Dupi Bapa Soal Quis: Undak-usuk Basa Kelas 7

11 Questions | Total Attempts: 629

SettingsSettingsSettings
Dupi Bapa Soal Quis: Undak-usuk Basa Kelas 7 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  "Bade ..... ku abdi we Kamus Basa Sunda mah?" walon Yana
  • A. 

   Dibeuli

  • B. 

   Digaleuh

  • C. 

   Dipeser

  • D. 

   Dibikeun

 • 2. 
  "Dupi bapa...... ti Jakarta tabuh sabaraha?" Jajang naros ka Pa Anjar
  • A. 

   Balik

  • B. 

   Wangsul

  • C. 

   Mulih

  • D. 

   Dongkap

 • 3. 
  "Dupi bapa...... ti Jakarta tabuh sabaraha?" Jajang naros ka Pa Anjar
  • A. 

   Balik

  • B. 

   Wangsul

  • C. 

   Mulih

  • D. 

   Dongkap

 • 4. 
  Dupi bapa bade ...... buku naon? Tatang naros ka Pa Ade
  • A. 

   Ngagaleuh

  • B. 

   Meser

  • C. 

   Meuli

  • D. 

   Ngabantun

 • 5. 
  "Pun Bapa oge parantos ti tatadi..... " ceuk indah deui
  • A. 

   Sare

  • B. 

   Kulem

  • C. 

   Mondok

  • D. 

   Peureum

 • 6. 
  "Dupi rama teh parantos ...... ka padamelan teu acan?"
  • A. 

   Mios

  • B. 

   Angkat

  • C. 

   Indit

  • D. 

   Balik

 • 7. 
  "Bade ..... ku abdi we Kamus Basa Sunda mah?" walon Yana
  • A. 

   Dibeuli

  • B. 

   Digaleuh

  • C. 

   Dipeser

  • D. 

   Dibikeun

 • 8. 
  Kalimah anu merenah dina ngalarapkeun basa lemesna.....
  • A. 

   Abdi bade wangsul buku ka perpustakaan

  • B. 

   Abdi bade ngawangsul buku ka perpustakaan

  • C. 

   Abdi bade wangsulkeun buku ka perpustakaan

  • D. 

   Abdi bade ngawangsulkeun buku ka perpustakaan

 • 9. 
  Parobahan tina kecap lemes peser nu kurang merenah larap dina kalimahna nya eta.....
  • A. 

   Sawios ku abdi dipeser buku teh

  • B. 

   Sawios ku abdi meser buku teh

  • C. 

   Sawios ku abdi pangmeserkeun buku teh

  • D. 

   Sawios ku abdi kapeserkeun buku teh

 • 10. 
  Kecap-kecap sejen nu muncul tina kecap lemes mondok......(iwal/kecuali)
  • A. 

   Mondokan

  • B. 

   Dipondokan

  • C. 

   Pondokan

  • D. 

   Kapondokeun

 • 11. 
  Maksud jeung tujuan ayana undak-usuk basa Sunda teh.........(iwal/kecuali)
  • A. 

   Pikeun tatakrama

  • B. 

   Pikeun sopan santun

  • C. 

   Pikeun silih hargaan

  • D. 

   Sangkan dipuji batur

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.