Advertisement

Thai Quizzes & Trivia


กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

Questions: 30  |  Attempts: 61423
 • Sample Question
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตราใด

ก่อนทำแบบทดลองสอบใส่ชื่อในช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กที่คำว่า Start Quiz เ มื่อปรากฎคำถามให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวโดยการคลิ๊กที่ปุ่มด้านหน้าคำตอบ แล้วค...

Questions: 25  |  Attempts: 54493
 • Sample Question
  ในปี 2553ทปอ.จะใช้ระบบ Admission เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยใช้ผลการเรียน 6 ภาคเรียน(GPAX)

ข้อสอบภาคกขชุด 105 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Questions: 42  |  Attempts: 50673
 • Sample Question
  พระราัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด

แบบทดสอบกลางภาค โครงสร้างโลก

Questions: 31  |  Attempts: 49940
 • Sample Question
  โครงสร้างโลกแบ่งตามลักษณะมวลสารได้ชั้นใหญ่ๆ ๓ ชั้น อะไรบ้าง?

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครับ เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่...

Questions: 20  |  Attempts: 38017
 • Sample Question
             ในสภาพบ้านเมืองของประเทศไทยปัจจุบันนี้  ท่านคิดว่า หลักธรรมาภิบาลข้อใดสำคัญที่สุด

คำชี้แจง  ลองอ่านโจทย์แล้วคิดหาคำตอบด้วยความรอบคอบนะครับ

Questions: 10  |  Attempts: 36270
 • Sample Question
      Sumeth always …….. to bed late on Fridays.

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครับ เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ...

Questions: 50  |  Attempts: 36124
 • Sample Question
  การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหนอ้างอิงจาก http://www.dmh.go.th กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Questions: 9  |  Attempts: 35420
 • Sample Question
  เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร

โปรดอ่าน!!1) ข้อสอบมีจำนวน 7 ข้อ 100 คะแนน2) มีเวลาทำแบบทดสอบ 10 นาที 3) ต้องทำแบบทดสอบพียง 1 รอบ เท่านั้น โปรดซื่อสัตย์ต่อตนเอง4) อ่านข้อ 1-3 อีกครั้ง ...

Questions: 7  |  Attempts: 34929
 • Sample Question
  ท่านคิดว่าบุคคลที่พ่อแม่เป็นผู้วิเศษแต่ตัวเองเป็นมักเกิ้ลจะมีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องของการใช้เวทย์มนต์เพื่อความสะดวกสบายในชีวิต

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครับ เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit My Answer  เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สน...

Questions: 50  |  Attempts: 32743
 • Sample Question
  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กล่าวไว้ในกฎหมายใด

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครับ เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ...

Questions: 20  |  Attempts: 32532
 • Sample Question
  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กในช่วงวัยใด

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดรวม กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่...

Questions: 115  |  Attempts: 31836
 • Sample Question
  Attitude หมายถึงข้อใด

ข้อสอบ ชุดที่ 2 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎ...

Questions: 45  |  Attempts: 28880
 • Sample Question
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เกิดจากมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่า...

Questions: 10  |  Attempts: 27181
 • Sample Question
  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 ประกาศวันที่เท่าไร

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 9 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะป...

Questions: 15  |  Attempts: 26681
 • Sample Question
  พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ประกาศวันใดQuestions: 10  |  Attempts: 26127
 • Sample Question
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบทเสภาสามัคคีเสวก

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ ุ6 พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณ...

Questions: 20  |  Attempts: 23171
 • Sample Question
  พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 ประกาศวันที่เท่าใด

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณ...

Questions: 18  |  Attempts: 22894
 • Sample Question
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มีทั้งสิ้นกี่หมวดกี่มาตรา

ให้นักเรียนชั้น ม.5/6 และ ม.5/7 เข้าทำข้อสอบชุดนี้ภายในวันที่ 2-8 ก.พ. 2553 โดยกรอกชื่อผู้เข้าใช้ดังนี้ชื่อ นามสกุล เลขที่ ชั้น ตัวอย่างเช่น pakdee kuntee-3-5/6

Questions: 10  |  Attempts: 22014
 • Sample Question
  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง                      

เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

Questions: 10  |  Attempts: 21183
 • Sample Question
  ลอร์ด เบเดนโพเอลล์ เป็นคนชาติใด

« Previous12345678910...37Next »

Advertisement


Advertisement