Advertisement

Thai Quizzes & Trivia


กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

Questions: 30  |  Attempts: 60635
 • Sample Question
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตราใด

ก่อนทำแบบทดลองสอบใส่ชื่อในช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กที่คำว่า Start Quiz เ มื่อปรากฎคำถามให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวโดยการคลิ๊กที่ปุ่มด้านหน้าคำตอบ แล้วค...

Questions: 25  |  Attempts: 54378
 • Sample Question
  ในปี 2553ทปอ.จะใช้ระบบ Admission เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยใช้ผลการเรียน 6 ภาคเรียน(GPAX)

กรุณาใส่ชื่อของท่านก่อนในช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กที่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือกคำตอบเพียงข้อเดียวที่ถูกต้องโดยค...

Questions: 50  |  Attempts: 50409
 • Sample Question
  การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด

ข้อสอบภาคกขชุด 105 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Questions: 42  |  Attempts: 47924
 • Sample Question
  พระราัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด

แบบทดสอบกลางภาค โครงสร้างโลก

Questions: 31  |  Attempts: 45809
 • Sample Question
  โครงสร้างโลกแบ่งตามลักษณะมวลสารได้ชั้นใหญ่ๆ ๓ ชั้น อะไรบ้าง?

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครับ เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่...

Questions: 20  |  Attempts: 37866
 • Sample Question
             ในสภาพบ้านเมืองของประเทศไทยปัจจุบันนี้  ท่านคิดว่า หลักธรรมาภิบาลข้อใดสำคัญที่สุด

กรุณาใส่ชื่อของท่านก่อนในช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กที่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือกคำตอบเพียงข้อเดียวที่ถูกต้องโดยคลิ๊กท...

Questions: 29  |  Attempts: 35706
 • Sample Question
  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี ตามมาตราใด

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครับ เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ...

Questions: 50  |  Attempts: 35482
 • Sample Question
  การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหนอ้างอิงจาก http://www.dmh.go.th กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Questions: 9  |  Attempts: 35385
 • Sample Question
  เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร

โปรดอ่าน!!1) ข้อสอบมีจำนวน 7 ข้อ 100 คะแนน2) มีเวลาทำแบบทดสอบ 10 นาที 3) ต้องทำแบบทดสอบพียง 1 รอบ เท่านั้น โปรด...

Questions: 7  |  Attempts: 34147
 • Sample Question
  ท่านคิดว่าบุคคลที่พ่อแม่เป็นผู้วิเศษแต่ตัวเองเป็นมักเกิ้ลจะมีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องของการใช้เวทย์มนต์เพื่อความสะดวกสบายในชีวิต

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครับ เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit My Answer  เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สน...

Questions: 50  |  Attempts: 32213
 • Sample Question
  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กล่าวไว้ในกฎหมายใด

คำชี้แจง  ลองอ่านโจทย์แล้วคิดหาคำตอบด้วยความรอบคอบนะครับ

Questions: 10  |  Attempts: 32231
 • Sample Question
      Sumeth always …….. to bed late on Fridays.

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครับ เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ...

Questions: 20  |  Attempts: 31614
 • Sample Question
  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กในช่วงวัยใด

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดรวม กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่...

Questions: 115  |  Attempts: 30982
 • Sample Question
  Attitude หมายถึงข้อใด

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครับ เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ...

Questions: 50  |  Attempts: 28876
 • Sample Question
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรเป็นกี่ช่วงชั้น

ข้อสอบ ชุดที่ 2 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎ...

Questions: 45  |  Attempts: 28531
 • Sample Question
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เกิดจากมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่า...

Questions: 10  |  Attempts: 26711
 • Sample Question
  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 ประกาศวันที่เท่าไร

กรุณาใส่ชื่อของท่านก่อนในช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กที่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือกคำตอบเพียงข้อเดียวที่ถูกต้องโดยค...

Questions: 50  |  Attempts: 26089
 • Sample Question
  ข้อใดไม่ใช่หลักการศึกษาด้านผู้เรียนตามแนวทาง ปฏิรูปการศึกษา

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครับ เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 70% ขอ...

Questions: 20  |  Attempts: 24361
 • Sample Question
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ด้าน

กรุณาใส่ชื่อของท่านก่อนในช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กที่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือกคำตอบเพียงข้อเดียวที่ถูกต้องโดยค...

Questions: 40  |  Attempts: 23112
 • Sample Question
  ข้อใดคือจุดเน้นสำคัญที่สุดของการปฏิรูปการเรียนรู้

« Previous12345678910...57Next »

Advertisement


Advertisement