Sangram Certification Block Junnar

24 Questions | Total Attempts: 120

SettingsSettingsSettings
IT Certification Quizzes & Trivia

Sangram Junnar Certification


Questions and Answers
 • 1. 
  1. खालील पैकी कोणती बरोबर वेब साईट PRIA Soft ची आहे?
  • A. 

     www.accountingonline.com

  • B. 

   Https://areaprofiler.gov.in

  • C. 

   Https://areaprofiler.com

 • 2. 
  2. खालील पैकी कोणता दाखला संग्राम कक्षा द्वारे देता येत नाही?
  • A. 

    A. रहिवासी दाखला

  • B. 

    B. शाळा सोडल्याचा दाखला

  • C. 

    C. विवाहाचा दाखला

  • D. 

   B

 • 3. 
  3. खालील पैकी Local Government Directory ची बरोबर वेबसाईट कोणती?
  • A. 

    A. https://lgdirectory.com

  • B. 

    B. www.lgdirectory.gov.in

  • C. 

    C. https://lgdirectory.co.in

 • 4. 
  4. खालील पैकी National Panchayat Profiler ची बरोबर वेबसाईट कोणती?
  • A. 

    A. https://areaprofiler.co.in

  • B. 

    B. https://areaprofiler.gov.in

  • C. 

    C. https://areaprofiler.com

 • 5. 
  5. खालील पैकी National Asset Directory ची बरोबर वेबसाईट कोणती?
  • A. 

    https://nationaldirectory.co.in

  • B. 

     https://assetdirectory.com

  • C. 

    https://assetdirectory.gov.in

 • 6. 
  6. खालील पैकी Plan Plus ची बरोबर वेबसाईट कोणती?
  • A. 

     https://planningonline.gov.in

  • B. 

     https://planningonline.co.in

  • C. 

     www.planningonline.gov.in

 • 7. 
  7. खालील पैकी Action Soft ची बरोबर वेबसाईट कोणती?
  • A. 

    A. https://actionsoft.gov.in

  • B. 

    B. https://reportingonline.gov.in

  • C. 

    C. www.reportingonline.co.in

 • 8. 
  8. खालील पैकी Service Plus ची बरोबर वेबसाईट कोणती?
  • A. 

    A. https://serviceplus.co.in

  • B. 

    B. https://serviceplus.gov.in

  • C. 

    C. https://serviceonline.gov.in

 • 9. 
  9. खालील पैकी Social Audit ची बरोबर वेबसाईट कोणती?
  • A. 

    A. https://socialaudit.co.in

  • B. 

    B. https://socialaudit.gov.in

  • C. 

    C. https://socialaudit.com

 • 10. 
  10. खालील पैकी National Panchayat Portal ची बरोबर वेबसाईट कोणती?
  • A. 

    A. https://panchayatportal.gov.in

  • B. 

    B. https://panchayatportal.com

  • C. 

    C. https://panchayatportal.co.in

 • 11. 
  11. खालील पैकी SangramSoft ची बरोबर वेबसाईट कोणती?
  • A. 

    A. https://sangram.gov.in

  • B. 

    B. www.sangram.com

  • C. 

    C. https://sangram.co.in

 • 12. 
  12. ई-पंचायत सुटमधील किती अज्ञावलीमध्ये माहिती भरावयाची आहे?
  • A. 

    A. 19

  • B. 

    B. 15

  • C. 

    C. 11

 • 13. 
  13. खालील पैकी कोणती वेबसाईट संग्राम प्रणाली मध्ये वापरता येत नाही?
  • A. 

    A. https://sangram.co.in

  • B. 

    B. https://lgdirectory.gov.in

  • C. 

    C. www.facebook.com

 • 14. 
  14. PRIA Soft मधील "Modify" या Tab चे कार्य कोणते?
  • A. 

    A. या मध्ये जमा रकमेची एन्ट्री केली जाते

  • B. 

    B. साठवलेली एन्ट्री येथून काढून टाकता येते

  • C. 

    C. साठवलेल्या जमा रकमेची एन्ट्री येथे सुधारित करता येते

 • 15. 
  15. PRIA Soft मधील "Payment Voucher" मध्ये कोणते कार्य केले जाते?
  • A. 

    A. खर्च झालेल्या रकमेची एन्ट्री केली जाते

  • B. 

    B. उदरी असलेल्या रकमेची एन्ट्री केली जाते

  • C. 

    C. नफा झालेल्या रकमेची एन्ट्री केली जाते

 • 16. 
  16. Plan Plus या आज्ञावालीचा उपयोग कशासाठी करता येतो?
  • A. 

    A. नियोजनाचे विकेंद्रीकरण व सशक्तीकारणासाठी 

  • B. 

    B. जन्म नोंदी करण्यासाठी 

  • C. 

    C. गावाची माहिती भरण्यासाठी 

 • 17. 
  17. V.L.E. म्हणजे..
  • A. 

    A. Village Level Entertainment 

  • B. 

    B. Village Level Entrepreneurs 

  • C. 

    C. Village Level Equipment 

 • 18. 
  18. सं.ग्रा.म. म्हणजे..
  • A. 

    A. संगणकीय ग्रामीण महामंडळ 

  • B. 

    B. संगणकीय ग्रामविकास महाराष्ट्र 

  • C. 

    C. संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र 

 • 19. 
  19. सर्व्हिस प्लस या आज्ञावलीमध्ये "जॉब कार्ड" चे प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे?
  • A. 

    A. बरोबर 

  • B. 

   B. चूक 

 • 20. 
  20. खालील पैकी दाखले देण्याची वेबसाईट कोणती ?
  • A. 

    A. https://www.mahaonline.gov.in 

  • B. 

    B. https://cscservices.mahaonline.gov.in 

  • C. 

    C. https://sangram.co.in 

 • 21. 
  21. खालील पैकी कोणते सर्चइंजिन सर्वाधिक वापरले जाते?
  • A. 

    A. www.rediffmail.com 

  • B. 

    B. www.google.com 

  • C. 

    C. www.yahoo.com 

 • 22. 
  22. G.S.K. म्हणजे "ग्राम सेवा केंद्र"
  • A. 

    A. चूक 

  • B. 

    B. बरोबर 

 • 23. 
  23. "प्रिया सॉफ्ट" असे लिहतात.
  • A. 

    A. PRIYASoft 

  • B. 

    B. PREEASoft 

  • C. 

    C. PRIASoft 

 • 24. 
  24. "Model Account System" चा उपयोग करून पंचायत राज संस्थांच्या कामात व नियोजनात ------आणली जाते.
  • A. 

    A. सुसूत्राता 

  • B. 

    B. पारदर्शकता 

  • C. 

    C. वरील पैकी एकही नाही 

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.