Bahasa Sunda Materi Novel Kelas Xi

15 Questions | Attempts: 193
Share

SettingsSettingsSettings
Bahasa Sunda Materi Novel Kelas Xi - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Saha ari Daeng Kanduruan Ardiwinata?
 • 2. 
  Sebutkeun novel bahasa indonesia jeung pangarangna anu kakarek aya di tahun1920!
 • 3. 
  Naon bedana jejer jeung amanat!
 • 4. 
  Jentrekeun naon nu disebut latar!
 • 5. 
  Naon bedana novel jeung carpon?
 • 6. 
  Novel teh nyaeta......
  • A. 

   Carita rekaan nu relatif panjang dina wangun prosa sarta miboga alur, arita jeung karakter anu komplek

  • B. 

   Salah sahiji genre sastra sunda nu datangna ti bangsa deungeun

  • C. 

   Panjang caritana jeung komplek masalahna

  • D. 

   Carita fiktif anu aya patalina jeung carita karajaan

  • E. 

   Alurna bisa titukang panderi caritana komplek

 • 7. 
  Novel sunda nu mimiti medal nyaeta...
  • A. 

   Dirawu kelong

  • B. 

   Nyi kalimar bulan

  • C. 

   Baruang kanu ngarora

  • D. 

   Carios agan permas

  • E. 

   Pangeran kornel

 • 8. 
  Eta novel anu mimiti medal teh ditulis kusaha?
  • A. 

   Yossef iskandar

  • B. 

   Joehana

  • C. 

   R. Memed sastrahadiprawira

  • D. 

   D.K adiwinata

  • E. 

   Ahmad bakri

 • 9. 
  Tahun sabaraha eta novel nu mimiti medal ditulisna..
  • A. 

   1914

  • B. 

   1920

  • C. 

   1912

  • D. 

   1866

  • E. 

   1867

 • 10. 
  Nu nyaritakeun cinta asmara palaku utama ka asup kana bagian novel numana?..
  • A. 

   Novel silih asih

  • B. 

   Novel kulawarga

  • C. 

   Novel social

  • D. 

   Novel misteri

  • E. 

   Novel sajarah

 • 11. 
  Nu nyaritakeun hal-hal nu ngandung rusiah ka asup kana bagian novel numana?
  • A. 

   Novel silih asih

  • B. 

   Novel kulawarga

  • C. 

   Novel social

  • D. 

   Novel misteri

  • E. 

   Novel sajarah

 • 12. 
  Inti pikiran atawa puseur implengan tina carita novel disebut…
  • A. 

   Tema  

  • B. 

   Palaku

  • C. 

   Sudut pandang  

  • D. 

   Lattar atawa setting

  • E. 

   Alur

 • 13. 
  Nu mana nu kaasup ciri-ciri novel
  • A. 

   Siga dongeng  

  • B. 

   Kaharti ku akal  

  • C. 

   Galur caritana laluasa  

  • D. 

   Nyaritakeun kahirupan sapopoe

  • E. 

   Ngagunakeun ngaran tokoh/jalma

 • 14. 
  Nu nyebutkeu “ngagunakeun kuring” kaasup kana unsure-unsur novel nu disebut..
  • A. 

   Tema  

  • B. 

   Palaku  

  • C. 

   Sudut pandang  

  • D. 

   Lattar atawa setting  

  • E. 

   Alur

 • 15. 
  Runtuyan jeung patalina kajadian anu dicaritakeun ku pangarang sacara rinci, ti mimiti carita nepi ka pamungkas arita disebut..
  • A. 

   Galur merele  

  • B. 

   Galur mobok tengah

  • C. 

   Galur ti hela panderi  

  • D. 

   Galur maju

  • E. 

   Galur maju mundur

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.