O-net การงาน ปี 2551-52

26 Questions | Attempts: 271

SettingsSettingsSettings
O-net  2551-52 - Quiz

O net เพื่อฝึกการทำข้อสอบ Online


Questions and Answers
 • 1. 
  97. ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานที่ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุด
  • A. 

   1. ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล

  • B. 

   2. ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรโรงเรียน

  • C. 

   3. ใช้ในการควบคุมการผลิตผลไม้กระป๋องส่งออก

  • D. 

   4. ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน

 • 2. 
  98. ข้อใดคือคุณสมบัติพื้นฐานของข้อมูลที่ดี เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลในการใช้งานระบบสารสนเทศ
  • A. 

   1. ความถูกต้อง ความทันสมัย ความกระชับ

  • B. 

   2. ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความสอดคล้อง

  • C. 

   3. ความถูกต้อง ความกระชับ ความเป็นปัจจุบัน

  • D. 

   4. ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความหลากหลาย

 • 3. 
  99. อุปกรณ์ชนิดใดใช้เทคโนโลยีจานแสง (Optical Technology)
  • A. 

   1. เครื่องเล่นเทป (Tape player)

  • B. 

   2. หน่วยขับซีดีรอม (CD-ROM drive)

  • C. 

   3. หน่วยความจำแบบแฟลช (Flash memory)

  • D. 

   4. อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส (Touch screen)

 • 4. 
  100. กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  • A. 

   1. เช็คสถานะของระบบปฏิบัติการ

  • B. 

   2. เช็คสถานะของแป้นพิมพ์ เมาส์และจอแสดงผล

  • C. 

   3. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (RAM)

  • D. 

   4. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)

 • 5. 
  101. ข้อใดเป็นความหมายของภาษาเครื่อง
  • A. 

   1. ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เช่น ภาษาจาวา

  • B. 

   2. ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ

  • C. 

   3. ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขล้วนซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที

  • D. 

   4. ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนคำสั่งมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 • 6. 
  102. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • A. 

   1. ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน

  • B. 

   2. สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา

  • C. 

   3. สามารถคำนวณรายรับ รายจ่ายและภาษีได้ละเอียดและถูกต้อง

  • D. 

   4. สามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างละเอียดและถูกต้องเป็นปัจจุบัน

 • 7. 
  103. ประเทศกำลังพัฒนามีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายอย่างกว้างขวางเนื่องมาจากสาเหตุหลักใด
  • A. 

   1. การวางสายระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งบลงทุนสูง

  • B. 

   2. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูก หาซื้อง่าย

  • C. 

   3. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย

  • D. 

   4. สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสารไร้สายได้สะดวก

 • 8. 
  104. งานเอกสารที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกัน บนทุกระบบปฏิบัติการในปัจจุบันคือเอกสารมาตรฐานชนิดใด
  • A. 

   1. Open Office Writer

  • B. 

   2. Microsoft Office Word

  • C. 

   3. Portable Document Format

  • D. 

   4. Graphics Interchange Format

 • 9. 
  105. ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
  • A. 

   1. Solaris , Symbian , IPX , RAM

  • B. 

   2. DOS , WWW , Linux , Windows

  • C. 

   3. Symbian , Mac OS , Linux , Windows

  • D. 

   4. Unix , Linux , Mac OS , Microsoft Office

 • 10. 
  106. ถ้าต้องการบันทึก และวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน และแสดงข้อมูลสรุปในรูปแบบของแผนภูมิซอฟต์แวร์ประเภทใดเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   1. ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (database)

  • B. 

   2. ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation)

  • C. 

   3. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spread sheet)

  • D. 

   4. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word processing)

 • 11. 
  107. ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
  • A. 

   1. เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย

  • B. 

   2. ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

  • C. 

   3. ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

  • D. 

   4. ใช้งานเมื่อทำงานที่มีประโยชน์และจำเป็น ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้

 • 12. 
  108. ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด
  • A. 

   1. ใช้เครื่องสำรองไฟ (UPS) และตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์เป็นประจำ

  • B. 

   2. รักษาความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ และใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย

  • C. 

   3. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายคุณภาพสูง และพักเครื่องโดยการปิดเครื่องเป็นระยะ

  • D. 

   4. ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องที่อุณหภูมิสูงและไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์

 • 13. 
  • A. 

   1. การสรุปผล

  • B. 

   2. การคำนวณ

  • C. 

   3. การจัดกลุ่มข้อมูล

  • D. 

   4. การจัดเรียงข้อมูล

 • 14. 
  110 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้ จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก
  • A. 

   1. เมาส์ (mouse)

  • B. 

   2. ฮาร์ดดิสก์ (hard disk)

  • C. 

   3. จอภาพแบบสัมผัส (touch screen)

  • D. 

   4. เครื่องบันทึกแผ่นซีดี (CD-writer)

 • 15. 
  111. อุปกรณ์ใด ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ 3 เครือข่ายที่แตกต่างกันได้ดีที่สุด
  • A. 

   1. ฮับ (hub)

  • B. 

   2. บริดจ์ (bridge)

  • C. 

   3. สวิตซ์ (switch)

  • D. 

   4. เราเตอร์ (router)

 • 16. 
  112. ขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต ปรากฏหน้าต่างที่ไม่ต้องการ ออกมารบกวนอยู่เสมอและทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง เหตุการณ์นี้เกิดจากโปรแกรมใด
  • A. 

   1. เวิร์ม (worm)

  • B. 

   2. ไวรัส (virus)

  • C. 

   3. สปายแวร์ (spyware)

  • D. 

   4. ม้าโทรจัน (trojan horse)

 • 17. 
  113. ตามมาตรฐานการจัดระบบการเชื่อมต่อสื่อสาร ระหว่างระบบเปิด (Open SystemInterconnection: OSI) การควบคุมข้อมูลถูกส่งผ่านจากต้นทางไปยังปลายทางด้วยเส้นทางที่เหมาะสม เกิดในเครือข่ายชั้นใด
  • A. 

   1. ชั้นขนส่ง (transport)

  • B. 

   2. ชั้นเครือข่าย (network layer)

  • C. 

   3. ชั้นกายภาพ (physical layer)

  • D. 

   4. ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล (data link layer)

 • 18. 
  115. "วันนี้ คือ วันที่ 8 ธันวาคม 2551 ในทุกวันที่ 1 ของเดือนจะได้รับเงิน 2,500 บาทถ้าต้องการสะสมเงิน 2,000 บาท เพื่อใช้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2552จะต้องวางแผนสะสมเงินเดือนละ 400 บาท" จากสถานการณ์ ข้อความใด เป็นข้อมูลออกหรือผลลัพธ์ที่ต้องการเพียงอย่างเดียว
  • A. 

   1. ทุกเดือนได้รับเงินค่าใช้จ่าย 2,500 บาท

  • B. 

   2. วางแผนเก็บเงินสะสมเดือนละ 400 บาท

  • C. 

   3. วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 มีเงินสะสมอยู่ 2,000 บาท

  • D. 

   4. เก็บเงินสะสมเดือนละ 400 บาท ให้ได้เงินจำนวน 2,000 บาท

 • 19. 
  116. ซอฟต์แวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร
  • A. 

   1. ซอฟต์แวร์กราฟิก

  • B. 

   2. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

  • C. 

   3. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

  • D. 

   4. ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ

 • 20. 
  117. อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้ไม่สามารถเก็บแฟ้มภาพขนาด 144 เมกะไบต์ได้
  • A. 

   1. แผ่นดีวีดี

  • B. 

   2. แผ่นดิสเก็ต

  • C. 

   3. แผ่นซีดีอาร์

  • D. 

   4. แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว

 • 21. 
  118. การกระทำใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • A. 

   1. สร้างเว็บไซต์ประมูลสินค้า

  • B. 

   2. ติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม

  • C. 

   3. ค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสืบค้น

  • D. 

   4. ซื้อขายสินค้าผ่านระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์

 • 22. 
  119. "การรายงานผลการสอบครั้งหนึ่งใช้ชื่อว่า "ผลคะแนนสูงสุด - ต่ำสุด ปี 2551"คำค้นใดที่ใช้สืบค้นรายงานฉบับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
  • A. 

   1. ผลคะแนนสูงสุด 2551

  • B. 

   2. "ผลคะแนนสูงสุด 2551"

  • C. 

   3. ผลคะแนน + สูงสุด - 2551

  • D. 

   4. ผลคะแนน + สูงสุด + 2551

 • 23. 
  120. การกระทำใดจัดเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
  • A. 

   1. ซื้อแผ่นซีดีเพลงที่ถูกลิขสิทธ์ิ มาตัดต่อเพื่อประกอบงาน

  • B. 

   2. ใช้ภาพจากเว็บไซต์ของเพื่อน โดยอ้างอิงที่มาของภาพดังกล่าว

  • C. 

   3. ให้ผู้อื่นถ่ายภาพวีดิโอ และนำมาตัดต่อใหม่ด้วยตนเอง

  • D. 

   4. ใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ที่อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน 30 วัน

 • 24. 
  20. การหาสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรียกว่าอะไร
  • A. 

   1. E-Payment

  • B. 

   2. E-Learning

  • C. 

   3. E-Sourcing

  • D. 

   4. E-News

 • 25. 
  22. ข้อใดเป็นจำนวนเลขฐานสองซึ่งมีค่าเท่ากับ 108 (ซึ่งเป็นเลขฐานสิบ)
  • A. 

   1. 00100100

  • B. 

   2. 01101100

  • C. 

   3. 10100000

  • D. 

   4. 01101111

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.