BÀi 5 - ĐỀ 2

10 cu hi | Attempts: 350
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Bi 5 - 2 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Hai NST giống nhau về hình dạng, kích thước và thành phần gen được gọi là gì?
  • A. 

   Cặp NST chị em

  • B. 

   Cặp NST cùng nguồn

  • C. 

   Cặp NST tương đồng

  • D. 

   Cặp NST giới tính

 • 2. 
  Trong cơ thể sinh vật, tế bào nào được xem là tế bào sinh dưỡng?
  • A. 

   Tế bào sinh tinh

  • B. 

   Tế bào lưỡng bội (2n)

  • C. 

   Tê bào đơn bội (n)

  • D. 

   Tế bào sinh trứng

 • 3. 
  Cấu trúc nào gồm 8 phân tử Histon được quấn quanh bởi 1 sợi ADN 1vòng 3/4 có khoảng 146 cặp nuclêôtit của ADN?
  • A. 

   Nuclêôxôm

  • B. 

   Pôlinuclêôtit

  • C. 

   Crômatit

  • D. 

   Ribôxôm

 • 4. 
     Về số lượng phân tử ADN, mỗi NST đơn có cấu trúc thực chất là:
  • A. 

   Một đoạn ADN duy nhất trong tế bào

  • B. 

   Nhiều phân tử ADN khác nhau

  • C. 

   Một phân tử ADN độc lập

  • D. 

   Một chuỗi đa phân Histon

 • 5. 
  Nhiễm sắc thể biến đổi qua các kì nguyên phân được bộc lộ rõ sự thay đổi nào sau đây?
  • A. 

   Hình thái

  • B. 

   Cấu tạo hoá học

  • C. 

   Số lượng

  • D. 

   Cấu trúc

 • 6. 
  Dạng đột biến nào dưới đây liên quan đến 2 nhiễm sắc thể?
  • A. 

   Đảo đoạn

  • B. 

   Lăp đoạn

  • C. 

   Chuyển đoạn

  • D. 

   Mất đoạn

 • 7. 
    Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể bao gồm các dạng nào sau đây?
  • A. 

   Mất đoạn, thêm đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể

  • B. 

   Mất đoạn, nhân đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể

  • C. 

   Mất đoạn, thêm đoạn, nhân đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể

  • D. 

   Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể

 • 8. 
  Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể
  • A. 

   Là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu được nhân đôi.

  • B. 

   Là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển về các cực của tế bào

  • C. 

   Là vị trí duy nhất có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân.

  • D. 

   Có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau.

 • 9. 
  Một nhiễm sắc thể có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEG-HKM đã bị đột biến. Nhiễm sắc thể đột biến có trình tự ABCDCDEG-HKM. Dạng đột biến này
  • A. 

   Thường làm xuất hiện nhiều gen mới trong quần thể.

  • B. 

   Thường gây chết cho cơ thể mang nhiễm sắc thể đột biến.

  • C. 

   Thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết của loài.

  • D. 

   Thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.

 • 10. 
  Kiểu hình nào sau đây xuất hiện do đột biến lặp đoạn trên nhiễm sắc thể?
  • A. 

   Bệnh bạch cầu ác tính ở người

  • B. 

   Cánh có mấu ở một số loài côn trùng

  • C. 

   Bệnh Đao ở người

  • D. 

   Thể mắt dẹt ở ruồi giấm

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.