ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 57 Posdcorb & Deming Cycle

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 247,595
Questions: 10 | Attempts: 1,099

SettingsSettingsSettings
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 57 Posdcorb & Deming Cycle - Quiz

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 57 POSDCORB & Deming Cycleกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ Deming Cycle

  • A.

   Planning

  • B.

   Doing

  • C.

   Checking

  • D.

   Acting

  • E.

   Chang

  Correct Answer
  E. Chang
  Explanation
  The term "Chang" is not related to the Deming Cycle. The Deming Cycle, also known as the PDCA cycle, consists of four stages: Planning, Doing, Checking, and Acting. These stages represent a continuous improvement process that focuses on planning, implementing, evaluating, and making necessary adjustments. "Chang" is not a recognized stage or concept within the Deming Cycle, making it unrelated to the topic.

  Rate this question:

 • 2. 

  จาก Deming Cycle จาก Acting แล้วขั้นต่อไปคือข้อใด

  • A.

   P

  • B.

   D

  • C.

   C

  • D.

   A

  Correct Answer
  A. P
  Explanation
  The correct answer is P, which stands for Plan. After the Acting phase in the Deming Cycle, the next step is to plan. This involves analyzing the results of the action taken, identifying any issues or problems, and developing a plan to address them. The Plan phase sets the foundation for the next cycle of the continuous improvement process, ensuring that any necessary changes or adjustments are made before moving forward.

  Rate this question:

 • 3. 

  ใครเป็นผู้คิดค้นเทคนิคการบริหาร POSDCORB

  • A.

   เดวิด แมกเกรเกอร์

  • B.

   เดมมิ่ง

  • C.

   ลูเธอร์ กูลิค

  • D.

   ซิกมัน ฟรอยด์

  Correct Answer
  C. ลูเธอร์ กูลิค
 • 4. 

  เทคนิคการบริหาร POSDCORB อักษร P หมายถึงข้อใด

  • A.

   การวางแผน

  • B.

   การจัดองค์กร

  • C.

   การจัดบุคลากร

  • D.

   การสั่งการ

  • E.

   งบประมาณ

  Correct Answer
  A. การวางแผน
  Explanation
  The letter "P" in the acronym POSDCORB stands for planning. This means that it refers to the process of setting goals, determining the actions needed to achieve those goals, and creating a roadmap for how to execute those actions. Planning is an essential step in any management or organizational process as it helps to provide direction, prioritize tasks, and allocate resources effectively.

  Rate this question:

 • 5. 

  เทคนิคการบริหาร POSDCORB อักษร O หมายถึงข้อใด

  • A.

   การวางแผน

  • B.

   การจัดองค์กร

  • C.

   การจัดบุคลากร

  • D.

   การประสานงาน

  Correct Answer
  B. การจัดองค์กร
  Explanation
  The correct answer is "การจัดองค์กร" which means "organizing". In the context of POSDCORB, organizing refers to the process of arranging and structuring resources, tasks, and responsibilities within an organization to achieve its goals efficiently and effectively. This involves establishing a formal structure, defining roles and responsibilities, and coordinating activities to ensure smooth workflow and optimal utilization of resources.

  Rate this question:

 • 6. 

  เทคนิคการบริหาร POSDCORB อักษร CO หมายถึงข้อใด

  • A.

   การวางแผนงาน

  • B.

   การจัดองค์กร

  • C.

   การจัดบุคลากร

  • D.

   การประสานงาน

  • E.

   การรายงาน

  Correct Answer
  D. การประสานงาน
  Explanation
  The correct answer is "การประสานงาน" (coordination). The acronym POSDCORB stands for Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting. This acronym represents the functions of management, and "การประสานงาน" specifically refers to the coordination aspect of management. Coordinating involves ensuring that different individuals and departments work together effectively towards the achievement of organizational goals.

  Rate this question:

 • 7. 

  เทคนิคการบริหาร POSDCORB อักษร R หมายถึงข้อใด

  • A.

   การวางแผนงาน

  • B.

   การจัดองค์กร

  • C.

   การประสานงาน

  • D.

   การสั่งการ

  • E.

   การรายงาน

  Correct Answer
  E. การรายงาน
  Explanation
  The correct answer is "การรายงาน" because the letter R in the POSDCORB management technique stands for "Reporting". Reporting is an essential aspect of management, as it involves gathering and presenting information to higher-level authorities or stakeholders. This helps in decision-making and keeping everyone informed about the progress and performance of the organization.

  Rate this question:

 • 8. 

  เทคนิคการบริหาร POSDCORB อักษร B หมายถึงข้อใด

  • A.

   การวางแผนงาน

  • B.

   การจัดองค์กร

  • C.

   การจัดคนเข้างาน

  • D.

   การประสานงาน

  • E.

   การจัดทำงบประมาณ

  Correct Answer
  E. การจัดทำงบประมาณ
  Explanation
  The correct answer is "การจัดทำงบประมาณ" because the acronym POSDCORB stands for Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting. Therefore, the letter "B" in POSDCORB refers to the process of budgeting, which involves creating a financial plan for a specific period of time.

  Rate this question:

 • 9. 

  อักษรในข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ Deming Cycle

  • A.

   P

  • B.

   C

  • C.

   C

  • D.

   CO

  • E.

   A

  Correct Answer
  D. CO
  Explanation
  The letter "CO" is not related to the Deming Cycle. The Deming Cycle, also known as the PDCA (Plan-Do-Check-Act) Cycle, is a continuous improvement model used in quality management. The letters "P", "C", and "A" are all related to the Deming Cycle as they represent the different stages of the cycle. However, "CO" does not correspond to any stage or concept in the Deming Cycle.

  Rate this question:

 • 10. 

  กระบวนการบริหารในข้อใดที่มีทั้งใน Deming Cycle และ POSDCORB

  • A.

   P

  • B.

   O

  • C.

   CO

  • D.

   R

  Correct Answer
  A. P
  Explanation
  The correct answer is P. In the Deming Cycle, P stands for Plan, which is the first step in the process. It involves identifying goals, objectives, and strategies to achieve them. In the POSDCORB framework, P stands for Planning, which is also the initial step in the process. It involves setting goals, defining tasks, and developing strategies to accomplish them. Therefore, both the Deming Cycle and POSDCORB include the P step, which is the process of planning.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 23, 2010
  Quiz Created by
  Tuewsob
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.