DNA En RNA 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Paragraaf5
P
Paragraaf5
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 270
Questions: 25 | Attempts: 270

SettingsSettingsSettings
DNA En RNA 2 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Hoe noem je alle genen bij elkaar die samen alle erfelijke informatie bevatten?

  • A.

   Chromosomen

  • B.

   Het genoom

  • C.

   DNA

  Correct Answer
  B. Het genoom
  Explanation
  Het genoom verwijst naar alle genen bij elkaar die samen alle erfelijke informatie bevatten. Het genoom is de complete set van genetische instructies die een organisme nodig heeft om te functioneren en zich te ontwikkelen. Het omvat alle chromosomen in een cel, inclusief het DNA dat de genen bevat.

  Rate this question:

 • 2. 

  Waar staat de afkorting DNA voor?

  • A.

   Deoxyribo Nucleaire Acid

  • B.

   Deoxyribo Nucleic Acid

  Correct Answer
  B. Deoxyribo Nucleic Acid
  Explanation
  The correct answer is "Deoxyribo Nucleic Acid". DNA stands for Deoxyribo Nucleic Acid, which is a molecule that carries the genetic instructions used in the development and functioning of all known living organisms. It is composed of two strands that coil around each other to form a double helix structure. DNA contains the genetic information that determines the traits and characteristics of an organism.

  Rate this question:

 • 3. 

  Hoe wordt de verbinding in het DNA tussen de stikstofbasen gevormd?

  • A.

   Door waterstofbruggen

  • B.

   Door vanderwaalsverbindingen

  • C.

   Door covalente bindingen

  Correct Answer
  A. Door waterstofbruggen
  Explanation
  Waterstofbruggen vormen de verbindingen tussen de stikstofbasen in het DNA. Waterstofbruggen ontstaan wanneer waterstofatomen gebonden aan een stikstof- of zuurstofatoom in een molecuul interageren met een ander stikstof- of zuurstofatoom in een ander molecuul. In het geval van DNA vormen de waterstofbruggen tussen de stikstofbasen adenine (A) en thymine (T), en tussen cytosine (C) en guanine (G). Deze waterstofbruggen zijn cruciaal voor de stabiliteit en structuur van het DNA-molecuul.

  Rate this question:

 • 4. 

  Hoeveel waterstofbruggen vormen Adenine en thymine in het DNA?

  • A.

   Elk één

  • B.

   Elk twee

  • C.

   Elk drie

  Correct Answer
  B. Elk twee
  Explanation
  Adenine and thymine form two hydrogen bonds in DNA. These hydrogen bonds are formed between the nitrogenous bases of adenine and thymine, specifically between the nitrogen atoms and hydrogen atoms. This specific bonding pattern allows for complementary base pairing between adenine and thymine, which is essential for the stability and replication of DNA.

  Rate this question:

 • 5. 

  Waar is een nucleotide uit opgebouwd?

  • A.

   Het suikermolecuul desocyribose, een OH-groep en het startcodon

  • B.

   Het suikermolecuul desoxyribose, een fosfaatgroep en een stikstofbase.

  • C.

   Het suikermolecuul desoxyribose, een OH-groep, en een stikstofbase.

  Correct Answer
  B. Het suikermolecuul desoxyribose, een fosfaatgroep en een stikstofbase.
  Explanation
  A nucleotide is composed of three components: a sugar molecule (in this case, desoxyribose), a phosphate group, and a nitrogenous base. The correct answer states that a nucleotide is made up of the sugar molecule desoxyribose, a phosphate group, and a nitrogenous base, which is accurate.

  Rate this question:

 • 6. 

  In een stukje DNA is de basenvolgorde: C - G - C - A - G - T. Wat is de basenvolgorde in het tegenoverliggende gedeelte?

  • A.

   A-T-A-C-T-G

  • B.

   G-C-G-U-C-A

  • C.

   G-C-G-T-C-A

  Correct Answer
  C. G-C-G-T-C-A
  Explanation
  The complementary base pairing rule states that in DNA, cytosine (C) always pairs with guanine (G) and adenine (A) always pairs with thymine (T). Therefore, the complementary base sequence for C-G-C-A-G-T would be G-C-G-T-C-A.

  Rate this question:

 • 7. 

  Er treden wel 10000 mutaties per seconde op, maar daar merken we meestal weinig van, hoe kan dat? Welke stelling(en) zijn waar:

  • A.

   Fouten treden op in het junk DNA

  • B.

   Als er een fout in een geactiveerde gen optreedt, die niet wordt hersteld, blijft de schade tot een cel beperkt.

  • C.

   Fouten worden direct hersteld

  • D.

   Fouten treden op in gene die niet geactiveerd zijn.

  • E.

   Geen van de stellingen

  Correct Answer(s)
  A. Fouten treden op in het junk DNA
  B. Als er een fout in een geactiveerde gen optreedt, die niet wordt hersteld, blijft de schade tot een cel beperkt.
  C. Fouten worden direct hersteld
  D. Fouten treden op in gene die niet geactiveerd zijn.
  Explanation
  The correct answer is that errors occur in junk DNA, if an error occurs in an activated gene that is not repaired, the damage is limited to a cell, errors are repaired immediately, and errors occur in genes that are not activated. This suggests that the majority of mutations occur in non-coding regions of DNA, which are often referred to as junk DNA. These mutations may not have a significant impact on the functioning of the cell or organism. Additionally, if an error occurs in an activated gene and is not repaired, the damage is limited to that specific cell rather than spreading throughout the body. Errors are also immediately repaired, minimizing their potential effects.

  Rate this question:

 • 8. 

  Er zijn verschillende soorten mutaties: Wat voor soort mutatie zie je hier? situatie 1:     ATGCGTCAGT TACGCAGTCA situatie 2:      ATGCGT TACGCA

  • A.

   Puntmutatie

  • B.

   Deletie

  • C.

   Duplicatie

  Correct Answer
  B. Deletie
  Explanation
  In situation 1, there is a deletion mutation because a nucleotide (G) is missing in the second sequence compared to the first sequence. In situation 2, there is also a deletion mutation because a nucleotide (T) is missing in the second sequence compared to the first sequence.

  Rate this question:

 • 9. 

  Wat gebeurt er bij recombinant-DNA-techniek?

  • A.

   Twee verschillende organismen wisselen via plasmiden stukjes DNA uit zodat er nieuwe combinaties ontstaan

  • B.

   Een deel van het DNA van een organisme wordt in een ander organisme gebracht

  • C.

   Door het enzym reverse transcriptase wordt RNA omgezet in DNA. Dit DNA heeft een andere combinatie van genen.

  • D.

   Een plasmide van een bacterie wordt overgebracht in een andere cel

  Correct Answer
  B. Een deel van het DNA van een organisme wordt in een ander organisme gebracht
  Explanation
  Bij recombinant-DNA-techniek wordt een deel van het DNA van een organisme overgebracht naar een ander organisme. Dit kan gedaan worden door middel van plasmiden, waarbij stukjes DNA worden uitgewisseld tussen twee verschillende organismen. Hierdoor ontstaan nieuwe combinaties van genen. Deze techniek maakt het mogelijk om genetisch gemodificeerde organismen te creëren met gewenste eigenschappen.

  Rate this question:

 • 10. 

  Over het ontstaan van kanker wordt een aantal beweringen gedaan, welke stelling(en) is/zijn juist?

  • A.

   Radioactieve straling kan leiden tot verandering in de volgorde van de bouwstenen van het DNA waardoor kanker kan ontstaan.

  • B.

   Bepaalde chemische stoffen kunnen mutatie in het DNA veroorzaken waardoor kanker kan ontstaan.

  • C.

   Geen van de stellingen

  Correct Answer(s)
  A. Radioactieve straling kan leiden tot verandering in de volgorde van de bouwstenen van het DNA waardoor kanker kan ontstaan.
  B. Bepaalde chemische stoffen kunnen mutatie in het DNA veroorzaken waardoor kanker kan ontstaan.
  Explanation
  The given answer is correct because both statements are true. Radioactive radiation can indeed cause changes in the sequence of DNA building blocks, leading to the development of cancer. Similarly, certain chemical substances can also cause mutations in DNA, which can result in the formation of cancer. Therefore, both statements accurately describe factors that can contribute to the onset of cancer.

  Rate this question:

 • 11. 

  Hierboven staat een deel van een DNA-streng. Hoeveel verschillende typen basen bevinden zich in deze DNA-streng? En hoeveel nucleotiden?

  • A.

   1 type base, 2 nucleotide

  • B.

   3 typen basen, 6 nucleotiden

  • C.

   4 typen base, 12 nucleotiden

  • D.

   12 typen base, 24 nucleotiden

  Correct Answer
  C. 4 typen base, 12 nucleotiden
  Explanation
  The correct answer is 4 types of bases and 12 nucleotides. This is because in the given DNA strand, there are four different types of bases: adenine (A), thymine (T), cytosine (C), and guanine (G). Each nucleotide consists of one base, so there are 12 nucleotides in total.

  Rate this question:

 • 12. 

  Het erfelijk materiaal van een bepaald virus heeft de volgende samenstelling van stikstofbasen: cytosine = 19%, adenine = 25%, thymine = 33% en guanine = 23%. Kan men op grond van deze gegevens bepalen wat voor erfelijk materiaal het is? Zo ja, welke vorm is het?

  • A.

   Ja, het is dubbelstrengs DNA

  • B.

   Ja, het is enkelstrengs DNA.

  • C.

   Nee, het is niet te bepalen

  Correct Answer
  B. Ja, het is enkelstrengs DNA.
  Explanation
  Based on the given composition of nitrogen bases, it can be determined that the genetic material is single-stranded DNA. This is because the percentages of cytosine, adenine, thymine, and guanine do not add up to 100%, indicating that there is only one strand present. If it were double-stranded DNA, the percentages would add up to 100%.

  Rate this question:

 • 13. 

  In welk rijtje staan de woorden in juiste volgorde van klein naar groot?

  • A.

   Thymine - nucleotide - triplet - DNA-molecuul - chromosoom - gen - genoom

  • B.

   Thymine - triplet - gen - nucleotide - DNA-molecuul - chromosoom - genoom

  • C.

   Thymine - nucleotide - triplet - gen - DNA-molecuul - chromosoom - genoom

  • D.

   Thymine - nucleotide - triplet - gen - genoom - DNA-molecuul - chromosoom

  Correct Answer
  C. Thymine - nucleotide - triplet - gen - DNA-molecuul - chromosoom - genoom
  Explanation
  The correct answer is "thymine - nucleotide - triplet - gen - DNA-molecuul - chromosoom - genoom". This is the correct order from smallest to largest in terms of biological structures. Thymine is a nucleotide base, which is a component of a triplet, which is a sequence of three nucleotides that codes for a specific amino acid or function. A gene is a sequence of triplets that codes for a specific protein or trait. A DNA molecule consists of multiple genes, and a chromosome is a structure that contains DNA. The genome refers to all of the genetic material in an organism.

  Rate this question:

 • 14. 

  Een cel bevat bepaalde hoeveelheden van de genoemde stoffen. Deze cel gaat op een gegeven ogenblik meer van een bepaald eiwit produceren. Van welk van genoemde stoffen neemt daarbij de hoeveelheid toe?

  • A.

   DNA

  • B.

   M-RNA

  • C.

   Aminozuren

  • D.

   Koolhydraat

  Correct Answer
  B. M-RNA
  Explanation
  When a cell starts producing more of a specific protein, the amount of messenger RNA (m-RNA) increases. Messenger RNA is responsible for carrying the genetic information from DNA to the ribosomes, where proteins are synthesized. Therefore, an increase in m-RNA levels indicates an increase in protein production.

  Rate this question:

 • 15. 

  Welk enzyme, zoals hierboven is afgebeeld, breekt de waterstofbruggen tussen twee DNA strengen?

  • A.

   Polymerase I

  • B.

   Polymerase III

  • C.

   Ligase

  • D.

   Helicase

  • E.

   Okazaki

  Correct Answer
  D. Helicase
  Explanation
  Heliase is het enzym dat de waterstofbruggen tussen twee DNA-strengen verbreekt. Dit enzym speelt een essentiële rol bij DNA-replicatie en -herstel. Het werkt door de DNA-helix uit elkaar te "ontwinden" en de waterstofbruggen tussen de basenparen te verbreken, waardoor de twee strengen van elkaar worden gescheiden. Dit proces maakt het mogelijk dat andere enzymen, zoals polymerase en ligase, toegang hebben tot de gescheiden strengen om DNA-replicatie en -reparatie uit te voeren.

  Rate this question:

 • 16. 

  wordt RNA alleen gemaakt tijdens het delen van een cel?

  • A.

   Waar

  • B.

   Niet waar

  Correct Answer
  B. Niet waar
  Explanation
  RNA wordt niet alleen gemaakt tijdens het delen van een cel. RNA wordt constant geproduceerd in een cel als onderdeel van het proces van eiwitsynthese. Dit proces vindt plaats in de celkern en in de ribosomen in het cytoplasma. Tijdens eiwitsynthese wordt DNA in de celkern overgeschreven naar RNA, dat vervolgens wordt gebruikt als een sjabloon om eiwitten te produceren. Dit proces vindt plaats in alle levende cellen, ongeacht of ze zich delen of niet.

  Rate this question:

 • 17. 

  Vul in op de puntjes: in RNA komt ….. voor als bouwsteen in plaats van ...

  • A.

   D-ribose, D-2 deoxyribose

  • B.

   D-2 deoxyribose, D-ribose

  Correct Answer
  A. D-ribose, D-2 deoxyribose
  Explanation
  In RNA komt D-ribose voor als bouwsteen in plaats van D-2 deoxyribose. D-ribose is een suikermolecuul dat voorkomt in RNA, terwijl D-2 deoxyribose voorkomt in DNA. RNA en DNA zijn beide nucleïnezuren die genetische informatie dragen, maar ze verschillen in hun suikercomponent. RNA bevat D-ribose, terwijl DNA D-2 deoxyribose bevat.

  Rate this question:

 • 18. 

  Hoe heet het proces waarin RNA gemaakt wordt?

  • A.

   Replicatie

  • B.

   Transcriptie

  • C.

   Translatie

  Correct Answer
  B. Transcriptie
  Explanation
  Transcriptie is het proces waarin RNA wordt gemaakt. Tijdens transcriptie wordt de DNA-sequentie gekopieerd naar een RNA-molecuul. Dit proces vindt plaats in de celkern en is essentieel voor de synthese van eiwitten. Het RNA-molecuul kan vervolgens worden gebruikt als een sjabloon voor de productie van eiwitten tijdens het proces van translatie.

  Rate this question:

 • 19. 

  welke streng wordt vervolgens ‘gelezen’?

  • A.

   Matrijsstreng

  • B.

   Coderende streng

  Correct Answer
  A. Matrijsstreng
  Explanation
  The correct answer is "Matrijsstreng" because the question asks which string is "read" next. Since "Matrijsstreng" is the first option listed, it is the string that is read next.

  Rate this question:

 • 20. 

  welke van de volgende triplets is een startcodon?

  • A.

   AUG

  • B.

   UAA

  • C.

   UAG

  Correct Answer
  A. AUG
  Explanation
  AUG is the correct answer because it is the start codon in the genetic code. The start codon signals the beginning of protein synthesis and is responsible for initiating translation. It codes for the amino acid methionine and is recognized by the ribosome as the starting point for protein synthesis. UAA and UAG are stop codons, which signal the end of protein synthesis.

  Rate this question:

 • 21. 

  Wat betekent replicatie?

  • A.

   Et aflezen van de DNA codes in een RNA-kopie.

  • B.

   Het verdubbelen van het DNA in de chromosomen, voorafgaand aan de celdelingen

  • C.

   Het vertalen van de nucleotidenvolgorde, waardoor de bijbehorende aminozuren aan elkaar gekoppeld worden, dit vormt het eiwit.

  Correct Answer
  B. Het verdubbelen van het DNA in de chromosomen, voorafgaand aan de celdelingen
  Explanation
  Replicatie betekent het verdubbelen van het DNA in de chromosomen, voorafgaand aan de celdelingen.

  Rate this question:

 • 22. 

  Om een DNA te kunnen kopiëren, moet eerst de dubbele helix verbroken worden. Welke binding moet er dan verbroken worden?

  • A.

   Waterstofbruggen

  • B.

   Peptidebinding

  • C.

   Zwavelbruggen

  Correct Answer
  A. Waterstofbruggen
  Explanation
  Om een DNA te kunnen kopiëren, moeten de waterstofbruggen in de dubbele helix worden verbroken. Waterstofbruggen zijn de zwakke chemische bindingen tussen de basen van de twee DNA-strengen. Deze bindingen moeten worden verbroken om de twee strengen van elkaar los te maken, zodat ze kunnen worden gekopieerd.

  Rate this question:

 • 23. 

  Wat is eiwitsynthese?

  • A.

   Bij eiwitsynthese wordt eerst de DNA code afgelezen in een RNA-kopie, vervolgens wordt deze RNA-kopie vertaald naar aminozuren, deze aminozuren worden aan elkaar gekoppeld en vormen een eiwit.

  • B.

   Bij eiwitsynthese wordt een RNA-kopie vertaald naar aminozuren, die aan elkaar worden gekoppeld en een eiwit vormen, vervolgens wordt de DNA code afgelezen in een RNA-kopie.

  • C.

   De RNA-kopie wordt vertaald naar aminozuren, die aan elkaar gekoppeld worden en een eiwit vormen.

  Correct Answer
  A. Bij eiwitsynthese wordt eerst de DNA code afgelezen in een RNA-kopie, vervolgens wordt deze RNA-kopie vertaald naar aminozuren, deze aminozuren worden aan elkaar gekoppeld en vormen een eiwit.
  Explanation
  Eiwitsynthese is het proces waarbij een RNA-kopie wordt gemaakt van de DNA-code. Vervolgens wordt deze RNA-kopie vertaald naar aminozuren, die aan elkaar worden gekoppeld om een eiwit te vormen. Dit proces begint dus met het aflezen van de DNA-code in een RNA-kopie en eindigt met de vorming van het eiwit.

  Rate this question:

 • 24. 

        Elke menselijke cel beschikt over dezelfde chromosomen en hetzelfde DNA. Hoe komt het dan dat bijvoorbeeld de rode bloedlichaampjes hemoglobine maken, en de zenuwcellen cholinesterase?

  • A.

   Alle cellen in het menselijk lichaam gebruiken maar ongeveer 10% van het DNA in de cel voor eiwitsynthese, hierdoor worden er verschillende eiwitten in verschillende cellen gemaakt.

  • B.

   Alle cellen in het menselijk lichaam maken dezelfde eiwitten aan, de eiwitten die deze cel niet nodig heeft, worden uitgescheiden als afvalstof.

  Correct Answer
  A. Alle cellen in het menselijk lichaam gebruiken maar ongeveer 10% van het DNA in de cel voor eiwitsynthese, hierdoor worden er verschillende eiwitten in verschillende cellen gemaakt.
  Explanation
  Different cells in the human body have the same DNA, but they use only about 10% of the DNA for protein synthesis. This means that different cells will produce different proteins based on the specific genes that are activated in each cell type. In the example given, red blood cells produce hemoglobin because the genes responsible for hemoglobin production are active in those cells, while nerve cells produce cholinesterase because the genes responsible for cholinesterase production are active in those cells. This differential gene expression allows for the specialization and functionality of different cell types in the body.

  Rate this question:

 • 25. 

             Minder dan 1,5% van al het DNA van een mens bestaat uit genen, de rest van het DNA wordt gebruikt voor forensisch onderzoek. Hoe noem je het deel van het DNA, dat wordt gebruikt voor forensisch onderzoek?

  • A.

   Useless-DNA

  • B.

   Wrong-DNA

  • C.

   Nonsense-DNA

  Correct Answer
  C. Nonsense-DNA
  Explanation
  The term "Nonsense-DNA" is used to refer to the part of DNA that is not involved in coding for genes and does not have a known function. In this context, it is being used to describe the portion of DNA that is used for forensics, which suggests that it is not relevant or useful for genetic information.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 19, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 15, 2014
  Quiz Created by
  Paragraaf5
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.