Soal Basa Sunda Kelas 9 Smp Materi Novel Quiz

10 Questions | Total Attempts: 12140

SettingsSettingsSettings
Soal Basa Sunda Kelas 9 Smp Materi Novel Quiz - Quiz

Semester Ganjil


Questions and Answers
 • 1. 
  .................................nyaeta gagasan, ide atawa pikiran utama anu jadi dasar hiji karya sastra. Tema mangrupakeun jiwana ti sakabeh bagian carita nu aya dina hiji karya sastra. Dina cara nepikeunana, aya tema anu ditepikeun sacara jelas (tersurat) atawa sacara samar-samar (tersirat).
  • A. 

   Téma

  • B. 

   Latar

  • C. 

   Galur

  • D. 

   Amanat

 • 2. 
  ..................................................nyaeta sagala katerangan atawa petunjuk anu aya kaitanana jeung waktu, ruang, suasana jeung situasi kajadian hiji peristiwa dina hiji carita. Aya tilu unsur anu poko dina latar, nyaeta latar tempat, latar waktu jeung  latar suasana.
  • A. 

   Téma

  • B. 

   Latar

  • C. 

   Galur

  • D. 

   Amanat

 • 3. 
  .............................nyaeta pesan atawa nasehat anu rek ditepikeun ku pangarang liwat carita. 
  • A. 

   Amanat

  • B. 

   Latar

  • C. 

   Tokoh

  • D. 

   Sudut Pandang

 • 4. 
  ..................... nyaeta runtuyan carita anu dibentuk ku tahapan-tahapan kajadian nu aya nepi ka ngabentuk hiji carita.
  • A. 

   Latar

  • B. 

   Téma

  • C. 

   Galur

  • D. 

   Amanat

 • 5. 
  ........................ nyaeta jalma-jalma nu dicaritakeun jeung loba nyandak peran dina carita. Tokoh dibagi jadi tilu nyaeta: Protagonis nyaeta tokoh utama, Antagonis nyaeta tokoh penentang atawa lawanna tokoh utama, jeung Tritagonis nyaeta anu jadi Penengah dina tokoh utama jeung tokoh lawan.
  • A. 

   Téma

  • B. 

   Latar

  • C. 

   Tokoh

  • D. 

   Amanat

 • 6. 
  ................... nyaeta nu ngagambarkeun karakter tokoh nu bisa ditingali tina tilu segi nyaeta: Dialog tokoh, Penjelasan tokoh jeung Penggambaran fisik tokoh.
  • A. 

   Téma

  • B. 

   Latar

  • C. 

   Tokoh

  • D. 

   Watek

 • 7. 
  ......................... nyaeta mangrupakan cara mandang jeung ngahadirkeun tokoh-tokoh nu aya dina carita ku nempatkan posisi diri pangarang dina hiji posisi anu ditangtukeun. 
  • A. 

   Amanat

  • B. 

   Sudut Pandang

  • C. 

   Gaya Basa

  • D. 

   Watek

 • 8. 
  .............................. nyaeta mangrupakeun teknik dina ngolah basa anu dilakukeun ku pangarang dina raraga ngahasilkeun karya sastra anu hirup jeung endah. 
  • A. 

   Amanat

  • B. 

   Sudut Pandang

  • C. 

   Gaya Basa

  • D. 

   Watek

 • 9. 
  Novel mangrupa salasahiji genre sastra Sunda, datangna tina sastra bangsa deungeun, lain asli pituin sastra Sunda. Novel Sunda “Budak Teuneung” karya..................... 
  • A. 

   Moh Ambri

  • B. 

   Samsoedi

  • C. 

   Taufik Faturrachman

  • D. 

   Etti RS

 • 10. 
  Novel mangrupa salasahiji genre sastra Sunda, datangna tina sastra bangsa deungeun, lain asli pituin sastra Sunda. Novel Sunda “Patepung di Bandung” karya..................... 
  • A. 

   Moh Ambri

  • B. 

   Samsoedi

  • C. 

   Taufik Faturrachman

  • D. 

   Etti RS

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.