Advertisement

Hmong Quizzes & Trivia
Questions: 5  |  Attempts: 254
 • Sample Question
  Dadas as moléculas dióxido de carbono (CO2), acetileno (C2H2), água (H2O), ácido clorídrico (HC) e monóxido de carbono (CO), o número de moléculas lineares é:Questions: 10  |  Attempts: 159
 • Sample Question
  Which is not a fact about seizures?Questions: 10  |  Attempts: 144
 • Sample Question
  Which bodily fluid is NOT considered an infectious fluid?

Lus sam (Introduction): Kev xeem zaum no yog yuav coj los soj ntsuam txog peb li kev kawm ntawv thiab lus Hmoob. Peb yuav siv tus niam ntawv Hmoob Las Tees (Hmong Latin Script) los yog Romanized Popular Alphabet (RPA) ua tau muab daws lub npe tshiab hu ua Ntawv Hmoob Thoob Teb no rau thaum lub Xya (7) Hli N...

Questions: 27  |  Attempts: 67
 • Sample Question
  Ntawm lub tsev kawm ntawv Achieve Language Academy (ALA) no peb muab lub npeTsiaj Ntawv no txhais tau ua lus Askiv tias yog Alphabet no (Here at ALA we translated the Alphabet as Tsiaj Ntawv).

Computer Lab Quiz

Questions: 3  |  Attempts: 60
 • Sample Question
  Your parents give you an allowance of $15 per week. How much do you make in 8 weeks?Questions: 10  |  Attempts: 58
 • Sample Question
  Which of the following is NOT true regarding physical trauma?

Kev soj ntsuam seb peb ho ras paub txog keeb kwm yooj yim ntawm peb Hmoob lub neej tuaj nyob teb chaws Meskas no (This "General Hmong Historical Knowledge" quiz is based on information related to the Hmong American experiences). Cov lus nug thiab lus teb yuav muab tso ua lus Hmoob txuam nrog lus Askiv kom thooj peb lub neej nyob teb chaws no (To reflect the reality of the Hmong American's the questions and answers will be in Hmonglish-mixture of Hmong and English ...

Questions: 18  |  Attempts: 32
 • Sample Question
  Tag nrho peb Hmoob muaj pes tsawg lub xeem zwm cia nyob rau teb chaws Asmesliskas no(Altogether how many Hmong clans are known in America)?
Advertisement


Advertisement