Soal Hots Mapel Akhlak Kelas X Ma

20 Questions | Total Attempts: 639

SettingsSettingsSettings
Soal Hots Mapel Akhlak Kelas X Ma - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Pada dasarnya, syariat melarang campur baur antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Seharusnya, pihak yang berwenang berkewajiban untuk mencegahnya. Misalnya, dengan cara membatasi jumlah penumpang sesuai kapasitas kendaraan sehingga tidak berdesak-desakan atau dengan cara menata tempat duduk dalam kendaraan ataupun menerapkan pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita sehingga tidak terjadi campur baur antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Dari masing-masing individu juga dapat menghindarinya, ketika kita melihat bahwa penumpang sudah melebihi kapasitas kendaraan, maka hendaknya kita memilih kendaraan lainnya, jika memang ada.
 • 2. 
  Orang sering memaknai muhasabah sebagai perenungan diri. Dalam kaitannya dengan taubat, apa hubungan antara Muhasabah dan Taubat?
 • 3. 
  Tiap pribadi yang bermaksiat pada Alloh pada hakikatnya ia itu bodoh, dan tiap pribadi yang menaati Alloh pada hakikatnya ia seorang yang alim. Mengapa demikian?
 • 4. 
  Apabila ada seorang pemuda yang beberapa tahun terakhir ini terjangkiti penyakit sering menonton film-film vulgar dan celakanya semakin mudah saja untuk ditonton. Telah berulang kali ia bertaubat namun belum juga berhasil meninggalkan kebiasaan buruk ini. Bagaimana menurutmu cara bertaubat yang benar dari hal tersebut?
 • 5. 
  Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: Dari kesempurnaan wara’ adalah hendaknya seseorang mengetahui yang terbaik dari dua kebaikan dan yang terburuk dari dua keburukan, mengetahui bahwa landasan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakan nya, serta mengeliminasi kerusakan dan meminimalkan nya. Maka barangsiapa yang tidak menyeimbangkan antara mengerjakan dan meninggalkan maslahat dan mudharat, mungkin saja dia meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram, dan memandang sikap tersebut sebagai sikap wara’, seperti orang yang tidak ikut serta berjihad bersama pemimpin yang zhalim, lalu melihat hal tersebut sebagai sikap wara’. Misalnya, datang pasukkan tentara Islam kepada pemimpin yang belum bisa diganti, pada diri pemimpin tersebut terdapat sifat kefasikan namun dia berjihad melawan orang-orang kafir. Salah seorang dari mereka berkata : “Saya menahan diri (wara’) untuk tidak berjihad dibelakang orang fasik ini.” Apa yang terjadi menurut pendapatmu mengenai hal yang demikian?
 • 6. 
  Dalam melakukan pergaulan yang sehat, remaja perlu berhati-hati. Menurutmu, mengapa remaja harus berhati-hati dalam melakukan pergaulan?
  • A. 

   Karena remaja adalah masa pertumbuhan

  • B. 

   Karena remaja masih labil, mudah terpengaruh, suka mencoba, memilki rasa ingin tahu yang tinggi

  • C. 

   Karena remaja bukanlah anak-anak dan belum dewasa

  • D. 

   Karena remaja sering mengalami kegagalan

  • E. 

   Karena remaja mengalami perubahan fisik

 • 7. 
  Pada prinsipnya remaja membutuhkan adanya hubungan harmonis dengan sesama anggota keluarganya, dan membutuhkan suasana khusus yaitu …
  • A. 

   Suasana demokratis, kritis, jujur, dan keterbukaan

  • B. 

   Suasana kreatif, kritis, jujur, dan kompetitif

  • C. 

   Suasana pasif, kritis, jujur. dan kerjasama

  • D. 

   Suasanya akseleratif, kritis, jujur, dan kekeluargaan

  • E. 

   Suasana agresif, kritis, jujur, dan kebersamaan

 • 8. 
  Masa remaja merupakan masa transisi dan kanak-kanak menjadi dewasa, di usia remaja banyak yang ingin mencoba hal-hal baru, lingkungan baru, teman bergaul yang baru, dan lain-lain. Agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, remaja harus memiliki prinsip-prinsip yang kuat. Berikut contoh-contoh prinsip yang kuat bagi remaja kecuali …
  • A. 

   Memiliki kemampuan mengendalikan diri

  • B. 

   Berbusana dan menutup aurat sesuai dengan norma

  • C. 

   Bersenang-senang dalam kehidupan yang glamour

  • D. 

   Disiplin dan bertanggung jawab atas tugas yang diemban

  • E. 

   Memilik teman yang baik

 • 9. 
  Apabila seorang remaja merasa malas dan tidak memiliki gairah (mood) saat mengerjakan shalat sebagai bentuk ibadah kepada Allah, apa yang harus ia lakukan?
  • A. 

   Menghadap kiblat

  • B. 

   Senantiasa menjaga wudhu agar selalu dalam keadaan suci

  • C. 

   Mencari penyebab rasa malas dan tidak adanya gairah dalam shalat

  • D. 

   Mengerjakan shalat dengan tuma’ninah agar tercapai ketenangan hati

  • E. 

   Menghilangkan rasa malas dari dalam diri dan meningkatkan mood saat shalat

 • 10. 
  Mental remaja harus sehat agar kelak tidak mendapat dorongan dari temannya sendiri yang menjerumuskan remaja tersebut ke hal yang berbau negatif. Berikut beberapa hal yang dapat menyehatkan mental remaja, kecuali …
  • A. 

   Berkumpul dengan teman yang shalih

  • B. 

   Pengakuan yang baik dari orang tua dan lingkungan

  • C. 

   Meiliki komunitas yang kurang baik

  • D. 

   Lingkungan tempat tinggal kondusif

  • E. 

   Menjadi remaja masjid yang aktif dan shalih

 • 11. 
  Perhatikan QS. At-Tahrim: 8. Apa menurut pendapatmu makna yang terkandung dalam ayat tersebut?
  • A. 

   Orang yang bertobat dengan tobat yang semurni-murninya (tobat nasuha) akan mempermudah ampunan Allah

  • B. 

   Orang yang bertobat dengan tobat yang semurni-murninya (tobat nasuha) akan mempersulit ampunan Allah

  • C. 

   Orang yang bertobat dengan tobat yang semurni-murninya (tobat nasuha) akan menghapus ampunan Allah

  • D. 

   Orang yang bertobat dengan tobat yang semurni-murninya (tobat nasuha) akan memasukkan ampunan Allah

  • E. 

   Orang yang bertobat dengan tobat yang semurni-murninya (tobat nasuha) akan menafikan ampunan Allah

 • 12. 
  Ketika seseorang yang melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, tobatya harus memenuhi empat syarat. Berikut adalah empat syarat tobat, kecuali …
  • A. 

   Menghentikan perbuatan dosa tersebut

  • B. 

   Menyesali perbuatanya

  • C. 

   Berketetapan hati tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu selamanya

  • D. 

   Harus menyelesaikan urusan dengan yang bersangkutan

  • E. 

   Memakai pakaian putih

 • 13. 
  Ada seseorang yang selalu mengatakan, “Saya telah bertaubat, saya talah bertaubat,” dengan taubat yang sebenar-benarnya selama hidupnya. Tobat yang tidak akan diterima Allah adalah tobat yang dilakukan …
  • A. 

   Ketika mengalami sakaratul maut

  • B. 

   Ketika sakit

  • C. 

   Dengan cara tidak ikhlas

  • D. 

   Tidak sungguh-sungguh

  • E. 

   Tidak membaca istighfar

 • 14. 
  Apabila ada seseorang yang telah melakukan dosa besar dan bertaubat dengan taubatan nasuha ketika sakit dan telah nampak tanda-tanda kematian padanya serta telah disingkapkan pembatas hingga ia dapat melihat rupa malaikat maut, maka bagaimana status taubat seseorang tersebut?
  • A. 

   Taubatnya sah dan diterima

  • B. 

   Taubatnya tidak diterima

  • C. 

   Taubatnya ditangguhkan

  • D. 

   Taubatnya diterima sebelum nyawanya dicabut

  • E. 

   Taubatnya diwariskan

 • 15. 
  Jika seseorang memohon ampunan kepada Allah (membaca istighfar) tetapi ia terus menerus berbuat dosa, maka bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut?
  • A. 

   Ia telah keluar dari agama Islam

  • B. 

   Seperti memperolok-olok Tuhannya

  • C. 

   Telah menjadi orang munafik

  • D. 

   Orang yang tidak akan mendapat rahmat

  • E. 

   Orang yang menginjak-injak keyakinan agamanya

 • 16. 
  Perhatikan hadits tersebut! Jelaskan makna yang terkandung dalam hadits tersebut!
  • A. 

   Wara’ adalah meninggalkan hal- hal yang halal

  • B. 

   Wara’ adalah meninggalkan hal- hal yang haram

  • C. 

   Wara’ adalah meninggalkan hal- hal yang bermanfaat

  • D. 

   Wara’ adalah meninggalkan hal- hal yang tidak bermanfaat

  • E. 

   Wara’ adalah mengerjakan sesuatu yang diperintah oleh agama

 • 17. 
  Seseorang meninggalkan kebiasaan mendengarkan dan memainkan musik secara berlebihan, maka dia sudah mengamalkan sikap …
  • A. 

   Taubat

  • B. 

   Qana’ah

  • C. 

   Syukur

  • D. 

   Zuhud

  • E. 

   Wara’

 • 18. 
  Hukum asal makanan halal (daging sembelihan), tetapi bagi yang tinggal di daerah mayoritas musyrik, maka hukum asal sembelihan dan daging sapi di situ adalah haram, maka apa yang harus seseorang lakukan ketika ia berada di posisi tersebut?
  • A. 

   Taubat

  • B. 

   Qana’ah

  • C. 

   Syukur

  • D. 

   Zuhud

  • E. 

   Wara’

 • 19. 
  Ada seseorang yang bapaknya meninggal dunia, bapaknya itu memiliki harta yang diragukan kehalalannya dan dia memiliki hutang. Ketika orang-orang datang untuk menagih hak mereka, salah seorang anaknya berkata : “Kami menahan diri (wara’) untuk melunasi hutang bapak kami dengan harta yang syubhat ini.” Bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut?
  • A. 

   Tindakan tersebut sudah benar dan sesuai syariat

  • B. 

   Hal tersebut adalah sikap wara’ yang batil dan pelakunya adalah orang yang bodoh

  • C. 

   Memanglah demikian sikap wara’ dalam diri seorang muslim

  • D. 

   Harta tersebut harus disucikan terlebih dahulu agar dijamin kehalalannya untuk membayar hutang

  • E. 

   Melunasi hutang bapaknya ditunda lain waktu

  • F. 

   Melunasi hutang bapaknya ditunda lain waktu

 • 20. 
  Menghindarkan diri dari minuman keras, seperti khamr, bir, tuak, dan minuman beralkohol lainnya merupakan salah satu sifat wara’ dalam diri seseorang. Diharamkannya minuman keras mengandung hikmah antara lain, kecuali …
  • A. 

   Masyarakat terhindar dari kejahatan yang merugikan

  • B. 

   Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit

  • C. 

   Dapat menghilangkan ketahanan jasmani manusia

  • D. 

   Menjaga hati agar tetap dekat kepada Allah

  • E. 

   Dapat menciptakan kenyamanan bagi lingkungan