Trắc Nghiệm Ký Sinh Trùng pHần 1 (Câu 1-25)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Manhducytn
M
Manhducytn
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 10,907
c�u hi: 25 | Attempts: 3,921

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Trc Nghim K� Sinh Tr�ng pHn 1 (C�u 1-25) - Quiz

Thấy hay ngại gì không SHARE cho bạn bè!Xem thêm các bài tập khác tại: fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi 


Questions and Answers
 • 1. 

  Người mang KST nhưng không có biểu hiện bệnh lý gọi là: 

  • A. 

   A.Vật chủ bị bệnh mạn tính.

  • B. 

   B. Vật chủ có miễn dịch bảo vệ.

  • C. 

   C. Vật chủ tình cờ.

  • D. 

   D. Vật chủ phụ.

  • E. 

   E. Vật chủ mang KST lạnh.

  Correct Answer
  E. E. Vật chủ mang KST lạnh.
  Explanation
  This answer suggests that the person carrying the KST (presumably a pathogen or disease) does not show any symptoms or signs of illness. The term "KST lạnh" translates to "cold KST," which implies that the KST is not active or causing any harm in the person's body. This could indicate that the person has a strong immune system or that the KST is in a dormant state.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ăn rau sống không sạch, người có thể nhiễm các loại KST sau trừ

  • A. 

   A. Giun đũa.

  • B. 

   B. Lỵ amip

  • C. 

   C.Trùng roi đường sinh dục

  • D. 

   D.Trùng lông

  • E. 

   E.Giun tóc

  Correct Answer
  C. C.Trùng roi đường sinh dục
  Explanation
  Eating raw and unclean vegetables can lead to infection with various types of parasites, including roundworms (giun đũa), amoebic dysentery (lỵ amip), pinworms (trùng lông), and threadworms (giun tóc). However, the correct answer is C. Trùng roi đường sinh dục (genital threadworms) because these parasites are not typically transmitted through contaminated vegetables. They are primarily transmitted through sexual contact or contact with contaminated bedding or clothing.

  Rate this question:

 • 3. 

  Bạch cầu ái toan thường không tăng khi người nhiễm loại KST:

  • A. 

   A. Giardia intestinalis.

  • B. 

   B. Ascaris lumbricoides.

  • C. 

   C. Ancylostoma duodenale.

  • D. 

   D. Toxocara canis.

  • E. 

   E. Plasmodium falciparum.

  Correct Answer
  B. B. Ascaris lumbricoides.
  Explanation
  The correct answer is B. Ascaris lumbricoides. The question is asking which parasite does not cause an increase in eosinophils (a type of white blood cell) in the blood. Eosinophilia is commonly seen in parasitic infections, as the immune system responds to the presence of the parasite. Ascaris lumbricoides, also known as roundworm, does not typically cause eosinophilia.

  Rate this question:

 • 4. 

  Loại KST có thể tự tăng sinh trong cơ thể người:  

  • A. 

   A. Giun tóc

  • B. 

   B. Giun móc

  • C. 

   C. Giun kim.

  • D. 

   D. Giun chỉ.

  • E. 

   E. Sán lá gan

  Correct Answer
  C. C. Giun kim.
  Explanation
  The correct answer is C. Giun kim. Giun kim, also known as Ascaris lumbricoides, is a type of roundworm that can self-replicate within the human body. It is one of the most common intestinal parasites found in humans and can cause various symptoms such as abdominal pain, diarrhea, and malnutrition. The female worms can lay thousands of eggs per day, which can then be passed in the feces and contaminate the environment. These eggs can mature and become infective in the soil, leading to reinfection if proper hygiene practices are not followed.

  Rate this question:

 • 5. 

  Trong chu kỳ của sán dây lợn, người có thể là: 

  • A. 

   A. Vật chủ chính.

  • B. 

   B. Vật chủ tình cờ

  • C. 

   C. Vật chủ phụ

  • D. 

   D. Câu A và C đều đúng.

  • E. 

   E. Câu A và B đúng.

  Correct Answer
  D. D. Câu A và C đều đúng.
  Explanation
  The correct answer is D. Câu A và C đều đúng. This means that the person can be both the main subject (vật chủ chính) and the subordinate subject (vật chủ phụ) in the cycle of pig breeding.

  Rate this question:

 • 6. 

  Sinh vật nào sau đây không phải là KST: 

  • A. 

   A. Muỗi cái.

  • B. 

   B. Ruồi nhà

  • C. 

   C. Ve

  • D. 

   D. Con ghẻ

  • E. 

   E. Bọ chét.

  Correct Answer
  B. B. Ruồi nhà
  Explanation
  The correct answer is B. Ruồi nhà because it is not a type of mosquito (KST), while the other options (A. Muỗi cái, C. Ve, D. Con ghẻ, E. Bọ chét) are all types of mosquitoes.

  Rate this question:

 • 7. 

  Bệnh KST phổ biến nhất ở Việt Nam: 

  • A. 

   A. Giun kim.

  • B. 

   B. Sốt rét

  • C. 

   C. Giun móc

  • D. 

   D. Giun đũa

  • E. 

   E. Amip.

  Correct Answer
  D. D. Giun đũa
  Explanation
  Giun đũa (Ascaris lumbricoides) là một loại giun ký sinh phổ biến ở Việt Nam. Đây là loại giun ký sinh trong ruột người và có thể gây ra nhiều triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, và suy dinh dưỡng. Giun đũa được truyền từ người này sang người khác thông qua việc ăn phải thức ăn hoặc nước uống bị nhiễm giun.

  Rate this question:

 • 8. 

  Tác hại hay gặp nhất do KST gây ra: 

  • A. 

   A. Thiếu máu.

  • B. 

   B. Đau bụng

  • C. 

   C. Mất sinh chất

  • D. 

   D. Biến chứng nội khoa

  • E. 

   E. Tất cả các câu đều đúng.

  Correct Answer
  C. C. Mất sinh chất
  Explanation
  The correct answer is C. Mất sinh chất. This means that the most common harm caused by KST (presumably a medical procedure or treatment) is the loss of vital substances or nutrients from the body. This could refer to the loss of blood, essential fluids, or important nutrients that are necessary for the body's proper functioning.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ảnh hưởng qua lại giữa KST và vật chủ trong quá trình ký sinh dẫn đến các kết quả sau trừ: 

  • A. 

   A. KST bị tiêu diệt.

  • B. 

   B. Vật chủ chết.

  • C. 

   C. Bệnh KST có tính chất cơ hội.

  • D. 

   D. Cùng tồn tại với vật chủ.

  • E. 

   E. Câu A và B đúng.

  Correct Answer
  C. C. Bệnh KST có tính chất cơ hội.
  Explanation
  The correct answer is C. Bệnh KST có tính chất cơ hội. This means that the KST disease has an opportunistic nature, which implies that it takes advantage of the host's weakened immune system or other vulnerabilities to cause infection or disease. The other options, A, B, D, and E, are not true because they state that the KST is destroyed, the host dies, the KST coexists with the host, or both A and B are correct, which are not supported by the given information.

  Rate this question:

 • 10. 

  Bệnh KST có các đặc điểm sau ngoại trừ: 

  • A. 

   A. Bệnh KST phổ biến theo vùng

  • B. 

   B. Có thời hạn

  • C. 

   C. Bệnh khởi phát rầm rộ.

  • D. 

   D. Lâu dài

  • E. 

   E. Vận chuyển mầm bệnh.

  Correct Answer
  C. C. Bệnh khởi phát rầm rộ.
  Explanation
  The correct answer is C because the statement "Bệnh khởi phát rầm rộ" means that the disease has a sudden and widespread onset, which is not a characteristic of KST disease. The other options, A, B, D, and E, are all characteristics of KST disease.

  Rate this question:

 • 11. 

  Người mang KST nhưng không có biểu hiện bệnh lý được gọi là:

  • A. 

   A. Ký chủ vĩnh viễn.

  • B. 

   B. Ký chủ chính

  • C. 

   C. Ký chủ trung gian

  • D. 

   D. Ký chủ chờ thời

  • E. 

   E. Người lành mang mầm bệnh

  Correct Answer
  E. E. Người lành mang mầm bệnh
  Explanation
  The correct answer is E. "Người lành mang mầm bệnh" which translates to "healthy carriers of the disease". This refers to individuals who carry the KST (Kháng Sinh Tả) bacteria but do not show any symptoms of the disease. These individuals can unknowingly transmit the bacteria to others and act as a source of infection.

  Rate this question:

 • 12. 

  Ký sinh trùng là: 

  • A. 

   A. Một sinh vật sống.

  • B. 

   B. Trong quá trình sống nhờ vào các sinh vật khác đang sống.

  • C. 

   C. Quá trình sống sử dụng các chất dinh dưỡng của sinh vật khác để phát triển và duy trì sự sống.

  • D. 

   D. Câu A và B đúng.

  • E. 

   E. Câu A, B, và C đúng.

  Correct Answer
  E. E. Câu A, B, và C đúng.
  Explanation
  The correct answer is E. Câu A, B, và C đúng. This means that all of the statements A, B, and C are correct. Statement A states that parasites are living organisms. Statement B states that parasites rely on other living organisms during their life cycle. Statement C states that parasites use the nutrients of other organisms to grow and sustain their own life. Therefore, the correct answer is E, as all of these statements are true for parasites.

  Rate this question:

 • 13. 

  Vật chủ chính là:

  • A. 

   A. Vật chủ chứa KST ở dạng trưởng thành.

  • B. 

   B. Vật chủ chúa KST thực hiện sinh sản bằng hình thức hữu tính.

  • C. 

   C. Vật chủ chúa KST thực hiện sinh sản bằng hình thức vô tính

  • D. 

   D. Câu A và B đúng.

  • E. 

   E. Câu A và C đúng.

  Correct Answer
  D. D. Câu A và B đúng.
  Explanation
  The correct answer is D. Câu A và B đúng. This means that both option A and B are correct. Option A states that the main host contains the mature form of the parasite, while option B states that the main host reproduces sexually. Therefore, the correct answer is that the main host both contains the mature form of the parasite and reproduces sexually.

  Rate this question:

 • 14. 

  Người là vật chủ chính của các loại KST sau ngoại trừ 

  • A. 

   A. Giun đũa.

  • B. 

   B. Giun móc

  • C. 

   C. KST sốt rét.

  • D. 

   D. Giun kim

  • E. 

   E. Giun chỉ.

  Correct Answer
  C. C. KST sốt rét.
  Explanation
  The correct answer is C. KST sốt rét. This is because the question is asking for the main host of various types of KST (Ký sinh trùng - Parasite). The other options listed are different types of worms (giun đũa, giun móc, giun kim, giun chỉ), which are not the main hosts of KST. However, KST sốt rét is the main host for malaria parasites, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 15. 

  Những KST sau được gọi là KST đơn ký ngoại trừ: 

  • A. 

   A. Giun đũa

  • B. 

   B. Sán lá gan

  • C. 

   C. Giun móc

  • D. 

   D. Giun tóc

  • E. 

   E. Giun kim

  Correct Answer
  B. B. Sán lá gan
  Explanation
  The correct answer is B. Sán lá gan. The other options (A. Giun đũa, C. Giun móc, D. Giun tóc, E. Giun kim) are all types of roundworms, while sán lá gan refers to a type of liver fluke. Therefore, sán lá gan is the only option that is not a roundworm.

  Rate this question:

 • 16. 

  Về mặt kích thước KST là những sinh vật có: 

  • A. 

   A. Kích thước to nhỏ tuỳ loại KST.

  • B. 

   B. Khoảng vài chục mét

  • C. 

   C. Khoảng vài mét.

  • D. 

   D. Khoảng vài cm.

  • E. 

   E. Khoảng vài mm.

  Correct Answer
  A. A. Kích thước to nhỏ tuỳ loại KST.
  Explanation
  The correct answer is A. Kích thước to nhỏ tuỳ loại KST. This answer suggests that the size of KST (presumably referring to living organisms) can vary depending on the type of organism. Some KST may have larger sizes, while others may have smaller sizes. The answer implies that there is no fixed size for all KST, but rather a range of sizes depending on the species.

  Rate this question:

 • 17. 

  Ký sinh trùng muốn sống, phát triển, duy trì nòi giống nhất thiết phải có những điều kiện cần và đủ như: 

  • A. 

   A. Môi trường thích hợp

  • B. 

   B. Nhiệt độ cần thiết.

  • C. 

   C. Vật chủ tương ứng

  • D. 

   D. Câu A,B Và C đúng.

  • E. 

   E. Câu A và C đúng.

  Correct Answer
  A. A. Môi trường thích hợp
  Explanation
  The correct answer is A. Môi trường thích hợp. This means that in order for parasites to live, develop, and maintain their species, they need suitable environments. This suggests that parasites have specific environmental requirements that must be met for their survival and reproduction. The other options, such as B. Nhiệt độ cần thiết (necessary temperature) and C. Vật chủ tương ứng (corresponding host), may also be important factors for parasites, but the statement in the question specifically mentions the need for a suitable environment. Therefore, the correct answer is A. Môi trường thích hợp.

  Rate this question:

 • 18. 

  18.Trong quá trình phát triển KST luôn thay đổi về cấu tạo, hình dạng để thích nghi với điều kiện ký sinh. 

  • A. 

   A. Đúng

  • B. 

   B. Sai

  Correct Answer
  B. B. Sai
  Explanation
  The given statement states that "KST always changes its structure and form to adapt to parasitic conditions." However, the correct answer is B. Sai, which means "False." This implies that the statement is incorrect, and KST does not always change its structure and form to adapt to parasitic conditions.

  Rate this question:

 • 19. 

   Để thực hiện chức năng sống ký sinh, KST có thể mất đi những bộ phận không cần thiết và phát triển những bộ phận cần thiết

  • A. 

   A. Đúng

  • B. 

   B. Sai

  Correct Answer
  A. A. Đúng
  Explanation
  The statement explains that parasites can lose unnecessary body parts and develop necessary ones to perform their parasitic functions.

  Rate this question:

 • 20. 

  Vật chủ phụ là: 

  • A. 

   A. Vật chủ chứa KST ở dạng trưởng thành.

  • B. 

   B. Vật chủ chứa KST ở dạng bào nang

  • C. 

   C. Vật chủ chúa KST thực hiện sinh sản bằng hình thức vô tính

  • D. 

   D. Câu B và C đúng.

  • E. 

   E. Câu A và C đúng.

  Correct Answer
  D. D. Câu B và C đúng.
  Explanation
  The correct answer is D. Câu B và C đúng. This means that both option B and option C are correct. Option B states that the host contains the KST in the form of capsules, and option C states that the host reproduces through asexual reproduction. Therefore, both options B and C are correct.

  Rate this question:

 • 21. 

  Nếu người ăn phải trứng sán dây lợn, người sẽ là vật chủì: 

  • A. 

   A. Chính

  • B. 

   B. Phụ

  • C. 

   C. Trung gian

  • D. 

   D. Câu B và C đúng.

  • E. 

   E. Tất cả các câu trên đều sai.

  Correct Answer
  B. B. Phụ
  Explanation
  The correct answer is B. Phụ. In the given question, it is stated that if a person eats tapeworm eggs, the person will be the host. The term "phụ" in Vietnamese means "host" or "carrier", which aligns with the given information. Therefore, option B is the correct answer.

  Rate this question:

 • 22. 

  Quá trình nghiên cứu ký sinh trùng cần chú ý một số đặc điểm sau đây ngoại trừ: 

  • A. 

   A. Đặc điểm sinh học của ký sinh trùng.

  • B. 

   B. Phương thức phát triển và đặc điểm của bệnh

  • C. 

   C. Vị trí gây bệnh của ký sinh trùng

  • D. 

   D. Ảnh hưởng qua lại giữa ký sinh trùng và vật chủ

  • E. 

   E. Kết quả tương tác qua lại giữa ký sinh trùng và vật chủ (tồn tại hoặc thoái triển)

  Correct Answer
  C. C. Vị trí gây bệnh của ký sinh trùng
  Explanation
  The process of researching parasites requires attention to various characteristics, including the biological characteristics of the parasite, its developmental methods and characteristics of the disease it causes, the reciprocal influence between the parasite and the host, and the outcome of the interaction between the parasite and the host (persistence or regression). However, the one characteristic that does not need to be considered is the location where the parasite causes the disease.

  Rate this question:

 • 23. 

  Ký sinh trùng là một sinh vật .............., trong quá trình sống nhờ vào những sinh vật khác đang sống, sử dụng các chất dinh dưỡng của những sinh vật đó, sống phát triển và duy trì sự sống. 

  • A. 

   A. Dị dưỡng.

  • B. 

   B. Sống

  • C. 

   C. Tự dưỡng

  • D. 

   D. Tất cả câu trên đều đúng

  • E. 

   E. Tất cả sai

  Correct Answer
  B. B. Sống
  Explanation
  The correct answer is B. Sống (living). The question is asking for the definition of "ký sinh trùng" (parasite), which is a living organism that relies on other living organisms for survival, using their nutrients to develop and maintain life.

  Rate this question:

 • 24. 

  Người là vật chủ chính của các loại ký sinh trùng sau ngoại trừ: 

  • A. 

   A. Sán lá gan nhỏ

  • B. 

   B. Sán dây bò

  • C. 

   C. Ký sinh trùng sốt rét

  • D. 

   D. Giun chỉ

  • E. 

   E. Giun tóc

  Correct Answer
  C. C. Ký sinh trùng sốt rét
  Explanation
  The correct answer is C. Ký sinh trùng sốt rét. This is because the other options (A. Sán lá gan nhỏ, B. Sán dây bò, D. Giun chỉ, E. Giun tóc) are all types of parasites that infect humans. However, ký sinh trùng sốt rét is not a parasite that directly infects humans. It is the parasite Plasmodium that causes malaria, which is transmitted to humans through the bite of infected mosquitoes.

  Rate this question:

 • 25. 

  Phương thức sinh sản của ký sinh trùng có thể là:

  • A. 

   A. Phương thức sinh sản hữu tính

  • B. 

   B. Sinh sản đơn tính

  • C. 

   C. Sinh sản vô tính

  • D. 

   D. Tất cả câu trên đều đúng

  • E. 

   E. Tất cả sai

  Correct Answer
  D. D. Tất cả câu trên đều đúng
  Explanation
  The correct answer is D. Tất cả câu trên đều đúng. This means that all of the options A, B, C are correct. Ký sinh trùng can reproduce through sexual reproduction (phương thức sinh sản hữu tính), asexual reproduction (sinh sản đơn tính), and also through other methods of reproduction (sinh sản vô tính).

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.