BÀi 5 - ĐỀ 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Huenguyen022
H
Huenguyen022
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 2,873
c�u hi: 10 | Attempts: 367

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
B�i 5 - 2 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 

  Hai NST giống nhau về hình dạng, kích thước và thành phần gen được gọi là gì?

  • A.

   Cặp NST chị em

  • B.

   Cặp NST cùng nguồn

  • C.

   Cặp NST tương đồng

  • D.

   Cặp NST giới tính

  Correct Answer
  C. Cặp NST tương đồng
  Explanation
  The correct answer is "Cặp NST tương đồng" because it means "similar pair of homologous chromosomes" in English. This term refers to a pair of chromosomes that have the same shape, size, and gene composition. In humans, each pair of homologous chromosomes consists of one chromosome from the mother and one from the father. These chromosomes carry the same genes, although they may have different versions of those genes (alleles).

  Rate this question:

 • 2. 

  Trong cơ thể sinh vật, tế bào nào được xem là tế bào sinh dưỡng?

  • A.

   Tế bào sinh tinh

  • B.

   Tế bào lưỡng bội (2n)

  • C.

   Tê bào đơn bội (n)

  • D.

   Tế bào sinh trứng

  Correct Answer
  B. Tế bào lưỡng bội (2n)
  Explanation
  The correct answer is "Tế bào lưỡng bội (2n)". In biology, diploid cells are considered as the nourishing cells in an organism's body. Diploid cells have two sets of chromosomes, one from each parent, and they undergo mitosis to produce more diploid cells. These cells play a crucial role in growth, development, and maintenance of the organism's body.

  Rate this question:

 • 3. 

  Cấu trúc nào gồm 8 phân tử Histon được quấn quanh bởi 1 sợi ADN 1vòng 3/4 có khoảng 146 cặp nuclêôtit của ADN?

  • A.

   Nuclêôxôm

  • B.

   Pôlinuclêôtit

  • C.

   Crômatit

  • D.

   Ribôxôm

  Correct Answer
  A. Nuclêôxôm
  Explanation
  The correct answer is Nuclêôxôm. Nuclêôxôm is a structure consisting of 8 histone proteins wrapped around a circular DNA molecule. It is found in the nucleus of eukaryotic cells and helps to package and organize the DNA. The 3/4th of a turn in the DNA helix corresponds to approximately 146 base pairs, which is the length of DNA that can be wrapped around the histone proteins in the nuclêôxôm structure.

  Rate this question:

 • 4. 

     Về số lượng phân tử ADN, mỗi NST đơn có cấu trúc thực chất là:

  • A.

   Một đoạn ADN duy nhất trong tế bào

  • B.

   Nhiều phân tử ADN khác nhau

  • C.

   Một phân tử ADN độc lập

  • D.

   Một chuỗi đa phân Histon

  Correct Answer
  C. Một phân tử ADN độc lập
  Explanation
  Each individual DNA strand has its own independent molecule of DNA. This means that each DNA strand is separate and distinct from others, and does not share or combine with other DNA molecules.

  Rate this question:

 • 5. 

  Nhiễm sắc thể biến đổi qua các kì nguyên phân được bộc lộ rõ sự thay đổi nào sau đây?

  • A.

   Hình thái

  • B.

   Cấu tạo hoá học

  • C.

   Số lượng

  • D.

   Cấu trúc

  Correct Answer
  A. Hình thái
  Explanation
  The correct answer is "Hình thái" (morphology). This is because changes in chromosome structure can be observed through changes in the physical appearance or morphology of an organism. These changes can include alterations in the size, shape, or arrangement of the chromosomes.

  Rate this question:

 • 6. 

  Dạng đột biến nào dưới đây liên quan đến 2 nhiễm sắc thể?

  • A.

   Đảo đoạn

  • B.

   Lăp đoạn

  • C.

   Chuyển đoạn

  • D.

   Mất đoạn

  Correct Answer
  C. Chuyển đoạn
  Explanation
  The correct answer is "Chuyển đoạn" because this type of mutation involves the transfer of a segment of a chromosome to another location within the same chromosome or to a different chromosome. This can result in changes to the genetic information and can have significant effects on an organism's phenotype.

  Rate this question:

 • 7. 

    Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể bao gồm các dạng nào sau đây?

  • A.

   Mất đoạn, thêm đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể

  • B.

   Mất đoạn, nhân đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể

  • C.

   Mất đoạn, thêm đoạn, nhân đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể

  • D.

   Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể

  Correct Answer
  D. Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể
  Explanation
  The correct answer is "Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể". This is because these are the types of structural chromosomal mutations that can occur. "Mất đoạn" refers to the loss of a segment of a chromosome, "lặp đoạn" refers to the duplication of a segment, "đảo đoạn" refers to the inversion of a segment, and "chuyển đoạn" refers to the translocation of a segment between non-homologous chromosomes.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể

  • A.

   Là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu được nhân đôi.

  • B.

   Là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển về các cực của tế bào

  • C.

   Là vị trí duy nhất có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân.

  • D.

   Có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau.

  Correct Answer
  D. Có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau.
  Explanation
  The correct answer is that the centromere has the function of protecting the chromosomes and preventing them from sticking together.

  Rate this question:

 • 9. 

  Một nhiễm sắc thể có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEG-HKM đã bị đột biến. Nhiễm sắc thể đột biến có trình tự ABCDCDEG-HKM. Dạng đột biến này

  • A.

   Thường làm xuất hiện nhiều gen mới trong quần thể.

  • B.

   Thường gây chết cho cơ thể mang nhiễm sắc thể đột biến.

  • C.

   Thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết của loài.

  • D.

   Thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.

  Correct Answer
  D. Thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.
  Explanation
  The given correct answer suggests that the mutation in the chromosome sequence often leads to an increase or decrease in the intensity of the expression of a trait. This means that the mutation can cause the trait to be more pronounced or less pronounced in individuals carrying the mutated chromosome.

  Rate this question:

 • 10. 

  Kiểu hình nào sau đây xuất hiện do đột biến lặp đoạn trên nhiễm sắc thể?

  • A.

   Bệnh bạch cầu ác tính ở người

  • B.

   Cánh có mấu ở một số loài côn trùng

  • C.

   Bệnh Đao ở người

  • D.

   Thể mắt dẹt ở ruồi giấm

  Correct Answer
  D. Thể mắt dẹt ở ruồi giấm
  Explanation
  The given correct answer is "Thể mắt dẹt ở ruồi giấm". This is because the question asks about a type of mutation caused by a chromosomal duplication, and the "Thể mắt dẹt ở ruồi giấm" is a known example of a mutation caused by a chromosomal duplication in fruit flies. The other options listed in the question do not specifically mention a chromosomal duplication as the cause of the mutation.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • May 17, 2011
  Quiz Created by
  Huenguyen022
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.