BÀi 6 - ĐỀ 2

10 Questions | Attempts: 242
Share

SettingsSettingsSettings
Bi 6 - 2 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của loài thứ nhất là AA, loài thứ 2 là BB thể song nhị bội là:
  • A. 

   BBBB

  • B. 

   AAAA

  • C. 

   AB

  • D. 

   AABB

 • 2. 
  Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài thứ nhất là AA, loài thứ 2 là BB, tự đa bội gồm những dạng nào?
  • A. 

   AAAA và BBBB

  • B. 

   AB và AABB

  • C. 

   AABB và AAAA

  • D. 

   BBBB và AABB

 • 3. 
  Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài thứ nhất là AA, loài thứ 2 là BB, thể dị tứ bội sẽ có dạng nào?
  • A. 

   AB

  • B. 

   AABB

  • C. 

   BBBB

  • D. 

   AAAA

 • 4. 
  Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 8. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể ba kép là:
  • A. 

   18

  • B. 

   12

  • C. 

   7

  • D. 

   10

 • 5. 
  Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 12.Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tứ bội là:
  • A. 

   8

  • B. 

   7

  • C. 

   24

  • D. 

   18

 • 6. 
  Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 4.Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tam bội là:
  • A. 

   18

  • B. 

   8

  • C. 

   6

  • D. 

   12

 • 7. 
  Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là:
  • A. 

   25

  • B. 

   15

  • C. 

   16

  • D. 

   18

 • 8. 
   Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. số nhiễm sắc thể ở thể tứ bội là:
  • A. 

   48

  • B. 

   24

  • C. 

   16

  • D. 

   28

 • 9. 
  Ở người, hội chứng Tơcnơ là dạng đột biến
  • A. 

   Thể không (2n-2).

  • B. 

   Thể một (2n-1).

  • C. 

   Thể ba (2n+1).

  • D. 

   Thể bốn (2n+2).

 • 10. 
  Một số bệnh, tật và hội chứng di truyền chỉ gặp ở nữ mà không gặp ở nam:
  • A. 

   Hội chứng Claiphentơ, tật dính ngón tay 2 và 3.

  • B. 

   Bệnh mù màu, bệnh máu khó đông.

  • C. 

   Bệnh ung thư máu, hội chứng Đao.

  • D. 

   Hội chứng 3X, hội chứng Tơcnơ.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.