Advertisement

Macedonian Quizzes & Trivia


Проверете го вашето знаење. Секој точен одговор носи +5 поени а секој неточен -5 поени.

Questions: 12  |  Attempts: 8160
 • Sample Question
  Ентомологија е науката која изучува:    
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Контролна вежба по информатика - тема ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА1 Наставници: Татјана, Маја, Марина

Questions: 15  |  Attempts: 2815
 • Sample Question
  Информатика е наука:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Признаци за деливост 

Questions: 5  |  Attempts: 894
 • Sample Question
  Кој од  наведениве броеви се дели со бројот 5
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Type description here.

Questions: 30  |  Attempts: 871
 • Sample Question
  Во мултимедијална презентација, слајдовите можат да се:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 6  |  Attempts: 338
 • Sample Question
  Програмскиот јазик е јазик кој е специјално направен?
  Radio Button
  Radio Button

This quiz consists of several questions that provide a word or words and ask you to translate it into English or Macedonian. The first question of this quiz is just an easy multiple choice question about Macedonia.NOTE: If asked to translate a word into Macedonian, you must write the answer in Cyrillic. A good transliterator is found at this link

Questions: 27  |  Attempts: 254
 • Sample Question
  What is the capital of Macedonia?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Проверка на знаењата од тема:Множества, Броеви до милион, Собирање и одземање до милион и Форми во рамнина

Questions: 30  |  Attempts: 175
 • Sample Question
  Дадени се множествата А={ 1,2,3,4,5} и С = {2, 4, 6, 8, 10,12}. Определи ги елементите на пресекот на двете множества.
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 10  |  Attempts: 132
 • Sample Question
  За кои четири точки се веки дека се компланарни?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
Advertisement


Advertisement