Bahasa Jawa Xi IPA

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Riswanagung78
R
Riswanagung78
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 440
Questions: 30 | Attempts: 440

SettingsSettingsSettings
Bahasa Jawa Xi IPA - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  1.        Pawarta kang ditujokake kanggo umum, kang surasane menehi pangreten tumrap sawijining prastawa diarani ….

  • A.

   A. Layang

  • B.

   B. wara-wara

  • C.

   C. majalah

  • D.

   D. selebaran

  • E.

   e. sedhahan

  Correct Answer
  A. A. Layang
  Explanation
  The correct answer is "a. Layang". The reason is that the given sentence mentions about a news or information that is intended for the public, which is typically referred to as "layang" in Javanese. The other options, such as "wara-wara" (newspaper), "majalah" (magazine), "selebaran" (leaflet), and "sedhahan" (brochure), do not accurately describe the type of information mentioned in the sentence.

  Rate this question:

 • 2. 

  Wara-wara kang surasane bela sungkawa diarani …

  • A.

   A. Brosur

  • B.

   B. Majalah

  • C.

   C. Lelayu

  • D.

   d. iklan

  • E.

   E. sayembara

  Correct Answer
  A. A. Brosur
  Explanation
  The given text "Wara-wara kang surasane bela sungkawa diarani" is in Javanese language, and it translates to "a brochure that is used to express condolences". Therefore, the correct answer is a. Brosur, as a brochure is a type of printed material that provides information or promotes something, including expressing condolences.

  Rate this question:

 • 3. 

  Wara-wara kang surasane nawakake sawijining barang utawa papan diarani ….

  • A.

   A. Brosur

  • B.

   B. Majalah

  • C.

   C. Lelayu

  • D.

   D. iklan

  • E.

   E. sayembara

  Correct Answer
  C. C. Lelayu
 • 4. 

  Wara-wara kang surasane andon kewasisan, cangkriman utawa pitakonan diarani …

  • A.

   A. Brosur

  • B.

   B. Majalah

  • C.

   C. Lelayu

  • D.

   D. iklan

  • E.

   E. sayembara

  Correct Answer
  A. A. Brosur
  Explanation
  The given phrase "Wara-wara kang surasane andon kewasisan, cangkriman utawa pitakonan diarani..." is in the Javanese language. The phrase "kang surasane andon kewasisan" translates to "that contains information" or "that provides information". This suggests that the correct answer is a type of medium that provides information, which is a brochure.

  Rate this question:

 • 5. 

   Perangan kang kudu ana ing sajroning panulise wara-wara kajaba …

  • A.

   A. titi mangsa

  • B.

   B. peprenahan

  • C.

   C. surasa basa

  • D.

   D. purwaka basa

  • E.

   e. satata basa

  Correct Answer
  A. A. titi mangsa
 • 6. 

  SUMIMPEN ING POJOK ATI                    Dening : Tatiek Kalingga    Kanthi ati kang krasa rinujit, Kepengin ndak rakit gurit, Sanajan krasa perih lan sakit, Nyangga panandhang kang kudu dilampahi. Nggoleki apa maknane saripati, Yen ing kanyatan tansah tumindak nglarani, Alam krasa panas bumi uga nangis, Lan amarah tan bisa diendhani, Nanging aku yakin isih ana sunar suci, Sih katresnan, rasa tentrem kang sumimpen                                                                                  Ing pojok ati   Uga rasa tulus lan luhuring budi pekerti. Donga ing tengahing ratri, muga dadi tamba jampi urip iki, Tanpa kendhat nyuwun berkahing Gusti 6.    Kang dikarepake Kanthi ati kang krasa rinujit yaiku …

  • A.

   A. Ati kang bungah

  • B.

   B. Rasa kang mantep

  • C.

   C. Ati kang serakah

  • D.

   C. Ati kang serakah

  • E.

   e. Ati kang kelegan

  Correct Answer
  A. A. Ati kang bungah
  Explanation
  The correct answer is "Ati kang bungah". The poem describes various emotions and feelings, including pain, sadness, anger, and love. The phrase "ati kang bungah" refers to a heart that is joyful or happy. This is indicated by the line "Sih katresnan, rasa tentrem kang sumimpen" which translates to "The pure love, the peaceful feeling that is stored in the corner of the heart". Therefore, the correct answer is "Ati kang bungah" which means "a joyful heart".

  Rate this question:

 • 7. 

  Wos surasane paragraf kapisan yaiku …

  • A.

   A. Gegambaran ati kang kelara-lara

  • B.

   B. Tumindak kang nalisir

  • C.

   C. Ora bisa kecukupan

  • D.

   d. Ngerteni kahanan kang endah

  • E.

   E. Donga marang Gusti

  Correct Answer
  C. C. Ora bisa kecukupan
 • 8. 

  Tegese tembung ratri ing ukara Donga ing tengahing ratri, muga dadi tamba jampi urip ikiyaiku …

  • A.

   A. esuk

  • B.

   B. awan

  • C.

   A. sore

  • D.

   D. surup

  • E.

   e. bengi

  Correct Answer
  D. D. surup
 • 9. 

  Saora-orane ana patang kegiyatan kang kudu ditindakake sadurunge pawongan iku arep maca geguritan. Kegiyatan kang kudu ditindakake yaiku kaya ing ngisor iki, kajaba …

  • A.

   A. analisis situasi

  • B.

   B. milih geguritan

  • C.

   A. ngonceki (ndhudhah) geguritan

  • D.

   D. gegladhen

  • E.

   E. manut kang nglatih

  Correct Answer
  A. A. analisis situasi
  Explanation
  The given answer is "a. analisis situasi" which means "situation analysis" in English. This explanation suggests that before the people can read the poem (geguritan), they need to analyze the situation or context in which it is being presented. This analysis helps them understand the poem better and appreciate its meaning and message.

  Rate this question:

 • 10. 

   Aku sakluwarga nalika lelungan menyang Yogja bingung, amarga papan dunung alamat sing bakal diparani durung ngerti, mula ing ndalan aku takon marang wong kang ngreti papan iku. Basa kang prayoga dienggo nalika takon alamat menyang wong liya yaiku…

  • A.

   A. Krama

  • B.

   B. Krama alus

  • C.

   C. Krama andhap

  • D.

   D. Ngoko lugu

  • E.

   e. Ngoko alus

  Correct Answer
  A. A. Krama
  Explanation
  The correct answer is "a. Krama". The passage is written in Javanese language, and the use of the word "aku" suggests that it is written in the first person. "Krama" is a formal level of Javanese language that is used to show respect and politeness.

  Rate this question:

 • 11. 

  Mas, sampeyan benjing diutus bapak dhateng Solo. Basa kang digunakake yaiku…

  • A.

   A. Krama

  • B.

   B. Krama Alus

  • C.

   C. Krama Andhap

  • D.

    d.        Ngoko lugu

  • E.

   e. Ngoko Alus

  Correct Answer
  A. A. Krama
  Explanation
  The correct answer is "a. Krama". The given sentence is in Javanese language and the word "Mas" indicates that the speaker is addressing someone with respect. "Krama" is a form of Javanese language that is used to show respect and politeness. Therefore, the correct answer is "a. Krama".

  Rate this question:

 • 12. 

    Wektu nggone Pakdhe kagungan kersa, sampeyan apa ora ngerti? Basa kang digunakake yaiku…

  • A.

   A. Krama

  • B.

   B. Krama alus

  • C.

   C. Krama andhap

  • D.

   D. Ngoko lugu

  • E.

   E. Ngoko alus

  Correct Answer
  A. A. Krama
  Explanation
  The correct answer is "a. Krama". Krama is a level of politeness in Javanese language. It is used to show respect and formality in speech. In this context, the question is asking whether the person understands when someone speaks in Krama, which implies that the person is asking if the listener understands formal and polite language.

  Rate this question:

 • 13. 

   Le, aku sesuk terna menyang Puskesmas, amarga sesuk wayahe kontrol.  Basa kang digunakake yaiku…

  • A.

   A. Krama

  • B.

   B. Krama Alus

  • C.

   C. Krama Andhap

  • D.

   D. Ngoko lugu

  • E.

   E. Ngoko Alus

  Correct Answer
  A. A. Krama
  Explanation
  The correct answer is a. Krama. The reason for this is that the sentence uses the formal register of the Javanese language, which is known as Krama. Krama is typically used in formal settings, such as when visiting a healthcare facility for a medical check-up. The other options, such as Krama Alus, Krama Andhap, Ngoko lugu, and Ngoko Alus, are not appropriate in this context as they are used in different registers and would not be suitable for a formal situation like a visit to a healthcare facility.

  Rate this question:

 • 14. 

  Aku duwe niyat, yen ing kelas sepuluh iki kudu bisa antuk prestasi kang nyenengake bapak lan ibu. Pratelan iku nggunakake basa …

  • A.

   A. Krama

  • B.

   B. Krama Alus

  • C.

   C. Krama Andhap

  • D.

   d. Ngoko lugu

  • E.

   E. Ngoko Alus

  Correct Answer
  A. A. Krama
  Explanation
  The given passage is written in Javanese language, and it expresses the intention of the speaker to achieve success and make their parents happy. The language used in the passage is polite and respectful, indicating that the speaker is using formal language. "Krama" is a term in Javanese language that refers to formal and polite language, which is the most appropriate choice in this context.

  Rate this question:

 • 15. 

  Dina iki penjenengan arep tindak ngendi, Mas? Yen ora ana acara aku arep nyuwun tulung. Basa kang digunakake yaiku …

  • A.

   A. Krama

  • B.

   B. Krama Alus

  • C.

   C. Krama Andhap

  • D.

   D. Ngoko lugu

  • E.

   E. Ngoko Alus

  Correct Answer
  A. A. Krama
  Explanation
  The correct answer is a. Krama. The question is asking about the appropriate language to use when requesting for help. Krama is a formal and polite language that is suitable for making requests. Krama Alus is a more refined and sophisticated form of Krama, while Krama Andhap is a less formal and casual form. Ngoko lugu and Ngoko Alus are even more informal and would not be appropriate in this context. Therefore, the most suitable choice is Krama.

  Rate this question:

 • 16. 

  Mangsa rendheng wus tumiba, mula saka iku awake dhewe kudu bisa njaga kewarasane dhewe-dhewe. Basa kang digunakake yaiku …

  • A.

   A. Krama

  • B.

   B. Krama Alus

  • C.

   C. Krama Andhap

  • D.

   D. Ngoko lugu

  • E.

   e. Ngoko Alus

  Correct Answer
  A. A. Krama
  Explanation
  The correct answer is "a. Krama." The passage is written in a formal and polite language style, which is characteristic of Krama. Krama is a Javanese language register used to show respect and politeness.

  Rate this question:

 • 17. 

  Suwe banget aku ora ketemu karo kancaku sing jenenge Baruna. Dheweke iku biyen kancaku saklas. Sawise padha lulus nganti tekan wis padha duwe anake, sepisan wae aku durung ketemu. Basa kang trep digunakake lamun aku ketemu karo Baruna yaiku …

  • A.

   A. Krama

  • B.

   B. Krama Alus

  • C.

   C. Krama Andhap

  • D.

   D. Ngoko lugu

  • E.

   E. Ngoko Alus

  Correct Answer
  A. A. Krama
  Explanation
  The given passage is written in formal Javanese language, known as "Krama". This can be inferred from the use of honorifics and polite expressions, such as "kancaku" (my friend) and "dheweke" (he/she). The use of such formal language suggests a respectful and polite tone, which is characteristic of Krama.

  Rate this question:

 • 18. 

  “Ibuk, tindak dhateng toko badhe …. menapa? Kok boten nimbali kula mawon, janipun kula ugi badhe …. Buku tulis kangge cathetan.” Tembung kang bener kanggo ngisi ceceg-ceceg kasebut yaiku .... 

  • A.

   A. mundhut, mundhut

  • B.

   B. tumbas, tumbas

  • C.

   C. mundhut, tumbas

  • D.

   D. mundhut, tuku

  • E.

   E. tumbas, mundhut

  Correct Answer
  C. C. mundhut, tumbas
  Explanation
  The correct answer is c. "mundhut, tumbas". In the given conversation, the speaker is expressing their intention to go to the store to buy something, but they are wondering why they haven't received a response yet. They also mention that they need a notebook for notes. The words "mundhut" and "tumbas" fit the context because "mundhut" means "to go" or "to come" and "tumbas" means "to buy" or "to purchase". Therefore, the correct words to fill in the blanks are "mundhut, tumbas".

  Rate this question:

 • 19. 

  “Mas, kula dipundhawuhi Bapak, sampeyan dipundhawuhi …. rumiyin, sabab Bapak kala wau sampun …. wonten kantor.” Tembung kang bener kanggo ngisi ceceg-ceceg kasebut yaiku ….

  • A.

   A. dhahar, dhahar

  • B.

   B. nedhi, nedhi

  • C.

   C. nedhi, dhahar

  • D.

   D. maem, dhahar

  • E.

   e. dhahar, maem

  Correct Answer
  A. A. dhahar, dhahar
  Explanation
  The correct answer is "a. dhahar, dhahar". This is because the phrase "Mas, kula dipundhawuhi Bapak, sampeyan dipundhawuhi" suggests that the speaker is inviting the person they are talking to (Bapak) to have a meal together. The repetition of the word "dhahar" emphasizes the invitation to eat, indicating that the correct phrase to fill in the blank is "dhahar, dhahar".

  Rate this question:

 • 20. 

  Abdine Aji  Saka kang didhawuhi bali menyang pulo Majethi yaiku … .

  • A.

   A. Duga

  • B.

   B. Prayoga

  • C.

   C. Dora

  • D.

   D. Sambada

  • E.

   E. ? [bcikHl[n

  • F.

   E. Digdaya

  Correct Answer
  A. A. Duga
 • 21. 

  Jenang gula, kowe aja …

  • A.

   A. Lali

  • B.

   B. kadingaren

  • C.

   C. judheg

  • D.

   D. cengklungen

  • E.

   E. kemba

  Correct Answer
  A. A. Lali
  Explanation
  The phrase "Jenang gula, kowe aja" is in Javanese language, and it roughly translates to "Sweet porridge, you only". The word "lali" in Javanese means "forget" or "to forget". Therefore, the correct answer "Lali" makes sense in this context as it completes the sentence, indicating that the speaker is suggesting that the listener forgets about the sweet porridge, implying that the speaker does not want it.

  Rate this question:

 • 22. 

  Gayung sumur, aja  aja mundur.

  • A.

   A. Lali

  • B.

   B. kadingaren

  • C.

   C. judheg

  • D.

   D. cengklungen

  • E.

   E. kemba

  Correct Answer
  A. A. Lali
 • 23. 

  Jangan gori, nganti ….. anggonku ngrasakake.

  • A.

   A. Lali

  • B.

   B. kadingaren

  • C.

   C. judheg

  • D.

   D. cengklungen

  • E.

   E. kemba

  Correct Answer
  A. A. Lali
  Explanation
  The correct answer is "a. Lali." In the given sentence, the word "nganti" indicates a future action, and "anggonku ngrasakake" means "I will feel." The word "lali" means "forget," so the correct translation of the sentence is "Don't forget until I feel it."

  Rate this question:

 • 24. 

  Sesarengan serat kula punika kula ngaturi pirsa bilih kawontenan kula sakluwarga ing ngriki pinaringan kabagaswarasan lan kawilujengan. Pratelan kasebut kalebu perangane layang kang diarani …

  • A.

   A. Satata basa

  • B.

   B. Adangiyah

  • C.

   C. Purwaka

  • D.

   D. Titi mangsa

  • E.

   e. Peprenahan

  Correct Answer
  A. A. Satata basa
  Explanation
  The correct answer is "a. Satata basa". The given passage is in Indonesian language and the phrase "Sesarengan serat kula punika kula ngaturi pirsa bilih kawontenan kula sakluwarga ing ngriki pinaringan kabagaswarasan lan kawilujengan" suggests that the passage is discussing something related to communication or language. "Satata basa" means standard language in Indonesian, so it is the most appropriate choice as it aligns with the context of the passage.

  Rate this question:

 • 25. 

    Ing ngisor iki diarani tembang macapat … mingkar-mingkuring angkara akarana karênan mardi siwi sinawung rêsmining kidung sinuba sinukarta mrih krêtarta pakartining ngèlmu luhung kang tumrap nèng tanah Jawa agama agêming aji

  • A.

   A. Sinom

  • B.

   B. Dhandhaggula

  • C.

   C. Megatruh

  • D.

   d. Gambuh

  • E.

   E . Pangkur

  Correct Answer
  A. A. Sinom
  Explanation
  The correct answer is "a. Sinom". The given text is a Javanese poem, and Sinom is one of the traditional forms of Javanese poetry. The characteristics of Sinom poetry include the use of metaphors and symbolism, as well as a focus on moral and spiritual values. The poem also mentions the importance of knowledge and wisdom, which aligns with the themes commonly found in Sinom poetry.

  Rate this question:

 • 26. 

     Setitekna geguritan iki! Lintang Wengi Dening : Wiwiek Panca Widyaningsih   Ludira kadya kandheg, kapireng kekidunganmu endah rinasa Agawe pangungun sadawane gili Wasana ….. Den semu Geneya …..?   Panjeriting lintang wengi Dicelathu sajroning kalbu Smara jati kang kasiput mendhung …… miris ……… jebul datan anyandhak Wos surasane geguritan ing dhuwur yaiku …

  • A.

   A. lintang kang njerit

  • B.

   B. swasana kang peteng

  • C.

   C. lintang kang abyor

  • D.

   d. langit kang kebak mendhung

  • E.

   e. ora katon srengenge

  Correct Answer
  A. A. lintang kang njerit
  Explanation
  The correct answer is "a. lintang kang njerit". This is because the poem mentions "lintang wengi" which translates to "night sky" or "starlit night". The word "njerit" means "to scream" or "to shout". Therefore, "lintang kang njerit" can be interpreted as "the screaming stars" or "the stars that shout", indicating that the correct answer is option a.

  Rate this question:

 • 27. 

  Medharake utawa mahyakake utawa ngandharake utawa njlentrehake sabda utawa surasa utawa isi utawa kawigaten (amanat) marang wong liya yaiku diarani ….

  • A.

   A. Tanggap wacana

  • B.

   B. Kampanye

  • C.

   C. Atur-atur

  • D.

   d. wara-wara

  • E.

   e. sayembara

  Correct Answer
  A. A. Tanggap wacana
  Explanation
  The correct answer is "a. Tanggap wacana". This is because the given options are all related to communication or expression, but "Tanggap wacana" specifically refers to understanding or comprehending a discourse or message.

  Rate this question:

 • 28. 

  Cengkorongan panulise tanggap wacana kang surasane sawijining amanat utawa pesen kang dijlentrehake dening pamaos tanggap wacana yaiku ….

  • A.

   A. Sesirah (judul)

  • B.

   B. Tema

  • C.

   C. Subtema

  • D.

   d. Surasane wedharan

  • E.

   e. Basa

  Correct Answer
  A. A. Sesirah (judul)
 • 29. 

  Cengkorongan panulise tanggap wacana kang surasane purwaka, bab-bab kang wigati karembug, undheraning rembug, kesimpulan, panemu pamedhar sabda, wasana rembugan kang bisa urut, imbang, gembleng, nalar, nyata, sarta migunani yaiku ….

  • A.

   A. Sesirah (judul)

  • B.

   B. Tema

  • C.

   C. Subtema

  • D.

   D. Surasane wedharan

  • E.

   E. Basa

  Correct Answer
  A. A. Sesirah (judul)
  Explanation
  The correct answer is a. Sesirah (judul).

  Based on the given text, the word "sesirah" indicates that the answer is related to the title or heading of the text. The text appears to be discussing various topics or subjects, and the title or heading would provide a summary or overview of these topics. Therefore, the correct answer is a. Sesirah (judul).

  Rate this question:

 • 30. 

  Dene wose medhar sabda kang surasane njumbuhake karo kahanan yaiku …

  • A.

   A. sapa kang medhar sabda

  • B.

   B. sepira bayarane

  • C.

   C. apa kang kawedhar

  • D.

   D. kepiye swasanane

  • E.

   E. kepiye tujuwane medhar sabda

  Correct Answer
  A. A. sapa kang medhar sabda
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.