Bài 25: HỌc ThuyẾt Lamac HỌc ThuyẾt Đacuyn

14 cu hi | Total Attempts: 871

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Bài 25: HỌc ThuyẾt Lamac HỌc ThuyẾt Đacuyn - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm
  • A. 

   Biến dị tổ hợp.

  • B. 

   Đột biến.

  • C. 

   Đột biến trung tính.

  • D. 

   Biến dị cá thể.

 • 2. 
  Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn?
  • A. 

   Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

  • B. 

   Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả năng thích ứng kịp thời.

  • C. 

   Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả quá trình tiến hóa từ một nguồn gốc chung.

  • D. 

   Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.

 • 3. 
  Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là:
  • A. 

   Các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.

  • B. 

   Quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các loài sinh vật có sự phân hóa về mức độ thành đạt sinh sản.

  • C. 

   Các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.

  • D. 

   Quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.

 • 4. 
  Theo Đacuyn, nguyên liệu chủ yếu cho chọn lọc tự nhiên là:
  • A. 

   Thường biến.

  • B. 

   Biến dị cá thể.

  • C. 

   Đột biến.

  • D. 

   Biến dị tổ hợp.

 • 5. 
  Theo quan niệm của Đacuyn chọn lọc tự nhiên là quá trình:
  • A. 

   Đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật.

  • B. 

   Tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật.

  • C. 

   Vừa đào thải những biến dị bất lợi, vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật.

  • D. 

   Tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho bản thân sinh vật.

 • 6. 
  Theo học thuyết Đacuyn, động lực thúc đẩy chọn lọc nhân tạo là:
  • A. 

   Đấu tranh sinh tồn.

  • B. 

   Nhu cầu, thị hiếu nhiều mặt của con người.

  • C. 

   Sự cố gắng vươn lên để tự hoàn thiện của mỗi loài.

  • D. 

   Sự không đồng nhất của điều kiện môi trường.

 • 7. 
  Theo Đacuyn, quá trình nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật? 
  • A. 

   Tác động của sự thay đổi ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động ở động vật trong một thời gian dài.

  • B. 

   Tác động trực tiếp của ngoại cảnh lên cơ thể sinh vật trong quá trình phát triển cá thể.

  • C. 

   Sự củng cố ngẫu nhiên các biến dị có lợi, không liên quan tới chọn lọc tự nhiên.

  • D. 

   Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua hai đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

 • 8. 
  Kết quả của chọn lọc tự nhiên theo Đacuyn:
  • A. 

   Xuất hiện các biến dị cá thể qua quá trình sinh sản.

  • B. 

   Sự tồn tại những cá thể thích nghi với hoàn cảnh sống.

  • C. 

   Sự phân hóa khả năng sống của các kiểu gen khác nhau.

  • D. 

   Trực tiếp dẫn đến hình thành loài mới.

 • 9. 
  Hạn chế lớn nhất trong học thuyết tiến hóa cuả Đacuyn là:
  • A. 

   Chưa phân biệt được biến dị di truyền và biến dị không di truyền.

  • B. 

   Giải thích sự hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật chưa rõ ràng.

  • C. 

   Chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

  • D. 

   Chưa phân tích rõ vai trò của chọn lọc tự nhiên.

 • 10. 
  Nhân tố quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng là:
  • A. 

   Các biến dị cá thể xuất hiện phong phú ở vật nuôi và cây trồng.

  • B. 

   Chọn lọc nhân tạo.

  • C. 

   Chọn lọc tự nhiên.

  • D. 

   Sự thích nghi cao độ của vật nuôi, cây trồng với môi trường.

 • 11. 
  Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn?
  • A. 

   Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

  • B. 

   Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả quá trình tiến hóa từ một gốc chung.

  • C. 

   Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả năng thay đổi kịp thời.

  • D. 

   Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác động của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.

 • 12. 
  Theo Đacuyn, cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hóa là: 
  • A. 

   Sự củng cố nhiều những đột biến trung tính.

  • B. 

   Các biến dị thu được trong đời cá thể đều di truyền.

  • C. 

   Sinh vật biến đổi dưới tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp của điều kiện ngoại cảnh.

  • D. 

   Các biến đổi nhỏ, riêng rẽ tích lũy thành những sai khác lớn và phổ biến dưới tác dụng của CLTN.

 • 13. 
  Theo Đacuyn, chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo dựa trên cơ sở là: 
  • A. 

   Đào thải và tích lũy.

  • B. 

   Biến dị và di truyền.

  • C. 

   Phân li tính trạng.

  • D. 

   Biến dị tổ hợp.

 • 14. 
  Theo Đacuyn, thì tất cả các loài sinh vật có nguồn gốc từ:
  • A. 

   Một vài dạng tổ tiên chung trong tự nhiên.

  • B. 

   Thần thánh tạo ra.

  • C. 

   Chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.

  • D. 

   Nhiều dạng tổ tiên riêng.