Act 2b Midterm Exam Set A

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By HELMA NORTE
H
HELMA NORTE
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 438
Questions: 40 | Attempts: 277

SettingsSettingsSettings
Act 2b Midterm Exam Set A - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  I. A. Tukuyin kung anong uri ng panitikang tuluyan ang mga sumsunod na hinangong talataan. Si Dating Pangulong Ramon Magsaysay ay isa lamang karaninwang mekaniko noon. Sa buong maghapon, ang kanyang palaging kasama’y mga dyip, kotse, at trak, kaya’t sa tuwing kanyang pag-uwi ay puro langis at grasa ang nasa kanyang mukha at katawan. Ngunit noon pa man ay hinagaan na ng mga kapwa niya mekaniko, tsuper, konduktor, at kliyente ang kanyang husay at sipag sa kanyang propesyon, maging ang kanyan kabaitan at pakikisama sa kapwa.

  • A.

   Balita

  • B.

   Sanaysay

  • C.

   Nobela

  • D.

   Pabula

  • E.

   Talambuhay

  Correct Answer
  E. Talambuhay
  Explanation
  The given passage provides information about the life and profession of former President Ramon Magsaysay. It describes his background as a mechanic and his daily work with vehicles. It also mentions how his colleagues and clients admired his skills, diligence, and good character. This type of writing, which presents a biographical account of a person's life, is called a "talambuhay" in Filipino literature.

  Rate this question:

 • 2. 

  Mga kababayan, hanggang kalian tayo paaalipin sa isipang kolonyal? Kung titiisin, maraming mga produktong Pilipino ang maipagmamalaki sa buong mundo at sa katunaya’y hinahangaan sa iba’t ibang panig ng daigdig. Ngunit bakit tayong mga Pilipino’y patuloy na nahihirati sa mga gawang dayo? Hanggang kalian tayo magigingganito, mga kababayan? Kailan tayo magbabago? kapag ang ekonomiya ng bansa nati’y bagsak na at hindi na makabangon? Kapag huli na ang lahat?

  • A.

   Balita

  • B.

   Sanaysay

  • C.

   Nobela

  • D.

   Pabula

  • E.

   Talambuhay

  Correct Answer
  B. Sanaysay
  Explanation
  The given correct answer for this question is "Sanaysay" because the passage is asking about how long Filipinos will remain enslaved to colonial thinking and why they continue to struggle with foreign-made products. The passage also questions when Filipinos will change and suggests that it may be too late once the country's economy has collapsed. A "sanaysay" is a type of literary genre in Filipino literature that typically explores personal thoughts, ideas, and reflections on various topics, making it an appropriate choice for this passage.

  Rate this question:

 • 3. 

  “Magtago ka na, pusa!” galit nag alit na sigaw ni Aso. “Miyaw! Miyaw!” panunudyo ni Pusa. "Hindi mo ko maaabutan!”             “Aw! Aw! Ayan na ako!” pagbabanta ni Aso.            Naghabulan ang dalawa sa damuhan, nagpaikot-ikot hanggang kapwa sila mapagod at hingalin.

  • A.

   Balita

  • B.

   Sanaysay

  • C.

   Nobela

  • D.

   Pabula

  • E.

   Talambuhay

  Correct Answer
  D. Pabula
  Explanation
  The passage is a short story that features animals, specifically a dog and a cat, who engage in a chase. They exchange words and engage in a playful chase until they both become tired. This narrative style and the inclusion of talking animals are characteristic of a fable or pabula, which is a genre of literature that often uses animals as characters to teach moral lessons. Therefore, the correct answer is pabula.

  Rate this question:

 • 4. 

  Pinarangalan kahapon ng Pangulo ang sampung pinakamahuhusay na mag-aaral sa buong bansa, sa Heroes Hall, Palasyo ng Malakanyang. Ang sampung mag-aaral ay kumakatawan sa iba’t ibang rehiyon, lalawigan at disiplina. Ang mga nahirang na pinakamahuhusay na mag-aaral ay pinangungunahan ng isang mag-aaral sa Pamantasang Normal ng Pilipinas na nagtapos ng kursong edukasyon.

  • A.

   Balita

  • B.

   Sanaysay

  • C.

   Nobela

  • D.

   Pabula

  • E.

   Talambuhay

  Correct Answer
  A. Balita
  Explanation
  The correct answer is "Balita" because the passage is describing an event where the President honored the top ten students in the country. This indicates that the passage is a news report or a news article, which falls under the category of "Balita" or news.

  Rate this question:

 • 5. 

  Sa di-kalayuan, ilang kamikislap na luha ang pumatak sa isang maliit na anino ng isang matipunong lalaki matapos gampanan ang utos ng kanyang nakatataas. Habang nagdadagsaan ang maramin tao sa paligid ng katawang naliligo sa sariling dugo ay unti-unting naglaho ang anino sa kadiliman.

  • A.

   Balita

  • B.

   Sanaysay

  • C.

   Nobela

  • D.

   Pabula

  • E.

   Talambuhay

  Correct Answer
  C. Nobela
  Explanation
  The given passage describes a scene where tears fall from the eyes of a man after he carries out an order from his superior. As people gather around the man's body, which is covered in blood, the shadow slowly disappears into darkness. This description suggests a longer and more complex narrative, indicating that the correct answer is a novel. Novels typically have more intricate plots and character development compared to other literary forms such as news articles, essays, fables, or biographies.

  Rate this question:

 • 6. 

  B. Tukuyin kung anong uri ng tula ang mga sumusunod na taludturan. Isaysay mo, Kadunung, ang kuwento                      Ng mga panahon ni Handiong Isaliw sa lirang pilak mo Ang kaytamin na bighani ng Aslon. Tanging ikaw lamang ang makakakanta Sa kariktan nito’y katutubong ganda, Tanang mga lihim na kayhihiwagang Dito sa rehiyon ay nananagana.

  • A.

   Oda

  • B.

   Dalit

  • C.

   Pastoral

  • D.

   Epiko

  • E.

   Elehiya

  Correct Answer
  D. Epiko
  Explanation
  The given poem is an example of an epiko or an epic poem. It tells a story about the adventures and heroic deeds of a legendary figure named Handiong. The poem uses elevated language and describes the beauty and mysteries of the region. These characteristics are typical of epic poetry, which often focuses on larger-than-life heroes and their journeys.

  Rate this question:

 • 7. 

  O Mariang sakdal dilag Dalagang lubhang mapalad Tanging pinili sa lahat Ng Diyo Haring Mataas. Itong bulaklak na alay Ng aming pagsintang tunay Palitan mo  Birheng Mahal Ng tuwa sa kalangitan.

  • A.

   Oda

  • B.

   Dalit

  • C.

   Pastoral

  • D.

   Epiko

  • E.

   Elehiya

  Correct Answer
  A. Oda
  Explanation
  The poem is written in a lyrical and highly structured form, with a clear rhyme scheme and rhythm. The language used is elevated and praises the subject, which is a common characteristic of an ode. The poem also expresses deep emotions and admiration towards the subject, further supporting the idea that it is an ode.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ngunit, hayaan mong sa iyo kami manghiram ng lakas Upang dangal ay maibangon sa gitna ng pandarahas. Hayaan mong sa iyo kami manghiram ng buhay Upang aming maigiit ang pagkilalang pantay-pantay. Sa isang tulad mong kaniling kinikitil, Libo ay iniluluwal na di na pasisiil!

  • A.

   Oda

  • B.

   Dalit

  • C.

   Pastoral

  • D.

   Epiko

  • E.

   Elehiya

  Correct Answer
  E. Elehiya
  Explanation
  The given text is a poem that expresses grief and mourning for someone who has passed away. The use of words like "hayaan mong sa iyo kami manghiram ng buhay" (let us borrow life from you) and "aming maigiit ang pagkilalang pantay-pantay" (we will insist on equal recognition) suggests that the speaker is mourning the loss of someone who fought for justice and equality. This aligns with the characteristics of an elehiya, which is a Filipino elegy or funeral poem.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ang mahal kong ama ay isang magsasaka, Sa sakahang bukitin ay lagging makikita, Mula sa umaga hanggang dapit-hapon Hindi nag-aaksaya ng kanyang panahon. Ang init ng araw ay hindi niya pansin. Tinitiyak niyang kami’y may makakain. Laging nasa niya, bukiri’y pagyamanin Ng gulay, prutas at iba pang pananim

  • A.

   Oda

  • B.

   Dalit

  • C.

   Pastoral

  • D.

   Epiko

  • E.

   Elehiya

  Correct Answer
  C. Pastoral
  Explanation
  The given poem depicts a peaceful and idyllic rural scene, focusing on the father who is a farmer. The poem highlights the father's dedication and hard work in providing for his family by tending to the crops and ensuring they have enough to eat. The pastoral genre typically portrays rural life and nature, and this poem fits that description with its focus on the father's agricultural activities and the abundance of fruits and vegetables. Therefore, the correct answer is Pastoral.

  Rate this question:

 • 10. 

  Kalikasa’y biyaya, hinding hindi maitatatwa, Nararapat kalingain, katulad ng isang bata. Sapagkat kalikasan, kapag siya’y nasira, Darating na kalamidad, naku, laksa-laksa! Itong kalikasan na Diyos ang may Lalang, Handog din ng Diyos sa mahal nating bayan. Kaya’t Salamat sa Iyo, o aming Bathala Sa alay mo sa aming maririkit na hiwaga!

  • A.

   Oda

  • B.

   Dalit

  • C.

   Pastoral

  • D.

   Epiko

  • E.

   Elehiya

  Correct Answer
  B. Dalit
  Explanation
  The given poem expresses gratitude and reverence towards nature. It describes nature as a blessing that should be cherished and protected, as its destruction can lead to calamities. The reference to God as the creator of nature and the gratitude expressed towards Him suggest that the poem belongs to the genre of Dalit, which is a form of Filipino poetry that praises and gives thanks to God.

  Rate this question:

 • 11. 

  Punan ang mga sa patlang sa loob ng mga sumusunod na pahayag ng mga angkop na kataga upang mabuo ang wastong diwa ng mga ito.   Ang __________ ay isang tulang inaawit bilang pagpuri sa Diyos o sa mahal na Birhen.

  • A.

   Dalit

  • B.

   Liriko

  • C.

   Pastorial

  • D.

   Patnigan

  Correct Answer
  A. Dalit
  Explanation
  A dalit is a type of poem that is sung as a form of praise to God or the Virgin Mary. It is a religious hymn or song that expresses devotion and reverence.

  Rate this question:

 • 12. 

  Ang __________ ay isang uri ng tulang nagsasalaysay ng kabayanihan, katapangan at pakikipagsapalaran ng isang pangunahing tauhan.

  • A.

   Pabula

  • B.

   Anekdota

  • C.

   Epiko

  • D.

   Alamat

  Correct Answer
  C. Epiko
  Explanation
  An epiko is a type of poem that narrates the heroism, bravery, and adventures of a main character.

  Rate this question:

 • 13. 

  Ang __________ ay isang salaysaying kinasasangkutan ng mga hayop, halaman at maging ng mga bagay na walang buhay na kumikilos at nagsasalita na wari ba’y mga tunay na tao.

  • A.

   Alamat

  • B.

   Pabula

  • C.

   Parabula

  • D.

   Epiko

  Correct Answer
  B. Pabula
  Explanation
  The given correct answer is "pabula". The question is asking for a type of saying that involves animals, plants, and inanimate objects that appear to be like real people. A "pabula" is a type of Filipino folklore that uses animals as characters to convey moral lessons or values to the readers or listeners. It often anthropomorphizes animals, giving them human-like qualities and abilities, and uses their actions and interactions to teach lessons about human behavior and virtues.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ang mga parabula ay mga kuwentong hinango sa __________.

  • A.

   Kasaysayan

  • B.

   Sarili

  • C.

   Aklat

  • D.

   Bibliya

  Correct Answer
  D. Bibliya
  Explanation
  Ang mga parabula ay mga kuwentong hinango sa Bibliya. Ang Bibliya ay isang banal na aklat na naglalaman ng mga salita ng Diyos at mga aral na dapat sundin ng mga Kristiyano. Maraming parabula ang makikita sa Bibliya, tulad ng parabula ng mabuting Samaritano at parabula ng nawawalang tupa. Ang mga parabula ay ginagamit upang magbigay ng mga aral at mga pagsasalarawan ng mga pangyayari na may malalim na kahulugan sa mga Kristiyano.

  Rate this question:

 • 15. 

  Ang __________ ay maikling salaysaying may layuning umaliw o magbigay-aral sa mga mambabasa.

  • A.

   Epiko

  • B.

   Anekdota

  • C.

   Parabula

  • D.

   Alamat

  Correct Answer
  B. Anekdota
  Explanation
  Anecdote is the correct answer because it is a short narrative that aims to entertain or teach the readers. It usually involves a personal experience or a funny or interesting incident.

  Rate this question:

 • 16. 

  1. Ang tulang pandamdamin ay tinatawag ding __________.

  • A.

   Liriko

  • B.

   Oda

  • C.

   Korido

  • D.

   Soneto

  Correct Answer
  A. Liriko
  Explanation
  The correct answer is "Liriko." Liriko refers to a type of poetry that expresses personal emotions and feelings. It is characterized by its lyrical and musical qualities, often focusing on the poet's inner thoughts and experiences. It is a form of expression that allows the poet to convey their emotions and connect with the reader on a deeper level.

  Rate this question:

 • 17. 

  Ang soneto ay nagtataglay ng __________ na taludtod.

  • A.

   14

  • B.

   6

  • C.

   8

  • D.

   12

  Correct Answer
  A. 14
  Explanation
  Ang soneto ay nagtataglay ng 14 na taludtod. Ang soneto ay isang uri ng tula na may 14 na linya o taludtod. Ito ay binubuo ng apat na saknong na may tig-aapat na taludtod bawat isa. Sa bawat taludtod, mayroong tiyak na bilang ng pantig o sukat na dapat sundin. Kaya ang tamang sagot ay 14 dahil ito ang bilang ng taludtod na karaniwang makikita sa isang soneto.

  Rate this question:

 • 18. 

  1. Ang mga _________ ay maiikling tulang binibigkas nang may himig.

  • A.

   Soneto

  • B.

   Oda

  • C.

   Liriko

  • D.

   Awiting bayan

  Correct Answer
  D. Awiting bayan
  Explanation
  Ang mga "awiting bayan" ay maiikling tulang binibigkas nang may himig.

  Rate this question:

 • 19. 

  1. Ang taludturan ng kurido ay may __________ na pantig.

  • A.

   6

  • B.

   8

  • C.

   14

  • D.

   12

  Correct Answer
  A. 6
  Explanation
  The correct answer is 6 because the question is asking for the number of syllables in the taludturan ng kurido.

  Rate this question:

 • 20. 

  Ang El Cid Compeador ay nagmula sa bansang _________.

  • A.

   Persya

  • B.

   Turkiya

  • C.

   España

  • D.

   Pransya

  Correct Answer
  C. España
  Explanation
  Ang El Cid Compeador ay nagmula sa bansang España.

  Rate this question:

 • 21. 

  III. Piliin kung Bayograpikal, Historikal, Klasismo, Humanismo, Romantisismo, Realismo, Pormalismo, Sino-analitiko, Eksistensyalismo, Istrukturalismo, Dekonstruksyon at Feminismo ang teoryang nilalarawan sa bawat bilang: Tinutuklas ang pagbabagong nagaganap sa wika.

  • A.

   Klasismo

  • B.

   Pormalistiko

  • C.

   Istrukturalismo

  • D.

   Dekonstruksyon

  Correct Answer
  B. Pormalistiko
  Explanation
  The theory being described in the given statement is "Pormalistiko" because it focuses on the exploration of changes happening in language. Formalism emphasizes the formal aspects of literature, such as language, structure, and style, rather than the historical or biographical context. It seeks to analyze the literary work as a self-contained entity, independent of its author or societal influences. Therefore, the theory of Formalism aligns with the given statement.

  Rate this question:

 • 22. 

  Nasa paghahanapbuhay ang sagot upang mapasarap ang buhay.

  • A.

   Sino-analitiko

  • B.

   Klasismo

  • C.

   Realismo

  • D.

   Istrukturalismo

  Correct Answer
  A. Sino-analitiko
  Explanation
  The correct answer is "Sino-analitiko." The term "sino-analitiko" refers to the analytical approach in studying and understanding social issues and phenomena. It involves critically analyzing and examining the different factors and variables that contribute to the improvement of one's life. In this context, it suggests that NASA (National Aeronautics and Space Administration) is using an analytical approach in their search for livelihood opportunities to enhance the quality of life.

  Rate this question:

 • 23. 

  Ang tanging tuon ng pagsusuri ay ang akda mismo.

  • A.

   Realismo

  • B.

   Historikal

  • C.

   Bayograpikal

  • D.

   Dekonstruksyon

  Correct Answer
  C. Bayograpikal
  Explanation
  The correct answer is Bayograpikal. This means that the analysis focuses solely on the author's life and experiences as reflected in the work. It examines how the author's personal background and biography shape the themes, characters, and events in the text. This approach allows for a deeper understanding of the author's intentions and motivations in writing the piece.

  Rate this question:

 • 24. 

  Kinikilala ang panulaan bilang pinakamahalagang genre sa pagsulat.

  • A.

   Realismo

  • B.

   Historikal

  • C.

   Pormalistiko

  • D.

   Klasismo

  Correct Answer
  D. Klasismo
  Explanation
  The correct answer is "Klasismo" because it is recognized as the most important genre in writing. This suggests that Klasismo holds a significant place in the literary world and is highly valued for its contributions to the field of writing.

  Rate this question:

 • 25. 

  Itinuturing na sibilisado ang mga taong nakapag-aral.

  • A.

   Istrukturalismo

  • B.

   Pormalistiko

  • C.

   Realismo

  • D.

   Klasismo

  Correct Answer
  A. Istrukturalismo
  Explanation
  The correct answer is Istrukturalismo. Istrukturalismo is a school of thought in sociology and anthropology that focuses on the analysis of social structures and systems. It emphasizes the importance of studying the underlying structures and patterns that shape human behavior and society. In this context, considering educated individuals as civilized aligns with the principles of Istrukturalismo, as education is seen as a social structure that influences behavior and societal norms.

  Rate this question:

 • 26. 

  Pinakamalapit na kahulugan ng post-istrukturalismo.

  • A.

   Pormalistiko

  • B.

   Eksistensyialismo

  • C.

   Dekonstrukson

  • D.

   Istrukturalismo

  Correct Answer
  C. Dekonstrukson
  Explanation
  Dekonstruksyon ang pinakamalapit na kahulugan ng post-istrukturalismo. Ang dekonstruksyon ay isang teorya na binuo ni Jacques Derrida na naglalayong bigyang-diin ang kawalan ng katapusan at kawalan ng kahulugan ng mga teksto at kaisipan. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga teksto at kaisipan ay hindi malinaw at may iba't ibang interpretasyon, at hindi ito nagbibigay ng isang tiyak na kahulugan. Ang dekonstruksyon ay naglalayong sirain ang mga tradisyonal na konsepto at hiwalayin ang mga kalakaran ng kapangyarihan at hierarkiya.

  Rate this question:

 • 27. 

  Hinuhubog ng wika ang kamalayang panlipunan.

  • A.

   Eksistensiyalismo

  • B.

   Pormalistiko

  • C.

   Istrukturalismo

  • D.

   Historikal

  Correct Answer
  C. Istrukturalismo
  Explanation
  The given statement "Hinuhubog ng wika ang kamalayang panlipunan" suggests that language shapes social consciousness. This aligns with the principles of Structuralism, which emphasizes the relationship between language and society. Structuralism focuses on analyzing the underlying structures and systems that govern language and how they influence human behavior and thought. Therefore, the correct answer is Istrukturalismo.

  Rate this question:

 • 28. 

  Ipinapantay ang kagalingan ng mga kalalakihan sa mga kababaihan.

  • A.

   Feminismo

  • B.

   Romantisismo

  • C.

   Realismo

  • D.

   Pormalistiko

  Correct Answer
  A. Feminismo
  Explanation
  The correct answer is Feminismo because it is a belief or advocacy for the equal rights and opportunities for women. The statement "Ipinapantay ang kagalingan ng mga kalalakihan sa mga kababaihan" translates to "The excellence of men is being equated to women" which implies that the question is asking about a belief or ideology that promotes gender equality. Feminismo aligns with this idea as it specifically focuses on empowering and advocating for women's rights.

  Rate this question:

 • 29. 

  Tinutukoy ang nilalaman at paraan ng pagkakasulat ng akda.

  • A.

   Realismo

  • B.

   Pormalistiko

  • C.

   Bayograpikal

  • D.

   Istrukturalismo

  Correct Answer
  B. Pormalistiko
  Explanation
  The correct answer is "Pormalistiko". This answer suggests that the content and writing style of the work in question adhere to the principles of formalism. Formalism is a literary theory that emphasizes the analysis of a text's form, structure, and language, rather than its social or historical context. Therefore, the work in question is likely characterized by a focus on formal elements such as language, style, and structure, rather than on the representation of reality or personal experiences.

  Rate this question:

 • 30. 

  Ang inspirasyon at imahinasyon ang tanging bumubuo sa pagiging totoo, maganda.

  • A.

   Realismo

  • B.

   Humanismo

  • C.

   Romantisismo

  • D.

   Klasismo

  Correct Answer
  C. Romantisismo
  Explanation
  Romantisismo ang tamang sagot dahil ang pagiging totoo at maganda ay mga pangunahing prinsipyo ng romantikong panitikan. Ang romantikong panitikan ay naglalayong ipakita ang mga emosyon, imahinasyon, at inspirasyon ng manunulat. Ito ay nagsisilbing pag-escape mula sa realidad at nagbibigay-daan sa malayang pagpapahayag ng damdamin. Ang mga romantikong akda ay karaniwang naglalaman ng mga makulay na imahen, malalalim na damdamin, at pagmamahal sa kalikasan at kalayaan.

  Rate this question:

 • 31. 

  IV. Tukuyin kung anong uri ng awit o tula/tugma ang mga sumusunod:   Sagwan, tao’y sumagwan. Ang buong kaya’y ibigay. Malakas ang hangin, baka tayo’y tanghaliin. Pagsagwa’y pagbutihin.

  Correct Answer
  awiting-bayan
  Explanation
  The given lines of the poem have a rhythmic pattern and a musical quality to them, which are characteristics of awiting-bayan. Awiting-bayan is a traditional Filipino folk song that often tells stories or conveys emotions. The lines in the poem have a repetitive structure and use simple language, which is common in awiting-bayan. Additionally, the use of imagery and the mention of nature elements like wind and water further indicate that it belongs to the genre of awiting-bayan.

  Rate this question:

 • 32. 

  O ilaw, sa gabing madilim. Wangis mo’y bituin sa langit. O, tanglaw, sa gabing tahimik. Larawan mo Neneng ang nasasaisip

  Correct Answer
  awiting-bayan
  Explanation
  The given answer "awiting-bayan" is correct because the lines provided are actually lyrics from a traditional Filipino folk song called "Awit ng Pagsinta." The lyrics describe the beauty of a lantern ("ilaw") and a light ("tanglaw") in the dark night, comparing them to stars in the sky. The phrase "larawan mo Neneng ang nasasaisip" refers to someone named Neneng who is being thought of or remembered. These lines are characteristic of the poetic and romantic nature of Filipino folk songs, hence the correct answer being "awiting-bayan" which translates to "folk song" in English.

  Rate this question:

 • 33. 

  Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo?

  Correct Answer
  salawikain
  Explanation
  This is a Filipino proverb or "salawikain" that translates to "What use is the grass if the horse is already dead?". It serves as a reminder to prioritize and take care of important things while they are still alive or available, rather than realizing their value only after they are gone or no longer useful. This proverb emphasizes the importance of being proactive and appreciating what we have before it's too late.

  Rate this question:

 • 34. 

  Hayun si Ingkong, nakaupo sa lusong.

  Correct Answer
  bugtong
 • 35. 

  Tabi-tabi po, nuno. Makikiraan po, baka kayo’y mabunggo.

  Correct Answer
  Bugtong
 • 36. 

  V. Tukuyin kung anong akda ang ipinapahayag ng sumusunod: Ang kauna-unahang aklat na nilimbag dito sa Pilipinas.

  Correct Answer
  Doctrina kristiana
  Explanation
  The correct answer is "Doctrina kristiana." The given statement is asking to identify the first book published in the Philippines, and the correct answer is "Doctrina kristiana." This book, also known as the "Christian Doctrine," was printed in 1593 by the Spanish friar Juan de Plasencia. It is considered the first book ever printed in the Philippines and played a significant role in spreading Christianity in the country during the Spanish colonial period.

  Rate this question:

 • 37. 

  Dulang nagsasalaysay ng buhay, pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo.

  Correct Answer
  Senakulo
  Explanation
  The given answer "Senakulo" is the correct answer because it is a form of traditional Filipino theater that depicts the life, suffering, death, and resurrection of Jesus Christ. It is a religious play that is usually performed during Holy Week, particularly on Good Friday. The Senakulo is a significant cultural and religious event in the Philippines, showcasing the passion and sacrifice of Jesus Christ through dramatic performances.

  Rate this question:

 • 38. 

  Dulang komedya na naglalarawan ng paglalaban ng Muslim at Kristiano.

  Correct Answer
  Moro-moro
  Explanation
  The correct answer is "Moro-moro." This is a genre of traditional Filipino theater that depicts the conflict between Muslims (Moro) and Christians. It often features exaggerated characters and comedic elements, while also addressing social and political issues. The term "Moro" refers to the Muslim inhabitants of the southern Philippines, while "moro-moro" literally means "Muslim-Christian." This form of theater serves as a platform for cultural expression and reflection on historical conflicts and societal tensions between different religious groups in the Philippines.

  Rate this question:

 • 39. 

  Larong panlamayang batay sa alamat ng prinsesang nahulugan ng singsing sa dagat.

  Correct Answer
  Karagatan
  Explanation
  The correct answer is "Karagatan" because the given clue mentions a game that is based on the legend of a princess who dropped a ring into the sea. "Karagatan" is a Filipino word that means "ocean" or "sea," which aligns with the clue. This suggests that the game mentioned in the clue is likely a traditional Filipino game that revolves around this legend.

  Rate this question:

 • 40. 

  Larong panlamayang maaaring lahukan ng mga makata at di-makata.

  Correct Answer
  Duplo
  Explanation
  Duplo is a form of panlamayang larong that can be participated in by both poets and non-poets. This suggests that Duplo is an inclusive and accessible game that does not require any specific poetic skills or background. It allows anyone, regardless of their poetic abilities, to engage and participate in the activity.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.