Bài Tập Kiểm Toán - Chương Môi Trường Kiểm Toán

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Tritringuyen
T
Tritringuyen
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 4,767
c�u hi: 9 | Attempts: 2,981

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Bài Tập Kiểm Toán - Chương Môi Trường Kiểm Toán - Quiz

Các câu hỏi trắc nghiệm được sử dụng cho mục đích học tập môn kiểm toán cơ bản ở bậc đại học. Tài liệu được sử dụng là giáo trình Kiểm toán và sách Bài tập kiểm toán của Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM. Giảng viên số hóa tài liệu: Nguyễn Trí Tri ([email protected])


Questions and Answers
 • 1. 

  Trong quá trình thực hiện kiểm toán , kiểm toán viên phải “tỏ ra” độc lập để

  • A. 

   Hạn chế rủi ro

  • B. 

   Trở nên độc lập thật sự

  • C. 

   Duy trì sự tin cậy của xã hội

  • D. 

   Chấp hành chuẩn mực kiểm toán

  Correct Answer
  C. Duy trì sự tin cậy của xã hội
  Explanation
  During the auditing process, auditors must demonstrate independence in order to maintain the trust and confidence of society. This is important because independence ensures that auditors are unbiased and objective in their assessments, allowing them to provide reliable and trustworthy information to stakeholders. By maintaining the trust of society, auditors can fulfill their role in ensuring transparency and accountability in financial reporting, which ultimately contributes to the stability and integrity of the overall financial system.

  Rate this question:

 • 2. 

  Để giảm bớt trách nhiệm pháp lý của mình, kiểm toán viên nên

  • A. 

   Tìm hiểu kỹ lưỡng về đơn vị được kiểm toán và lập kế hoạch kiểm toán chu đáo

  • B. 

   Luôn chấp hành các chuẩn mực kiểm toán

  • C. 

   Phát hành các báo cáo “từ chối cho ý kiến"

  • D. 

   Luôn tham khảo ý kiến luật sư hoặc tư vấn pháp lý

  Correct Answer
  B. Luôn chấp hành các chuẩn mực kiểm toán
  Explanation
  The correct answer is "Always comply with auditing standards." This is because complying with auditing standards is an important way for auditors to reduce their legal liability. By following these standards, auditors can ensure that their work is conducted in a professional and ethical manner, reducing the risk of legal issues arising from their audits.

  Rate this question:

 • 3. 

  Đạo đức nghề nghiệp là vấn đề

  • A. 

   Kiểm toán viên độc lập cần tuân thủ để bảo đảm uy tín nghề nghiệp

  • B. 

   Kiểm toán viên độc lập được khuyến khích thực hiện để được khen thưởng

  • C. 

   Kiểm toán viên độc lập phải chấp hành theo quy định của luật pháp

  • D. 

   Có tính chất riêng tư của kiểm toán viên

  Correct Answer
  A. Kiểm toán viên độc lập cần tuân thủ để bảo đảm uy tín nghề nghiệp
  Explanation
  The correct answer is "Kiểm toán viên độc lập cần tuân thủ để bảo đảm uy tín nghề nghiệp". This answer states that independent auditors need to adhere to ethical standards in order to maintain professional integrity. This is important because auditors play a crucial role in ensuring the accuracy and reliability of financial information, and their independence is essential to maintain public trust in the auditing profession. By following ethical guidelines, auditors can demonstrate their commitment to objectivity, integrity, and professional competence, which ultimately contributes to the credibility and reputation of the auditing profession.

  Rate this question:

 • 4. 

  Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, người kiểm toán viên độc lập phải chịu trách nhiệm về việc

  • A. 

   Phát hiện các gian lận và sai sót của nhân viên đơn vị

  • B. 

   Thực hiện đầy đủ kỹ năng và sự thận trọng nghề nghiệp

  • C. 

   Bảo đảm báo cáo tài chính đã kiểm toán là hoàn toàn chính xác

  • D. 

   Phát hiện mọi gian lận và sai sót trong báo cáo tài chính của đơn vị

  Correct Answer
  B. Thực hiện đầy đủ kỹ năng và sự thận trọng nghề nghiệp
  Explanation
  The correct answer is "Thực hiện đầy đủ kỹ năng và sự thận trọng nghề nghiệp". In the process of auditing financial reports, independent auditors are responsible for performing their duties with full professional skills and due diligence. This includes conducting thorough examinations, applying appropriate auditing techniques, and exercising professional skepticism to ensure the accuracy and reliability of the financial statements. They are not solely responsible for detecting fraud and errors committed by the employees of the entity, nor can they guarantee that the audited financial reports are completely accurate.

  Rate this question:

 • 5. 

  Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào sẽ dẫn đến trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên độc lập

  • A. 

   Kiểm toán viên không tuân thủ điều lệ về Đạo đức nghề nghiệp

  • B. 

   Có những sai lệch trọng yếu trong báo cáo tài chính đã kiểm toán

  • C. 

   Kiểm toán viên không tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và gây thiệt hại cho một người thứ ba

  • D. 

   Không phát hiện được gian lận nghiêm trọng của nhân viên đơn vị

  Correct Answer
  C. Kiểm toán viên không tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và gây thiệt hại cho một người thứ ba
  Explanation
  The situation where the auditor does not comply with auditing standards and causes harm to a third party will lead to the auditor's legal liability. This is because auditors have a duty to perform their work in accordance with professional standards and to exercise due care and professional skepticism. If they fail to do so and their actions result in harm to a third party, they can be held legally responsible for their negligence or breach of duty.

  Rate this question:

 • 6. 

  Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về trách nhiệm của nhà quản lý và trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập đối với báo cáo tài chính đã kiểm toán:

  • A. 

   Nhà quản lý chịu trách nhiệm tổ chức công tác kế toán, kiểm toán viên có trách nhiệm thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ.

  • B. 

   Nhà quản lý chịu trách nhiệm về việc thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, còn kiểm toán viên có trách nhiệm lập báo cáo tài chính.

  • C. 

   Lập báo cáo tài chính thuộc về trách nhiệm của nhà quản lý, riêng kiểm toán viên chịu trách nhiệm về ý kiến đối với báo cáo tài chính được kiểm toán.

  • D. 

   Kiểm toán viên chịu trách nhiệm đối với những nội dung đã được kiểm toán trên báo cáo tài chính, trong khi nhà quản lý chịu trách nhiệm về những phần không được kiểm toán.

  Correct Answer
  C. Lập báo cáo tài chính thuộc về trách nhiệm của nhà quản lý, riêng kiểm toán viên chịu trách nhiệm về ý kiến đối với báo cáo tài chính được kiểm toán.
  Explanation
  The correct answer states that the preparation of financial statements is the responsibility of the management, while the auditor is responsible for expressing an opinion on the audited financial statements. This means that the management is accountable for the accuracy and completeness of the financial information presented in the statements, while the auditor's responsibility is to assess the fairness and reliability of the financial statements and provide an independent opinion on them.

  Rate this question:

 • 7. 

  Tình huống nào sau đây chứng tỏ kiểm toán viên đã thận trọng đúng mức trong việc kiểm tra để phát hiện sai lệch trọng yếu đối với hàng tồn kho

  • A. 

   Kiểm toán viên dựa vào giấy chứng nhận về đánh giá hàng tồn kho do một chuyên gia độc lập cung cấp và chấp nhận kết quả này mà không thẩm tra thêm

  • B. 

   Kiểm toán viên có kinh nghiệm thiết kế chương trình kiểm toán hàng tồn kho, còn việc thực hiện chương trình này được giao cho một kiểm toán viên ít kinh nghiệm và không cần kiểm tra lại

  • C. 

   Chủ tịch Hội đồng quản trị của đơn vị đảm bảo rằng hàng tồn kho cuối kỳ đã được đánh giá đúng, nhưng kiểm toán viên vẫn điều tra thêm về sự khác biệt giữa số liệu ước tính của mình và số liệu sổ sách của đơn vị

  • D. 

   Tương tự như những năm trước, kiểm toán viên độc lập đã dựa vào những phát hiện của kiểm toán viên nội bộ nhiều hơn là tự kiểm tra độc lập

  Correct Answer
  C. Chủ tịch Hội đồng quản trị của đơn vị đảm bảo rằng hàng tồn kho cuối kỳ đã được đánh giá đúng, nhưng kiểm toán viên vẫn điều tra thêm về sự khác biệt giữa số liệu ước tính của mình và số liệu sổ sách của đơn vị
  Explanation
  The answer suggests that the auditor is being cautious and thorough in their examination by investigating the differences between their estimated figures and the company's book records, despite the assurance from the Chairman of the Board that the inventory has been evaluated correctly. This shows that the auditor is not solely relying on the assurance given by the Chairman and is taking additional steps to ensure accuracy.

  Rate this question:

 • 8. 

  Để nhấn mạnh đến tính độc lập của kiểm toán viên độc lập đối với Ban giám đốc, nhiều công ty thường

  • A. 

   Tuyển lựa một số nhân viên từ các công ty kiểm toán độc lập để làm thành viên Ban Kiểm soát của công ty chịu trách nhiệm về việc kiểm toán

  • B. 

   Thiết lập một chính sách để cản trở sự tiếp xúc giữa các nhân viên của công ty với kiểm toán viên độc lập

  • C. 

   Giao cho Ban Kiểm soát của công ty nhiệm vụ đề cử kiểm toán viên độc lập cho công ty

  • D. 

   Yêu cầu kiểm toán viên độc lập không được tiếp xúc với Ban kiểm soát của công ty

  Correct Answer
  C. Giao cho Ban Kiểm soát của công ty nhiệm vụ đề cử kiểm toán viên độc lập cho công ty
  Explanation
  The correct answer suggests that the company assigns the task of nominating independent auditors to the Control Board. This measure ensures the independence of the auditors and prevents any potential conflicts of interest that may arise from direct contact between company employees and independent auditors. By entrusting the Control Board with this responsibility, the company can maintain the integrity and objectivity of the auditing process.

  Rate this question:

 • 9. 

  Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu sau đây

  • A. 

   Sự tuân thủ các chuẩn mực kế toán sẽ giúp cho báo cáo tài chính luôn luôn được trình bày trung thực và hợp lý

  • B. 

   Kiểm toán viên không bị xem là bất cẩn nếu tự chứng minh được rằng trong quá trình kiểm toán đã luôn tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán hiện hành

  • C. 

   Kiểm toán viên có thể không bị xem là bất cẩn nếu tin tưởng vào những giải thích của nhà quản lý

  • D. 

   Kiểm toán viên bị xem là bất cẩn nếu người sử dụng đã phải gánh chịu một khoản lỗ do việc dựa vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để ra quyết định

  Correct Answer
  B. Kiểm toán viên không bị xem là bất cẩn nếu tự chứng minh được rằng trong quá trình kiểm toán đã luôn tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán hiện hành
  Explanation
  This statement suggests that an auditor will not be considered negligent if they can prove that they have consistently adhered to the current auditing standards during the auditing process. In other words, as long as the auditor can demonstrate their compliance with the established standards, they will not be deemed careless or negligent. This emphasizes the importance of following auditing standards to ensure the accuracy and reliability of financial reports.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.