Unit 1 Vocab (Part Of Speech)

17 Questions | Total Attempts: 232

SettingsSettingsSettings
Speech Quizzes & Trivia

Vocab 1 Part of Speech


Questions and Answers
 • 1. 
   acquisitive
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 2. 
  Banal
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 3. 
  Belabor
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 4. 
  Carping
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 5. 
  Coherent
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 6. 
  Congeal
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 7. 
  Emulate
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 8. 
  Encomium
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 9. 
  Eschew
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 10. 
  Germane
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 11. 
  Insatiable
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 12. 
  Intransigent
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 13. 
  Largesse
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 14. 
  Reconnaissance
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 15. 
  Taciturn
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 16. 
  Temporize
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

 • 17. 
  Tenable
  • A. 

   Noun

  • B. 

   Adj.

  • C. 

   Verb

Back to Top Back to top