Kuiz 1 - Am

18 Questions | Total Attempts: 292

SettingsSettingsSettings
Kuiz 1 - Am - Quiz

Kuiz ini bertujuan untuk menguji kefahaman anda berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.


Questions and Answers
 • 1. 
  Galbraith (1967) mendifinisikan teknologi sebagai kemahiran
  • A. 

   Menggunakan alat untuk sesuatu keperluan

  • B. 

   Mengaplikasikan idea dalam proses perlaksanaan

  • C. 

   Yang dijalankan melalui satu proses, kaedah dan idea

  • D. 

   Menggunakan pengetahuan secarra sistematik dan praktikal

 • 2. 
  Manakah antara berikut bukan merupakan fungsi media pengajaran dalam pengajaran?
  • A. 

   Pendidikan Jarak Jauh

  • B. 

   Pelaksanaan pembelajaran kendiri

  • C. 

   Pelaksanaan pengajaran secara langsung

  • D. 

   Menyediakan pendidikan bagi pelajar istimewa sahaja

 • 3. 
  Rajah 2 menunjukkan langkah dalam analisis model ASSURE. Nyatakan langkah X yang diimaksudkan dalam Rajah 2
  • A. 

   Penerokaan isu

  • B. 

   Pemilihan media

  • C. 

   Kemahiran berfikir

  • D. 

   Pengalaman pembelajaran

 • 4. 
  Grafik terdiri daripada elemen-elemen berikut kecuali
  • A. 

   Saiz

  • B. 

   Ruang

  • C. 

   Garisan

  • D. 

   Permukaan

 • 5. 
  Merujuk kepada Gambar 1, apakah fungsi bahagian kamera yang bertanda P di bawah?
  • A. 

   Kawalan Fokus

  • B. 

   Kawalan Shutter (shutter release)

  • C. 

   Kawalan Aparture (Apature control)

  • D. 

   Kawalan halaju pengatup (shutter speed cntrol)

 • 6. 
  Berikut adalah kelebihan penggunaan OHP kecuali
  • A. 

   Bilik tidak perlu gelap

  • B. 

   Penyampai menghadap penonton

  • C. 

   Objek 3D boleh ditayangkan

  • D. 

   Sesuai digunakan di tempat terbuka

 • 7. 
  Pernyataan-pernyataan yang berikut menunjukkan kelebihan penggunaan rakaman audio dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali
  • A. 

   Rakaman audio senang untuk diperbanyakan

  • B. 

   Rakaman audio boleh digunakan pada bila-bila masa

  • C. 

   Rakaman audio boleh disunting dengan mudah melalui perisian komputer

  • D. 

   Rakaman audio memerlukan kepakaran untuk membuat sebarang suntingan

 • 8. 
  Cikgu Laila telah menyiapkan sebuah persembahan multimedia menggunakan persembahan elektronik. Namun beliau mendapati multimedia yang dihasilkan tidak menepati ciri mesra pengguna.Apakah tindakan yang perlu diambil oleh Cikgu Laila untuk mengatasi masalah ini?
  • A. 

   Membiarkan sahaja hal tersebut

  • B. 

   Menambah animmasi teks dan grafik

  • C. 

   Menambah butang atau ikon untuk pautan slaid

  • D. 

   Menyelitkan video dan audio yang lebih menarik

 • 9. 
  Semasa menggunakan Aplikasi Microsoft Access di manakah semua data awal biasanya dimasukkan?
  • A. 

   Jadual (Table)

  • B. 

   Queri (Query)

  • C. 

   Borang (Form)

  • D. 

   Laporan (Report)

 • 10. 
  Antara perisian berikut yang manakah paling sesuai untuk membina persembahan multimedia interaktif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran?
  • A. 

   Flash

  • B. 

   Toolbook

  • C. 

   Movie Maker

  • D. 

   Soundforge

 • 11. 
  Hak cipta boleh didefinisikan sebagai
  • A. 

   Hak untuk mereka cipta dan mencipta sesuatu

  • B. 

   Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk selama-lamanya

  • C. 

   Satu set hak eksklusif yang mengawal penggunaan sesuatu pernyataan idea atau maklumat

  • D. 

   Satu set hak untuk memiliki atau mengawal sesuatu untuk tempoh terhad

 • 12. 
  Manakah antara aktiviti berikut yang boleh memelihara kerahsiaan penggunaan e-mel?
  • A. 

   Penggunaann anti virus setiap hari

  • B. 

   Penggunaan ID pengguna dan kata laluan

  • C. 

   Penggunaan alamat emel domain organisasi sendiri

  • D. 

   Penghantaran emel kepada orang yang dikenali sahaja

 • 13. 
  Undang Paten bertujuan untuk mengawal
  • A. 

   Penemuan baru dan juga proses penemuan

  • B. 

   Rahsia perdagangan

  • C. 

   Ketulenan kerja seseorang

  • D. 

   Prestasi perdagangan

 • 14. 
  Semua berikut merupakan hukuman denda yang akan dikenakan sekiranya seseorang melanggar akta hakcipta pindaan 1997 kecuali:
  • A. 

   Hukuman denda maksimum RM250,000.00

  • B. 

   Hukuman penjara bagi satu tempoh maksimum tiga tahun

  • C. 

   Hukuman penjaara bagi suatu tempoh maksimum lima tahun

  • D. 

   Hukuman denda maksimum RM300,000.00

 • 15. 
  Sesuatu media yang baik mempunyai ciri-ciri berikut:i.  menyokong pemikiran tinggiii. menyampai kandungan secara mendalamiii. memboleh penerokaan isu secara mendalamiv. memperkembang kemahiran berfikir
  • A. 

   I & ii

  • B. 

   Ii & iv

  • C. 

   I, ii & iii

  • D. 

   I, ii, iii & iv

 • 16. 
  Pilih urutan peringkat yang tepat dalam model ADDIE
  • A. 

   Reka bentuk, analisis, laksana, perkembangan dan penilaian

  • B. 

   Analisis, reka bentuk, laksana, perkembangan dan penilaian

  • C. 

   Perkembangan, laksana, penilaian, reka bentuk dan analisis

  • D. 

   Analisis, reka bentuk, perkembangan, laksana dan penilaian

 • 17. 
  Berdasarkan satu pelajaran sejarah yang diajar, pelajar dikehandaki membina semula situasi di atas meja dengan alaam sekitar dilukis pada kadbod dan dilekatkan pada dinding sebagai latar. Situasi ini digambarkan dalam
  • A. 

   Model

  • B. 

   Diorama

  • C. 

   Carta aliran

  • D. 

   Lukisan

 • 18. 
  Teknologi pendidikan adalah penting dalam kurikulum pendidikan guru sebab ianya dapat:
  • A. 

   Meningkatkan peratus kelulusan peperiksaan

  • B. 

   Memberikan kesedaran yang teknologi pendidikan penting kepada guru

  • C. 

   Membiasakan guru-guru pelatih menggunakan alat-alat bantu mengajar

  • D. 

   Memberikan kefahaman dan kemahiran tentang aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik kepada guru-guru

Related Topics
Back to Top Back to top