Bài 25: HỌc ThuyẾt Lamac HỌc ThuyẾt Đacuyn

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Sinhhoc12phan6
S
Sinhhoc12phan6
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 918
c�u hi: 14 | Attempts: 918

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Bài 25: HỌc ThuyẾt Lamac HỌc ThuyẾt Đacuyn - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm

  • A. 

   Biến dị tổ hợp.

  • B. 

   Đột biến.

  • C. 

   Đột biến trung tính.

  • D. 

   Biến dị cá thể.

  Correct Answer
  D. Biến dị cá thể.
  Explanation
  The correct answer is "Biến dị cá thể." This answer is correct because it is the only option that accurately describes the concept of "mutation in an individual." The other options do not specifically refer to individual mutations, but rather general concepts related to mutation.

  Rate this question:

 • 2. 

  Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn?

  • A. 

   Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

  • B. 

   Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả năng thích ứng kịp thời.

  • C. 

   Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả quá trình tiến hóa từ một nguồn gốc chung.

  • D. 

   Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.

  Correct Answer
  B. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả năng thích ứng kịp thời.
  Explanation
  The statement "Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả năng thích ứng kịp thời" suggests that organisms are able to adapt quickly to slow-changing environments. This contradicts the concept of gradual adaptation through natural selection, as stated in the other statements. According to the theory of evolution, organisms gradually adapt to their changing environment over time, rather than being able to adapt immediately to slow-changing conditions. Therefore, this statement is not consistent with the concept of evolution and is not a belief of Đacuyn.

  Rate this question:

 • 3. 

  Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là:

  • A. 

   Các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.

  • B. 

   Quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các loài sinh vật có sự phân hóa về mức độ thành đạt sinh sản.

  • C. 

   Các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.

  • D. 

   Quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.

  Correct Answer
  C. Các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.
  Explanation
  The correct answer is "Các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường." This statement explains that individuals that are the result of natural selection contribute to the formation of species with traits that are adapted to the environment. This means that over time, individuals with advantageous traits are more likely to survive and reproduce, passing on their genes to the next generation. As a result, the population as a whole becomes better suited to its environment.

  Rate this question:

 • 4. 

  Theo Đacuyn, nguyên liệu chủ yếu cho chọn lọc tự nhiên là:

  • A. 

   Thường biến.

  • B. 

   Biến dị cá thể.

  • C. 

   Đột biến.

  • D. 

   Biến dị tổ hợp.

  Correct Answer
  B. Biến dị cá thể.
  Explanation
  The correct answer is "Biến dị cá thể" because it refers to the process of natural selection selecting individuals with advantageous genetic variations or mutations. This process allows for the adaptation and survival of certain individuals in a changing environment, leading to the evolution of a population over time.

  Rate this question:

 • 5. 

  Theo quan niệm của Đacuyn chọn lọc tự nhiên là quá trình:

  • A. 

   Đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật.

  • B. 

   Tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật.

  • C. 

   Vừa đào thải những biến dị bất lợi, vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật.

  • D. 

   Tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho bản thân sinh vật.

  Correct Answer
  C. Vừa đào thải những biến dị bất lợi, vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật.
  Explanation
  The correct answer is "Vừa đào thải những biến dị bất lợi, vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật." This is because according to the concept of natural selection, organisms with advantageous variations are more likely to survive and reproduce, while those with disadvantageous variations are less likely to survive and reproduce. Therefore, natural selection involves both eliminating unfavorable variations and accumulating beneficial variations in a population over time.

  Rate this question:

 • 6. 

  Theo học thuyết Đacuyn, động lực thúc đẩy chọn lọc nhân tạo là:

  • A. 

   Đấu tranh sinh tồn.

  • B. 

   Nhu cầu, thị hiếu nhiều mặt của con người.

  • C. 

   Sự cố gắng vươn lên để tự hoàn thiện của mỗi loài.

  • D. 

   Sự không đồng nhất của điều kiện môi trường.

  Correct Answer
  B. Nhu cầu, thị hiếu nhiều mặt của con người.
  Explanation
  According to the theory of natural selection, the driving force behind artificial selection is the diverse needs and preferences of humans. Humans selectively breed plants and animals to meet their various needs and desires, such as for food, companionship, or aesthetic purposes. This process involves choosing individuals with desirable traits and breeding them to produce offspring with those traits. Therefore, the answer "Nhu cầu, thị hiếu nhiều mặt của con người" (The diverse needs and preferences of humans) aligns with the explanation of artificial selection based on the theory of natural selection.

  Rate this question:

 • 7. 

  Theo Đacuyn, quá trình nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật? 

  • A. 

   Tác động của sự thay đổi ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động ở động vật trong một thời gian dài.

  • B. 

   Tác động trực tiếp của ngoại cảnh lên cơ thể sinh vật trong quá trình phát triển cá thể.

  • C. 

   Sự củng cố ngẫu nhiên các biến dị có lợi, không liên quan tới chọn lọc tự nhiên.

  • D. 

   Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua hai đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

  Correct Answer
  D. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua hai đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.
  Explanation
  The correct answer is that natural selection acts through the two characteristics of variation and heredity in organisms. This means that individuals within a population exhibit variations in their traits, and these traits can be passed on to future generations through inheritance. Natural selection then acts on these variations, favoring traits that provide a reproductive advantage in a given environment. Over time, this process leads to the formation of adaptive characteristics in organisms.

  Rate this question:

 • 8. 

  Kết quả của chọn lọc tự nhiên theo Đacuyn:

  • A. 

   Xuất hiện các biến dị cá thể qua quá trình sinh sản.

  • B. 

   Sự tồn tại những cá thể thích nghi với hoàn cảnh sống.

  • C. 

   Sự phân hóa khả năng sống của các kiểu gen khác nhau.

  • D. 

   Trực tiếp dẫn đến hình thành loài mới.

  Correct Answer
  B. Sự tồn tại những cá thể thích nghi với hoàn cảnh sống.
  Explanation
  The correct answer is "Sự tồn tại những cá thể thích nghi với hoàn cảnh sống" (The existence of individuals adapted to the living conditions). This is because natural selection favors individuals that are better adapted to their environment, allowing them to survive and reproduce more successfully. Over time, this can lead to the formation of new species as different populations become genetically distinct due to their adaptations to different environments.

  Rate this question:

 • 9. 

  Hạn chế lớn nhất trong học thuyết tiến hóa cuả Đacuyn là:

  • A. 

   Chưa phân biệt được biến dị di truyền và biến dị không di truyền.

  • B. 

   Giải thích sự hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật chưa rõ ràng.

  • C. 

   Chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

  • D. 

   Chưa phân tích rõ vai trò của chọn lọc tự nhiên.

  Correct Answer
  C. Chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.
  Explanation
  The biggest limitation in Darwin's theory of evolution is the lack of understanding of the causes of genetic variation and the mechanisms by which these variations are inherited. While Darwin proposed natural selection as the driving force behind evolution, he did not fully comprehend the underlying processes that generate genetic variations and how they are passed on to subsequent generations. This limitation hinders a comprehensive explanation of the origin and transmission of variations, which are crucial for understanding the adaptive characteristics of organisms.

  Rate this question:

 • 10. 

  Nhân tố quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng là:

  • A. 

   Các biến dị cá thể xuất hiện phong phú ở vật nuôi và cây trồng.

  • B. 

   Chọn lọc nhân tạo.

  • C. 

   Chọn lọc tự nhiên.

  • D. 

   Sự thích nghi cao độ của vật nuôi, cây trồng với môi trường.

  Correct Answer
  B. Chọn lọc nhân tạo.
  Explanation
  The correct answer is "Chọn lọc nhân tạo" because it refers to artificial selection, which is the process of selecting and breeding individuals with desirable traits by humans for specific purposes. This process allows humans to influence the direction and rate of change in the characteristics of domesticated animals and cultivated plants.

  Rate this question:

 • 11. 

  Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn?

  • A. 

   Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

  • B. 

   Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả quá trình tiến hóa từ một gốc chung.

  • C. 

   Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả năng thay đổi kịp thời.

  • D. 

   Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác động của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.

  Correct Answer
  C. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả năng thay đổi kịp thời.
  Explanation
  The statement "Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả năng thay đổi kịp thời" is not a belief of Darwin because it contradicts his theory of natural selection. Darwin proposed that organisms adapt to their environment through gradual changes over time, not through immediate responses to slow-changing external conditions. According to Darwin, natural selection acts on variations that already exist within a population, favoring those that are better suited to the environment and leading to the gradual evolution of new species.

  Rate this question:

 • 12. 

  Theo Đacuyn, cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hóa là: 

  • A. 

   Sự củng cố nhiều những đột biến trung tính.

  • B. 

   Các biến dị thu được trong đời cá thể đều di truyền.

  • C. 

   Sinh vật biến đổi dưới tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp của điều kiện ngoại cảnh.

  • D. 

   Các biến đổi nhỏ, riêng rẽ tích lũy thành những sai khác lớn và phổ biến dưới tác dụng của CLTN.

  Correct Answer
  D. Các biến đổi nhỏ, riêng rẽ tích lũy thành những sai khác lớn và phổ biến dưới tác dụng của CLTN.
  Explanation
  The main mechanism of the evolutionary process is the accumulation of small, individual variations that eventually lead to large and widespread differences under the influence of natural selection.

  Rate this question:

 • 13. 

  Theo Đacuyn, chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo dựa trên cơ sở là: 

  • A. 

   Đào thải và tích lũy.

  • B. 

   Biến dị và di truyền.

  • C. 

   Phân li tính trạng.

  • D. 

   Biến dị tổ hợp.

  Correct Answer
  B. Biến dị và di truyền.
  Explanation
  The correct answer is "Biến dị và di truyền." This is because "biến dị" refers to genetic variation or mutation, which is the result of natural selection. "Di truyền" refers to the passing on of traits from one generation to the next through genes. Together, these processes of genetic variation and inheritance play a crucial role in natural and artificial selection.

  Rate this question:

 • 14. 

  Theo Đacuyn, thì tất cả các loài sinh vật có nguồn gốc từ:

  • A. 

   Một vài dạng tổ tiên chung trong tự nhiên.

  • B. 

   Thần thánh tạo ra.

  • C. 

   Chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.

  • D. 

   Nhiều dạng tổ tiên riêng.

  Correct Answer
  A. Một vài dạng tổ tiên chung trong tự nhiên.
  Explanation
  The given answer suggests that some species have a common ancestor in nature. This implies that there are certain similarities or shared traits among different species, indicating a common origin or ancestry. This concept is supported by the theory of evolution, which states that all living organisms on Earth share a common ancestor and have evolved over time through natural selection and genetic variation.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.