MOS Word - D1

10 Questions | Total Attempts: 81

SettingsSettingsSettings
MOS Word - D1 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Trong word, thao tác để chia cột cho văn bản là:
  • A. 

   Home --> Column

  • B. 

   Insert --> Column

  • C. 

   Design --> Column

  • D. 

   Page layout --> Column

 • 2. 
  Thao tác để tìm kiếm và thay thế nội dung trong văn bản là:
  • A. 

   Home --> Find

  • B. 

   Home --> Replace

  • C. 

   Review --> Find

  • D. 

   Review --> Replace

 • 3. 
  Thao tác để chuyển bảng (table) thành văn bản (text) là:
  • A. 

   Insert --> Table --> Convert Text to Table

  • B. 

   Design --> Covert Text to Table

  • C. 

   Page Layout --> Convert Table to Text

  • D. 

   Layout --> Convert Table to Text

 • 4. 
  Thao tác để xoá cột trong bảng là:
  • A. 

   Quét khối cột và nhấn Delete

  • B. 

   Chọn cột vào Home --> Delete

  • C. 

   Chọn cột --> Layout --> Delete--> Delete column

  • D. 

   Chọn cột --> Layout --> Delete column

 • 5. 
  Trong chế độ tạo bảng (Table) của Word, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:
  • A. 

   Table - Cells  

  • B. 

   Table - Merge Cells

  • C. 

   Tools - Split Cells

  • D. 

   Table - Split Cells

 • 6. 
   Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện:
  • A. 

   View - Exit

  • B. 

   Edit - Exit

  • C. 

   Window - Exit

  • D. 

   File - Exit

 • 7. 
  Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:  
  • A. 

   View - Header and Footer

  • B. 

   Format - Header and Footer

  • C. 

   Insert - Header and Footer

  • D. 

   Tools - Header and Footer

 • 8. 
  Trong Word, muốn ngắt trang sang trang khác thì sử dụng thao tác nào:
  • A. 

   Home --> Page break --> Page

  • B. 

   Insert --> Page break --> page

  • C. 

   Insert --> Page break

  • D. 

   Page Layout --> Page break

 • 9. 
  Để tạo khung cho văn bản, ta sử dụng thao tác nào:
  • A. 

   Home --> Page Border

  • B. 

   Insert --> Page Border

  • C. 

   Design --> Page Border

  • D. 

   Format --> Page Border

 • 10. 
  Để thay đổi màu chữ cho toàn bộ tiêu đề, ta làm cách nào:
  • A. 

   Home --> Font Color

  • B. 

   Home --> Style --> Modify Title --> Font Color

  • C. 

   Page Layout --> Theme Font

  • D. 

   Design --> Theme Font

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.