Đề Thi Thử GIữa Kỳ Môn Hóa Đại Cương - Đề 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Thanhson208s
T
Thanhson208s
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 4,938
c�u hi: 40 | Attempts: 4,938

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 Thi Th GIa K M�n H�a i Cng - 1 - Quiz

(Đề thi do Ban chuyên môn CLB CTCT tổng hợp và biên soạn.)Đề thi gồm: 40 câu hỏi.Thời gian làm bài: 60 phút(Bạn có 3 lần làm bài tổng cộng.Bạn sẽ không thể tạm dừng một khi đã bắt đầu bài thi)


Questions and Answers
 • 1. 

  Chọn phát biểu sai:

  • A. 

   Liên kết cộng hóa trị σ là liên kết cộng hóa trị bền nhất.

  • B. 

   Liên kết cộng hóa trị được hình thành bằng 2 cơ chế cho nhận và ghép đôi.

  • C. 

   Liên kết π: sự che phủ của 2AO theo trục

  • D. 

   Sự định hướng của phân tử được quyết định bởi sự lai hóa của nguyên tố trung tâm

  Correct Answer
  C. Liên kết π: sự che phủ của 2AO theo trục
  Explanation
  The correct answer is "Liên kết π: sự che phủ của 2AO theo trục". This statement is incorrect because a π bond is formed by the overlap of two atomic orbitals (AOs) above and below the internuclear axis, not along the axis. The correct statement should be "Liên kết π: sự che phủ của 2AO vuông góc với trục".

  Rate this question:

 • 2. 

  Xác đinh kiểu lai hóa của các hợp chất  Cl2O, CO, O3:

  • A. 

   Sp3, sp2, sp

  • B. 

   S, sp2, sp

  • C. 

   Sp3, sp, sp2

  • D. 

   Sp3, sp, sp3

  Correct Answer
  C. Sp3, sp, sp2
  Explanation
  The correct answer is sp3, sp, sp2. This is because Cl2O has two sigma bonds and two lone pairs, indicating sp3 hybridization. CO has a triple bond and no lone pairs, indicating sp hybridization. O3 has a double bond and one lone pair, indicating sp2 hybridization.

  Rate this question:

 • 3. 

  Chất nào sau đây không thẳng hàng:

  • A. 

   NO2+

  • B. 

   CO2

  • C. 

   NO2-

  • D. 

   BeCl2

  Correct Answer
  C. NO2-
  Explanation
  NO2- is the only molecule in the given options that has a bent or V-shaped molecular geometry. This is because it has a lone pair of electrons on the nitrogen atom, causing repulsion and distortion of the molecule. In contrast, NO2+ and CO2 have linear geometries, while BeCl2 has a linear or linear-like geometry due to its two bonding pairs and no lone pairs. Therefore, NO2- is the only molecule that is not linear, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 4. 

  Trong 4 hợp chất sau BaF2, CaCl­2, CF4, HF, hợp chất mà liên kết có tính ion cao nhất là:

  • A. 

   CaCl2

  • B. 

   BaF2

  • C. 

   CF4

  • D. 

   HF

  Correct Answer
  B. BaF2
  Explanation
  BaF2 has the highest ionic character among the given compounds. This is because BaF2 is an ionic compound consisting of a metal (Ba) and a non-metal (F). The electronegativity difference between Ba and F is large, resulting in a highly polar covalent bond. The large electronegativity difference causes the electrons to be strongly attracted towards the more electronegative F atom, creating a significant separation of charge and a high degree of ionic character.

  Rate this question:

 • 5. 

  Chọn câu sai về hợp chất ion:

  • A. 

   Có nhiệt độ nóng chảy cao

  • B. 

   Dẫn điện ở trạng thái tinh thể

  • C. 

   Phân ly thành ion khi tan trong nước

  • D. 

   Dẫn điện ở trạng thái nóng chảy

  Correct Answer
  B. Dẫn điện ở trạng thái tinh thể
  Explanation
  The correct answer is "Dẫn điện ở trạng thái tinh thể" (Conducts electricity in crystalline state). This statement is incorrect because compounds in their crystalline state do not conduct electricity. In order for a compound to conduct electricity, it must have free-moving charged particles, such as ions or electrons. In the crystalline state, these particles are held in fixed positions and cannot move freely, hence the compound does not conduct electricity.

  Rate this question:

 • 6. 

  Chọn phát biểu sai:

  • A. 

   Etylamin (C2H5NH2) và rượu etylic đều tan nhiều trong nước do tạo được liên kết hydro với nước

  • B. 

   Toluen (C¬6H5CH3) là một hidrocacbon nên ít tan trong nước

  • C. 

   C2H5-O-C2H5 là phân tử phân cực nên tan trong nước nhiều hơn C6H14

  • D. 

   Chất tạo liên kết hidro với nước có thể tan trong nước theo bất cứ tỉ lệ nào

  Correct Answer
  D. Chất tạo liên kết hidro với nước có thể tan trong nước theo bất cứ tỉ lệ nào
  Explanation
  The correct answer is "Chất tạo liên kết hidro với nước có thể tan trong nước theo bất cứ tỉ lệ nào" because this statement is not accurate. The solubility of a compound in water depends on various factors such as the strength of the hydrogen bonding between the compound and water molecules, the polarity of the compound, and the size of the compound. Therefore, not all compounds that can form hydrogen bonds with water will dissolve in water in any proportion.

  Rate this question:

 • 7. 

  Trạng thái lai hóa của các nguyên tử C theo thứ tự từ trái qua phải của phân tử CH2=C=CH-CH3 là:

  • A. 

   Sp2, sp, sp2, sp3

  • B. 

   Sp, sp2, sp2, sp3

  • C. 

   Sp2, sp2, sp2, sp3

  • D. 

   Sp2, sp, sp2, sp

  Correct Answer
  A. Sp2, sp, sp2, sp3
  Explanation
  The given molecule, CH2=C=CH-CH3, contains a double bond between the first and second carbon atoms and a triple bond between the second and third carbon atoms. The carbon atom with the double bond is in a sp2 hybridization state because it forms three sigma bonds (two with hydrogen atoms and one with the adjacent carbon atom) and has one unhybridized p orbital that participates in the pi bond. The carbon atom with the triple bond is in a sp hybridization state because it forms two sigma bonds (one with the adjacent carbon atom and one with the methyl group) and has two unhybridized p orbitals that participate in the two pi bonds. The remaining carbon atoms in the molecule are each bonded to four other atoms and are therefore in a sp3 hybridization state. Therefore, the correct answer is sp2, sp, sp2, sp3.

  Rate this question:

 • 8. 

  Dựa vào thuyết obitan phân tử (MO) trong các phân tử H2, H2- và H­22- phân tử nào có liên kết bền nhất, phân tử nào thuận từ, phân tử nào không tồn tại (cho kết quả theo thứ tự trên):

  • A. 

   H2, H2(2-), H2(-)

  • B. 

   H2, H2(-), H2(2-)

  • C. 

   H2(2-), H2(-), H2

  • D. 

   H2(-), H2, H2(2-)

  Correct Answer
  B. H2, H2(-), H2(2-)
  Explanation
  Based on the molecular orbital (MO) theory, the molecule H2 has the most stable bond because it is made up of two hydrogen atoms with overlapping atomic orbitals, forming a sigma bond. H2(-) has a weaker bond because it has an extra electron, leading to increased repulsion between the electrons. H2(2-) does not exist because it would require two extra electrons, which is not energetically favorable. Therefore, the correct order is H2, H2(-), H2(2-).

  Rate this question:

 • 9. 

  Theo thuyết liên kết hóa trị (VB), số electron hóa trị của N và số liên kết cộng hóa trị tối đa mà N có thể tạo thành trong các hợp chất của nó lần lượt là:

  • A. 

   3, 3

  • B. 

   5, 4

  • C. 

   5, 5

  • D. 

   5, 3

  Correct Answer
  B. 5, 4
  Explanation
  According to the theory of valence bonding (VB), the number of valence electrons of N is 5, and the maximum number of covalent bonds that N can form in its compounds is 4.

  Rate this question:

 • 10. 

  Sắp xếp các cation Na+, Al3+, Cs+ và Mg2+ theo sự tăng dần độ phân cực của chúng:

  • A. 

   Na+ < Cs+ < Mg2+ < Al3+

  • B. 

   Cs+ < Na+ < Mg2+ < Al3+

  • C. 

   Al3+ < Mg2+ < Na+ < Cs+

  • D. 

   Mg2+ < Al3+ < Na+ < Cs+

  Correct Answer
  B. Cs+ < Na+ < Mg2+ < Al3+
  Explanation
  The correct order of the cations based on their increasing polarizability is Cs+ < Na+ < Mg2+ < Al3+. Cations with larger ionic radii have higher polarizability, meaning they can distort the electron cloud of an anion more easily. As we move from Cs+ to Al3+, the ionic radii decrease, resulting in a decrease in polarizability. Therefore, Cs+ has the highest polarizability, followed by Na+, Mg2+, and Al3+.

  Rate this question:

 • 11. 

  Hãy cho biết trong phân tử CHCl2-CH=CH2 lần lượt có bao nhiêu liên kết σ(sp3-s) và σ(sp2-s) được tạo thành:

  • A. 

   2, 1

  • B. 

   3, 1

  • C. 

   1, 3

  • D. 

   2, 3

  Correct Answer
  C. 1, 3
  Explanation
  The given molecule CHCl2-CH=CH2 contains one sigma (sp3-s) bond and three sigma (sp2-s) bonds. The carbon atoms in the molecule are hybridized, with one carbon atom bonded to three hydrogen atoms and one chlorine atom, forming a tetrahedral shape with sp3 hybridization. The other carbon atom is bonded to two hydrogen atoms and two carbon atoms, forming a trigonal planar shape with sp2 hybridization. Therefore, there is one sigma (sp3-s) bond and three sigma (sp2-s) bonds in the molecule.

  Rate this question:

 • 12. 

  Trong phân tử CH2=CH2 có bao nhiêu liên kết hóa học được hình thành: 

  • A. 

   1 liên kết σ(sp2-sp2), 1 liên kết π(sp2-sp2) và 4 liên kết σ(sp2-s)

  • B. 

   1 liên kết σ(sp2-sp2), 1 liên kết π(p-p) và 4 liên kết σ(sp3-s)

  • C. 

   1 liên kết σ(sp2-sp2), 4 liên kết σ(sp3-s)

  • D. 

   1 liên kết σ(sp2-sp2), 1 liên kết π(p-p) và 4 liên kết σ(sp2-s)

  Correct Answer
  D. 1 liên kết σ(sp2-sp2), 1 liên kết π(p-p) và 4 liên kết σ(sp2-s)
  Explanation
  The correct answer is "1 liên kết σ(sp2-sp2), 1 liên kết π(p-p) và 4 liên kết σ(sp2-s)". In the CH2=CH2 molecule, there are two carbon atoms connected by a double bond. Each carbon atom forms three sigma (σ) bonds, one with the other carbon atom and two with hydrogen atoms. Additionally, there is one pi (π) bond formed by the overlap of p orbitals on the two carbon atoms. Therefore, there is one sigma (σ) bond between the two carbon atoms, one pi (π) bond, and four sigma (σ) bonds between carbon and hydrogen atoms.

  Rate this question:

 • 13. 

  Chọn câu đúng. Sự thêm electron vào obitan phân tử phản liên kết dẫn đến hệ quả:

  • A. 

   Giảm độ dài và tăng năng lượng liên kết

  • B. 

   Tăng độ dài và giảm năng lượng liên kết

  • C. 

   Giảm độ dài và giảm năng lượng liên kết

  • D. 

   Tăng độ dài và tăng năng lượng liên kết

  Correct Answer
  B. Tăng độ dài và giảm năng lượng liên kết
  Explanation
  When an electron is added to a molecular orbital, it increases the electron density in the orbital. This increased electron density repels the existing electrons, causing the bond length to increase. Additionally, the added electron also increases the electron-electron repulsion, which leads to a decrease in the bond energy or bond strength. Therefore, the correct answer is "Tăng độ dài và giảm năng lượng liên kết" (Increase in bond length and decrease in bond energy).

  Rate this question:

 • 14. 

  So sánh bậc liên kết trong N2, CO và CN-

  • A. 

   Trong CO lớn nhất

  • B. 

   Trong CN- lớn nhất

  • C. 

   Trong N2 lớn nhất

  • D. 

   Bằng nhau

  Correct Answer
  D. Bằng nhau
  Explanation
  The question asks to compare the bond strength in N2, CO, and CN-. The correct answer states that the bond strength is equal in all three compounds. This means that the strength of the bonds in N2, CO, and CN- is the same.

  Rate this question:

 • 15. 

  Theo thuyết miền năng lượng kim cương không dẫn điện vì:

  • A. 

   Trong tinh thể kim cương, miền hóa trị được điền đầy electron, còn miền cấm có ΔE lớn hơn 3eV

  • B. 

   Có miền cấm giữa miền hóa trị và miền dẫn của kim cương

  • C. 

   Liên kết giữa các nguyên tử C trong tinh thể kim cương là liên kết cộng hóa trị

  • D. 

   Sự che phủ cặp đôi giữa các obitan lai hóa sp3 của các nguyên tử C là cho miền hóa trị của kim cương bão hòa

  Correct Answer
  A. Trong tinh thể kim cương, miền hóa trị được điền đầy electron, còn miền cấm có ΔE lớn hơn 3eV
  Explanation
  The explanation is that in a diamond crystal, the valence band is completely filled with electrons, while the band gap is larger than 3eV. This means that there is a band gap between the valence band and the conduction band of diamond. The covalent bonds between carbon atoms in the diamond crystal are responsible for this. The overlapping of the sp3 hybridized orbitals of the carbon atoms forms a saturated valence band in diamond.

  Rate this question:

 • 16. 

  Chọn phát biều đúng:

  • A. 

   SO2 tan trong nước nhiều hơn CO2 vì SO2 có khối lượng phân tử lớn hơn CO2

  • B. 

   SO2 tan trong nước nhiều hơn CO2 vì phân tử SO2 có momen lưỡng cực khác không, CO2 có momen lưỡng cực bằng không

  • C. 

   SO2 và CO2 đều ít tan trong nước vì cả hai đều là hợp chất cộng hóa trị mà nước chỉ hòa tan được các hợp chất ion

  • D. 

   SO2 và CO2 đều tan nhiều trong nước vì đều có chứa liên kết phân cực.

  Correct Answer
  B. SO2 tan trong nước nhiều hơn CO2 vì phân tử SO2 có momen lưỡng cực khác không, CO2 có momen lưỡng cực bằng không
  Explanation
  The correct answer is that SO2 dissolves more in water than CO2 because the SO2 molecule has a non-zero dipole moment, while the CO2 molecule has a dipole moment of zero.

  Rate this question:

 • 17. 

  Phân tử HCHO có đặc điểm cấu tạo:

  • A. 

   Dạng tháp, góc liên kết: 109,5°

  • B. 

   Dạng góc, C lai hóa sp3

  • C. 

   Dạng tam giác, C lai hóa sp2

  • D. 

   Dạng góc, góc liên kết 120°

  Correct Answer
  C. Dạng tam giác, C lai hóa sp2
  Explanation
  The correct answer is "Dạng tam giác, C lai hóa sp2" because the information provided states that the molecule HCHO has a triangular shape and the carbon atom is sp2 hybridized. This means that the carbon atom in HCHO forms three sigma bonds with three different atoms or groups, resulting in a trigonal planar geometry.

  Rate this question:

 • 18. 

  Liên kết trong tinh thể NaCl có các tính chất:

  • A. 

   Không bão hòa, định hướng, phân cực

  • B. 

   Không bão hòa, không định hướng, không phân cực

  • C. 

   Không bão hòa, không định hướng, phân cực

  • D. 

   Bão hòa, định hướng, phân cực

  Correct Answer
  C. Không bão hòa, không định hướng, phân cực
  Explanation
  The correct answer is "Không bão hòa, không định hướng, phân cực" because in a NaCl crystal, the Na+ ions and Cl- ions are held together by ionic bonds, which are formed due to the electrostatic attraction between oppositely charged ions. These bonds are non-directional, meaning that the ions are arranged in a regular pattern without any specific orientation. Additionally, the Na+ and Cl- ions do not share electrons, so there is no covalent bond present. Therefore, the NaCl crystal does not exhibit characteristics such as saturation or orientation, but it does have a polar nature due to the separation of positive and negative charges.

  Rate this question:

 • 19. 

  Chọn dãy có góc hóa trị tăng dần

  • A. 

   SO2, SO3, SO3(2-), SO4(2-)

  • B. 

   SO3(2-), SO4(2-), SO3, SO2

  • C. 

   SO4(2-), SO3(2-), SO3, SO2

  • D. 

   SO3(2-), SO4(2-), SO2, SO3

  Correct Answer
  D. SO3(2-), SO4(2-), SO2, SO3
  Explanation
  The correct answer is SO3(2-), SO4(2-), SO2, SO3. This is because the oxidation state of sulfur increases from -2 in SO3(2-) to +6 in SO4(2-). SO2 has an oxidation state of +4, which is between the oxidation states of SO3(2-) and SO4(2-). Therefore, the correct order is SO3(2-), SO4(2-), SO2, SO3.

  Rate this question:

 • 20. 

  Sự hóa lỏng của CO2 được giải thích:

  • A. 

   Lực định hướng

  • B. 

   Lực cảm ứng

  • C. 

   Lực khuếch tán

  • D. 

   Tất cả đều đúng

  Correct Answer
  C. Lực khuếch tán
  Explanation
  The correct answer is "Lực khuếch tán." This means that the explanation for the given answer is that the liquefaction of CO2 is explained by the force of diffusion.

  Rate this question:

 • 21. 

  Phân tử SeF4 có cấu trúc:

  • A. 

   Tứ diện lệch

  • B. 

   Vuông phẳng

  • C. 

   Bát diện

  • D. 

   Tháp vuông

  Correct Answer
  A. Tứ diện lệch
  Explanation
  The correct answer is "Tứ diện lệch". This means that the molecule SeF4 has a distorted tetrahedral structure. In a regular tetrahedral structure, all the bond angles would be 109.5 degrees. However, in SeF4, the bond angles are slightly different due to the presence of lone pairs on the central selenium atom. This distortion results in a "distorted tetrahedral" or "tetrahedral pyramidal" structure.

  Rate this question:

 • 22. 

  Phát biểu nào dưới đây là không phù hợp với lý thuyết liên kết hóa trị:

  • A. 

   Liên kết cộng hóa trị hình thành do sự kết đôi của hai electron spin trái dấu, ta nói ở đây có sự xen phủ của hai orbital nguyên tử

  • B. 

   Cộng hóa trị của một nguyên tố bằng số electron độc thân của nguyên tử ( ở trạng thái cơ bản hay kích thích)

  • C. 

   Liên kết cộng hóa trị bền khi mức độ xen phủ các orbital nguyên tử càng lớn

  • D. 

   Cộng hóa trị của N trong hợp chất HNO3 là 5

  Correct Answer
  D. Cộng hóa trị của N trong hợp chất HNO3 là 5
  Explanation
  The statement "Cộng hóa trị của N trong hợp chất HNO3 là 5" is not consistent with the theory of covalent bonding. According to the theory, the valence or covalent bonding capacity of an element is determined by the number of unpaired electrons in its atomic or excited state. Nitrogen (N) has 5 valence electrons, so it can form a maximum of 3 covalent bonds. In HNO3, nitrogen forms 3 covalent bonds with oxygen atoms, resulting in a covalent valence of 3 for nitrogen, not 5.

  Rate this question:

 • 23. 

  Theo thuyết VB, các cộng hóa trị mà Selen (Z=34) có thể đạt được là:

  • A. 

   2

  • B. 

   2, 4, 6

  • C. 

   2, 4

  • D. 

   2, 4, 6, 8

  Correct Answer
  B. 2, 4, 6
  Explanation
  Theo thuyết VB, các cộng hóa trị mà Selen (Z=34) có thể đạt được là 2, 4, 6.

  Rate this question:

 • 24. 

  Trong số các phát biểu dưới đây về phân tử metylen clorua CH2Cl2:1. Trạng thái lai hóa của nguyên tử cacbon trong phân tử metylen clorua là sp32. Các AO lai hóa trong metylen clorua có năng lượng bằng nhau3. Phân tử metylen clorua có cấu trúc tứ diện không đều4. Momen lưỡng cực của phân tử metylen bằng khôngnhững phát biểu đúng là: 

  • A. 

   1, 2

  • B. 

   1, 4

  • C. 

   2, 4

  • D. 

   1,2 và 3

  Correct Answer
  D. 1,2 và 3
  Explanation
  The correct answer is 1, 2, and 3.


  1. The statement about the hybridization state of the carbon atom in CH2Cl2 being sp3 is incorrect. The carbon atom in CH2Cl2 is actually sp2 hybridized, as it forms three sigma bonds with three atoms (two hydrogen atoms and one chlorine atom) and has one lone pair of electrons.
  2. The statement about the energy of the hybridized atomic orbitals (AO) in CH2Cl2 being equal is correct. In sp2 hybridization, the three hybridized orbitals have the same energy.
  3. The statement about the tetrahedral structure of CH2Cl2 being non-uniform is correct. Due to the presence of two different atoms (hydrogen and chlorine) attached to the central carbon atom, the molecule has a distorted tetrahedral shape.
  4. The statement about the dipole moment of CH2Cl2 being zero is incorrect. CH2Cl2 is a polar molecule, and it has a dipole moment due to the difference in electronegativity between carbon and chlorine.

  Rate this question:

 • 25. 

  Cho các hợp chất: CS2, H2O, IF3, OF2. Góc hóa trị của các trên được sắp xếp tăng dần theo dãy:

  • A. 

   H2O, IF3, OF2, CS2

  • B. 

   IF3, OF2, H2O, CS2

  • C. 

   OF2, H2O, IF3, CS2

  • D. 

   IF3, H2O, OF2, CS2

  Correct Answer
  D. IF3, H2O, OF2, CS2
  Explanation
  The correct answer is "IF3, H2O, OF2, CS2". The compounds are arranged in increasing order of their valence angles. IF3 has the smallest valence angle because it has a trigonal bipyramidal molecular geometry. H2O has a larger valence angle because it has a bent molecular geometry. OF2 has an even larger valence angle because it has a bent molecular geometry as well. CS2 has the largest valence angle because it has a linear molecular geometry.

  Rate this question:

 • 26. 

  Phát biểu nào dưới đây là sai:

  • A. 

   Liên kết ion là loại liên kết bằng lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu

  • B. 

   Liên kết phối trí là một loại liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung do hai nguyên tử đóng góp

  • C. 

   Liên kết hidro là loại liên kết phụ xuất hiện khi hidro đã liên kết cộng hóa trị chính thức với một nguyên tử khác có độ âm điện lớn hơn (O, N, F…)

  • D. 

   Liên kết kim loại có trong mạng lưới tinh thể kim loại

  Correct Answer
  B. Liên kết phối trí là một loại liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung do hai nguyên tử đóng góp
  Explanation
  The statement is incorrect because it describes the definition of an ionic bond, not a coordinate bond. In a coordinate bond, one atom donates a pair of electrons to another atom, while in an ionic bond, there is an electrostatic attraction between positively and negatively charged ions.

  Rate this question:

 • 27. 

  Phát biểu nào dưới đây là đúng:Biết độ âm điện của từng nguyên tố B (2,04), Na (0,93), Ca (1,00), Be (1,57), độ phân cực của các liên kết B-Cl, Na-Cl, Ca-Cl, Be-Cl được xếp tăng theo dãy: 

  • A. 

   Be-Cl, B-Cl, Ca-Cl, Na-Cl

  • B. 

   Na-Cl, B-Cl, Be-Cl, Ca-Cl

  • C. 

   Ca-Cl, B-Cl, Be-Cl, Na-Cl

  • D. 

   B-Cl, Be-Cl, Ca-Cl, Na-Cl

  Correct Answer
  D. B-Cl, Be-Cl, Ca-Cl, Na-Cl
  Explanation
  The correct answer is B-Cl, Be-Cl, Ca-Cl, Na-Cl. This is because the electronegativity of the elements increases from left to right across the periodic table. B has the lowest electronegativity, followed by Be, Ca, and Na. Therefore, the polarity of the B-Cl bond is the lowest, followed by Be-Cl, Ca-Cl, and Na-Cl.

  Rate this question:

 • 28. 

  Cho bốn tiểu phân sau:Arsin (AsH3), oxi điflorua (OF2), ion phức I3- , ion phức AlCl4- .Theo thuyết VSEPR, tiểu phân có cấu trúc đường thẳng là:

  • A. 

   AsH3

  • B. 

   OF2

  • C. 

   I3-

  • D. 

   AlCl4-

  Correct Answer
  C. I3-
  Explanation
  According to the VSEPR theory, the I3- ion has a linear structure. This is because the central iodine atom is surrounded by three other iodine atoms, which repel each other and arrange themselves in a straight line to minimize repulsion. Therefore, the correct answer is I3-.

  Rate this question:

 • 29. 

  Cho các tiểu phân sau: H2+, H2,He2+ , Li2Theo lí thuyết MO, tiều phân có bậc liên kết bằng 0,5 là: 

  • A. 

   He2+

  • B. 

   H2, He2+

  • C. 

   He2+, Li2

  • D. 

   H2+, He2+

  Correct Answer
  D. H2+, He2+
  Explanation
  The correct answer is H2+, He2+. In molecular orbital theory, the bond order is calculated by subtracting the number of antibonding electrons from the number of bonding electrons and dividing by 2. In the given options, H2+ has a bond order of 0.5 because it has one bonding electron and one antibonding electron. He2+ has a bond order of 0 because it has two antibonding electrons and no bonding electrons. The other options have higher bond orders and are therefore incorrect.

  Rate this question:

 • 30. 

  Phát biểu nào dưới đây là đúng:

  • A. 

   Nhiệt độ nóng chảy của Br2 cao hơn nhiệt đô nóng chảy của ICl

  • B. 

   Nhiêt độ nóng chảy của Br2 thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của ICl

  • C. 

   Nhiệt độ nóng chảy của Br2 bằng hơn nhiệt đô nóng chảy của ICl

  • D. 

   Không thể dự đoán.

  Correct Answer
  B. Nhiêt độ nóng chảy của Br2 thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của ICl
  Explanation
  The correct answer is "Nhiệt độ nóng chảy của Br2 thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của ICl". This is because bromine (Br2) has a lower melting point than iodine chloride (ICl).

  Rate this question:

 • 31. 

  Khả năng hóa lỏng của các khí NH3, sunfuro SO2, cacbonic CO2 được sắp xếp theo dãy tăng dần:

  • A. 

   CO2, SO2, NH­3

  • B. 

   NH3, CO2, SO2

  • C. 

   SO2, NH3, CO2      

  • D. 

   CO2, NH3, SO2

  Correct Answer
  A. CO2, SO2, NH­3
  Explanation
  The correct answer is CO2, SO2, NH3. This is because the ability to liquefy gases depends on their intermolecular forces. CO2 has the weakest intermolecular forces, so it is the most easily liquefied. SO2 has stronger intermolecular forces than CO2, making it less easily liquefied. NH3 has the strongest intermolecular forces among the three gases, so it is the least easily liquefied. Therefore, the correct order is CO2, SO2, NH3.

  Rate this question:

 • 32. 

  Phát biểu nào dưới đây là đúng:

  • A. 

   Trong các phân tử NH3, PH3, AsH3, SbH3 các nguyên tử N, P, As, Sb có trạng thái lai hóa sp3

  • B. 

   Nguyên tử S ở trạng thái lai hóa sp2 trong các phân tử SO2, H2S

  • C. 

   Trong phân tử SO3 và H2SO4 nguyên tử lưu huỳnh có trạng thái lai hóa sp

  • D. 

   Các nguyên tử C, B, Si, P, Te có trạng thái lai hóa sp3d2 trong các phân tử CS2, BF3, SiH4, PCl5, H2Te

  Correct Answer
  A. Trong các phân tử NH3, PH3, AsH3, SbH3 các nguyên tử N, P, As, Sb có trạng thái lai hóa sp3
  Explanation
  The statement is correct because in the molecules NH3, PH3, AsH3, and SbH3, the nitrogen (N), phosphorus (P), arsenic (As), and antimony (Sb) atoms have a hybridization state of sp3. This means that each of these atoms has four electron domains, including three bonding pairs and one lone pair, leading to a tetrahedral arrangement of electron domains and a sp3 hybridization.

  Rate this question:

 • 33. 

  Chọn trường hợp đúng:          Dựa vào tình chất của liên kết cộng hóa trị theo phương pháp VB, hãy dự đoán phân tử không thể tồn tại trong số các chất sau: SF6, BrF7, IF7, ClF3, NCl5, I7F

  • A. 

   SF6, BrF7

  • B. 

   NCl5, IF     

  • C. 

   ClF3, NCl5

  • D. 

   BrF7, IF7

  Correct Answer
  B. NCl5, IF     
  Explanation
  Based on the properties of covalent bonding using the VB method, we can predict that the molecule NCl5 and I7F cannot exist among the given compounds. This is because NCl5 violates the octet rule, as nitrogen cannot form more than 4 bonds, and I7F is not a stable compound due to the high electronegativity difference between iodine and fluorine. Therefore, NCl5 and I7F are the correct answers.

  Rate this question:

 • 34. 

  Chọn nguyên tử trung tâm Z thích hợp trong số các nguyên tử sau 6C, 7N, 16S để các phân tử hoặc ion sau đây tồn tại thực và có dạng tương ứng:1) [OZO] thẳng hàng2) [ZO3] tam giác phẳng3) [ZO3]2- tháp tam giác 

  • A. 

   1) S; 2) N; 3) C

  • B. 

   1) C; 2) N; 3) S

  • C. 

   1) N; 2) S; 3) C

  • D. 

   1) N; 2) C; 3) S

  Correct Answer
  B. 1) C; 2) N; 3) S
  Explanation
  The correct answer is 1) C; 2) N; 3) S. This is because in order for [OZO] to be linear, the central atom Z must have no lone pairs and be surrounded by two oxygen atoms. Carbon (C) is the only atom among the given options that satisfies this condition. For [ZO3]- to be planar, the central atom Z must have no lone pairs and be surrounded by three oxygen atoms. Nitrogen (N) is the only atom among the given options that satisfies this condition. For [ZO3]2- to be pyramidal, the central atom Z must have one lone pair and be surrounded by three oxygen atoms. Sulfur (S) is the only atom among the given options that satisfies this condition.

  Rate this question:

 • 35. 

  Chọn phương án đúng              Nguyên tử P trong phân tử PCl5 ở trạng thái lai hóa:

  • A. 

   Sp3d2

  • B. 

   Sp3d   

  • C. 

   Sp2        

  • D. 

   Sp3

  Correct Answer
  B. Sp3d   
  Explanation
  The correct answer is "sp3d". In the molecule PCl5, phosphorus (P) is bonded to five chlorine (Cl) atoms. In order to accommodate these five bonds, phosphorus must have five hybrid orbitals. The hybridization of phosphorus in PCl5 is sp3d, which means that one s orbital, three p orbitals, and two d orbitals from phosphorus combine to form five hybrid orbitals. These hybrid orbitals are then used to form bonds with the chlorine atoms.

  Rate this question:

 • 36. 

  Chọn các orbital có hình dạng giống nhau:                          (1) 2px, 3py, 4pz                                (2) 3dxy, 3dyz, 3dxz,                          (3) 1s, 2s, 3s                          (4) , 3pz 

  • A. 

   1, 2, 3, 4

  • B. 

   Chỉ 1, 2, 3

  • C. 

   Chỉ 3

  • D. 

   Chỉ 4

  Correct Answer
  B. Chỉ 1, 2, 3
  Explanation
  The correct answer is (1) 2px, 3py, 4pz. These orbitals have the same shape, which is a dumbbell shape with two lobes of opposite phases. The other options do not have the same shape. Option (2) consists of three different orbitals, each with a different shape. Option (3) consists of three different s orbitals, which have a spherical shape. Option (4) is incomplete and does not specify any orbitals.

  Rate this question:

 • 37. 

  Có bốn hợp chất: 1. Axeton, 2. Metanol, 3. Etyl clorua, 4. Axit formic.Hợp chất có liên kết hidro liên phân tử là:

  • A. 

   1 và 2

  • B. 

   1 và 3

  • C. 

   2 và 3

  • D. 

   2 và 4

  Correct Answer
  D. 2 và 4
  Explanation
  The correct answer is "2 và 4". The reason is that both Metanol (2) and Axit formic (4) have hydrogen bonding. Hydrogen bonding occurs when a hydrogen atom is bonded to a highly electronegative atom (such as oxygen or nitrogen) and is attracted to another electronegative atom in a different molecule. In this case, both Metanol and Axit formic have hydrogen atoms bonded to oxygen atoms, which allows for hydrogen bonding to occur between molecules. The other compounds, Axeton (1) and Etyl clorua (3), do not have the necessary hydrogen bonding groups.

  Rate this question:

 • 38. 

  Chọn phương án sai:

  • A. 

   Do có liên kết hidro nên nước đá có cấu trúc đặc biệt, tương đối xốp nên tỉ khối nhỏ, nên nước đá nổi lên trên nước lỏng

  • B. 

   CsF có liên kết ion thuần túy (55Cs)

  • C. 

   Lực tương tác Van der Waals giữa các phân tử trung hòa được giải thích bằng ba hiệu ứng: Hiệu ứng định hướng, hiệu ứng cảm ứng, hiệu ứng khuếch tán

  • D. 

   Lực Van der Waals trong các chất: F2, Cl2, Br2, I2 được quyết định bởi tương tác khuếch tán.                         

  Correct Answer
  B. CsF có liên kết ion thuần túy (55Cs)
  Explanation
  The explanation for the given correct answer is that CsF has an ionic bond, which means it consists of a metal cation (Cs+) and a non-metal anion (F-). Ionic bonds are formed through the transfer of electrons from one atom to another, resulting in the formation of charged particles called ions. This type of bonding is different from the Van der Waals forces mentioned in the other options, which are weak intermolecular forces that exist between neutral molecules. Therefore, CsF does not exhibit Van der Waals forces, making it the incorrect option in this context.

  Rate this question:

 • 39. 

  Chọn phát biểu đúng. Theo phương pháp obitan phân tử, cấu hình electron phân tử BN là ( z là trục liên kết):

  • A. 

   s)2s*)2x)2y)2

  • B. 

   s)2x)2s*)2y)2

  • C. 

   x)2y)2s)2s*)2

  • D. 

   s)2s*)2z)2x)1y)1

  Correct Answer
  A. (σs)2s*)2x)2y)2
  Explanation
  The correct answer is (σs)2(σs*)2(πx)2(πy)2. According to the molecular orbital theory, the electron configuration of the BN molecule can be determined by filling the molecular orbitals with electrons. In this case, the sigma bonding orbitals (σs) are filled with 2 electrons, the sigma anti-bonding orbitals (σs*) are also filled with 2 electrons, and the pi bonding orbitals (πx and πy) are filled with 2 electrons each. This arrangement of electrons follows the Aufbau principle and Hund's rule, resulting in the correct electron configuration for the BN molecule.

  Rate this question:

 • 40. 

  Các kiểu liên kết có trong phân tử Natri nitrat là:

  • A. 

   Chỉ liên kết ion

  • B. 

   Chỉ có liên kết cộng hóa trị

  • C. 

   Liên kết kim loại và liên kết cộng hóa trị

  • D. 

   Liên kết cộng hóa trị và liên kết ion

  Correct Answer
  D. Liên kết cộng hóa trị và liên kết ion
  Explanation
  The correct answer is "Liên kết cộng hóa trị và liên kết ion" because sodium nitrate (NaNO3) is an ionic compound, which means it is composed of positively charged sodium ions (Na+) and negatively charged nitrate ions (NO3-). The bond between the sodium ion and the nitrate ion is an ionic bond, which is a type of bond formed through the transfer of electrons. Additionally, within the nitrate ion, there are covalent bonds between the nitrogen atom and the oxygen atoms, which are formed through the sharing of electrons. Therefore, sodium nitrate has both ionic and covalent bonds, making it a compound with both covalent and ionic bonding.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.