Bài 13: Một Số Hệ điều Hành Thông Dụng

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Nghoangphu
N
Nghoangphu
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 2,664
Questions: 9 | Attempts: 888

SettingsSettingsSettings
B�i 13: Mt S H iu H�nh Th�ng Dng - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Trong danh sách dưới đây, những mục nào là tên của hệ điều hành?

  • A. 

   UNIX

  • B. 

   BASIC

  • C. 

   PASCAL

  • D. 

   Windows

  • E. 

   Linux

  • F. 

   MS-DOS

  Correct Answer(s)
  A. UNIX
  D. Windows
  E. Linux
  F. MS-DOS
  Explanation
  The correct answer is UNIX, Windows, Linux, and MS-DOS. These are the names of operating systems. BASIC and PASCAL are programming languages, not operating systems.

  Rate this question:

 • 2. 

  Một hệ điều hành đảm bảo cho nhiều người dùng tại nhiều trạm làm việc khác nhau thưc hiện đồng thời các chương trình trên một máy tính. Hệ điều hành đó thuộc loại nào?

  • A. 

   Đa nhiệm nhiều người dùng

  • B. 

   Đa nhiệm một người dùng

  • C. 

   Đơn nhiệm một người dùng

  • D. 

   Mã nguồn mở

  Correct Answer
  A. Đa nhiệm nhiều người dùng
  Explanation
  The correct answer is "Đa nhiệm nhiều người dùng" which means multitasking multiple users. This is because the question describes a scenario where multiple users are using different programs on one computer simultaneously, indicating the need for an operating system that can handle multitasking for multiple users.

  Rate this question:

 • 3. 

  Câu nào trong những câu dưới đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành.

  • A. 

   Hệ điều hành có nhiều tính năng hơn

  • B. 

   Hệ điều hành khai thác các tài nguyên của máy tốt hơn

  • C. 

   Hệ điều hành trở nên đơn giản và ít tính năng hơn

  • D. 

   Hệ điều hành có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn

  Correct Answer
  C. Hệ điều hành trở nên đơn giản và ít tính năng hơn
  Explanation
  The statement "Hệ điều hành trở nên đơn giản và ít tính năng hơn" is incorrect because operating systems are generally designed to become more complex and feature-rich over time. As technology advances, operating systems need to accommodate new hardware and software capabilities, resulting in the addition of new features and functionalities. Therefore, it is unlikely for an operating system to become simpler and have fewer features as it evolves.

  Rate this question:

 • 4. 

  Chọn câu đúng trong các câu sau:

  • A. 

   Chuột là công cụ duy nhất giúp người dùng giao tiếp với hệ thống

  • B. 

   Hệ điều hành Windows có giao diện đồ họa

  • C. 

   Windows là hệ điều hành đơn nhiệm

  • D. 

   Hệ điều hành Windows không cung cấp khả năng làm việc trong môi trường mạng

  Correct Answer
  B. Hệ điều hành Windows có giao diện đồ họa
  Explanation
  The correct answer is "Hệ điều hành Windows có giao diện đồ họa". This is the correct answer because Windows operating system does indeed have a graphical user interface (GUI) that allows users to interact with the system through icons, buttons, and menus. This GUI makes it easier for users to navigate and perform tasks on their computers compared to a command-line interface.

  Rate this question:

 • 5. 

  Việc giao tiếp với hệ điều hành MS-DOS được thực hiện thông qua:

  • A. 

   Hệ thống lệnh.

  • B. 

   Các đề xuất của hệ thống

  • C. 

   Hình ảnh và âm thanh

  Correct Answer
  A. Hệ thống lệnh.
  Explanation
  Communication with the MS-DOS operating system is done through the command system. This means that users interact with the operating system by entering specific commands through the command prompt. These commands allow users to perform various tasks and operations within the MS-DOS environment. The other options, such as system suggestions and images and sounds, are not valid methods of communication with the MS-DOS operating system.

  Rate this question:

 • 6. 

  Một số đặc trưng chung của Windows là:

  • A. 

   Chế độ đa nhiệm

  • B. 

   Có hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với các biểu tượng kết hợp giữa đồ họa và văn bản giải thích

  • C. 

   Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trường mạng

  • D. 

   Cung cấp nhiều công cụ xử lý đồ họa và đa phương tiện

  Correct Answer(s)
  A. Chế độ đa nhiệm
  B. Có hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với các biểu tượng kết hợp giữa đồ họa và văn bản giải thích
  C. Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trường mạng
  D. Cung cấp nhiều công cụ xử lý đồ họa và đa phương tiện
  Explanation
  The given answer lists some common features of Windows. These include multitasking, a graphical user interface with icons that combine graphics and text explanations, the ability to work in a network environment, and the provision of various graphic and multimedia processing tools.

  Rate this question:

 • 7. 

  Một số nét đặc trưng cơ bản của hệ điều hành UNIX là:

  • A. 

   Đa nhiệm nhiều người dùng

  • B. 

   Có hệ thống quản lý tệp đơn giản và hiệu quả

  • C. 

   Có hệ thống phong phú các môdul và chương trình hệ thống

  • D. 

   Hệ điều hành được phát triển của hãng Microsoft

  Correct Answer(s)
  A. Đa nhiệm nhiều người dùng
  B. Có hệ thống quản lý tệp đơn giản và hiệu quả
  C. Có hệ thống phong phú các môdul và chương trình hệ thống
  Explanation
  The correct answer is "Đa nhiệm nhiều người dùng, Có hệ thống quản lý tệp đơn giản và hiệu quả, Có hệ thống phong phú các môdul và chương trình hệ thống". This answer is correct because it accurately identifies the basic characteristics of the UNIX operating system, which include multitasking with multiple users, a simple and efficient file management system, and a rich system of modules and system programs. The statement that the operating system is developed by Microsoft is incorrect, as UNIX is not developed by Microsoft.

  Rate this question:

 • 8. 

  Nét đặc biệt của UNIX là đến 90% các moodun của hệ thống được viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao nào?

  • A. 

   C

  • B. 

   Pascal

  • C. 

   BASIC

  Correct Answer
  A. C
  Explanation
  UNIX được viết trên ngôn ngữ lập trình C. Ngôn ngữ C được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển hệ điều hành và ứng dụng do tính đơn giản, linh hoạt và hiệu suất cao. Các moodun của hệ thống UNIX cũng được viết bằng ngôn ngữ này để tận dụng tối đa các tính năng của C và đảm bảo tính tương thích và khả năng di chuyển giữa các nền tảng khác nhau.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.