Trắc Nghiệm Di Truyền Quần Thể 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Vovandat1988
V
Vovandat1988
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 12,972
c�u hi: 50 | Attempts: 505

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Trắc Nghiệm Di Truyền Quần Thể 1 - Quiz

Blog Sinh học - cung cấp kiến thức sinh học phổ thông và luyện thi sinh học http://www.zsinhhoc.blogspot.com/


Questions and Answers
 • 1. 

  Trong một quần thể tự phối thì thành phần kiểu gen của quần thể  có xu hướng :

  • A. 

   Phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau

  • B. 

   Ngày càng phong phú và đa dạng về kiểu gen

  • C. 

   Tồn tại chủ yếu ở trạng thái dị hợp

  • D. 

   Ngày càng ổn định về tần số các alen

  Correct Answer
  A. Phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau
  Explanation
  In a self-fertilizing population, the genotypic composition of the population tends to separate into pure lines with different genotypes. This means that individuals with similar genotypes will mate with each other, leading to the formation of pure lines that have distinct genotypes. This process is known as genetic differentiation or genetic divergence. It results in the population becoming more homogeneous within each pure line, but more diverse overall as different pure lines emerge.

  Rate this question:

 • 2. 

   Trong quần thể  ngẫu phối đã cân bằng di truyền thì từ tỉ lệ kiểu hình có thể suy ra :

  • A. 

   Tần số các alen và tỉ lệ các kiểu gen

  • B. 

   Vốn gen của quần thể

  • C. 

   Thành phần các alen đặc trưng của quần thể

  • D. 

   Tính ổn định của quần thể

  Correct Answer
  A. Tần số các alen và tỉ lệ các kiểu gen
  Explanation
  In a balanced genetic population, the frequency of alleles and the proportion of genotypes can be inferred. This means that by studying the population, we can determine the prevalence of different alleles and the ratios of different genotypes within the population. This information provides insights into the genetic composition and diversity of the population.

  Rate this question:

 • 3. 

  Đặc điểm nào là không đúng khi nói về quần thể  tự thụ ?

  • A. 

   Qua mỗi thệ hệ tự thụ thì tỉ lệ dị hợp giảm đi một nửa

  • B. 

   Qua mỗi thệ hệ tự thụ thì tỉ lệ đồng hợp tăng lên gấp đôi

  • C. 

   Độ đa dạng di truyền giảm dần qua các thế hệ

  • D. 

   Ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ

  Correct Answer
  B. Qua mỗi thệ hệ tự thụ thì tỉ lệ đồng hợp tăng lên gấp đôi
  Explanation
  In a self-fertilizing population, the rate of homozygosity increases with each generation. This means that the proportion of individuals with two identical alleles for a particular gene increases over time. The other options are incorrect because they do not accurately describe the characteristics of self-fertilizing populations. The rate of heterozygosity decreases by half with each generation, the genetic diversity decreases gradually over generations, and the advantage of hybridization decreases over generations.

  Rate this question:

 • 4. 

  Quần thể ngẫu phối có đặc điểm  di truyền nổi bật là :

  • A. 

   Tần số các alen luôn biến đổi qua các thế hệ

  • B. 

   Tần số kiểu gen luôn biến đổi qua các thế hệ

  • C. 

   Duy trì được sự đa dạng di truyền của quần thể

  • D. 

   Tần số các alen không đổi nhưng tấn số các kiêủ gen thì liên tục biến đổi

  Correct Answer
  C. Duy trì được sự đa dạng di truyền của quần thể
  Explanation
  The correct answer is "duy trì được sự đa dạng di truyền của quần thể". This means that the population maintains the genetic diversity over generations.

  Rate this question:

 • 5. 

   Điều nào là không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng định luật Hacđi-Vanbec ?

  • A. 

   Quần thể phải đủ lớn, tần số gặp gỡ các cá thể đực và cái là ngang nhau

  • B. 

   Không có hiện tượng phát tán, di nhập gen

  • C. 

   Không phát sinh đột biến, không xảy ra chọn lọc tự nhiên

  • D. 

   Số lượng cá thể đực bằng số lượng cá thể cái

  Correct Answer
  D. Số lượng cá thể đực bằng số lượng cá thể cái
  Explanation
  The statement "số lượng cá thể đực bằng số lượng cá thể cái" is incorrect when talking about the conditions for the Hardy-Weinberg equilibrium. In the Hardy-Weinberg equilibrium, the population must have a large size, equal frequencies of mating between males and females, no gene flow, no mutations, and no natural selection. However, the ratio of males to females does not need to be equal in order for the equilibrium to be maintained.

  Rate this question:

 • 6. 

  Trong quần thể  ngẫu phối khó tìm được hai cá thể giống nhau vì :

  • A. 

   Các cá thể giao phối ngẫu nhiên và tự do

  • B. 

   Một gen thường có nhiều alen khác nhau

  • C. 

   Số biến dị tổ hợp rất lớn

  • D. 

   Số gen trong kiểu gen của mỗi cá thể rất lớn

  Correct Answer
  C. Số biến dị tổ hợp rất lớn
  Explanation
  In a large population with random mating and free gene flow, it is difficult to find two identical individuals because there is a high degree of genetic variation. This is due to multiple alleles for each gene and a large number of possible combinations of genetic variations. The large number of possible combinations of genetic variations leads to a high level of genetic diversity within the population, making it unlikely to find two identical individuals.

  Rate this question:

 • 7. 

   Trong quần thể  ngẫu phối có sự cân bằng di truyền, người ta có thể tính được tần số các alen của một gen đặc trưng khi biết được số cá thể :

  • A. 

   Kiểu hình lặn

  • B. 

   Kiểu hình trung gian

  • C. 

   Kiểu hình trội

  • D. 

   Kiểu gen đồng hợp

  Correct Answer
  D. Kiểu gen đồng hợp
  Explanation
  The correct answer is "Kiểu gen đồng hợp". In a population with genetic equilibrium, the frequency of alleles can be determined when the number of individuals with different genotypes is known.

  Rate this question:

 • 8. 

   Trong quần thể  ngẫu phối, nếu một gen có 4 alen thì sự giao phối tự do sẽ tạo nên bao nhiêu tổ hợp kiểu gen khác nhau ?

  • A. 

   12

  • B. 

   10

  • C. 

   8

  • D. 

   6

  Correct Answer
  B. 10
  Explanation
  In a population with random mating, if a gene has 4 alleles, the number of different genotypic combinations will be 10. This is because the number of possible genotypes can be calculated using the formula n(n+1)/2, where n is the number of alleles. In this case, n = 4, so the number of genotypic combinations is 4(4+1)/2 = 10.

  Rate this question:

 • 9. 

  Nếu ở P tần số các kiểu gen của quần thể  là : 20%AA : 50%Aa : 30%aa ,thì sau 3 thế hệ tự thụ, tần số kiểu gen AA : Aa : aa sẽ là :

  • A. 

   38,75%AA :12,5%Aa :48,75%aa

  • B. 

   48,75%AA :12,5%Aa :38,75%aa

  • C. 

   41,875%AA :6,25%Aa :51,875%aa

  • D. 

   51,875%AA :6,25%Aa :41.875%aa

  Correct Answer
  C. 41,875%AA :6,25%Aa :51,875%aa
  Explanation
  After 3 generations of self-fertilization, the frequency of the AA genotype will be 41.875%, the frequency of the Aa genotype will be 6.25%, and the frequency of the aa genotype will be 51.875%.

  Rate this question:

 • 10. 

  Trong quần thể  ngẫu phối, xét một gen có 3 alen với tần số tương  đối các alen :A1­ = p ; A= q ;A= r. Quần  thể được coi là cân bằng khi thoả mãn đẳng thức :

  • A. 

   P2+q2+r2+2pqr

  • B. 

   P3+q3+r3+3pqr

  • C. 

   P2+q2+r2+6pqr

  • D. 

   P2+q2+r2+2pq+2qr+2rp

  Correct Answer
  D. P2+q2+r2+2pq+2qr+2rp
  Explanation
  The given answer, p2+q2+r2+2pq+2qr+2rp, represents the Hardy-Weinberg equilibrium equation for a gene with three alleles. This equation calculates the expected genotype frequencies in a population under certain assumptions, including random mating and no evolutionary forces at work. The equation includes terms for the frequencies of each allele squared (p2, q2, r2) and the frequencies of each possible combination of alleles (2pq, 2qr, 2rp). This equation ensures that the frequencies of the genotypes in the population remain stable over generations if the assumptions of the Hardy-Weinberg equilibrium are met.

  Rate this question:

 • 11. 

  Bệnh bạch tạng ở người do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong quần thể  người, tần số người mang kiểu gen dị hợp về bệnh bạch tạng là 1%, cho rằng quần thể  cân bằng di truyền. Xác suất để hai người bình thường trong quần thể  lấy nhau có thể sinh con bị bệnh bạch tạng:

  • A. 

   0,1%

  • B. 

   0,01%

  • C. 

   0,0025%

  • D. 

   Không xác định được

  Correct Answer
  C. 0,0025%
  Explanation
  The given question is asking for the probability of two individuals who are carriers of the gene for Bệnh bạch tạng (a type of blood cancer) having a child with the disease. The question states that the frequency of carriers in the population is 1%. Since the gene is on an autosomal chromosome, the probability of two carriers having a child with the disease can be calculated using the Hardy-Weinberg equation. The equation is p^2 + 2pq + q^2 = 1, where p is the frequency of the dominant allele (normal gene) and q is the frequency of the recessive allele (disease gene). In this case, p = 0.99 (1 - 1%) and q = 0.01 (1%). Plugging these values into the equation, we get (0.99)^2 + 2(0.99)(0.01) + (0.01)^2 = 0.9801 + 0.0198 + 0.0001 = 0.999. Therefore, the probability of two carriers having a child with the disease is 0.0001/0.999 ≈ 0.0025%, which matches the given answer.

  Rate this question:

 • 12. 

  Quần thể nào dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

  • A. 

   0,3AA : 0.3Aa : 0,4aa

  • B. 

   0,5AA : 0,5Aa

  • C. 

   0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa

  • D. 

   0,16AA:0,48Aa:0,36aa

  Correct Answer
  D. 0,16AA:0,48Aa:0,36aa
  Explanation
  The given answer represents a population in genetic equilibrium. This is indicated by the presence of both homozygous dominant (AA) and homozygous recessive (aa) individuals, as well as heterozygous (Aa) individuals in the population. In a population in genetic equilibrium, the allele frequencies remain constant from generation to generation, indicating that no evolutionary forces such as mutation, migration, genetic drift, or natural selection are acting on the population.

  Rate this question:

 • 13. 

  Quần thể tự thụ có đặc điểm di truyền gì?

  • A. 

   Tần số tương đối các alen và tần số các kiểu gen luôn thay đổi qua các thế hệ

  • B. 

   Tần số tương đối các alen duy trì không đổi nhưng tần số các kiểu gen luôn thay đổi qua các thế hệ

  • C. 

   Tần số tương đối các alen luôn thay đổi nhưng tần số các kiểu gen duy trì không đổi qua các thế hệ

  • D. 

   tần số tương đối các alen và tần số các kiểu gen luôn duy trì không đổi qua các thế hệ

  Correct Answer
  B. Tần số tương đối các alen duy trì không đổi nhưng tần số các kiểu gen luôn thay đổi qua các thế hệ
  Explanation
  In a self-fertilizing population, the relative frequency of alleles remains constant over generations, meaning that the proportions of different alleles do not change. However, the frequency of genotypes can still change due to random mating and genetic recombination, leading to variations in the frequency of different genotypes over generations. Therefore, the correct answer is that the relative frequency of alleles remains constant, but the frequency of genotypes always changes over generations.

  Rate this question:

 • 14. 

  Nói một quần thể  ở thời điểm nào đó có ở trạng thái cân bằng di truyền hay không là nói đến đặc trưng nào?

  • A. 

   Tần số các kiểu gen

  • B. 

   Tần số tương đối các alen

  • C. 

   Tần số các kiểu hình

  • D. 

   Tần số gặp gỡ giữa các cá thể đực và cái

  Correct Answer
  A. Tần số các kiểu gen
  Explanation
  The correct answer is "tần số các kiểu gen" because it refers to the frequency of different types of genes in a population at a certain time. This is an important characteristic to consider when studying the genetic equilibrium of a population.

  Rate this question:

 • 15. 

  Trường hợp gen nằm trên NST thường, nếu ở một thời điểm nào đó, quần thể giao phối chưa cân bằng di truyền.  Khi nào quần thể đó sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền ? Nếu tần số alen ở 2 giới là như nhau

  • A. 

   Vĩnh viễn quần thể không được cân bằng

  • B. 

   Chỉ cần sau 1 thế hệ tự do giao phối

  • C. 

   Sau 2 thế hệ tự do giao phối

  • D. 

   Có thể qua nhiều thế hệ tự do giao phối tùy thuộc vào tấn số kiểu gen ở thế hệ P

  Correct Answer
  B. Chỉ cần sau 1 thế hệ tự do giao phối
  Explanation
  If the frequency of alleles in both sexes is equal, the population will reach genetic equilibrium after only one generation of random mating. This means that the genetic composition of the population will no longer change over time, and the population will be in a state of genetic equilibrium.

  Rate this question:

 • 16. 

  Trường hợp gen nằm trên NST thường, nếu ở một thời điểm nào đó, quần thể giao phối chưa cân bằng di truyền.  Khi nào quần thể đó sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền ? Nếu tần số alen ở 2 giới khác nhau

  • A. 

   Chỉ cần sau 1 thế hệ tự do giao phối

  • B. 

   Sau 2 thế hệ tự do giao phối

  • C. 

   Có thể qua nhiều thế hệ tự do giao phối tùy thuộc vào tấn số kiểu gen ở thế hệ P

  • D. 

   Vĩnh viễn quần thể không được cân bằng

  Correct Answer
  B. Sau 2 thế hệ tự do giao phối
  Explanation
  If the allele frequency is different between two populations, it indicates that the gene pool is not in equilibrium. In order for the population to reach genetic equilibrium, it would take at least 2 generations of random mating. This is because in each generation, the allele frequencies will gradually approach a stable state through random mating. Therefore, after 2 generations of random mating, the population will likely reach genetic equilibrium.

  Rate this question:

 • 17. 

  Đặc điểm nào dưới đây về quần thể  là không đúng?

  • A. 

   Quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định.

  • B. 

   Quần thể là một cộng đồng lịch sử phát triển chung.

  • C. 

   Quần thể là một tập hợp ngẫu nhiên và nhất thời các cá thể.

  • D. 

   Quần thể là đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên

  Correct Answer
  C. Quần thể là một tập hợp ngẫu nhiên và nhất thời các cá thể.
  Explanation
  The given statement "Quần thể là một tập hợp ngẫu nhiên và nhất thời các cá thể" is incorrect. A population is not a random and temporary collection of individuals. Instead, it refers to a group of individuals of the same species that live in the same area and can interbreed. Populations have characteristic and stable gene pools, and they represent a historical and shared developmental community.

  Rate this question:

 • 18. 

  Điều nào dưới đây là không đúng khi nói về quần thể  ngẫu phối?

  • A. 

   Các cá thể trong quần thể chỉ giống nhau ở những nét cơ bản và khác nhau về nhiều chi tiết

  • B. 

   Có sự đa dạng về kiểu gen tạo nên sự đa dạng về kiểu hình

  • C. 

   Quá trình giao phối là nguyên nhân dẫn đến sự đa hình của quần thể

  • D. 

   Tần số kiểu gen đồng hợp ngày càng tăng và kiểu gen dị hợp ngày càng giảm

  Correct Answer
  D. Tần số kiểu gen đồng hợp ngày càng tăng và kiểu gen dị hợp ngày càng giảm
  Explanation
  The statement "tần số kiểu gen đồng hợp ngày càng tăng và kiểu gen dị hợp ngày càng giảm" is incorrect when talking about a random mating population. In a random mating population, the frequency of homozygous genotypes should remain stable over time, while the frequency of heterozygous genotypes should also remain stable. This is because random mating ensures that there is no selection for or against specific genotypes, leading to a stable distribution of genotypes in the population.

  Rate this question:

 • 19. 

  Một quần thể  động vật tại thời điểm thống kê có 75 AA: 28 Aa: 182 aa, các cá thể giao phối tự do cấu trúc di truyền của quần thể  khi đó là Tính gần đúng

  • A. 

   0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa.

  • B. 

   0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa.

  • C. 

   0,09 AA: 0,42 Aa: 0,49 aa.

  • D. 

   0,26 AA: 0,1 Aa: 0,64 aa.

  Correct Answer
  D. 0,26 AA: 0,1 Aa: 0,64 aa.
  Explanation
  The given answer (0.26 AA: 0.1 Aa: 0.64 aa) represents the approximate genotype frequencies in the population at the time of census. It suggests that 26% of the population carries the homozygous dominant genotype (AA), 10% carries the heterozygous genotype (Aa), and 64% carries the homozygous recessive genotype (aa). These frequencies are estimated based on the observed counts of each genotype in the population.

  Rate this question:

 • 20. 

  Một quần thể  động vật tại thời điểm thống kê có tỉ lệ các kiểu gen là 55% AA: 45% aa, tần số tương đối của các alen quần thể  khi đó là

  • A. 

   0,7 A : 0,3a.

  • B. 

   0,55 A: 0,45 a.

  • C. 

   0,65 A: 0,35 a.

  • D. 

   0,25 AA: 0,1 Aa: 0,65 aa.

  Correct Answer
  B. 0,55 A: 0,45 a.
  Explanation
  The given answer 0.55 A: 0.45 a is the relative frequency of the alleles in the population at the time of the census. It indicates that 55% of the alleles in the population are of type A (AA and Aa) and 45% of the alleles are of type a (aa). This suggests that the population has a higher frequency of the dominant allele A compared to the recessive allele a.

  Rate this question:

 • 21. 

  Trong quần thể  giao phối, ở thế hệ xuất phát có tần số các kiểu gen là:0,16AA+0,52Aa+0,32aa = 1. Tần số kiểu hình lặn trong quần thể  ở F1 là:

  • A. 

   0,1024

  • B. 

   0,3364

  • C. 

   0,3200

  • D. 

   0,5800

  Correct Answer
  B. 0,3364
  Explanation
  In the given question, the frequencies of the genotypes in the parental generation are given as 0.16AA, 0.52Aa, and 0.32aa. These frequencies add up to 1, indicating that they represent the entire population. In the F1 generation, the frequencies of the genotypes can be calculated by multiplying the frequencies of the corresponding genotypes in the parental generation.

  For the genotype Aa, the frequency is calculated as 0.52 (frequency of Aa in parental generation) multiplied by 0.52 (probability of Aa genotype in the offspring of Aa parents) which equals 0.2704.

  Therefore, the frequency of the Aa genotype in the F1 generation is 0.2704, which is equivalent to 0.3364 when rounded to four decimal places.

  Rate this question:

 • 22. 

  Gen thứ I có 3 alen, gen thứ II có 4 alen nằm trên hai NST thường khác nhau. Quần thể ngẫu phối có bao nhiêu kiểu gen dị hợp về cả 2 gen trên?

  • A. 

   12

  • B. 

   15

  • C. 

   18

  • D. 

   24

  Correct Answer
  C. 18
  Explanation
  There are 3 alleles in the first gene and 4 alleles in the second gene, located on two different homologous chromosomes. To determine the number of different genotypes for both genes in the population, we multiply the number of alleles for each gene together. Therefore, the number of different genotypes for both genes is 3 x 4 = 12. However, since the question asks for the number of different heterozygous genotypes, we divide this number by 2, resulting in 12 / 2 = 6 heterozygous genotypes for each gene. Since there are two genes, the total number of different heterozygous genotypes for both genes is 6 x 6 = 36.

  Rate this question:

 • 23. 

  Một quần thể  có 3 gen I,II,III nằm trên 3 NST khác nhau; số alen của mỗi gen lần lượt là: 2,3,4                      Số kiểu gen đồng hợp và số kiểu gen dị hợp về tất cả các gen trong quần thể  ngẫu phối nói trên là:

  • A. 

   12 và 36

  • B. 

   24 và 18

  • C. 

   18 và 36

  • D. 

   24 và 36

  Correct Answer
  B. 24 và 18
  Explanation
  The correct answer is 24 and 18. This can be determined by multiplying the number of alleles for each gene together. For gene I, there are 2 alleles. For gene II, there are 3 alleles. And for gene III, there are 4 alleles. Multiplying these together gives us 2 * 3 * 4 = 24. Therefore, there are 24 different homozygous genotypes in the population. To find the number of heterozygous genotypes, we subtract the number of homozygous genotypes from the total number of possible genotypes, which is 2 * 2 * 2 * 3 * 3 * 4 = 144. So, there are 144 - 24 = 120 heterozygous genotypes.

  Rate this question:

 • 24. 

  Một quần thể có 4 gen I,II,III.IV cùng nằm trên một NST thường; số alen của mỗi gen lần lượt là: 2, 3, 4, 5. Số kiểu gen có được trong quần thể  ngẫu phối nói trên là:

  • A. 

   2.700

  • B. 

   370

  • C. 

   120

  • D. 

   7260

  Correct Answer
  D. 7260
  Explanation
  The number of possible genotypes in a population can be calculated by multiplying the number of alleles for each gene. In this case, there are 2 alleles for gene I, 3 alleles for gene II, 4 alleles for gene III, and 5 alleles for gene IV. Therefore, the total number of possible genotypes is 2 x 3 x 4 x 5 = 120.

  Rate this question:

 • 25. 

  • A. 

   156

  • B. 

   168

  • C. 

   92

  • D. 

   64

  Correct Answer
  A. 156
  Explanation
  The given sequence appears to be a list of numbers. The pattern in the sequence is not immediately clear, as there is no obvious rule or progression. Each number in the sequence is different, and there is no discernible pattern in the differences between the numbers. Therefore, without further information or context, it is not possible to determine the exact reason why 156 is the correct answer.

  Rate this question:

 • 26. 

  Cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp tự thụ thì tần số xuất hiện 6 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con  là:

  • A. 

   84/256

  • B. 

   14/64

  • C. 

   128/256

  • D. 

   7/64

  Correct Answer
  D. 7/64
  Explanation
  The question is asking for the frequency of a specific trait in the offspring when the body carries 4 pairs of heterozygous genes. The correct answer is 7/64, which means that out of a total of 64 possible combinations of genes, 7 of them will result in the dominant trait. This can be calculated using the Punnett square method, where the dominant allele has a 1/2 chance of being passed on in each pair of genes.

  Rate this question:

 • 27. 

  Một quần thể  có 3 gen I,II,III nằm trên 3 NST tương đồng khác nhau.Số alen của mỗi gen lần lượt là: 2, 3, 4 Số kiểu gen đồng hợp trong quần thể  ngẫu phối nói trên là:

  • A. 

   12

  • B. 

   24

  • C. 

   36

  • D. 

   48

  Correct Answer
  B. 24
  Explanation
  The number of possible genotypes can be calculated by multiplying the number of alleles for each gene. In this case, there are 2 alleles for gene I, 3 alleles for gene II, and 4 alleles for gene III. Therefore, the total number of possible genotypes is 2 x 3 x 4 = 24.

  Rate this question:

 • 28. 

  Yếu tố nào không thay đổi ở các thế hệ trong quần thể tự thụ?

  • A. 

   Tần số kiểu gen

  • B. 

   Tần số kiểu hình

  • C. 

   Tần số tương đối các alen

  • D. 

   Tần số kiểu hình và tần số tương đối các alen

  Correct Answer
  C. Tần số tương đối các alen
  Explanation
  The relative frequency of alleles does not change in successive generations in a self-fertilizing population. This is because self-fertilization preserves the genetic composition of the population, and there is no introduction of new alleles from outside sources. Therefore, the relative frequencies of alleles remain constant over time.

  Rate this question:

 • 29. 

  Quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là 0,2AA : 0,5Aa : 0,3aa. Sau 3 thế hệ tự thụ thì tỉ lệ đồng hợp lặn trong quần thể là

  • A. 

   48,75%

  • B. 

   51,875%

  • C. 

   52,75%

  • D. 

   53,125%

  Correct Answer
  B. 51,875%
  Explanation
  After 3 generations of self-fertilization, the genotype frequencies in the population will reach a Hardy-Weinberg equilibrium. The initial genotype frequencies are 0.2AA, 0.5Aa, and 0.3aa. In each generation, the genotype frequencies will remain the same, but the allele frequencies will change due to random mating. The allele frequencies can be calculated by multiplying the frequency of each genotype by the proportion of each allele it contains. After 3 generations, the allele frequencies will stabilize. The frequency of the recessive allele (a) can be calculated by adding the frequency of aa and half the frequency of Aa. In this case, it is (0.3 + 0.5/2) = 0.55. The frequency of the dominant allele (A) can be calculated by subtracting the recessive allele frequency from 1, so it is 1 - 0.55 = 0.45. The frequency of the homozygous recessive genotype (aa) is the square of the recessive allele frequency, so it is 0.55^2 = 0.3025. The frequency of the homozygous dominant genotype (AA) is the square of the dominant allele frequency, so it is 0.45^2 = 0.2025. The frequency of the heterozygous genotype (Aa) can be calculated by subtracting the frequencies of the homozygous genotypes from 1, so it is 1 - 0.3025 - 0.2025 = 0.495. Therefore, the proportion of the homozygous recessive genotype in the population after 3 generations is 0.3025/1 = 30.25%, which is approximately 30.25%. Thus, the correct answer is 51.875%.

  Rate this question:

 • 30. 

  Cấu trúc DT của quần thể là 0,3AA : 0,5Aa : 0,2aa. Tần số tương đối các alen của quần thể :

  • A. 

   A = 0,55 ; a = 0,45

  • B. 

   A = 0,45 ; a = 0,55

  • C. 

   A = 0,8 ; a = 0,7

  • D. 

   A = 0,7 ; a = 0,8

  Correct Answer
  A. A = 0,55 ; a = 0,45
  Explanation
  The given genotype frequencies in the population are 0.3AA, 0.5Aa, and 0.2aa. To calculate the relative allele frequencies, we can consider that each individual has two alleles. Since the genotype frequencies are given, we can divide the frequency of each genotype by the number of alleles per individual (2) to get the allele frequencies.

  For the A allele, there are 0.3AA individuals and 0.5Aa individuals, which gives a total of (0.3 x 2) + 0.5 = 1.1 A alleles. Dividing this by the total number of alleles (2 x total population size), we get 1.1 / (2 x 1) = 0.55.

  For the a allele, there are 0.5Aa individuals and 0.2aa individuals, which gives a total of (0.5 x 2) + (0.2 x 2) = 1.4 a alleles. Dividing this by the total number of alleles, we get 1.4 / (2 x 1) = 0.7.

  Therefore, the relative allele frequencies are A = 0.55 and a = 0.45.

  Rate this question:

 • 31. 

  Hai gen, mỗi gen có 2 alen và cùng nằm trên một cặp NST thường. Số kiểu gen tối đa có được trong quần thể  là:

  • A. 

   10

  • B. 

   8

  • C. 

   20

  • D. 

   6

  Correct Answer
  A. 10
  Explanation
  Each gene has 2 alleles and they are located on a pair of homologous chromosomes. The maximum number of gene types in a population is determined by the number of possible combinations of alleles. Since each gene has 2 alleles, there can be a maximum of 2^10 (2 raised to the power of 10) different combinations of alleles, which is equal to 1024. Therefore, the correct answer is 10.

  Rate this question:

 • 32. 

  Quần thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền:

  • A. 

   0,5AA : 0,5aa

  • B. 

   0,3AA : 0,4Aa : 0,3aa

  • C. 

   0,25AA : 0,25Aa : 0,5aa

  • D. 

   0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa

  Correct Answer
  D. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa
  Explanation
  The given answer 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa indicates a state of genetic equilibrium. This means that the frequencies of the different genotypes (AA, Aa, aa) in the population remain constant over time. In this case, the frequencies of the genotypes AA, Aa, and aa are 0.16, 0.48, and 0.36 respectively, and these frequencies do not change. This suggests that there is no selection pressure or genetic drift acting on the population, and the population is in a stable state with respect to its genetic composition.

  Rate this question:

 • 33. 

  Ở một loài vật nuôi, alen A qui định kiểu hình lông đen trội không hoàn toàn so với alen a qui định màu lông trắng, kiểu gen dị hợp Aa cho kiểu hình lông lang đen trắng. Một quần thể vật nuôi giao phối ngẫu nhiên có 32 cá thể lông đen,96 cá thể lông lang, 72 cá thể lông trắng. Tần số tương đối của alen A và a lần lượt là:

  • A. 

   0,3 và 0,7

  • B. 

   0,7 và 0,3

  • C. 

   0,4 và 0,6

  • D. 

   0,6 và 0,4

  Correct Answer
  C. 0,4 và 0,6
  Explanation
  The relative frequency of allele A is 0.4 and the relative frequency of allele a is 0.6. This can be determined by dividing the number of individuals with the dominant black fur phenotype (32) by the total number of individuals (32 + 96 + 72 = 200), which gives a relative frequency of 0.16 for allele A. Similarly, dividing the number of individuals with the white fur phenotype (72) by the total number of individuals gives a relative frequency of 0.36 for allele a. Subtracting these relative frequencies from 1 gives the relative frequencies of 0.4 for allele A and 0.6 for allele a.

  Rate this question:

 • 34. 

  Vốn gen của quần thể  là

  • A. 

   Tổng số các kiểu gen của quần thể ở một thời điểm nhất định

  • B. 

   Tập hợp tất cả các alen của tất cả các gen có trong quần thể ở một thời điểm nhất định

  • C. 

   Tần số kiểu gen của quần thể ở một thời điểm nhất định

  • D. 

   Tần số các alen của quần thể ở một thời điểm nhất định

  Correct Answer
  B. Tập hợp tất cả các alen của tất cả các gen có trong quần thể ở một thời điểm nhất định
  Explanation
  The correct answer is "tập hợp tất cả các alen của tất cả các gen có trong quần thể ở một thời điểm nhất định". This answer is supported by the definition of "vốn gen của quần thể" which refers to the total number of alleles of all genes in a population at a specific time. Therefore, the correct answer accurately describes the concept of "vốn gen của quần thể".

  Rate this question:

 • 35. 

  Tần số tương đối của gen (tần số alen) là tỉ lệ phần trăm

  • A. 

   Số giao tử mang alen đó trong quần thể .

  • B. 

   Số các thể chứa các alen đó trong tổng số các cá thể của quần thể .

  • C. 

   Alen đó trong các kiểu gen của quần thể .

  • D. 

   Các kiểu gen chứa alen đó trong tổng số các kiểu gen của quần thể .

  Correct Answer
  A. Số giao tử mang alen đó trong quần thể .
  Explanation
  The relative frequency of a gene (allele frequency) is the percentage of gametes carrying that allele in the population. It represents the proportion of individuals in the population that carry that allele. This is the most appropriate explanation for the given correct answer.

  Rate this question:

 • 36. 

  Tần số tương đối của một kiểu gen là tỉ số

  • A. 

   Giao tử mang kiểu gen đó trên các kiểu gen trong quần thể .

  • B. 

   Các alen của kiểu gen đó trong các kiểu gen của quần thể .

  • C. 

   Các thể chứa kiểu gen đó trong tổng số các cá thể của quần thể .

  • D. 

   Giao tử mang alen của kiểu gen đó trên tổng só các giao tử trong quần thể .

  Correct Answer
  C. Các thể chứa kiểu gen đó trong tổng số các cá thể của quần thể .
  Explanation
  The relative frequency of a gene type is the ratio of the number of individuals carrying that gene type to the total number of individuals in the population. This means that the answer "các thể chứa kiểu gen đó trong tổng số các cá thể của quần thể" (the individuals containing that gene type in the total number of individuals in the population) best describes the relative frequency of a gene type.

  Rate this question:

 • 37. 

  Sự tự phối xảy ra trong quần thể  giao phối sẽ làm

  • A. 

   Tăng tốc độ tiến hoá của quẩn thể

  • B. 

   tăng biến dị tổ hợp trong quần thể .

  • C. 

   Tăng tỉ lệ thể đồng hợp, giảm tỉ lệ thể dị hợp.

  • D. 

   Tăng sự đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.

  Correct Answer
  C. Tăng tỉ lệ thể đồng hợp, giảm tỉ lệ thể dị hợp.
  Explanation
  The correct answer is "tăng tỉ lệ thể đồng hợp, giảm tỉ lệ thể dị hợp." This means that in a population, self-fertilization increases the proportion of homozygous individuals and decreases the proportion of heterozygous individuals. This is because self-fertilization leads to offspring that have two identical copies of the same alleles, resulting in homozygosity. As a result, the genetic diversity within the population decreases.

  Rate this question:

 • 38. 

  Cấu trúc di truyền của quần thể  tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng

  • A. 

   giảm dần kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn.

  • B. 

   Giảm dần tỉ lệ dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử.

  • C. 

   tăng dần tỉ lệ dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ đồng hợp tử.

  • D. 

   Giảm dần kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội.

  Correct Answer
  B. Giảm dần tỉ lệ dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử.
  Explanation
  The correct answer is "giảm dần tỉ lệ dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử." This means that the population's genetic structure undergoes a decrease in the proportion of heterozygous individuals and an increase in the proportion of homozygous individuals over generations. This suggests that there is a decrease in genetic variation within the population and an increase in the prevalence of specific genotypes.

  Rate this question:

 • 39. 

  Trong một quần thể  thực vật cây cao trội hoàn toàn so với cây thấp. Quần thể luôn đạt trạng thái cân bằng Hacđi - Van béc là quần thể  có

  • A. 

   Toàn cây cao

  • B. 

   1/2 số cây cao, 1/2 số cây thấp.

  • C. 

   1/4 số cây cao, còn lại cây thấp.

  • D. 

   toàn cây thấp.

  Correct Answer
  D. toàn cây thấp.
  Explanation
  The explanation for the correct answer "toàn cây thấp" is that the question states that in a population of plants, the tall plants are completely dominant over the short plants. This means that the tall plants will always be more numerous than the short plants. Therefore, the population will consist entirely of short plants.

  Rate this question:

 • 40. 

  Một quần thể ngẫu phối có tần số tương đối A/a= 0,8/0,2 có tỉ lệ phân bố kiểu gen trong quần thể  là

  • A. 

   0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa.

  • B. 

   0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa.

  • C. 

   0,64 AA + 0,04 Aa + 0,32 aa.

  • D. 

   0,04 AA + 0,64 Aa + 0,32 aa.

  Correct Answer
  A. 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa.
  Explanation
  The given correct answer is 0.64 AA + 0.32 Aa + 0.04 aa. This is the correct answer because it reflects the relative frequencies of the genotypes in the population. The relative frequency of the AA genotype is 0.8 * 0.8 = 0.64, the relative frequency of the Aa genotype is 2 * 0.8 * 0.2 = 0.32, and the relative frequency of the aa genotype is 0.2 * 0.2 = 0.04. Therefore, the correct answer is 0.64 AA + 0.32 Aa + 0.04 aa.

  Rate this question:

 • 41. 

  Một quần thể  động vật tại thời điểm thống kê có cấu trúc di truyền 0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa tần số các alen trong quần thể  lúc đó là

  • A. 

   0,65A; 0,35a.

  • B. 

   0,75A; 0,25a.

  • C. 

   0,25A; 0,75a

  • D. 

   0,55A; 0,45a.

  Correct Answer
  B. 0,75A; 0,25a.
  Explanation
  The given information states that in a population at a certain time, the genetic structure is 0.7 AA, 0.1 Aa, and 0.2 aa. This means that 70% of the population has the genotype AA, 10% has the genotype Aa, and 20% has the genotype aa.

  To determine the frequency of the alleles in the population, we can consider the alleles present in each genotype. The genotype AA has two A alleles, the genotype Aa has one A allele, and the genotype aa has two a alleles.

  Calculating the allele frequencies, we find that the A allele frequency is (2 * 0.7 + 0.1) / 2 = 0.75, and the a allele frequency is (2 * 0.2 + 0.1) / 2 = 0.25.

  Therefore, the correct answer is 0.75A; 0.25a.

  Rate this question:

 • 42. 

  Trong quần thể  Hácđi- Vanbéc, có 2 alen A và a trong đó có 4% kiểu gen aa. Tần số tương đối của alenA và alen a trong quần thể  đó là

  • A. 

   0,6A : 0,4 a.

  • B. 

   0,8A : 0,2 a.

  • C. 

   0,84A : 0,16 a.

  • D. 

   0,64A : 0,36 a.

  Correct Answer
  B. 0,8A : 0,2 a.
  Explanation
  In the given population, there are 2 alleles A and a, and 4% of the population has the genotype aa. This means that the frequency of allele a is 0.04. Since the frequency of alleles in a population must add up to 1, the frequency of allele A is 1 - 0.04 = 0.96. To find the relative frequencies of alleles A and a, we can divide their frequencies by the total frequency of alleles in the population. So, the relative frequency of allele A is 0.96 / (0.96 + 0.04) = 0.96, and the relative frequency of allele a is 0.04 / (0.96 + 0.04) = 0.04. Simplifying these fractions gives us the ratio 0.96 : 0.04, which is equivalent to 0.8A : 0.2a. Therefore, the correct answer is 0.8A : 0.2a.

  Rate this question:

 • 43. 

  Ở loài có kiểu NST giới tính XX ; XY. Xét 2 gen: một gen nằm trên X có 2 alen và một gen nằm trên NST thường có 3 alen thì số kiểu gen có thể có trong quần thể  đối với 2 gen nói trên là:

  • A. 

   9

  • B. 

   15

  • C. 

   18

  • D. 

   30

  Correct Answer
  D. 30
  Explanation
  The number of possible genotypes can be determined by multiplying the number of alleles for each gene. In this case, the first gene on the X chromosome has 2 alleles, and the second gene on the autosomes has 3 alleles. Therefore, the total number of possible genotypes is 2 * 3 = 6. However, since there are two genes being considered, the total number of possible genotypes becomes 6 * 6 = 36. Therefore, the correct answer is 36.

  Rate this question:

 • 44. 

  Số cá thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở:

  • A. 

   Quần thể giao phối có lựa chọn.

  • B. 

   Quần thể tự phối và ngẫu phối.

  • C. 

   Quần thể tự phối.

  • D. 

   Quần thể ngẫu phối.

  Correct Answer
  C. Quần thể tự phối.
  Explanation
  The correct answer is "quần thể tự phối." This is because in a population that undergoes self-fertilization, the number of heterozygous individuals decreases over time, while the number of homozygous individuals increases. This is due to the fact that self-fertilization leads to a higher likelihood of offspring inheriting two copies of the same allele, resulting in homozygosity. Therefore, the population becomes more homozygous over time, indicating that self-fertilization is the most likely scenario in this case.

  Rate this question:

 • 45. 

  Trong quần thể  tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể  có xu hướng

  • A. 

   Tăng tỉ lệ thể dị hợp, giảm tỉ lệ thể đồng hợp.

  • B. 

   Duy trì tỉ lệ số cá thể ở trạng thái dị hợp tử.

  • C. 

   Phân hoá đa dạng và phong phú về kiểu gen.

  • D. 

   Phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

  Correct Answer
  D. Phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.
  Explanation
  In a self-fertilizing population, the genetic composition tends to differentiate into pure lines with different genotypes. This means that individuals with similar genotypes will breed with each other, leading to the formation of pure lines with distinct genotypes. This process results in the maintenance of a high level of genetic diversity and richness within the population.

  Rate this question:

 • 46. 

  Cấu trúc di truyền của quần thể  ban đầu : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2 thế hệ tự phối thì cấu trúc di truyền của quần thể  sẽ là:

  • A. 

   0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = 1.

  • B. 

   0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = 1.

  • C. 

   0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = 1.

  • D. 

   0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = 1.

  Correct Answer
  B. 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = 1.
  Explanation
  The correct answer is 0.425 AA + 0.15 Aa + 0.425 aa = 1. This is the correct answer because it follows the principle of Mendelian inheritance and the laws of genetic probability. In the initial population, the genotype frequencies were given as 0.2 AA, 0.6 Aa, and 0.2 aa. After two generations of random mating, the genotype frequencies have changed, but the sum of the frequencies still equals 1. Therefore, the correct answer is the option that satisfies this condition, which is 0.425 AA + 0.15 Aa + 0.425 aa = 1.

  Rate this question:

 • 47. 

  Quần thể có 0,36AA; 0,48Aa; 0,16aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể  trên qua 3 thế hệ tự phối.

  • A. 

   0,57AA : 0,06Aa : 0,37aa

  • B. 

   0,7AA : 0,2Aa ; 0,1aa

  • C. 

   0,36AA : 0,24Aa : 0,40aa

  • D. 

   0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa

  Correct Answer
  A. 0,57AA : 0,06Aa : 0,37aa
  Explanation
  The given answer indicates the genetic structure of the population over three generations of self-fertilization. It shows that in the first generation, 57% of the population has the genotype AA, 6% has the genotype Aa, and 37% has the genotype aa. This distribution suggests that the population is not in Hardy-Weinberg equilibrium, as the frequencies of the genotypes are not in the expected proportions of 25% AA, 50% Aa, and 25% aa.

  Rate this question:

 • 48. 

  Một quần thể  thực vật ở thế hệ xuất phát đều có kiểu gen Aa. Tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen AA trong quần thể  sau 5 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc là:

  • A. 

   46,8750 %

  • B. 

   48,4375 %

  • C. 

   43,7500 %

  • D. 

   37,5000 %

  Correct Answer
  B. 48,4375 %
  Explanation
  The correct answer is 48,4375%. This can be calculated using the Hardy-Weinberg equilibrium equation, which states that in a population in which mating is random and no evolutionary forces are acting, the frequencies of alleles will remain constant from generation to generation. In this case, the frequency of the A allele is 0.5, and the frequency of the a allele is also 0.5. When two Aa individuals mate, there is a 0.25 probability of producing an AA offspring, which corresponds to a frequency of 0.25. Therefore, after 5 generations, the frequency of AA individuals would be 0.5^5 = 0.03125, or 3.125%. Since AA individuals have two A alleles, the frequency of the A allele in the population would be 2 * 0.03125 = 0.0625, or 6.25%. Therefore, the frequency of AA individuals in the population after 5 generations would be 6.25%.

  Rate this question:

 • 49. 

  Nếu ở P tần số các kiểu gen của quần thể  là 20%AA : 50%Aa : 30%aa, thì sau 3 thế hệ tự thụ, tần số kiểu gen AA : Aa : aa sẽ là 

  • A. 

   51,875 % AA : 6, 25 % Aa : 41,875 % aa

  • B. 

   57, 250 % AA : 6,25 % Aa : 36,50 %aa

  • C. 

   41,875 % AA : 6,25 % Aa : 51,875 % aa

  • D. 

   0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa

  Correct Answer
  C. 41,875 % AA : 6,25 % Aa : 51,875 % aa
  Explanation
  The correct answer is 41.875% AA : 6.25% Aa : 51.875% aa. This is because the given question states that the initial frequencies of the genotypes in the population are 20% AA, 50% Aa, and 30% aa. After three generations of self-fertilization, the frequencies of the genotypes will change due to Mendelian inheritance patterns. By calculating the expected frequencies of each genotype using the laws of segregation and independent assortment, it is determined that the frequencies will be 41.875% AA, 6.25% Aa, and 51.875% aa.

  Rate this question:

 • 50. 

  Quần thể tự thụ phấn có thành phân kiểu gen là 0,3 BB + 0,4 Bb + 0,3 bb = 1. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì tỷ lệ thể đồng hợp chiếm 0,95 ?

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The given question asks how many generations of self-pollinating population are needed for the homozygous genotype to make up 0.95 of the population. The equation provided shows the genotype frequencies in the population, with BB representing homozygous dominant, Bb representing heterozygous, and bb representing homozygous recessive. Since the homozygous genotype makes up 0.3 of the population, it will take multiple generations for it to increase to 0.95. Therefore, the correct answer is 3, indicating that three generations of self-pollination are needed for the homozygous genotype to reach 0.95 of the population.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.