Tugas Remedial Kelas 8

40 Questions | Attempts: 137
Share

SettingsSettingsSettings
Tugas Remedial Kelas 8 - Quiz

Please choose the correct answer!


Questions and Answers
 • 1. 
  Watashi wa chuugakusei desu. Arti kalimat di atas adalah ....
  • A. 

   Saya adalah murid

  • B. 

   Kami adalah murid

  • C. 

   Saya adalah pelajar SMP

  • D. 

   Kami adalah pelajar SMP

 • 2. 
  Ano hito wa kankoku-jin desu. Arti kalimat yang digaris bawahi adalah ....
  • A. 

   Orang Jepang

  • B. 

   Orang China

  • C. 

   Orang Korea

  • D. 

   Orang Thailand

 • 3. 
  Adi kelas 1 SMP. Bahasa Jepang dari kalimat yang digaris bawahi adalah ....
  • A. 

   Ichi nensei

  • B. 

   Nana nensei

  • C. 

   Shichi nensei

  • D. 

   Hachi nensei

 • 4. 
  Desu / seito / SMPN 11 / Ani-san / wa / no Rangkaian kalimat yang tepat dari penggalan kata di atas adalah ....
  • A. 

   Ani-san wa seito no SMPN 11 desu

  • B. 

   Ani-san wa SMPN 11 no seito desu

  • C. 

   Ani-san no seito wa SMPN 11 desu

  • D. 

   Ani-san no SMPN 11 wa seito desu

 • 5. 
  Watashi (     ) namae (     ) Ali desu. Partikel yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ....
  • A. 

   Wa, ni

  • B. 

   Wa, no

  • C. 

   No, wa

  • D. 

   Ni, wa

 • 6. 
  Denwa bango wa 021-789-4456 desu. Angka yang digaris bawahi dalam bahasa Jepang dibaca ....
  • A. 

   Zero-ni-ichi-shichi-hachi-kyuu-shi-shi-go-roku

  • B. 

   Zero-ni-ichi-nana-hachi-kyuu-shi-shi-go-roku

  • C. 

   Zero-ni-ichi-shichi-hachi-kyuu-yon-yon-go-roku

  • D. 

   Zero-ni-ichi-nana-hachi-kyuu-yon-yon-go-roku

 • 7. 
  Watashi wa Pamulang (     ) sunde imasu. Partikel yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ....
  • A. 

   Wa

  • B. 

   No

  • C. 

   Ni

  • D. 

   To

 • 8. 
  Sore wa keshigomu desu. Arti kalimat di atas adalah ....
  • A. 

   Ini adalah penghapus

  • B. 

   Ini adalah penggaris

  • C. 

   Itu adalah penghapus

  • D. 

   Itu adalah penggaris

 • 9. 
  Are wa kyoukasho desu. Arti kata yang digaris bawahi adalah ....
  • A. 

   Buku pelajaran

  • B. 

   Buku catatan

  • C. 

   Buku harian

  • D. 

   Buku tulis

 • 10. 
  Kore wa ... desu.
  • A. 

   Kabin

  • B. 

   Kaban

  • C. 

   Kutsu

  • D. 

   Tsukue

 • 11. 
  A : Kore wa nan desu ka. B : ....
  • A. 

   Kore wa gomibako desu

  • B. 

   Kore wa fudebako desu

  • C. 

   Sore wa gomibako desu

  • D. 

   Sore wa fudebako desu

 • 12. 
  A : Are wa tsukue desu ka. B : ....
  • A. 

   Hai, sou desu

  • B. 

   Iie, sou desu

  • C. 

   Hai, chigaimasu

  • D. 

   Iie, chigaimasu

 • 13. 
  A : Kore wa megane desu ka. B : .....
  • A. 

   Hai, kore wa megane desu

  • B. 

   Hai, sore wa megane desu

  • C. 

   Iie, kore wa megane dewa arimasen

  • D. 

   Iie, sore wa megane dewa arimasen

 • 14. 
  'Gakkou' wa eigo de ... desu
  • A. 

   School

  • B. 

   Student

  • C. 

   Teacher

  • D. 

   Class

 • 15. 
  Sore wa enpitsu dewa arimasen. Arti kalimat di atas adalah ....
  • A. 

   Ini adalah pensil

  • B. 

   Itu adalah pensil

  • C. 

   Ini bukan pensil

  • D. 

   Itu bukan pensil

 • 16. 
  'Kamus' wa nihongo de ... desu
  • A. 

   Zasshi

  • B. 

   Jisho

  • C. 

   Nooto

  • D. 

   Hon

 • 17. 
  A : 'Ruler' wa Indoneshiago de nan desu ka. B : ... desu
  • A. 

   Penghapus

  • B. 

   Penggaris

  • C. 

   Pulpen

  • D. 

   Pensil

 • 18. 
  A : 'Window' wa nihongo de nan desu ka. B : ... desu.
  • A. 

   Doa

  • B. 

   Kabe

  • C. 

   Mado

  • D. 

   Chizu

 • 19. 
  Tono-san / no / kutsu / are / desu / wa Rangkaian kalimat yang tepat dari penggalan kata di atas adalah ....
  • A. 

   Are wa kutsu no Tono-san desu

  • B. 

   Are wa Tono-san no kutsu desu

  • C. 

   Are no kutsu wa Tono-san desu

  • D. 

   Are no Tono-san wa kutsu desu

 • 20. 
  A : Kore wa ... no boorupen desu ka. B : Budi-san no desu. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ....
  • A. 

   Dare

  • B. 

   Doko

  • C. 

   Nani

  • D. 

   Nan

 • 21. 
  A : Karendaa wa ... ni arimasu ka. B : Kyoushitsu ni arimasu. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ....
  • A. 

   Dare

  • B. 

   Doko

  • C. 

   Nani

  • D. 

   Nan

 • 22. 
  A : Kyoushitsu ni ... ga arimasu ka. B : Howaitoboodo ga arimasu. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ....
  • A. 

   Dare

  • B. 

   Doko

  • C. 

   Nani

  • D. 

   Nan

 • 23. 
  A : Kyoushitsu ni karendaa ga arimasu ka. B : ....
  • A. 

   Hai, arimasu

  • B. 

   Iie, arimasu

  • C. 

   Hai, arimasen

  • D. 

   Iie, arimasen

 • 24. 
  A : Kyoushitsu ni kokubankeshi ga arimasu ka. B : ....
  • A. 

   Hai, arimasu

  • B. 

   Iie, arimasu

  • C. 

   Hai, arimasen

  • D. 

   Iie, arimasen

 • 25. 
  Kyoushitsu ni ... ga arimasu.
  • A. 

   Kabin

  • B. 

   Tsukue

  • C. 

   Tana

  • D. 

   Chizu

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.