Grade 2 - Mtb

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Shane Marie
S
Shane Marie
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 220
Questions: 31 | Attempts: 220

SettingsSettingsSettings
Grade 2 - Mtb - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 

  . Ang ___________________ ng tatay ni Marlon ay pangingisda.

  • A.

   Programa

  • B.

   Plano

  • C.

   Trabaho

  • D.

   Gripo

  Correct Answer
  C. Trabaho
  Explanation
  The correct answer is "trabaho" because the phrase "ng tatay ni Marlon" indicates possession, meaning it is referring to something that belongs to Marlon's father. The word "pangingisda" means fishing, so the sentence is saying that Marlon's father's occupation is fishing. Therefore, "trabaho" which means job or occupation, is the most appropriate word to complete the sentence.

  Rate this question:

 • 2. 

  Si Pagong at Si Unggoy             Isang araw , habang naglalakad si pagong at unggoy ay may  nakita silang puno ng saging. Kinuha nila ito at hinati. Agad na Pinili ni Unggoy ang kalahati ng saging na may mga dahon na. Ang bandang may ugat naman ang binigay niya kay pagong, Sabay na itinanim ng dalawa ang saging. Pagkalipas ng mga araw,  nalanta at namatayang saging ni unggoy. Samantalang namunga naman ang kay Pagong.  Hindi kayang akyatin ni pagong ang puno kaya humingi siya ng tulong kay Unggoy sabay sabing hati sila sa bunga ng saging. Dali-daling umakyat sa puno si Unggoy. Ngunit, sa halip na partihan si pagong ay inubos niya ang saging. Sa galit n Pagong, nilagyan niya ng basag na bote ang ibaba ng puno. Kaya nasugatan ang mga paa ni unggoy sa kanyang pagbaba. Ganoon na lamang ang galit nito kay pagong sabay sabing ihuhulog siya sa kumukulong tubig. Nagwika si pagong na gaganda ang kutis niya kapag ginawa iyon ni unggoy. Nagwika si Unngoy na itatapon na lang daw niya si pagong sa ilog. Nagmakaawa si pagong na huwag itong gawin sa kanya dahil malulunod siya. Ngunit hinagis siya ni unggoy sa ilog. Tuwang-tuwang lumangoy si pagong. Sino ang mga tauhan sa kuwento?

  • A.

   Baka at kalabaw

  • B.

   Aso at pusa     

  • C.

   Pagong at unggoy  

  • D.

   Ang madaldal na ibon

  Correct Answer
  C. Pagong at unggoy  
  Explanation
  The correct answer is Pagong at Unggoy. The story mentions the characters Pagong and Unggoy multiple times, describing their actions and interactions throughout the narrative. There is no mention of baka at kalabaw, aso at pusa, or ang madaldal na ibon in the story.

  Rate this question:

 • 3. 

  Saan naganap ang kuwento?

  • A.

   Sa bukid

  • B.

   Sa bayan

  • C.

   Sa dagat

  • D.

   Sa tabing ilog

  Correct Answer
  D. Sa tabing ilog
  Explanation
  The story took place by the river.

  Rate this question:

 • 4. 

  Ano ang nakita nila habang naglalakad?

  • A.

   Puno ng papaya

  • B.

   Puno ng saging

  • C.

   Pagkain

  • D.

   Basket ng  prutas

  Correct Answer
  B. Puno ng saging
  Explanation
  While walking, they saw a tree full of bananas.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ano raw angmangyayari kay pagong kapag hinagis sa kumukulong tubig?

  • A.

   Mamatay

  • B.

   Makakatulog

  • C.

    gaganda ang kutis     

  • D.

   Masusunog

  Correct Answer
  C.  gaganda ang kutis     
  Explanation
  If a turtle is thrown into boiling water, its skin will become more beautiful.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ano ang unang nangyari sa kuwento?

  • A.

   Hinati nila ang puno ng saging

  • B.

   Nakakita sila ng puno ng saging

  • C.

   Inihagis ni Unggoy si pagong sa ilog

  • D.

   Itinanim nila ang puno ng saging.

  Correct Answer
  B. Nakakita sila ng puno ng saging
  Explanation
  The correct answer is "Nakakita sila ng puno ng saging" (They saw a banana tree). This answer suggests that the first event in the story was the characters seeing a banana tree.

  Rate this question:

 • 7. 

  Matapos hatiin ang puno ng saging, ano ang kasunod na  ginawa ng dalawa.

  • A.

   Iniwan nila ang puno 

  • B.

   Kinain ang puno ng saging      

  • C.

   Itinanim ang puno ng saging.

  • D.

   Pinamigay ang puno ng saging.

  Correct Answer
  C. Itinanim ang puno ng saging.
  Explanation
  After dividing the banana tree, the next thing the two did was to plant the banana tree.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ano ang huling pangyayari sa kuwento?

  • A.

   Hinati nila ang puno ng saging          

  • B.

   Nakakita sila ng puno ng saging

  • C.

   Inihagis ni Unggoy si pagong sa ilog.

  • D.

   Itinanim nila ang puno ng saging.

  Correct Answer
  C. Inihagis ni Unggoy si pagong sa ilog.
 • 9. 

  Kumain si Berto ng saging.Pagkatpos, inihagis niya ang balat sa daan. Maya-maya nagdaan si Lola Linda. Hindi niya napansin ang balat ng saging,  Ano ang mangyayari?

  • A.

   Pupulutin ni Lola ang balat.   

  • B.

   Hihinto sa paglakad si Lola.

  • C.

   Lilihis siya ng daan.

  • D.

   Matatapakan niya ito at madudulas siya.

  Correct Answer
  D. Matatapakan niya ito at madudulas siya.
  Explanation
  Lola Linda will step on the banana peel and slip because she did not notice it.

  Rate this question:

 • 10. 

  Sarap na sarap si Ben sa bagong lutong lugaw ni Nanay. Susubo na siya nang may mapansin siyang langaw dito. Ano ang gagawin niya?

  • A.

   Itatapon niya ang lugaw.

  • B.

   Aalisin niya ang langaw

  • C.

   Kakainin pa rin niya ang lugaw

  • D.

   Hahayaan niya ang langaw sa lugaw.

  Correct Answer
  B. Aalisin niya ang langaw
  Explanation
  Ben will remove the fly from the lugaw.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ipinagbabawal nang  kapitan ng Baranggay Masagana ang pagtatapon ng basura sa mga kanal, ngunit patuloy pa rin sa pagtatapon ang mga tao. Umulan nang malakas, ano ang mangyayari sa lugar nila?

  • A.

   Lilinis at magiging sagana.

  • B.

   Tutubo ang mga halaman

  • C.

   Babaha sa kanilang lugar.

  • D.

   Lalago ang mga damo.

  Correct Answer
  C. Babaha sa kanilang lugar.
  Explanation
  Since the people continue to throw trash in the canals despite the captain's prohibition, when it rains heavily, the canals will likely become clogged with trash. This will prevent the water from flowing freely, causing it to overflow and flood the area. Therefore, the correct answer is "Babaha sa kanilang lugar" which means "It will flood in their area."

  Rate this question:

 • 12. 

  . Ang ___________________ ng tatay ni Marlon ay pangingisda.

  • A.

   Programa

  • B.

   Plano

  • C.

   Trabaho

  • D.

   Gripo

  Correct Answer
  C. Trabaho
  Explanation
  The correct answer is "trabaho" because it is the only word in the options that is related to the father's occupation. The phrase "ng tatay ni Marlon" indicates that the word should describe something about Marlon's father, and "pangingisda" means fishing, which is a type of occupation. The other options, such as "programa" (program), "plano" (plan), and "gripo" (group), do not pertain to a person's job or occupation.

  Rate this question:

 • 13. 

  Inilagay ni Aling  Nita ang mga bulaklak sa ___________________.

  • A.

   Plato

  • B.

   Plorera

  • C.

    tren         

  • D.

   Gripo

  Correct Answer
  B. Plorera
  Explanation
  Aling Nita placed the flowers in a plorera.

  Rate this question:

 • 14. 

  Nagluto si Aling Mona ng masarap at mainit na _______________para sa mga anak.

  • A.

   Tsiko

  • B.

   Tsokolate

  • C.

   Grasa

  • D.

   Plano

  Correct Answer
  B. Tsokolate
  Explanation
  Aling Mona cooked a delicious and hot chocolate for her children.

  Rate this question:

 • 15. 

  Tignan ang mga larawan. Punan ng wastong pantig ang mga mga sumusunod na salita. is_____

  • A.

   Da 

  • B.

   Ra

  • C.

   La

  Correct Answer
  A. Da 
  Explanation
  The correct answer is "da". The word "da" has one syllable, which is represented by one dot or pantig. The other words "ra" and "la" have two syllables, so they cannot be the correct answer.

  Rate this question:

 • 16. 

  Pa_____

  • A.

   Ta

  • B.

   Ra

  • C.

   To

  Correct Answer
  C. To
  Explanation
  The given correct answer "to" completes the word "pa_____" and makes it "pato".

  Rate this question:

 • 17. 

  Ngi______

  • A.

   Lo

  • B.

   Pin

  • C.

   Nip

  Correct Answer
  B. Pin
  Explanation
  The word "ngi" is followed by the word "lo," and the word "lo" is followed by the word "pin." Therefore, it can be inferred that the missing word should be "pin" to maintain the pattern of the given words.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ha_____

  • A.

   Ti

  • B.

   Ri

  • C.

   La

  Correct Answer
  B. Ri
  Explanation
  The given answer "ri" completes the word "ha_____ti" and "ri" makes it "Haiti".

  Rate this question:

 • 19. 

  Hi______

  • A.

   Pon

  • B.

   Pan

  • C.

   Pun

  Correct Answer
  A. Pon
 • 20. 

  Pala______

  • A.

   Roan

  • B.

   Rian

  • C.

   Ruan

  Correct Answer
  C. Ruan
  Explanation
  The correct answer is "ruan" because it completes the word "pala" by adding the missing consonant sound "r" at the beginning. The other options, "roan" and "rian," do not fit the pattern of completing the word in a logical way. Therefore, "ruan" is the most suitable option.

  Rate this question:

 • 21. 

  Alima_____

  • A.

   Ngu

  • B.

   Ngo

  • C.

   Nga

  Correct Answer
  B. Ngo
 • 22. 

  Tignan mabuti ang larawan.  Si Ana ay may hawak na ________. 

  • A.

   Krayola

  • B.

   Chalk

  • C.

   Lapis

  Correct Answer
  C. Lapis
  Explanation
  The correct answer is "lapis" because the sentence states "Tignan mabuti ang larawan" which means "Look closely at the picture." Since Ana is holding something, the most appropriate item to be holding while looking at a picture would be a "lapis" or a pencil, as it is commonly used for sketching or drawing.

  Rate this question:

 • 23. 

  Si Cristina ay ______________.

  • A.

   Nagkakalat

  • B.

   Nagwawalis

  • C.

   Naglalaro

  Correct Answer
  B. Nagwawalis
  Explanation
  Cristina is sweeping.

  Rate this question:

 • 24. 

  Umakyat sa puno ng________ si Carlos. 

  • A.

   Santol

  • B.

   Saging

  • C.

   Mangga

  Correct Answer
  C. Mangga
  Explanation
  Carlos climbed the mango tree.

  Rate this question:

 • 25. 

  Magaling ____________ si Lory.

  • A.

   Magpinta

  • B.

   Sumayaw

  • C.

   Magkulay

  Correct Answer
  A. Magpinta
  Explanation
  The correct answer is "magpinta" because the sentence structure suggests that Lory is skilled or good at something. "Magpinta" means to paint, so the sentence translates to "Lory is good at painting."

  Rate this question:

 • 26. 

  Pagkagising sa umaga, upang maipakita ang   pasasalamat sa Diyos, ako ay __________.

  • A.

   Nagsasayaw

  • B.

   Nagdarasal

  • C.

   Tumutula

  • D.

   Kumakanta

  Correct Answer
  B. Nagdarasal
  Explanation
  Upon waking up in the morning, to show gratitude to God, I engage in prayer.

  Rate this question:

 • 27. 

  Namana ni Zoey ang kanyang talento sa ____________ sa kanyang ina. 

  • A.

   Pagsayaw

  • B.

   Pagsigaw

  • C.

   Pagkanta

  • D.

   Tumutula

  Correct Answer
  C. Pagkanta
  Explanation
  Zoey showcases her talent in singing to her mother.

  Rate this question:

 • 28. 

  Binabawalan ako ni Nanay na maglaro sa ulan upang  ako ay hindi______________.

  • A.

   Sipunin

  • B.

   Malatin

  • C.

   Lumaki

  • D.

   Maasar

  Correct Answer
  A. Sipunin
  Explanation
  Nanay is prohibiting me from playing in the rain so that I won't catch a cold.

  Rate this question:

 • 29. 

  Kumakain ako ng gulay at prutas dahil gusto ko maging

  • A.

   Payat

  • B.

   Antukin

  • C.

   Sakitin

  • D.

   Malusog

  Correct Answer
  D. Malusog
  Explanation
  The given statement "Kumakain ako ng gulay at prutas dahil gusto ko maging malusog" translates to "I eat vegetables and fruits because I want to be healthy." The word "malusog" in Filipino means healthy. Therefore, the correct answer is "malusog."

  Rate this question:

 • 30. 

  Sa iyong paglalaro, nabasag mo ang paso ng halaman ng iyong ina. Ano kaya ang gagawin mo?

  • A.

   Itatago ang basag na paso

  • B.

    bibili ng bagong paso

  • C.

   Sasabihin sa nanay at hihingi ng pasensiya

  • D.

   Sasabihin sa tatay

  Correct Answer
  C. Sasabihin sa nanay at hihingi ng pasensiya
  Explanation
  The correct answer is to tell your mother and apologize. This is the most responsible course of action as it shows honesty and accountability for your actions. It is important to communicate with your mother and ask for forgiveness for accidentally breaking her plant pot.

  Rate this question:

 • 31. 

  Wala kang baon dahil hindi nakapasok sa trabaho ang tatay mo. Ano kaya ang mabuti mong gawin?

  • A.

    gagamitin ang naipong pera sa iyong alkansiya

  • B.

   Hindi na lang ako papasok sa eskuwela

  • C.

    hihingi ako sa kaklase ng baon

  • D.

   Manghihingi sa kaibigan ng pagkain

  Correct Answer
  A.  gagamitin ang naipong pera sa iyong alkansiya
  Explanation
  Since you don't have any allowance because your father didn't go to work, the best thing to do is to use the money you saved in your piggy bank. This way, you can still have some money to spend for your needs or buy food during the day.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 18, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 19, 2020
  Quiz Created by
  Shane Marie

Related Topics

Back to Top Back to top
Advertisement