Trắc Nghiệm Về Quỹ Học Bổng Thắp Sáng Niềm Tin

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Mrloiho
M
Mrloiho
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 535
Questions: 50 | Attempts: 535

SettingsSettingsSettings
Trc Nghim V Qu Hc Bng Thp S�ng Nim Tin - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 

  Tổ chức Thắp Sáng Niềm Tin là?

  • A. 

   A. Quỹ học bổng

  • B. 

   B. Công ty

  • C. 

   C. Doanh nghiệp

  • D. 

   D. Quỹ từ thiện

  Correct Answer
  A. A. Quỹ học bổng
  Explanation
  The correct answer is A. Quỹ học bổng. This is because "Thắp Sáng Niềm Tin" translates to "Lighting up Hope" in English, which suggests that it is an organization that provides scholarships or financial assistance to students.

  Rate this question:

 • 2. 

  Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin thành lập ngày tháng năm nào?

  • A. 

   A. 21/5/2006

  • B. 

   B. 25/1/2006

  • C. 

   C. 21/5/2007

  • D. 

   D. 25/1/2007

  Correct Answer
  C. C. 21/5/2007
  Explanation
  The Thắp Sáng Niềm Tin scholarship fund was established on May 21, 2007.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ai là Chủ tịch đầu tiên của Quỹ?

  • A. 

   A. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

  • B. 

   B. Ông Đinh La Thăng - Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam

  • C. 

   C. Ông Phùng Đình Thực - Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

  • D. 

   D. Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT PVcomBank

  Correct Answer
  A. A. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
  Explanation
  Ông Nguyễn Tiến Dũng là Chủ tịch đầu tiên của Quỹ vì ông đã từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

  Rate this question:

 • 4. 

  Năm 2007 có bao nhiêu tân sinh viên được Quỹ Thắp Sáng Niềm Tin trao học bổng?

  • A. 

   A. 30

  • B. 

   B. 50

  • C. 

   C. 55

  • D. 

   D. 100

  Correct Answer
  B. B. 50
  Explanation
  In 2007, the Thap Sang Niem Tin Foundation awarded scholarships to 50 students.

  Rate this question:

 • 5. 

  Mức học bổng mà Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hỗ trợ cho sinh viên đại học năm 2007 trị giá?

  • A. 

   A. 8 triệu đồng/năm học/sinh viên

  • B. 

   B. 9 triệu đồng/năm học/sinh viên

  • C. 

   C. 10 triệu đồng/năm học/sinh viên

  • D. 

   D. 12 triệu đồng/năm học/sinh viên

  Correct Answer
  A. A. 8 triệu đồng/năm học/sinh viên
  Explanation
  The correct answer is A. 8 triệu đồng/năm học/sinh viên. This is the value of the scholarship provided by the Thắp Sáng Niềm Tin Scholarship Fund for university students in 2007.

  Rate this question:

 • 6. 

  Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin tiền thân có tên là gì?

  • A. 

   A. PVcomBank – Thắp Sáng Niềm Tin

  • B. 

   B. PVFC – Thắp Sáng Niềm Tin

  • C. 

   C. Thắp Sáng Niềm Tin

  • D. 

   D. Thắp Sáng Ước Mơ

  Correct Answer
  B. B. PVFC – Thắp Sáng Niềm Tin
  Explanation
  The correct answer is B. PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin. This is because the question is asking for the name of the scholarship fund, and PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin is the only option that includes the name of the fund. Option A includes the name of a bank, not the fund. Option C is missing the name of the fund. Option D includes a different phrase, not the name of the fund.

  Rate this question:

 • 7. 

  Địa chỉ Website chính thức của Quỹ?

  • A. 

   A. http://quyhocbongthapsangniemtin.vn

  • B. 

   B. http://quyhocbongthapsangniemtin.com.vn

  • C. 

   C. http://www.thapsangniemtin.vn

  • D. 

   D. http://thapsangniemtin.com.vn

  Correct Answer
  C. C. http://www.thapsangniemtin.vn
  Explanation
  The correct answer is C. http://www.thapsangniemtin.vn. This is the official website address of the Fund. The "www" indicates that it is a World Wide Web address, and "thapsangniemtin.vn" is the domain name of the website.

  Rate this question:

 • 8. 

  Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã được Bộ Công Thương tặng giấy khen vào năm nào?

  • A. 

   A. 2017

  • B. 

   B. 2016

  • C. 

   C. 2015

  • D. 

   D. 2014

  Correct Answer
  A. A. 2017
  Explanation
  The Thắp Sáng Niềm Tin scholarship fund was awarded a commendation certificate by the Ministry of Industry and Trade in 2017.

  Rate this question:

 • 9. 

  Điều kiện kết quả học tập hưởng 100% học bổng đối với sinh viên Quỹ là

  • A. 

   A. ĐTB ≥ 6,5 (Khi không có điểm thi dưới trung bình)

  • B. 

   B. ĐTB ≥ 7,0 (Khi không có điểm thi dưới trung bình)

  • C. 

   C. ĐTB ≥ 7,5 (Khi không có điểm thi dưới trung bình)

  • D. 

   D. ĐTB ≥ 8,0 (Khi không có điểm thi dưới trung bình)

  Correct Answer
  B. B. ĐTB ≥ 7,0 (Khi không có điểm thi dưới trung bình)
  Explanation
  The correct answer is B because it states that in order to receive a 100% scholarship, the student must have a GPA of 7.0 or higher and no failing grades. This means that the student must have a consistently high level of academic performance to be eligible for the scholarship.

  Rate this question:

 • 10. 

  Cộng đồng sinh viên nào hiện nay đang có số lượng sinh viên tham gia đông đảo nhất?

  • A. 

   A. Hà Nội

  • B. 

   B. Đà Nẵng

  • C. 

   C. Hồ Chí Minh

  • D. 

   D. Cần Thơ

  Correct Answer
  A. A. Hà Nội
  Explanation
  Hà Nội is currently the city with the largest number of students participating.

  Rate this question:

 • 11. 

  Sáng lập viên ban đầu của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin là:

  • A. 

   A. PVFC

  • B. 

   B. PVOil

  • C. 

   C. PVFI

  • D. 

   D. PVFC, PVFI

  Correct Answer
  A. A. PVFC
  Explanation
  The correct answer is A. PVFC. The explanation for this answer is not available.

  Rate this question:

 • 12. 

  Quỹ học bổng "PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin”đã được Bộ Nội Vụ trao giấy phép thành lập tư cách pháp nhân, công nhận điệu lệ hoạt động và trở thành Quỹ xã hội hoá vào thời gian nào?

  • A. 

   A. 06/01/2011

  • B. 

   B. 01/06/2011

  • C. 

   C. 21/5/2008

  • D. 

   D. 25/1/2008

  Correct Answer
  A. A. 06/01/2011
  Explanation
  The correct answer is A. 06/01/2011. This is because the question asks for the date when the scholarship fund "PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin" was officially recognized and became a social fund. The given date, 06/01/2011, is the only option that matches this requirement.

  Rate this question:

 • 13. 

  Hiện nay ai đang là chủ tịch Hội đồng Quản lý của Quỹ?

  • A. 

   A. Ông Nguyễn Hùng Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

  • B. 

   B. Ông Ngô Ngọc Quang – TV HĐQT PVcomBank

  • C. 

   A. Ông Nguyễn Hùng Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

  • D. 

   D. Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT PVcomBank

  Correct Answer
  D. D. Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT PVcomBank
  Explanation
  The correct answer is D. Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT PVcomBank. This is because the question is asking about the current chairman of the Board of Directors of the Fund, and the given answer states that it is Mr. Nguyễn Đình Lâm.

  Rate this question:

 • 14. 

  Mức học bổng mà Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hỗ trợ cho sinh viên đại học năm 2009 trị giá?

  • A. 

   A. 8 triệu đồng/năm học/sinh viên

  • B. 

   B. 9 triệu đồng/năm học/sinh viên

  • C. 

   C. 10 triệu đồng/năm học/sinh viên

  • D. 

   D. 12 triệu đồng/năm học/sinh viên

  Correct Answer
  B. B. 9 triệu đồng/năm học/sinh viên
  Explanation
  The correct answer is B. 9 triệu đồng/năm học/sinh viên. This is the value of the scholarship provided by the Thắp Sáng Niềm Tin Scholarship Fund for university students in 2009.

  Rate this question:

 • 15. 

  Mức học bổng của Quỹ đã được điều chỉnh bao nhiêu lần?

  • A. 

   A. 3

  • B. 

   B. 4

  • C. 

   C. 5

  • D. 

   D. 6

  Correct Answer
  B. B. 4
  Explanation
  The correct answer is B. 4. This suggests that the scholarship fund has been adjusted or modified four times.

  Rate this question:

 • 16. 

  Sinh hoạt cộng đồng sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin được tổ chức bao nhiêu lâu 1 lần?

  • A. 

   A. 1 tháng/1 lần

  • B. 

   B. 1 quý/1 lần

  • C. 

   C. 1 năm/1 lần

  • D. 

   D. 2 năm/1 lần

  Correct Answer
  B. B. 1 quý/1 lần
  Explanation
  The community activities for students "Thắp Sáng Niềm Tin" are organized once every quarter.

  Rate this question:

 • 17. 

  Quỹ học bổng Thắp Sáng Niêm Tin hoạt động theo tôn chỉ và nguyên tắc:

  • A. 

   A. Tự nguyện

  • B. 

   B. Lợi nhuận

  • C. 

   C. Tự nguyện và phi lợi nhuận

  • D. 

   D. Tự nguyện và lợi nhuận

  Correct Answer
  C. C. Tự nguyện và phi lợi nhuận
  Explanation
  The scholarship fund operates based on the principles of voluntarism and non-profit. This means that the fund is run by voluntary contributions and donations, and its purpose is not to generate profit but to provide financial assistance for education.

  Rate this question:

 • 18. 

  Hiện nay, Quỹ có bao nhiêu sinh viên đã ra trường?

  • A. 

   A. Gần 500 bạn

  • B. 

   B. Hơn 500 bạn

  • C. 

   C. Gần 400 bạn

  • D. 

   D. Hơn 600 bạn

  Correct Answer
  B. B. Hơn 500 bạn
  Explanation
  The correct answer is B. Hơn 500 bạn. This answer suggests that there are more than 500 students who have graduated from the fund.

  Rate this question:

 • 19. 

  Điểm TBHK ≥ 7,0 nhưng có điểm thi dưới trung bình hoặc điểm TBHK từ 6,5 đến < 7,0 được hưởng bao nhiêu % học bổng?

  • A. 

   A. 100%

  • B. 

   B. 90%

  • C. 

   C. 70%

  • D. 

   D. 50%

  Correct Answer
  B. B. 90%
  Explanation
  Students who have an average score of 7.0 or higher but have individual exam scores below average or have an average score between 6.5 and less than 7.0 are eligible for a 90% scholarship.

  Rate this question:

 • 20. 

  Hiện nay, sinh viên tham gia sinh hoạt được Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin quan tâm hỗ trợ:

  • A. 

   A. Vật chất

  • B. 

   B. Trang bị kĩ năng mềm: giao tiếp, thuyết trình….

  • C. 

   C. Tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, định hướng nghề nghiệp

  • D. 

   D. Cả 3 phương án trên

  Correct Answer
  D. D. Cả 3 phương án trên
  Explanation
  Currently, students participating in activities supported by the Bright Hope Scholarship Fund receive support in three areas: material resources, soft skills training (communication, presentation, etc.), and participation in cultural, sports, and career orientation activities.

  Rate this question:

 • 21. 

  Đối tượng xét cấp học bổng của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hiện nay bao gồm?  

  • A. 

   A. Tân sinh viên vượt khó học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

  • B. 

   B. Học sinh THPT vượt khó học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

  • C. 

   C. Sinh viên vượt khó học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khắn

  • D. 

   D. Đáp án A&B

  Correct Answer
  D. D. Đáp án A&B
  Explanation
  The correct answer is D. This means that the recipients of the Thắp Sáng Niềm Tin scholarship fund currently include both A. Tân sinh viên vượt khó học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (outstanding new students who have overcome difficulties and have special difficult circumstances) and B. Học sinh THPT vượt khó học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (outstanding high school students who have overcome difficulties and have special difficult circumstances).

  Rate this question:

 • 22. 

  Quỹ “PV Oil – Chắp cánh ước mơ” sáp nhập vào quỹ học bổng TSNT vào thời gian nào?

  • A. 

   A. Tháng 7/2011

  • B. 

   B. Tháng 9/2011

  • C. 

   C. Tháng 5/2012

  • D. 

   D. Tháng 5/2013

  Correct Answer
  B. B. Tháng 9/2011
 • 23. 

  Cộng đồng nào đạt được danh hiệu “Cộng đồng của năm” năm 2017?

  • A. 

   A. Cộng đồng TSNT Hà Nội

  • B. 

   B. Cộng đồng TSNT HCM

  • C. 

   C. Cộng đồng TSNT Huế

  • D. 

   D. Không có Cộng đồng nào

  Correct Answer
  D. D. Không có Cộng đồng nào
  Explanation
  The correct answer is D. "Không có Cộng đồng nào" means "There is no community" in English. This suggests that none of the communities mentioned in options A, B, and C achieved the title "Community of the Year" in 2017.

  Rate this question:

 • 24. 

  Điểm TBHK từ 6,0 đến <6,5 được hưởng bao nhiêu % học bổng?

  • A. 

   A. 100%

  • B. 

   B. 90%

  • C. 

   C. 70%

  • D. 

   D. 50%

  Correct Answer
  C. C. 70%
  Explanation
  Students with an average GPA from 6.0 to less than 6.5 are eligible for a 70% scholarship.

  Rate this question:

 • 25. 

  Ấn phẩm - tập hợp những tin tức, sự kiện nổi bật của Quỹ - được xuất bản hàng quý và gửi đến các nhà tài trợ có tên là gì?

  • A. 

   A. Tập san “Thắp Sáng Niềm Tin”

  • B. 

   B. Bản tin “Chung tay thắp sáng niềm tin”

  • C. 

   C. Bản tin “Thắp Sáng Niềm Tin”

  • D. 

   D. Bản tin hàng quý “Thắp Sáng Niềm Tin”

  Correct Answer
  B. B. Bản tin “Chung tay thắp sáng niềm tin”
  Explanation
  The correct answer is B because it is the only option that includes the phrase "Chung tay," which means "join hands" or "cooperate." This suggests that the publication is a collaborative effort and emphasizes the importance of unity and teamwork in fostering trust and confidence. The other options do not include this phrase and do not convey the same sense of collective action.

  Rate this question:

 • 26. 

  Điểm TBHK từ 5,0 đến < 6,0 được hưởng bao nhiêu % học bổng?

  • A. 

   A. 100%

  • B. 

   B. 90%

  • C. 

   C. 70%

  • D. 

   D. 50%

  Correct Answer
  D. D. 50%
  Explanation
  Students with a GPA from 5.0 to less than 6.0 are eligible for a 50% scholarship.

  Rate this question:

 • 27. 

  Cuốn tập san là kết quả của 5 tháng phát động cuộc thi viết “THẮP SÁNG NIỀM TIN TRONG TÔI” do Ban Điều hành Quỹ phát động từ 20/12/2011 – 25/04/2012 có tên là gì?

  • A. 

   A. Thắp Sáng Niềm Tin trong tôi

  • B. 

   B. Thắp Sáng Niềm Tin – 5 năm một chặng đường

  • C. 

   C. Chắp cánh ước mơ

  • D. 

   D. Nối tiếp hành trình – 5 năm một thế hệ

  Correct Answer
  A. A. Thắp Sáng Niềm Tin trong tôi
  Explanation
  The correct answer is A. "Thắp Sáng Niềm Tin trong tôi" because the passage states that the book is the result of a 5-month writing competition called "THẮP SÁNG NIỀM TIN TRONG TÔI" (Lighting up the faith in me) organized by the Management Board of the Fund launched from 20/12/2011 - 25/04/2012.

  Rate this question:

 • 28. 

  Chương trình gặp mặt của Cựu sinh viên Quỹ nhân kỉ niệm 10 năm thành lập Quỹ có tên gì?

  • A. 

   A.Đi để trở về

  • B. 

   B. Thắp Sáng Niềm Tin – 10 năm 1 chặng đường

  • C. 

   C. Vũ điệu Thắp Sáng Niềm Tin

  • D. 

   D. Dấu ấn 9+

  Correct Answer
  A. A.Đi để trở về
  Explanation
  The correct answer is A. "Đi để trở về" because it is the only option that directly translates to "Go to return" in English, which implies the idea of a reunion or gathering of former students. The other options do not convey the same meaning.

  Rate this question:

 • 29. 

  Cuộc thi viết chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập Quỹ có tên là gì?

  • A. 

   A.Dấu ấn 10+

  • B. 

   B. Thắp Sáng Niềm Tin – 10 năm 1 chặng đường

  • C. 

   C. Thắp Sáng Niềm Tin trong tôi

  • D. 

   D. Chắp cánh ước mơ

  Correct Answer
  B. B. Thắp Sáng Niềm Tin – 10 năm 1 chặng đường
  Explanation
  The correct answer is B. "Thắp Sáng Niềm Tin – 10 năm 1 chặng đường" because it directly mentions the celebration of the 10th anniversary of the establishment of the fund and reflects the journey and the hope it has brought. The other options do not specifically mention the 10-year celebration or the fund's establishment.

  Rate this question:

 • 30. 

  Giám đốc Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hiện nay là ai?

  • A. 

   A. Ông Ngô Ngọc Quang

  • B. 

   B. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân

  • C. 

   C. Ông Nguyễn Xuân Sơn

  • D. 

   D. Ông Nguyễn Thế Hưng

  Correct Answer
  A. A. Ông Ngô Ngọc Quang
  Explanation
  The current director of the Thắp Sáng Niềm Tin Scholarship Fund is Mr. Ngô Ngọc Quang.

  Rate this question:

 • 31. 

  Hiện nay, các đơn vị tham gia Hội đồng quản lý Quỹ gồm:

  • A. 

   A. PVcomBank, PVOil, PTSC, PVD

  • B. 

   B. PVcomBank, PVEP, PTSC, PVOil

  • C. 

   C. PVcomBank, PTSC, PVD, PV Power

  • D. 

   D. PVOil, PTSC, PVD, PVEP

  Correct Answer
  A. A. PVcomBank, PVOil, PTSC, PVD
  Explanation
  The correct answer is A because it includes all the units mentioned in the question: PVcomBank, PVOil, PTSC, and PVD. The other options either exclude one or more of these units or include additional units that are not mentioned in the question.

  Rate this question:

 • 32. 

  Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia Hội đồng bảo trợ quỹ học bổng TSNT vào thời gian nào?

  • A. 

   A. 05/02/2013

  • B. 

   B. 21/5/2012

  • C. 

   C. 6/1/2011

  • D. 

   D. 19/8/2010

  Correct Answer
  A. A. 05/02/2013
  Explanation
  The correct answer is A. 05/02/2013.

  Rate this question:

 • 33. 

  Hiện nay, mức học bổng mà Quỹ hỗ trợ cho sinh viên đại học trị giá?

  • A. 

   A. 8 triệu đồng/năm học/sinh viên và 6 triệu đồng/1 sinh viên/1 năm học (đối với sinh viên được miễn học phí, sinh viên ngành sư phạm và trường Cao đẳng)

  • B. 

   B. 9 triệu đồng/năm học/sinh viên và 7 triệu đồng/1 sinh viên/1 năm học (đối với sinh viên được miễn học phí, sinh viên ngành sư phạm và trường Cao đẳng)

  • C. 

   C. 10 triệu đồng/năm học/sinh viên và 8 triệu đồng/1 sinh viên/1 năm học (đối với sinh viên được miễn học phí, sinh viên ngành sư phạm và trường Cao đẳng)

  • D. 

   D. 12 triệu đồng/năm học/sinh viên/1 năm học và 8 triệu đồng/1 sinh viên/1 năm học (đối với sinh viên được miễn học phí, sinh viên ngành sư phạm và trường Cao đẳng)

  Correct Answer
  D. D. 12 triệu đồng/năm học/sinh viên/1 năm học và 8 triệu đồng/1 sinh viên/1 năm học (đối với sinh viên được miễn học phí, sinh viên ngành sư phạm và trường Cao đẳng)
  Explanation
  The correct answer is D because it states that the scholarship amount is 12 million VND per academic year for each student, and 8 million VND per student per academic year for students who are exempt from tuition fees, pedagogical students, and students at colleges. This option provides the highest scholarship amount compared to the other options, making it the most valuable.

  Rate this question:

 • 34. 

  Hiện nay, có bao nhiêu Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin trên cả nước?

  • A. 

   A. 5

  • B. 

   B. 6

  • C. 

   C. 7

  • D. 

   D. 8

  Correct Answer
  B. B. 6
  Explanation
  There are currently six "Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin" (Community of Lighting Faith) across the country.

  Rate this question:

 • 35. 

  Sinh viên bị ngừng cấp học bổng vĩnh viễn khi nào?

  • A. 

   A. Bị trường kỉ luật, tự ý bỏ thi, bỏ học;

  • B. 

   B. Sinh viên có 2 học kỳ liên tiếp không đủ điều kiện cấp lại học bổngC. Hội đồng Xét cấp tại các khu vực đề nghị ngừng cấp học bổng (vì các yếu tố khác không đạt). Ban Điều hành Quỹ sẽ xem xét, cân nhắc, phê duyệt.

  • C. 

   C. Hội đồng Xét cấp tại các khu vực đề nghị ngừng cấp học bổng (vì các yếu tố khác không đạt). Ban Điều hành Quỹ sẽ xem xét, cân nhắc, phê duyệt.

  • D. 

   D. Cả 3 phương án trên

  Correct Answer
  D. D. Cả 3 phương án trên
  Explanation
  The correct answer is D. Cả 3 phương án trên. This means that the student's scholarship can be permanently suspended if they violate disciplinary rules, voluntarily drop out of exams or school, have two consecutive semesters without meeting the scholarship requirements, or if the Evaluation Council in the respective areas recommends the suspension of the scholarship for other reasons that do not meet the criteria. The Board of Directors of the Fund will consider, evaluate, and approve the recommendation.

  Rate this question:

 • 36. 

  Trong thông báo thành lập cơ cấu tổ chức cộng đồng sinh viên TSNT, Ban Điều hành Quỹ thống nhất thay tên gọi Ban quản lý cộng đồng sinh viên thành gì?

  • A. 

   A. Ban biên tập

  • B. 

   B. Ban văn hóa - sự kiện

  • C. 

   C. Ban quản trị website

  • D. 

   D. Ban công tác sinh viên

  Correct Answer
  D. D. Ban công tác sinh viên
  Explanation
  The correct answer is D. Ban công tác sinh viên. This is because the question is asking for the new name of the Ban quản lý cộng đồng sinh viên (Community Student Management Board) in the announcement of the establishment of the TSNT student community organization. The correct answer, Ban công tác sinh viên, translates to Student Affairs Board in English.

  Rate this question:

 • 37. 

  Năm 2017, Quỹ đã tổ chức thành công chương trình nhằm tri ân các nhà tài trợ, đồng thời mang hình ảnh của Quỹ đến gần hơn với Cộng đồng. Tên chương trình đó là gì?

  • A. 

   A. Hòa nhạc “Giai điệu thắp sáng niềm tin” – Nốt vang hi vọng

  • B. 

   B. Hòa nhạc “Giai điệu thắp sáng niềm tin” – Giai điệu mùa hè

  • C. 

   C. Hòa nhạc “Giai điệu thắp sáng niềm tin” – Giai điệu mùa thu

  • D. 

   D. Hòa nhạc “Giai điệu thắp sáng niềm tin” – Bản Tango mùa thu

  Correct Answer
  B. B. Hòa nhạc “Giai điệu thắp sáng niềm tin” – Giai điệu mùa hè
  Explanation
  The correct answer is B because the question asks for the name of the program organized by the fund in 2017 to show appreciation to sponsors and bring the image of the fund closer to the community. The correct answer, "Hòa nhạc 'Giai điệu thắp sáng niềm tin' – Giai điệu mùa hè," matches the description given in the question.

  Rate this question:

 • 38. 

  Các trường hợp ngừng cấp học bổng tạm thời:

  • A. 

   A.Kết quả học tập trong học kỳ gần nhất dưới 5,0

  • B. 

   B. Kết quả học tập trong học kỳ gần nhất ĐẠT nhưng ý thức tham gia các hoạt động của Quỹ & cộng đồng KÉM.

  • C. 

   C. Cả 2 phương án trên

  • D. 

   D. Phương án khác

  Correct Answer
  C. C. Cả 2 phương án trên
  Explanation
  The correct answer is C. Cả 2 phương án trên. This means that both options A and B are correct. Option A states that if the academic performance in the most recent semester is below 5.0, the scholarship will be temporarily suspended. Option B states that if the academic performance in the most recent semester is satisfactory but the student's participation in the activities of the Fund and the community is poor, the scholarship will also be temporarily suspended. Therefore, both situations can lead to the temporary suspension of the scholarship.

  Rate this question:

 • 39. 

  Các trường hợp được cấp học bổng nhưng có điều kiện:

  • A. 

   A.Sinh viên đạt điểm TBHK từ 5,0 trở lên. Kết quả rèn luyện tại trường: đạt loại khá trở lên. Tuy nhiên, vì các yếu tố khác chưa đạt nên Hội đồng Xét cấp đề nghị cấp lại học bổng với điều kiện yêu cầu sinh viên phải thực hiện trong học kỳ tiếp theo.

  • B. 

   B. Với trường hợp sinh viên thiếu hiểu biết về Quỹ (không đạt 50% điểm trắc nghiệm kiến thức về Quỹ) & trường hợp sinh viên có điểm thi đua xếp loại TRUNG BÌNH, Hội đồng Xét cấp xem xét cùng các yếu tố khác đề xuất mức trừ học bổng (trên số học bổng thực nhận của sinh viên – tính theo điểm học tập).

  • C. 

   C. Sinh viên bị Trường kỷ luật, tự ý bỏ thi, bỏ học.

  • D. 

   D. Phương án A và B

  Correct Answer
  D. D. Phương án A và B
  Explanation
  The correct answer is D. Phương án A và B. This means that both option A and option B are correct explanations for cases where students are granted scholarships but with conditions. Option A states that students must have a GPA of 5.0 or above and achieve a good level of discipline at school, but they need to improve in other areas. Option B states that students who lack knowledge about the Fund (scoring below 50% in the multiple-choice test about the Fund) or have an average rating in their academic performance may have their scholarships reduced.

  Rate this question:

 • 40. 

  Định nghĩa chính xác nhất về Ban công tác sinh viên là:

  • A. 

   A.Bộ phận cấu thành nên Ban Điều hành

  • B. 

   B. Là nhóm sinh viên/cựu sinh viên Quỹ thực hiện nhiệm vụ quản lý, giúp đỡ, tổ chức các hoạt động của sinh viên trong cộng đồng.

  • C. 

   C. Trực thuộc Ban truyền thông

  • D. 

   D. Là bộ phận duy trì liên lạc, gắn kết cộng đồng Cựu sinh viên Quỹ đã ra trường, tham gia và giúp đỡ các em sinh viên Quỹ.

  Correct Answer
  B. B. Là nhóm sinh viên/cựu sinh viên Quỹ thực hiện nhiệm vụ quản lý, giúp đỡ, tổ chức các hoạt động của sinh viên trong cộng đồng.
  Explanation
  The most accurate definition of the Student Affairs Board is that it is a group of students/former students of the Fund who perform the task of managing, assisting, and organizing activities for students in the community.

  Rate this question:

 • 41. 

  Hiện tại, ai là Phó Giám đốc Thường trực của Quỹ?

  • A. 

   A. Anh Ngô Ngọc Quang

  • B. 

   B. Chị Nguyễn Thị Thúy Vân

  • C. 

   C. Anh Ngô Khánh Sơn

  • D. 

   D. Anh Nguyễn Thế Hưng

  Correct Answer
  B. B. Chị Nguyễn Thị Thúy Vân
  Explanation
  The current Deputy Director of the Fund is Ms. Nguyễn Thị Thúy Vân.

  Rate this question:

 • 42. 

  Quyền lợi của sinh viên đang nhận học bổng Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hiện nay là:

  • A. 

   A.Sinh hoạt theo địa bàn học tập

  • B. 

   B. Được chia sẻ, giúp đỡ trong cuộc sống; được tham gia các khóa học, chương trình, sự kiện, đào tạo kỹ năng mềm…do Quỹ tổ chức

  • C. 

   C. Được tham gia các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao của các Đơn vị thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức

  • D. 

   D. Cả 3 phương án trên

  Correct Answer
  D. D. Cả 3 phương án trên
  Explanation
  The correct answer is D. Cả 3 phương án trên. This means that the benefits for students receiving the Thắp Sáng Niềm Tin Scholarship Fund currently include all three options mentioned: living according to the study area, receiving support and assistance in life, participating in courses, programs, events, and soft skills training organized by the Fund, and participating in festivals and cultural and sports activities organized by the member units of the Fund's Management Council.

  Rate this question:

 • 43. 

  Trách nhiệm của sinh viên đang nhận học bổng Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hiện nay là:

  • A. 

   A. Học tập, rèn luyện đạo đức tại trường và cộng đồng sinh hoạt; tuân thủ quy định và kiến nghị lên Ban Điều hành (nếu có nguyện vọng)

  • B. 

   B. Gửi bảng điểm, báo cáo kết quả học tập, cuộc sống cuối mỗi kỳ về Ban Điều hành Quỹ.

  • C. 

   C. Tham gia các chương trình, hoạt động định kỳ do Quỹ và cộng đồng SV tổ chức.

  • D. 

   D. Cả 3 phương án trên

  Correct Answer
  D. D. Cả 3 phương án trên
  Explanation
  The correct answer is D. Cả 3 phương án trên. This means that the responsibility of students receiving the Thắp Sáng Niềm Tin Scholarship Fund includes studying, cultivating ethics at school and community activities, submitting academic results and reports to the Fund's Executive Board, and participating in regular programs and activities organized by the Fund and the student community.

  Rate this question:

 • 44. 

  Cộng đồng sinh viên nào hiện tại đang sở hữu danh hiệu “Cộng đồng năm” nhiều nhất?

  • A. 

   A.Cộng đồng SV Hà Nội

  • B. 

   B. Cộng đồng SV Huế

  • C. 

   C. Cộng đồng SV Đà Nẵng

  • D. 

   D. Cộng đồng SV Hồ Chí Minh

  Correct Answer
  B. B. Cộng đồng SV Huế
  Explanation
  The correct answer is B. Cộng đồng SV Huế. This answer is based on the information provided in the question, which asks which student community currently holds the title of "Community of the Year" (Cộng đồng năm) the most. The question does not provide any additional information or context, so we can only rely on the given options. Therefore, the correct answer is B. Cộng đồng SV Huế, as it is the only option provided that matches the criteria given in the question.

  Rate this question:

 • 45. 

  Hoạt động từ thiện phát cháo tại khoa Ung bướu (Bệnh viện ĐH Y Dược Huế) do cộng đồng Huế tổ chức đã và đang được duy trì hiệu quả được bao nhiêu lâu?

  • A. 

   A. 2 năm

  • B. 

   B. 3 năm

  • C. 

   C. 4 năm

  • D. 

   D. 5 năm

  Correct Answer
  B. B. 3 năm
  Explanation
  The charitable activity at the Oncology Department (University of Medicine Hospital Hue) organized by the Hue community has been effective and maintained for a duration of 3 years.

  Rate this question:

 • 46. 

  Tên website được BĐH ra mắt hồi tháng 5/2017 nhằm mục đích Chia sẻ giá trị vật chất tinh thần giúp đỡ các em sinh viên Quỹ có tên là gì?

  • A. 

   A. http://sechia.thapsangniemtin.vn/

  • B. 

   B. http://chiase.thapsangniemtin.vn/

  • C. 

   C. http://chiase.thapsangniemtin.com.vn/

  • D. 

   D. http://sechia.thapsangniemtin.com.vn/

  Correct Answer
  B. B. http://chiase.thapsangniemtin.vn/
  Explanation
  The correct answer is B. http://chiase.thapsangniemtin.vn/. This is the correct answer because it matches the purpose stated in the question, which is to share material and spiritual values to help students in the Quy Thap Sang Niem Tin. The other options do not match the given purpose.

  Rate this question:

 • 47. 

  Ban công tác sinh viên trực thuộc:

  • A. 

   A.Ban truyền thông gây Quỹ

  • B. 

   B.Ban Kế toán&Hành chính

  • C. 

   C. Ban Xét cấp học bổng và hỗ trợ sinh viên

  • D. 

   D. Ban Điều hành

  Correct Answer
  C. C. Ban Xét cấp học bổng và hỗ trợ sinh viên
  Explanation
  The correct answer is C. Ban Xét cấp học bổng và hỗ trợ sinh viên. This answer is correct because it states that the Ban Xét cấp học bổng và hỗ trợ sinh viên is the one responsible for evaluating and granting scholarships and supporting students. This implies that the Ban Xét cấp học bổng và hỗ trợ sinh viên is a committee or department within the organization that focuses on providing financial aid and assistance to students.

  Rate this question:

 • 48. 

  Slogan của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hiện nay là:

  • A. 

   A. Ở đâu có Thắp Sáng Niềm Tin, ở đó có Gia Đình

  • B. 

   B. Đoàn kết – Sáng tạo

  • C. 

   C. Nhân ái – Đoàn kết – Hiệu quả

  • D. 

   D. Thắp Sáng Niềm Tin

  Correct Answer
  A. A. Ở đâu có Thắp Sáng Niềm Tin, ở đó có Gia Đình
  Explanation
  The current slogan of the Thắp Sáng Niềm Tin Scholarship Fund is "Ở đâu có Thắp Sáng Niềm Tin, ở đó có Gia Đình" which translates to "Where there is Thắp Sáng Niềm Tin, there is Family". This suggests that the fund believes in the importance of family support and unity in fostering hope and inspiration.

  Rate this question:

 • 49. 

  Tài liệu dành cho các bạn Tân sinh viên tìm hiểu thông tin về Quỹ có tên là gì?

  • A. 

   A.Cẩm nang Thắp Sáng Niềm Tin

  • B. 

   B. Tài liệu Hội nhập

  • C. 

   C. Tài liệu Hòa nhập

  • D. 

   D. Sổ tay Thắp Sáng Niềm Tin

  Correct Answer
  B. B. Tài liệu Hội nhập
  Explanation
  The correct answer is B. Tài liệu Hội nhập. This is because the question is asking for the name of the document or material that is intended for Tân sinh viên (new students) to learn about information related to integration (Hội nhập). Therefore, the correct answer is the one that directly mentions "Hội nhập" in its title, which is option B. Tài liệu Hội nhập.

  Rate this question:

 • 50. 

  Điểm khác biệt của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin so với các Quỹ học bổng khác hiện nay tại Việt Nam là gì?

  • A. 

   A. Là một trong số ít Quỹ học bổng có sự hỗ trợ vật chất lớn và dài hạn. Có cộng đồng sinh viên; Ban Điều hành sẵn sàng chia sẻ khi gặp khó khăn

  • B. 

   B. Có quy trình cấp xét học bổng cụ thể, rõ ràng. Trong đó chú trọng bước xác minh hoàn cảnh và phỏng vấn

  • C. 

   C. Có đánh giá cấp, xét lại học bổng trong quá trình nhận

  • D. 

   D. Cả 3 đáp án trên

  Correct Answer
  D. D. Cả 3 đáp án trên
  Explanation
  The correct answer is D because all three options mentioned in the answer are true. The Thap Sang Niem Tin Scholarship Fund is one of the few scholarship funds in Vietnam that provides significant and long-term material support. It also has a student community and a management board that is ready to share and support students in difficult situations. Additionally, the fund has a specific and clear scholarship application process that includes verifying the students' circumstances and conducting interviews. Lastly, the fund evaluates and re-evaluates the scholarships throughout the recipient's academic journey.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.