Advertisement

Macedonian Quizzes & Trivia


Проверете го вашето знаење. Секој точен одговор носи +5 поени а секој неточен -5 поени.

Questions: 12  |  Attempts: 5464
 • Sample Question
  Ентомологија е науката која изучува:    

Здравствуйте! Рады видеть Вас в офисе отдела кадров нашей Корпорации. Здесь кандидаты на должность, а также просто заинтересовавшиеся данной организацией могут пройти распределение, чтобы пополнить стройные ряды наших уважаемых со...

Questions: 16  |  Attempts: 4490
 • Sample Question
  Давайте начнём с основного. Желаемая позиция в Корпорации для Вас –

Драги ученици!Со решавање на овој квиз ќе ги проверите вашите познавањаза основните геометриски фигури,а истовремено ќе можете дасе подготв...

Questions: 13  |  Attempts: 1522
 • Sample Question
  Аголот на сликата изнесува:

Драги ученици!Со решавање на овој квиз ќе можете да си ги проверитевашите познавања на темата „Вектори и транслација “Ви...

Questions: 10  |  Attempts: 1471
 • Sample Question
  На цртежот правите а и b се паралелни . Кои од полуправите ОА,О1С и О1В се спротивнонасочени?

проф. Снежана ЗлатковскаООУ„Илинден“  Крива Паланка

Questions: 10  |  Attempts: 1247
 • Sample Question
  Кој дел е 1 cm од  1 m?

Контролна вежба по информатика - тема ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА1 Наставници: Татјана, Маја, Марина

Questions: 15  |  Attempts: 1178
 • Sample Question
  Информатика е наука:

Проверете ги вашите знаења од оваа тема.Успешна работа ви посакува вашата наставничкаСнежана Златковска

Questions: 30  |  Attempts: 824
 • Sample Question
  Симетрала на отсечка е .....Questions: 21  |  Attempts: 780
 • Sample Question
  Во пиксели (Pixel) се изразува:Questions: 15  |  Attempts: 714
 • Sample Question
  Кога е родена Николета?

СОБИРАЊЕ НА ДРОПКИ СО РАЗЛИЧНИ ИМЕНИТЕЛИ

Questions: 5  |  Attempts: 685
 • Sample Question
  Со кој број треба да ја прошириш дропката , за да можеш да го одредиш збирот ?

Контролна вежба по Информатика тема - Мултимедија наставник: Дубравка име и презиме на ученик:

Questions: 7  |  Attempts: 596
 • Sample Question
  Содржината на мултимедијалните компјутерски програми може да биде комбинација од:

Проверете ги вашите знаења од темата                    „ Мерење“.Успешна работа ви посакува вашата наставничка  Снежана Златковска...

Questions: 10  |  Attempts: 506
 • Sample Question
  Што треба да стои на местото на * за да биде точно?                                    *km=1 200 cmQuestions: 10  |  Attempts: 448
 • Sample Question
  Одбери дали е точен исказот или погрешен Програмата Power Point се вклучува со наредбата Start-All Programs-Microsoft Office-Power Point

Квизот ќе ви послужи за проверка на вашите знаења и дополнување на истите.Среќна и успешна работа!!!проф. Снежа...

Questions: 20  |  Attempts: 424
 • Sample Question
   Парот агли 36° и 72°може да биде пар соодветни периферен и централен агол.

Тест

Questions: 40  |  Attempts: 336
 • Sample Question
  Кои полуострови се наоѓаат во Јужна Европа?

Ова е тест кој ќе ви овозможи да си ги проверите вашите знаења од предметот „Информатика“

Questions: 12  |  Attempts: 320
 • Sample Question
  Кои се составни делови на компјутерскиот систем?Questions: 9  |  Attempts: 318
 • Sample Question
  Во која епзиода девојките  за првпат отидоа на островот Меко?Questions: 5  |  Attempts: 318
 • Sample Question
  Што треба да се направи за да се отвори некоја папка или апликација?Questions: 6  |  Attempts: 317
 • Sample Question
  Во името на Windows датотеките може да се користат:

Признаци за деливост 

Questions: 5  |  Attempts: 315
 • Sample Question
  Кој од  наведениве броеви се дели со бројот 5

« Previous1234Next »

Advertisement


Advertisement