Hoofdstuk 3 Obn

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Mutekeidaishogun
M
Mutekeidaishogun
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 3,608
Questions: 29 | Attempts: 765

SettingsSettingsSettings
Hoofdstuk 3 Obn - Quiz

Hoofdstuk 3 OBN


Questions and Answers
 • 1. 

  In welke container of OU komt een server in AD voor als u op die server AD heeft geïnstalleerd? 

  • A.

   Builtin.

  • B.

   Computers.

  • C.

   Domain Controllers.

  • D.

   Users.

  Correct Answer
  C. Domain Controllers.
  Explanation
  If you have installed Active Directory (AD) on a server, it will be placed in the "Domain Controllers" container or OU (Organizational Unit). This container is specifically designed to hold servers that are running AD and acting as domain controllers.

  Rate this question:

 • 2. 

  Met welk programma de-installeert u AD op een DC? 

  • A.

   ADINSTALL.EXE

  • B.

   DCPROMO.EXE

  • C.

   ADSETUP.EXE

  • D.

   WINNT32.EXE

  Correct Answer
  B. DCPROMO.EXE
  Explanation
  DCPROMO.EXE is the correct answer because it is the program used to uninstall Active Directory (AD) on a Domain Controller (DC). This program allows for the promotion or demotion of a server to or from a DC, and when demoting, it removes the AD role from the server. ADINSTALL.EXE, ADSETUP.EXE, and WINNT32.EXE are not specifically used for uninstalling AD on a DC.

  Rate this question:

 • 3. 

  Op welk type server bevat het menu Administrative Tools opties om AD te bewerken? 

  • A.

   Standalone server.

  • B.

   Member server.

  • C.

   Domain Controller.

  • D.

   Geen van de hier genoemden.

  Correct Answer
  C. Domain Controller.
  Explanation
  The menu Administrative Tools on a Domain Controller server contains options to edit Active Directory (AD). This means that the correct answer is Domain Controller.

  Rate this question:

 • 4. 

  U heeft een forest bestaande uit twee trees.   Wat kunt u zeggen over de trees en het forest? 

  • A.

   Zowel in de trees als in het forest vormen de domeinnamen een Contiguous namespace.

  • B.

   In de trees vormen de domeinnamen een Contiguous namespace; in het forest niet.

  • C.

   In de trees vormen de domeinnamen geen Contiguous namespace; in het forest wel.

  • D.

   Zowel in de trees als in het forest vormen de domeinnamen geen Contiguous namespace.

  Correct Answer
  B. In de trees vormen de domeinnamen een Contiguous namespace; in het forest niet.
  Explanation
  The correct answer suggests that in the trees, the domain names form a Contiguous namespace, meaning that the domain names are consecutive and do not have any gaps. However, in the forest, the domain names do not form a Contiguous namespace, implying that there are gaps or breaks in the sequence of domain names.

  Rate this question:

 • 5. 

  U kunt een domain dat in het Domain Functional Level Windows Server 2003 draait omschakelen naar het Domain Functional Level Windows 2008

  • A.

   Ja dat kan en het omkeerde ook.

  • B.

   Ja dat kan, maar het omgekeerde niet.

  • C.

   Nee dat kan niet, maar het omgekeerde wel.

  • D.

   Nee dat kan niet en het omgekeerde ook niet.

  Correct Answer
  B. Ja dat kan, maar het omgekeerde niet.
  Explanation
  The given statement states that you can switch a domain running on the Domain Functional Level Windows Server 2003 to the Domain Functional Level Windows 2008. However, it also states that the reverse is not possible, meaning you cannot switch a domain running on the Domain Functional Level Windows 2008 back to the Domain Functional Level Windows Server 2003.

  Rate this question:

 • 6. 

  U verwijdert AD van de laatste DC uit een domain.   Welke uitspraak is waar? 

  • A.

   U moet het domain een andere naam geven.

  • B.

   Het domain houdt op te bestaan.

  • C.

   Deze bewerking is niet toegestaan.

  • D.

   U kunt niet meer inloggen op deze machine.

  Correct Answer
  B. Het domain houdt op te bestaan.
  Explanation
  When you remove the Active Directory (AD) from the last Domain Controller (DC) in a domain, the domain ceases to exist. This means that all the domain-related services, configurations, and objects will be removed, and the domain will no longer be functional. This includes user accounts, group policies, security settings, and other domain-specific features. Therefore, the statement "Het domain houdt op te bestaan" (The domain ceases to exist) is true in this scenario.

  Rate this question:

 • 7. 

  Tijdens de installatie van de eerste DC heeft u het Forest en het Domain Functional Level ingesteld op Windows Server 2008.   Van welk type zijn dan de groepen in de container Users

  • A.

   Domain local, global en universal.

  • B.

   Machine local, domain local en global.

  • C.

   Machine local, domain local en universal.

  • D.

   Machine local, global en universal.

  Correct Answer
  A. Domain local, global en universal.
  Explanation
  During the installation of the first DC, the Forest and Domain Functional Level were set to Windows Server 2008. In this configuration, the groups in the Users container would be of the types domain local, global, and universal.

  Rate this question:

 • 8. 

  Wanneer zijn onder Windows Server 2008 verschillende domains nodig? 

  • A.

   Als de beheerskosten te hoog worden.

  • B.

   Als er sprake moet zijn van gescheiden autonoom beheer.

  • C.

   Als de organisatie geografisch verspreid is.

  • D.

   Als er verschillende sites worden onderhouden.

  Correct Answer
  B. Als er sprake moet zijn van gescheiden autonoom beheer.
  Explanation
  In Windows Server 2008, verschillende domains zijn nodig wanneer er sprake moet zijn van gescheiden autonoom beheer. This means that if different departments or divisions within an organization need to have their own separate control and management over their resources, it is necessary to have different domains. This allows for independent administration and control over each domain, ensuring that each department or division can manage their own resources without interfering with others.

  Rate this question:

 • 9. 

  Wat is een domain onder Windows Server 2008? 

  • A.

   Een verzameling gebruikers die tot dezelfde bedrijfsdivisie horen.

  • B.

   Een verzameling netwerkobjecten.

  • C.

   Een verzameling gebruikers en computers met een gemeenschappelijk beveiligingsbeleid.

  • D.

   Een verzameling netwerkobjecten die in een directory service zijn opgenomen.

  Correct Answer
  D. Een verzameling netwerkobjecten die in een directory service zijn opgenomen.
  Explanation
  A domain under Windows Server 2008 is a collection of network objects that are included in a directory service. This includes users, computers, and other network resources that are managed within the domain. The directory service, such as Active Directory, is responsible for organizing and maintaining the objects within the domain, allowing for centralized management and security policies to be applied to the objects.

  Rate this question:

 • 10. 

  Wat is een verschil tussen een domain en een site? 

  • A.

   Een site bevat geen accounts en een domain wel.

  • B.

   Replicatie is alleen in een domain mogelijk, niet in een site.

  • C.

   Verschillende domains in een site is mogelijk, verschillende sites in een domain niet.

  • D.

   Domain en site zijn twee benamingen voor hetzelfde begrip.

  Correct Answer
  A. Een site bevat geen accounts en een domain wel.
  Explanation
  A domain refers to the network of computers and resources that are managed by a single entity, such as a company or organization. It includes user accounts, security policies, and other administrative settings. On the other hand, a site refers to a specific location or collection of web pages within a domain. It does not have user accounts or administrative settings. Therefore, the difference between a domain and a site is that a domain contains accounts, while a site does not.

  Rate this question:

 • 11. 

  Wat is ntds.dit

  • A.

   Het bestand waarin Active Directory wordt bewaard.

  • B.

   Een databaseprogramma directories.

  • C.

   De directory service van het eigen domain.

  • D.

   Een systeembestand op een standalone server.

  Correct Answer
  A. Het bestand waarin Active Directory wordt bewaard.
  Explanation
  ntds.dit is the file where Active Directory is stored. This file contains the database of the Active Directory service, which includes information about users, groups, computers, and other objects in a domain. It is a crucial file for the functioning of Active Directory and is typically located in the %SystemRoot%\NTDS folder on a domain controller.

  Rate this question:

 • 12. 

  Wat voor type server is een PC direct na een clean install van Windows Server 2008? 

  • A.

   Standalone server

  • B.

   Member server

  • C.

   Domain Controller

  • D.

   Applicatieserver

  Correct Answer
  A. Standalone server
  Explanation
  After a clean installation of Windows Server 2008, the PC becomes a standalone server. A standalone server operates independently and is not part of a domain. It does not have any specific roles or responsibilities assigned to it, and it does not participate in any network authentication or directory services. It can be used for various purposes such as hosting applications, files, or websites, but it does not have any domain controller or member server roles.

  Rate this question:

 • 13. 

  Wat wordt er onder meer in de global catalog bijgehouden? 

  • A.

   Van alle objecten uit alle domains alle eigenschappen.

  • B.

   Van alle objecten van het eigen domain alle eigenschappen.

  • C.

   Van alle objecten uit de overige domains alle eigenschappen.

  • D.

   Van alle objecten uit alle domains slechts een deel van de eigenschappen.

  Correct Answer
  B. Van alle objecten van het eigen domain alle eigenschappen.
  Explanation
  The global catalog keeps track of all the objects from the own domain and all their properties.

  Rate this question:

 • 14. 

  Welke service heeft AD nodig? 

  • A.

   DHCP.

  • B.

   DNS.

  • C.

   WINS.

  • D.

   Geen van de hier genoemde.

  Correct Answer
  B. DNS.
  Explanation
  The correct answer is DNS. DNS stands for Domain Name System, and it is a service that translates domain names into IP addresses. It is necessary for a computer to access websites or other resources on the internet. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is responsible for assigning IP addresses to devices on a network, while WINS (Windows Internet Name Service) is a legacy system used to resolve NetBIOS names to IP addresses. Since the question asks for the service that AD (Active Directory) needs, DNS is the correct answer as Active Directory heavily relies on DNS for name resolution and locating domain controllers.

  Rate this question:

 • 15. 

  Welke type server gebruikt geen beveiligingsbeleid van een domain? 

  • A.

   Standalone server

  • B.

   Member server

  • C.

   Domain Controller

  • D.

   Global Catalog Server

  Correct Answer
  A. Standalone server
  Explanation
  A standalone server does not use the security policies of a domain because it operates independently and does not belong to a domain. Unlike member servers, domain controllers, and global catalog servers, a standalone server does not participate in the centralized security management and authentication provided by a domain. It has its own local security policies and user accounts, making it less secure and more difficult to manage compared to servers that are part of a domain.

  Rate this question:

 • 16. 

  Welke uitspraak is waar? 

  • A.

   Een standalone server is lid van een domain en neemt deel aan het replicatieproces.

  • B.

   Een member server is lid van een domain en neemt deel aan het replicatieproces.

  • C.

   Een Domain Controller is lid van een domain en neemt deel aan het replicatieproces.

  • D.

   Een werkstation is lid van het domain en neemt deel aan het replicatieproces.

  Correct Answer
  C. Een Domain Controller is lid van een domain en neemt deel aan het replicatieproces.
  Explanation
  A Domain Controller is a server that is a member of a domain and participates in the replication process. It is responsible for authenticating users, managing security policies, and maintaining a directory database that stores information about objects in the domain. As part of the replication process, a Domain Controller synchronizes its directory database with other Domain Controllers in the domain to ensure consistency and availability of data. Standalone servers, member servers, and workstations can be part of a domain, but they do not necessarily participate in the replication process like a Domain Controller does.

  Rate this question:

 • 17. 

  Welke uitspraak is waar? 

  • A.

   In een domain zijn alle DC’s Global Catalog Servers.

  • B.

   In een domain is de als eerste geïnstalleerde DC een Global Catalog Server.

  • C.

   In een domain zijn alle servers Global Catalog Servers.

  • D.

   Ook zonder domain is een server een Global Catalog Server.

  Correct Answer
  B. In een domain is de als eerste geïnstalleerde DC een Global Catalog Server.
  Explanation
  The correct answer states that in a domain, the first installed Domain Controller (DC) is also a Global Catalog Server. This means that when setting up a domain, the first DC that is installed automatically becomes a Global Catalog Server. This statement implies that not all DCs in a domain are Global Catalog Servers, only the first one installed.

  Rate this question:

 • 18. 

  Windows Server 2008 is geïnstalleerd in de partitie C:.   Op welk type server komt de map C:\Windows\NTDS voor? 

  • A.

   Standalone server

  • B.

   Member server

  • C.

   Domain Controller

  • D.

   Geen van de hier genoemde

  Correct Answer
  C. Domain Controller
  Explanation
  The folder C:\Windows\NTDS is typically found on a Domain Controller. This folder contains the Active Directory database, which is a central component of a Windows Server domain. Standalone servers and member servers do not typically have this folder, so the correct answer is Domain Controller.

  Rate this question:

 • 19. 

  Van wie krijgt een RODC een kopie van AD?

  • A.

   Van een standalone server in het netwerk.

  • B.

   Van een member server in het netwerk.

  • C.

   Van een DC in het netwerk.

  • D.

   Van de domain administrator.

  Correct Answer
  C. Van een DC in het netwerk.
  Explanation
  Een RODC (Read-Only Domain Controller) krijgt een kopie van Active Directory (AD) van een DC (Domain Controller) in het netwerk. Een RODC is een speciaal type DC dat alleen-lezen toegang heeft tot AD-gegevens en geen wijzigingen kan aanbrengen. Het verkrijgen van een kopie van AD van een DC stelt de RODC in staat om gebruikersverificatie en -autorisatie uit te voeren zonder dat er wijzigingen worden aangebracht in de hoofddatabase van AD. Dit zorgt voor een betere beveiliging, aangezien de RODC minder risico loopt om te worden gecompromitteerd.

  Rate this question:

 • 20. 

  Het Forest Functional Level staat ingesteld op Windows Server 2003. U richt een nieuw domain in.   Waarop kunt u het Domain Functional Level instellen?

  • A.

   Windows 2000, Windows Server 2003 of Windows Server 2008

  • B.

   Windows Server 2003 of Windows Server 2008.

  • C.

   Windows Server 2008.

  • D.

   U kunt dat niet instellen. Het Domain Functional Level is altijd gelijk aan het Forest Functional Level.

  Correct Answer
  B. Windows Server 2003 of Windows Server 2008.
  Explanation
  The Domain Functional Level can be set to either Windows Server 2003 or Windows Server 2008. This means that when setting up a new domain with a Forest Functional Level of Windows Server 2003, the Domain Functional Level can be set to either Windows Server 2003 or Windows Server 2008.

  Rate this question:

 • 21. 

  Welke van de onderstaande uitspraken is waar?

  • A.

   Een server role kan uit role services bestaan.

  • B.

   Een server role kan uit features bestaan.

  • C.

   Een role service kan uit server roles bestaan.

  • D.

   Een role service kan uit features bestaan.

  Correct Answer
  A. Een server role kan uit role services bestaan.
  Explanation
  A server role can consist of multiple role services, which are specific functionalities or components that contribute to the overall functionality of the server role. These role services are designed to perform specific tasks or provide specific features within the server role. Therefore, it is true that a server role can consist of role services.

  Rate this question:

 • 22. 

  Van een standalone server maakt u een Domain Controller in een bestaand domain.   Wat moet u achtereenvolgens doen?

  • A.

   U installeert AD DS, u installeert AD en tenslotte stelt u het IP-adres van de DNS-server in.

  • B.

   U installeert AD, u installeert AD DS en tenslotte stelt u het IP-adres van de DNS-server in.

  • C.

   U stelt het IP-adres van de DNS-server in, u installeert AD DS en tenslotte installeert u AD.

  • D.

   U stelt het IP-adres van de DNS-server in, u installeert AD en tenslotte installeert u AD DS.

  Correct Answer
  C. U stelt het IP-adres van de DNS-server in, u installeert AD DS en tenslotte installeert u AD.
 • 23. 

  Welke van de onderstaande uitspraken is waar?

  • A.

   Een forest maakt altijd deel uit van een tree.

  • B.

   Een tree maakt altijd deel uit van een domain.

  • C.

   Een domain maakt altijd deel uit van een site.

  • D.

   Een domain maakt altijd deel uit van een forest.

  Correct Answer
  D. Een domain maakt altijd deel uit van een forest.
  Explanation
  A forest is a collection of domains in Active Directory, so it is true that a domain always belongs to a forest. A tree is a collection of domains that share a common namespace, but it is not always a part of a domain. A domain is not always a part of a site, as sites are used to define physical locations in a network. Therefore, the correct statement is that a domain always belongs to a forest.

  Rate this question:

 • 24. 

  Waarvoor dient het Directory Services Restore Mode Administrator Password?

  • A.

   Om als domain Administrator in te kunnen loggen op een member server.

  • B.

   Om als domain administrator in te kunnen loggen op een Domain Controller.

  • C.

   Om als Administrator een back-up van AD te kunnen maken.

  • D.

   Om als Administrator een back-up van AD terug te kunnen zetten.

  Correct Answer
  D. Om als Administrator een back-up van AD terug te kunnen zetten.
  Explanation
  The Directory Services Restore Mode Administrator Password is used to be able to restore a backup of Active Directory (AD) as an administrator. This password is specifically required when accessing the Directory Services Restore Mode, which is a special boot mode in Windows Server that allows administrators to perform tasks related to AD recovery and restoration. In this mode, the password is used to authenticate the administrator and grant them the necessary privileges to restore the backup of AD.

  Rate this question:

 • 25. 

  U beschikt over een standalone server. Daarvan maakt u de eerste DC in een nieuw domain. Op de standalone server kon u inloggen met een administrator password.   Welke van de onderstaande uitspraken is nu waar?

  • A.

   Met hetzelfde administrator password dat u op de standalone server gebruikte, kunt u als domain Administrator inloggen op de DC.

  • B.

   U moet nadat de server een DC is geworden het Directory Services Restore Mode Administrator Password gebruiken.

  • C.

   Bij het inloggen op de DC moet u verplicht uw password wijzigen. Dit om te voorkomen dat er verschillende administrator passwords ontstaan.

  • D.

   Administrator is Administrator. Er bestaan geen twee soorten administrators.

  Correct Answer
  A. Met hetzelfde administrator password dat u op de standalone server gebruikte, kunt u als domain Administrator inloggen op de DC.
  Explanation
  When a standalone server is promoted to a domain controller (DC), the administrator password used on the standalone server can be used to log in as the domain Administrator on the DC. This is because the standalone server becomes the first DC in a new domain, and the administrator credentials are inherited during the promotion process. Therefore, the statement "Met hetzelfde administrator password dat u op de standalone server gebruikte, kunt u als domain Administrator inloggen op de DC" is true.

  Rate this question:

 • 26. 

  U installeert AD op de eerste DC van een nieuw domain.  Na die installatie ziet u in Active Directory Users and Computers containers en een OU.   Welke van de onderstaande uitspraken is waar?

  • A.

   Container en OU zijn benamingen voor hetzelfde begrip.

  • B.

   Een container heeft speciale mogelijkheden die een OU niet heeft.

  • C.

   Een OU heeft speciale mogelijkheden die een container niet heeft.

  • D.

   Container en OU zijn onvergelijkbare begrippen.

  Correct Answer
  C. Een OU heeft speciale mogelijkheden die een container niet heeft.
  Explanation
  In Active Directory, containers and Organizational Units (OU) are both used to organize and manage objects such as users, groups, and computers. However, there are some differences between them. A container is a default object that is used to group objects and cannot have Group Policy Objects (GPO) applied to it. On the other hand, an OU is a special type of container that can have GPOs applied to it, allowing for more granular control and management of objects within it. Therefore, the statement "Een OU heeft speciale mogelijkheden die een container niet heeft" (An OU has special capabilities that a container does not have) is correct.

  Rate this question:

 • 27. 

  U heeft de AD DS en DNS-service in uw domain fouttolerant gemaakt. U heeft daarvoor twee DC’s in bedrijf. Beide DC’s repliceren perfect met elkaar.   Welke van de onderstaande uitspraken is juist?

  • A.

   Alleen als u een wijziging op de eerste DC aanbrengt, wordt deze ook gerepliceerd naar de tweede.

  • B.

   Alleen als u een wijziging op de tweede DC aanbrengt, wordt deze ook gerepliceerd naar de eerste.

  • C.

   Als u een wijziging op een van de DC’s doorvoert, wordt deze naar de andere gerepliceerd.

  • D.

   Repliceren heeft niets met het doorvoeren van wijzigingen te maken. U moet wijzigingen altijd op beide DC’s aanbrengen.

  Correct Answer
  C. Als u een wijziging op een van de DC’s doorvoert, wordt deze naar de andere gerepliceerd.
  Explanation
  When the Active Directory Domain Services (AD DS) and DNS services are made fault-tolerant with two domain controllers (DCs) that replicate perfectly with each other, any changes made on one DC will be replicated to the other DC. This means that if a change is made on either the first or the second DC, it will be replicated to the other DC, ensuring consistency and redundancy in the network. Therefore, the correct statement is "Als u een wijziging op een van de DC’s doorvoert, wordt deze naar de andere gerepliceerd."

  Rate this question:

 • 28. 

  In uw domain heeft u twee gelijkwaardige DC’s in bedrijf. Op een van die DC’s de-installeert u de AD DS.   Wat voor een soort server is die DC nadat AD DS is gede-installeerd?

  • A.

   Een los van het domain opererende DC.

  • B.

   Een RODC.

  • C.

   Een member server van het domain.

  • D.

   Een standalone server van het domain.

  Correct Answer
  C. Een member server van het domain.
  Explanation
  After de-installing AD DS, the DC becomes a member server of the domain. This means that it no longer functions as a domain controller but instead operates as a regular server within the domain network. It will still have access to domain resources and services but will not have the authority to manage the domain or authenticate users.

  Rate this question:

 • 29. 

  Wat is een kenmerkend verschil tussen een peer-to-peer-netwerk en een client/server-netwerk?

  • A.

   Beiden worden centraal beheerd.

  • B.

   Een peer-to-peer-netwerk wordt centraal beheerd en een client/server-netwerk decentraal.

  • C.

   Een peer-to-peer-netwerk wordt decentraal beheerd en een client/server-netwerk centraal.

  • D.

   Beiden worden decentraal beheerd.

  Correct Answer
  C. Een peer-to-peer-netwerk wordt decentraal beheerd en een client/server-netwerk centraal.
  Explanation
  In a peer-to-peer network, each computer or device acts as both a client and a server, sharing resources and files directly with other devices on the network. This means that the network is decentralized, with no central authority or server controlling the network. On the other hand, in a client/server network, there is a central server that manages and controls the network, while the clients (individual computers or devices) request and receive services or resources from the server. Therefore, the correct answer is that a peer-to-peer network is decentralized while a client/server network is centralized.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 03, 2011
  Quiz Created by
  Mutekeidaishogun
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.