" translates to "total project cost," which accurately represents the amount needed for starting a business.

  Rate this question:

 • 5. 

  Isang komunidad ng mga organismo na may kaugnayan sa bawat isa at sa mga salik na bumubuo sa kanilang kapaligiran.

  • A.

   Ecosystem

  • B.

   Muro-ami

  • C.

   Urban system

  • D.

   Kaingin

  Correct Answer
  A. Ecosystem
  Explanation
  An ecosystem refers to a community of organisms that are interconnected and interact with each other, as well as with the factors that make up their environment. It includes both living organisms, such as plants and animals, and non-living factors, such as water, air, and soil. This definition aligns with the given statement that describes a community of organisms and the factors that make up their environment. Therefore, the correct answer is ecosystem.

  Rate this question:

 • 6. 

  Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa natural na pagkasira ng kapaligiran?

  • A.

   Pagkalbo ng mga gubat

  • B.

   Paggamit ng dinamita sa pangingisda

  • C.

   Pagsabog ng bulkan

  • D.

   Pagbubuga ng makapal na usok mulsa sa pabrika

  Correct Answer
  C. Pagsabog ng bulkan
  Explanation
  The correct answer is "pagsabog ng bulkan." Volcanic eruptions can cause significant damage to the environment. They release large amounts of ash, gases, and lava, which can destroy vegetation, pollute water sources, and disrupt ecosystems. The ash and gases emitted during volcanic eruptions can also contribute to air pollution and climate change. Therefore, the eruption of a volcano can lead to the natural destruction of the environment.

  Rate this question:

 • 7. 

  Alin sa mga sumusunod na gawain ang tumutulong sa pagpapanumbalik ng nasirang kapaligiran ?

  • A.

   Pagtapon ng basura sa mga ilog

  • B.

   Paglalaba ng mga damit sa tabing –ilog

  • C.

   Pagpatay sa butanding at iba pang nanganganib na hayop

  • D.

   Pagmamatyag sa mga protektadong kagubatan

  Correct Answer
  D. Pagmamatyag sa mga protektadong kagubatan
  Explanation
  Observing protected forests helps in the restoration of the damaged environment by monitoring and ensuring the protection of these areas. This activity helps in preserving the biodiversity, preventing illegal activities such as logging or poaching, and promoting sustainable practices within these forests. By keeping a watchful eye on protected forests, we can contribute to their conservation and help restore the damaged environment.

  Rate this question:

 • 8. 

   Ano ang tawag sa pananggang takip o layer na nakapalibot sa ating planeta na tumatabig sa ultraviolet rays ng araw?

  • A.

   Atmospera

  • B.

   Exospera

  • C.

   Ozone

  • D.

   Tropospera

  Correct Answer
  C. Ozone
  Explanation
  The correct answer is ozone. Ozone is the layer in the atmosphere that surrounds our planet and absorbs the ultraviolet rays from the sun.

  Rate this question:

 • 9. 

   Ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan upang mabawasan ang polusyon sa hangin?

  • A.

   Magpatupad ng mas mahigpit na pamantayan hinggil sa emisyon

  • B.

   Magpatupad ng mas mabigat na parusa sa mga nagpapadumi ng hangin

  • C.

   Magsasakatuparan ng sistema sa pagsisiyasat sa ibat ibang sasakyan

  • D.

   Lahat ng nasa itaas

  Correct Answer
  D. Lahat ng nasa itaas
  Explanation
  The correct answer is "lahat ng nasa itaas" which means "all of the above" in English. This suggests that the government should implement stricter emission standards, impose heavier penalties on air polluters, and establish a system for investigating different vehicles. All of these actions combined can help reduce air pollution.

  Rate this question:

 • 10. 

   Alin sa mga sumusunod na kaugalian ang nagtataguyod ng pagtitipid ng enerhiya ?

  • A.

   Paggamit ng mga produktong gumagamit ng maraming kantidad ng enerhiya

  • B.

   Kawalan ng tamang insulasyon sa mga kabahayan

  • C.

   Pagpatay ng ilaw kapag hindi ginagamit

  • D.

   Paglagay ng air conditioner sa mas mataas na temperature

  Correct Answer
  C. Pagpatay ng ilaw kapag hindi ginagamit
  Explanation
  One of the habits that promotes energy conservation is turning off lights when they are not in use. This helps to reduce unnecessary energy consumption and save electricity.

  Rate this question:

 • 11. 

   Ang mga pestisidyo ay mga sangkap na ginagamit sa _________.

  • A.

   Pagkontrol ng peste

  • B.

   Paggamot ng sakit ng tao

  • C.

   Pagpapanatili ng kalinisan ng tubig

  • D.

   Pagpapanatili ng kalusugan ng mga halaman

  Correct Answer
  A. Pagkontrol ng peste
  Explanation
  Pestisidyo ay mga sangkap na ginagamit sa pagkontrol ng peste. Ang mga ito ay ginagamit upang labanan at kontrolin ang mga peste tulad ng mga insekto, mga mikrobyo, at mga damo na maaaring makasira sa mga pananim at mga halaman. Ang paggamit ng mga pestisidyo ay isang paraan ng pagpapangalaga sa mga tanim at pagpapanatili ng kanilang kalusugan at produksyon.

  Rate this question:

 • 12. 

   Alin sa mga sumusunod ang hindi maaaring gamitin sa paggawa ng organikong pataba ?

  • A.

   Dumi ng mga hayop

  • B.

   mga plastic

  • C.

   Mga bulok na pagkain

  • D.

   Natutuyong mga halaman

  Correct Answer
  B. mga plastic
  Explanation
  Plastics cannot be used in making organic fertilizer because they are synthetic materials that do not decompose naturally. Organic fertilizers are made from natural substances, such as animal manure, rotten food, and dried plants, which provide essential nutrients to the soil. Plastics, on the other hand, do not break down and can contaminate the soil, causing harm to plants and the environment.

  Rate this question:

 • 13. 

   Ang Integrated Pest Management (IPM) ay isang konsepto na :

  • A.

   Tumutulong sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan

  • B.

   Nagbibigay ng mga epektibong pamamaraan upang labanan ang mga sakit at peste sa mga halaman

  • C.

   Pinag-aaralan ang siklo(cycle) ng buhay ng mga peste upang makahanap ng mga natural na pamamaraan sa pagpuksa ng mga ito.

  • D.

   Lahat ng mga nabanggit sa itaas.

  Correct Answer
  D. Lahat ng mga nabanggit sa itaas.
  Explanation
  Integrated Pest Management (IPM) is a concept that helps maintain the balance of nature by providing effective methods to combat diseases and pests in plants. It involves studying the life cycle of pests to find natural ways to eliminate them. The correct answer states that IPM encompasses all of the mentioned aspects, which include maintaining the balance of nature, providing effective methods, and studying the life cycle of pests.

  Rate this question:

 • 14. 

   Pinapayagan ang isang empleyado ng kaukulang bilang ng di pagpasok sa trabaho dahil sa kanyang _____________ .

  • A.

   Vacation leave

  • B.

   Sick leave

  • C.

   leave without pay

  • D.

   Absence without leave

  Correct Answer
  A. Vacation leave
  Explanation
  An employee is allowed to have a certain number of absences from work due to their vacation leave.

  Rate this question:

 • 15. 

   Tinatawag na _____________ ang pinakamababang sahod na maaaring tanggapin ng isang manggagawa.

  • A.

   Wage per hour

  • B.

   Monthly pay

  • C.

   Daily wage

  • D.

   minimum wage

  Correct Answer
  D. minimum wage
  Explanation
  The term "minimum wage" refers to the lowest amount of salary that a worker can legally receive. It is a standard set by the government to ensure that workers are paid a fair and decent wage for their work. This term is commonly used in labor laws and regulations to protect workers from exploitation and to provide them with a basic level of income.

  Rate this question:

 • 16. 

   Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng paalaala o babala para sa kaligtasan ?

  • A.

   Panganib! Malalim na Hukay (Danger! Deep Excavation)

  • B.

   2. Mag-ingat sa Bumabagsak na Bagay o Labi (Watch Out for Falling Debris)

  • C.

   Huminto at Mag-ingat (Park at Your Own Risk)

  • D.

   Palikuran (Rest Room)

  Correct Answer
  D. Palikuran (Rest Room)
  Explanation
  The correct answer is "Palikuran (Rest Room)" because it does not provide any warning or reminder for safety. It is simply a sign indicating the location of a restroom. The other options, "Danger! Deep Excavation," "Watch Out for Falling Debris," and "Park at Your Own Risk," all serve as reminders or warnings to be cautious of potential dangers or hazards.

  Rate this question:

 • 17. 

   Ginagawa ito upang matiyak ang kalagayang ekonomiko ng isang pamayanan.

  • A.

   Economic Survey

  • B.

   Census

  • C.

   Research o Pananaliksik

  • D.

   Poll Survey

  Correct Answer
  A. Economic Survey
  Explanation
  An economic survey is conducted to assess and analyze the economic condition of a community or society. It involves collecting data and information on various economic indicators such as income, employment, production, consumption, and investment. The survey helps in understanding the overall economic performance, identifying areas of improvement, and formulating appropriate policies and strategies to promote economic growth and development. It provides valuable insights into the current state of the economy and helps in making informed decisions for the betterment of the community.

  Rate this question:

 • 18. 

   Sino sa mga sumusunod na opisyal ng kooperatiba ang magbibigay ng ulat pampinasiya ?

  • A.

   Ingat-yaman

  • B.

   Accountant

  • C.

   Pangulo

  • D.

   Bookkeeper

  Correct Answer
  B. Accountant
  Explanation
  The Accountant is the official in the cooperative who is responsible for giving financial reports.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.