Kuiz 1 - Am

25 Questions
Kuiz 1 - Am

Kuiz ini bertujuan untuk menguji kefahaman anda berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Galbraith (1967) mendifinisikan teknologi sebagai kemahiran
  • A. 

   Menggunakan alat untuk sesuatu keperluan

  • B. 

   Mengaplikasikan idea dalam proses perlaksanaan

  • C. 

   Yang dijalankan melalui satu proses, kaedah dan idea

  • D. 

   Menggunakan pengetahuan secarra sistematik dan praktikal

 • 2. 
  Rajah di bawah menunjukkan model Edgar Dale (1946) dalam Kon Pengalaman Dale. Media pengajaran dapat digolongkan dalam Pengalaman Ikonik kecuali
  • A. 

   Bahan pameran

  • B. 

   Gambar bergerak

  • C. 

   Gambar kaku

  • D. 

   Rakaman audio

 • 3. 
  Manakah antara berikut bukan merupakan fungsi media pengajaran dalam pengajaran?
  • A. 

   Pendidikan Jarak Jauh

  • B. 

   Pelaksanaan pembelajaran kendiri

  • C. 

   Pelaksanaan pengajaran secara langsung

  • D. 

   Menyediakan pendidikan bagi pelajar istimewa sahaja

 • 4. 
  Rajah 2 menunjukkan langkah dalam analisis model ASSURE. Nyatakan langkah X yang diimaksudkan dalam Rajah 2
  • A. 

   Penerokaan isu

  • B. 

   Pemilihan media

  • C. 

   Kemahiran berfikir

  • D. 

   Pengalaman pembelajaran

 • 5. 
  Grafik terdiri daripada elemen-elemen berikut kecuali
  • A. 

   Saiz

  • B. 

   Ruang

  • C. 

   Garisan

  • D. 

   Permukaan

 • 6. 
  Reka bentuk pengajaran penting untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan kerana reka bentuk pegajaran merupakan
  • A. 

   Satu model pengajaran teruji dan tersusun untuk mengajar sesuatu topik

  • B. 

   Bentuk pengajaran yang terkini termasuk langkah perancangan yang rapi

  • C. 

   Teori pengajaran mengenai pengurusan alat dalam makmal pembelajaran

  • D. 

   Satu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menila

 • 7. 
  Prinsip rekabentuk visual adalah cara menggunakan elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan. Manakah antara berikut merupakan prinsip rekabentuk visual?I. SimplisitiII. DominanIII. PolaIV. Harmoni
  • A. 

   I dan II sahaja

  • B. 

   II dan III sahaja

  • C. 

   II, III dan IV sahaja

  • D. 

   I, II, III dan IV sahaja

 • 8. 
  Dalam pengajaran topik gunung berapi, seorang guru ingin menerangkan cara-cara bagaimana letupan gunung berapi terjadi serta kesan-kesannya. untuk mencapai tujuan tersebut, media pengajaran yang paling sesuai digunakan ialah
  • A. 

   Carta

  • B. 

   Video

  • C. 

   Slaid

  • D. 

   Alatan mudah alih

 • 9. 
  Merujuk kepada Gambar 1, apakah fungsi bahagian kamera yang bertanda P di bawah?
  • A. 

   Kawalan Fokus

  • B. 

   Kawalan Shutter (shutter release)

  • C. 

   Kawalan Aparture (Apature control)

  • D. 

   Kawalan halaju pengatup (shutter speed cntrol)

 • 10. 
  Berdasarkan Rajah 3, terangkan apakah maksud Peraturan Satu pertiga teknik persembahan grafik?I. Cara manusia menyaring sesuatu visualII. Menunjukkan gerakan dalam rekaan visualIII. Perhatian manusia tertumpu lebih di atas sudut kiriIV. Petak-petak digunakan untuk menunjukkan item utama
  • A. 

   I dan II sahaja

  • B. 

   I dan III sahaja

  • C. 

   II dan IV sahaja

  • D. 

   III dan IV sahaja

 • 11. 
  Merujuk kepada Gambar 2 di atas, bahagian manakah perlu digunakan untuk mengawal kecerahan imej?
  • A. 

   P

  • B. 

   Q

  • C. 

   R

  • D. 

   S

 • 12. 
  Berikut adalah kelebihan penggunaan OHP kecuali
  • A. 

   Bilik tidak perlu gelap

  • B. 

   Penyampai menghadap penonton

  • C. 

   Objek 3D boleh ditayangkan

  • D. 

   Sesuai digunakan di tempat terbuka

 • 13. 
  Pernyataan-pernyataan yang berikut menunjukkan kelebihan penggunaan rakaman audio dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali
  • A. 

   Rakaman audio senang untuk diperbanyakan

  • B. 

   Rakaman audio boleh digunakan pada bila-bila masa

  • C. 

   Rakaman audio boleh disunting dengan mudah melalui perisian komputer

  • D. 

   Rakaman audio memerlukan kepakaran untuk membuat sebarang suntingan

 • 14. 
  Sebuah kamera video digerakkan dari tengah ke atas atau tengah ke bawah. Apakah jenis pergerakan tersebut?
  • A. 

   Tilting

  • B. 

   Panning

  • C. 

   Pergerakan Dolly

  • D. 

   Pergerakan Tuck

 • 15. 
  Cikgu Laila telah menyiapkan sebuah persembahan multimedia menggunakan persembahan elektronik. Namun beliau mendapati multimedia yang dihasilkan tidak menepati ciri mesra pengguna.Apakah tindakan yang perlu diambil oleh Cikgu Laila untuk mengatasi masalah ini?
  • A. 

   Membiarkan sahaja hal tersebut

  • B. 

   Menambah animmasi teks dan grafik

  • C. 

   Menambah butang atau ikon untuk pautan slaid

  • D. 

   Menyelitkan video dan audio yang lebih menarik

 • 16. 
  Semasa menggunakan Aplikasi Microsoft Access di manakah semua data awal biasanya dimasukkan?
  • A. 

   Jadual (Table)

  • B. 

   Queri (Query)

  • C. 

   Borang (Form)

  • D. 

   Laporan (Report)

 • 17. 
  Antara perisian berikut yang manakah paling sesuai untuk membina persembahan multimedia interaktif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran?
  • A. 

   Flash

  • B. 

   Toolbook

  • C. 

   Movie Maker

  • D. 

   Soundforge

 • 18. 
  Hak cipta boleh didefinisikan sebagai
  • A. 

   Hak untuk mereka cipta dan mencipta sesuatu

  • B. 

   Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk selama-lamanya

  • C. 

   Satu set hak eksklusif yang mengawal penggunaan sesuatu pernyataan idea atau maklumat

  • D. 

   Satu set hak untuk memiliki atau mengawal sesuatu untuk tempoh terhad

 • 19. 
  Manakah antara aktiviti berikut yang boleh memelihara kerahsiaan penggunaan e-mel?
  • A. 

   Penggunaann anti virus setiap hari

  • B. 

   Penggunaan ID pengguna dan kata laluan

  • C. 

   Penggunaan alamat emel domain organisasi sendiri

  • D. 

   Penghantaran emel kepada orang yang dikenali sahaja

 • 20. 
  Undang Paten bertujuan untuk mengawal
  • A. 

   Penemuan baru dan juga proses penemuan

  • B. 

   Rahsia perdagangan

  • C. 

   Ketulenan kerja seseorang

  • D. 

   Prestasi perdagangan

 • 21. 
  Semua berikut merupakan hukuman denda yang akan dikenakan sekiranya seseorang melanggar akta hakcipta pindaan 1997 kecuali:
  • A. 

   Hukuman denda maksimum RM250,000.00

  • B. 

   Hukuman penjara bagi satu tempoh maksimum tiga tahun

  • C. 

   Hukuman penjaara bagi suatu tempoh maksimum lima tahun

  • D. 

   Hukuman denda maksimum RM300,000.00

 • 22. 
  Sesuatu media yang baik mempunyai ciri-ciri berikut:i.  menyokong pemikiran tinggiii. menyampai kandungan secara mendalamiii. memboleh penerokaan isu secara mendalamiv. memperkembang kemahiran berfikir
  • A. 

   I & ii

  • B. 

   Ii & iv

  • C. 

   I, ii & iii

  • D. 

   I, ii, iii & iv

 • 23. 
  Pilih urutan peringkat yang tepat dalam model ADDIE
  • A. 

   Reka bentuk, analisis, laksana, perkembangan dan penilaian

  • B. 

   Analisis, reka bentuk, laksana, perkembangan dan penilaian

  • C. 

   Perkembangan, laksana, penilaian, reka bentuk dan analisis

  • D. 

   Analisis, reka bentuk, perkembangan, laksana dan penilaian

 • 24. 
  Berdasarkan satu pelajaran sejarah yang diajar, pelajar dikehandaki membina semula situasi di atas meja dengan alaam sekitar dilukis pada kadbod dan dilekatkan pada dinding sebagai latar. Situasi ini digambarkan dalam
  • A. 

   Model

  • B. 

   Diorama

  • C. 

   Carta aliran

  • D. 

   Lukisan

 • 25. 
  Teknologi pendidikan adalah penting dalam kurikulum pendidikan guru sebab ianya dapat:
  • A. 

   Meningkatkan peratus kelulusan peperiksaan

  • B. 

   Memberikan kesedaran yang teknologi pendidikan penting kepada guru

  • C. 

   Membiasakan guru-guru pelatih menggunakan alat-alat bantu mengajar

  • D. 

   Memberikan kefahaman dan kemahiran tentang aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik kepada guru-guru