Ekologija I životna Sredina

20 Questions | Total Attempts: 646

SettingsSettingsSettings
Ekologija I ivotna Sredina - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Biološka evolucija podrazumeva promene u građi tela živih bića od nastanka pa do današnjih dana
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 2. 
  Prva živa bića na Zemlji hranila su se:
  • A. 

   Saprofitski

  • B. 

   Miksotrofno

  • C. 

   Autotrofno

  • D. 

   Heterotrofno

 • 3. 
  Koji su elementi bili potrebni za nastanak prvih živih bića:(Tačna su četiri odgovora)
  • A. 

   Azot

  • B. 

   Zlato

  • C. 

   Srebro

  • D. 

   Ugljenik

  • E. 

   Vodonik

  • F. 

   Kiseonik

 • 4. 
  Biodiverzitet je prirodno bogastvo Zemlje.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 5. 
  Biodiverzitet je raznovrsnost:
  • A. 

   Mikroorganizama

  • B. 

   Gljiva

  • C. 

   Biljaka

  • D. 

   Životinja

  • E. 

   Svih živih bića

 • 6. 
  Od ponuđenih odgovora izdvoj one koji se odnose na nivoe biološke organizacije živih bića.
  • A. 

   Biotop

  • B. 

   Atom

  • C. 

   Molekul

  • D. 

   Organ

  • E. 

   Organele

  • F. 

   Biosfera

  • G. 

   Ćelija

 • 7. 
  Od ponuđenih odgovora izdvoj one koji se odnose na nivoe ekološke organizacije živih bića.
  • A. 

   Populacija

  • B. 

   Ćelija

  • C. 

   Biom

  • D. 

   Molekul

  • E. 

   Biocenoza

  • F. 

   Ekosistem

  • G. 

   Sistem organa

 • 8. 
  Žaba koristi kiseonik  za disanje iz vazduha, a jaja polaže u:
  • A. 

   Zemlju

  • B. 

   Vodu

  • C. 

   Pesak

 • 9. 
  Krokodil hranu nalazi u vodi, a jaja polaže:
  • A. 

   Na kopnu

  • B. 

   U vodi

  • C. 

   Na listovima vodenih biljaka

 • 10. 
  Manji ili veći prostori u životnoj sredini koje odlikuju slični uslovi života predstavljaju:
  • A. 

   Populaciju

  • B. 

   Biotop

  • C. 

   Biocenozu

  • D. 

   Ekosistem

 • 11. 
  Izdvoj ekološke faktore koji se ubrajaju u abiotičke:
  • A. 

   Nadmorska visina

  • B. 

   Zemljište

  • C. 

   Razmnožavanje jedinki

  • D. 

   Temperatura

  • E. 

   Nagib terena

  • F. 

   Odnosi ishrane

  • G. 

   Vlažnost

 • 12. 
  Izdvoj ekološke faktore koji se ubrajaju u biotičke:
  • A. 

   Klima

  • B. 

   Odnosi ishrane

  • C. 

   Zemljište

  • D. 

   Reljef

  • E. 

   Odnosi razmnožavanja

 • 13. 
  Perje i masno tkivo štite pingvine od niskih temperatura. Ovo je primer za:
  • A. 

   Simbiozu

  • B. 

   Adaptacije

  • C. 

   Životnu formu

  • D. 

   Biocenozu

 • 14. 
  Životnu formu čini skup:
  • A. 

   Kopnenih biljaka

  • B. 

   Ekoloških faktora

  • C. 

   Živih bića

  • D. 

   Mikroorganizama

  • E. 

   Adaptacija

 • 15. 
  Brojnost populacije predstavlja prosečan broj jedinki u jedinici mere površine ili zapremine.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 16. 
  Gustina populacije predstavlja ukupan broj jedinki u populaciji.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 17. 
  Biocenoza predstavlja:
  • A. 

   Skup populacija

  • B. 

   Skup životinja

  • C. 

   Skup ekosistema

  • D. 

   Skup biljaka

 • 18. 
  Svaka biocenoza ima prostornu i vremensku organizaciju.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 19. 
  Biljka jagorčevina pripada spratu:
  • A. 

   Visokih žbunova

  • B. 

   Visokog drveća

  • C. 

   Prizemnom spratu

  • D. 

   Niskih žbunova

 • 20. 
  Biljka kupina pripada spratu:
  • A. 

   Visokih žbunova

  • B. 

   Niskih žbunova

  • C. 

   Visokog drveća

  • D. 

   Prizemnom spratu

Back to Top Back to top