Bahasa Jawa Xi IPA

30 Questions | Total Attempts: 309

SettingsSettingsSettings
Bahasa Jawa Xi IPA - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1.        Pawarta kang ditujokake kanggo umum, kang surasane menehi pangreten tumrap sawijining prastawa diarani ….
  • A. 

   A. Layang

  • B. 

   B. wara-wara

  • C. 

   C. majalah

  • D. 

   D. selebaran

  • E. 

   e. sedhahan

 • 2. 
  Wara-wara kang surasane bela sungkawa diarani …
  • A. 

   A. Brosur

  • B. 

   B. Majalah

  • C. 

   C. Lelayu

  • D. 

   d. iklan

  • E. 

   E. sayembara

 • 3. 
  Wara-wara kang surasane nawakake sawijining barang utawa papan diarani ….
  • A. 

   A. Brosur

  • B. 

   B. Majalah

  • C. 

   C. Lelayu

  • D. 

   D. iklan

  • E. 

   E. sayembara

 • 4. 
  Wara-wara kang surasane andon kewasisan, cangkriman utawa pitakonan diarani …
  • A. 

   A. Brosur

  • B. 

   B. Majalah

  • C. 

   C. Lelayu

  • D. 

   D. iklan

  • E. 

   E. sayembara

 • 5. 
   Perangan kang kudu ana ing sajroning panulise wara-wara kajaba …
  • A. 

   A. titi mangsa

  • B. 

   B. peprenahan

  • C. 

   C. surasa basa

  • D. 

   D. purwaka basa

  • E. 

   e. satata basa

 • 6. 
  SUMIMPEN ING POJOK ATI                    Dening : Tatiek Kalingga    Kanthi ati kang krasa rinujit, Kepengin ndak rakit gurit, Sanajan krasa perih lan sakit, Nyangga panandhang kang kudu dilampahi. Nggoleki apa maknane saripati, Yen ing kanyatan tansah tumindak nglarani, Alam krasa panas bumi uga nangis, Lan amarah tan bisa diendhani, Nanging aku yakin isih ana sunar suci, Sih katresnan, rasa tentrem kang sumimpen                                                                                  Ing pojok ati   Uga rasa tulus lan luhuring budi pekerti. Donga ing tengahing ratri, muga dadi tamba jampi urip iki, Tanpa kendhat nyuwun berkahing Gusti 6.    Kang dikarepake Kanthi ati kang krasa rinujit yaiku …
  • A. 

   A. Ati kang bungah

  • B. 

   B. Rasa kang mantep

  • C. 

   C. Ati kang serakah

  • D. 

   C. Ati kang serakah

  • E. 

   e. Ati kang kelegan

 • 7. 
  Wos surasane paragraf kapisan yaiku …
  • A. 

   A. Gegambaran ati kang kelara-lara

  • B. 

   B. Tumindak kang nalisir

  • C. 

   C. Ora bisa kecukupan

  • D. 

   d. Ngerteni kahanan kang endah

  • E. 

   E. Donga marang Gusti

 • 8. 
  Tegese tembung ratri ing ukara Donga ing tengahing ratri, muga dadi tamba jampi urip ikiyaiku …
  • A. 

   A. esuk

  • B. 

   B. awan

  • C. 

   A. sore

  • D. 

   D. surup

  • E. 

   e. bengi

 • 9. 
  Saora-orane ana patang kegiyatan kang kudu ditindakake sadurunge pawongan iku arep maca geguritan. Kegiyatan kang kudu ditindakake yaiku kaya ing ngisor iki, kajaba …
  • A. 

   A. analisis situasi

  • B. 

   B. milih geguritan

  • C. 

   A. ngonceki (ndhudhah) geguritan

  • D. 

   D. gegladhen

  • E. 

   E. manut kang nglatih

 • 10. 
   Aku sakluwarga nalika lelungan menyang Yogja bingung, amarga papan dunung alamat sing bakal diparani durung ngerti, mula ing ndalan aku takon marang wong kang ngreti papan iku. Basa kang prayoga dienggo nalika takon alamat menyang wong liya yaiku…
  • A. 

   A. Krama

  • B. 

   B. Krama alus

  • C. 

   C. Krama andhap

  • D. 

   D. Ngoko lugu

  • E. 

   e. Ngoko alus

 • 11. 
  Mas, sampeyan benjing diutus bapak dhateng Solo. Basa kang digunakake yaiku…
  • A. 

   A. Krama

  • B. 

   B. Krama Alus

  • C. 

   C. Krama Andhap

  • D. 

    d.        Ngoko lugu

  • E. 

   e. Ngoko Alus

 • 12. 
    Wektu nggone Pakdhe kagungan kersa, sampeyan apa ora ngerti? Basa kang digunakake yaiku…
  • A. 

   A. Krama

  • B. 

   B. Krama alus

  • C. 

   C. Krama andhap

  • D. 

   D. Ngoko lugu

  • E. 

   E. Ngoko alus

 • 13. 
   Le, aku sesuk terna menyang Puskesmas, amarga sesuk wayahe kontrol.  Basa kang digunakake yaiku…
  • A. 

   A. Krama

  • B. 

   B. Krama Alus

  • C. 

   C. Krama Andhap

  • D. 

   D. Ngoko lugu

  • E. 

   E. Ngoko Alus

 • 14. 
  Aku duwe niyat, yen ing kelas sepuluh iki kudu bisa antuk prestasi kang nyenengake bapak lan ibu. Pratelan iku nggunakake basa …
  • A. 

   A. Krama

  • B. 

   B. Krama Alus

  • C. 

   C. Krama Andhap

  • D. 

   d. Ngoko lugu

  • E. 

   E. Ngoko Alus

 • 15. 
  Dina iki penjenengan arep tindak ngendi, Mas? Yen ora ana acara aku arep nyuwun tulung. Basa kang digunakake yaiku …
  • A. 

   A. Krama

  • B. 

   B. Krama Alus

  • C. 

   C. Krama Andhap

  • D. 

   D. Ngoko lugu

  • E. 

   E. Ngoko Alus

 • 16. 
  Mangsa rendheng wus tumiba, mula saka iku awake dhewe kudu bisa njaga kewarasane dhewe-dhewe. Basa kang digunakake yaiku …
  • A. 

   A. Krama

  • B. 

   B. Krama Alus

  • C. 

   C. Krama Andhap

  • D. 

   D. Ngoko lugu

  • E. 

   e. Ngoko Alus

 • 17. 
  Suwe banget aku ora ketemu karo kancaku sing jenenge Baruna. Dheweke iku biyen kancaku saklas. Sawise padha lulus nganti tekan wis padha duwe anake, sepisan wae aku durung ketemu. Basa kang trep digunakake lamun aku ketemu karo Baruna yaiku …
  • A. 

   A. Krama

  • B. 

   B. Krama Alus

  • C. 

   C. Krama Andhap

  • D. 

   D. Ngoko lugu

  • E. 

   E. Ngoko Alus

 • 18. 
  “Ibuk, tindak dhateng toko badhe …. menapa? Kok boten nimbali kula mawon, janipun kula ugi badhe …. Buku tulis kangge cathetan.” Tembung kang bener kanggo ngisi ceceg-ceceg kasebut yaiku .... 
  • A. 

   A. mundhut, mundhut

  • B. 

   B. tumbas, tumbas

  • C. 

   C. mundhut, tumbas

  • D. 

   D. mundhut, tuku

  • E. 

   E. tumbas, mundhut

 • 19. 
  “Mas, kula dipundhawuhi Bapak, sampeyan dipundhawuhi …. rumiyin, sabab Bapak kala wau sampun …. wonten kantor.” Tembung kang bener kanggo ngisi ceceg-ceceg kasebut yaiku ….
  • A. 

   A. dhahar, dhahar

  • B. 

   B. nedhi, nedhi

  • C. 

   C. nedhi, dhahar

  • D. 

   D. maem, dhahar

  • E. 

   e. dhahar, maem

 • 20. 
  Abdine Aji  Saka kang didhawuhi bali menyang pulo Majethi yaiku … .
  • A. 

   A. Duga

  • B. 

   B. Prayoga

  • C. 

   C. Dora

  • D. 

   D. Sambada

  • E. 

   E. ? [bcikHl[n

  • F. 

   E. Digdaya

 • 21. 
  Jenang gula, kowe aja …
  • A. 

   A. Lali

  • B. 

   B. kadingaren

  • C. 

   C. judheg

  • D. 

   D. cengklungen

  • E. 

   E. kemba

 • 22. 
  Gayung sumur, aja  aja mundur.
  • A. 

   A. Lali

  • B. 

   B. kadingaren

  • C. 

   C. judheg

  • D. 

   D. cengklungen

  • E. 

   E. kemba

 • 23. 
  Jangan gori, nganti ….. anggonku ngrasakake.
  • A. 

   A. Lali

  • B. 

   B. kadingaren

  • C. 

   C. judheg

  • D. 

   D. cengklungen

  • E. 

   E. kemba

 • 24. 
  Sesarengan serat kula punika kula ngaturi pirsa bilih kawontenan kula sakluwarga ing ngriki pinaringan kabagaswarasan lan kawilujengan. Pratelan kasebut kalebu perangane layang kang diarani …
  • A. 

   A. Satata basa

  • B. 

   B. Adangiyah

  • C. 

   C. Purwaka

  • D. 

   D. Titi mangsa

  • E. 

   e. Peprenahan

 • 25. 
    Ing ngisor iki diarani tembang macapat … mingkar-mingkuring angkara akarana karênan mardi siwi sinawung rêsmining kidung sinuba sinukarta mrih krêtarta pakartining ngèlmu luhung kang tumrap nèng tanah Jawa agama agêming aji
  • A. 

   A. Sinom

  • B. 

   B. Dhandhaggula

  • C. 

   C. Megatruh

  • D. 

   d. Gambuh

  • E. 

   E . Pangkur

Back to Top Back to top