แบบทดสอบเสริมประสบการณ์เรื่อง "โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก"

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Biooui
B
Biooui
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 19,587
: 40 | Attempts: 18,832

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 "" - Quiz

แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นแบบฝ กหัดเพิ่มเติมสำหรับเตรี มสอบกลางภาคในหัวข้อที่เ กี่ยวข้องกับกายวิภาคศาส ร์ของพืชและสรีรวิทยาของ ืชเบื้องต้น


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช

  • A.

   พืชจะต้องมีวงชีวิตแบบสลับ (alternation of generation)

  • B.

   พืชจะต้องมีผนังเซลล์เป็นสารพวกเซลลูโลส (cellulose)

  • C.

   พืชจะต้องมีคลอโรฟิลล์ชนิดเอและบีเสมอในการสังเคราะห์ด้วยแสง

  • D.

   พืชจะต้องมีความสามารถในการสร้างสปอร์ได้

  • E.

   พืชจะต้องมีท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหาร

  Correct Answer
  E. พืชจะต้องมีท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหาร
  Explanation
  พืชบางชนิด เช่น มอส ลิเวอร์เวิรต์ จัดเป็นพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงในการลำเลียงน้ำและอาหาร

  Rate this question:

 • 2. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. พืชใบเลี้ยงคู่โดยทั่วไปจะมีการเจริญทุติยภูมิ (secondary growth) เพียงอย่างเดียวข. พืชใบเลี้ยงเดี่ยวโดยทั่วไปจะมีการเจริญแบบปฐมภูมิ (primary growth) เพียงอย่างเดียวค. เนื้อเยื่อเจริญระหว่างข้อเป็นเนื้อเยื่อที่พบเฉพาะในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเท่านั้นข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  C. ข และ ค
  Explanation
  พืชทุกชนิดจะต้องมีการเจริญแบบปฐมภูมิ (primary growth) ที่ทำให้ความสูงของพืชเพิ่มขึ้น แต่การเจริญแบบทุติยภูมิจะพบเฉพาะในพืชใบเี้ลยงคู่เท่านั้น ยกเว้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด เช่น หมากหมู้หมากเมีย จันทร์ผา เป็นต้น

  Rate this question:

 • 3. 

  สารในข้อใดต่อไปนี้ที่พบเป็นองค์ประกอบหลักในผนังเซลล์ของเทรคีต (tracheid)

  • A.

   เพกติน (pectin)

  • B.

   ไคติน (chitin)

  • C.

   คิวติน (cutin)

  • D.

   ซูเบอริน (suberin)

  • E.

   ลิกนิน (lignin)

  Correct Answer
  E. ลิกนิน (lignin)
  Explanation
  Lignin is the correct answer because it is a major component of the cell wall of tracheids. Tracheids are a type of plant cell that is involved in water transport and support in vascular plants. Lignin provides strength and rigidity to the cell wall, allowing tracheids to withstand the pressure and tension created during water transport. It also helps to waterproof the cell wall, preventing water loss. Therefore, lignin is an essential component of tracheids and plays a crucial role in their function.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของเซลล์พาเรงคิมา (parenchymal cell)

  • A.

   เซลล์พาเรงคิมาบางชนิดมีผนังเซลล์ขั้นทุติยภูมิ

  • B.

   เซลล์พาเรงคิมาบางชนิดทำหน้าที่ในการสะสมอาหารได้

  • C.

   เซลล์พาเรงคิมาไม่สามารถเกิดการแบ่งเซลล์ได้

  • D.

   เซลล์พาเรงคิมาบางชนิดมีคลอโรพลาสต์ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง

  • E.

   เซลล์พาเรงคิมาบางชนิดอาจจะมีการสะสมอากาศ ช่วยในการลอยตัวของพืชน้ำบางชนิด

  Correct Answer
  A. เซลล์พาเรงคิมาบางชนิดมีผนังเซลล์ขั้นทุติยภูมิ
  Explanation
  เซลล์พาเรงคิมามีเฉพาะผนังเซลล์แบบปฐมภูมิ

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับเซลล์คอลเลนคิมา (collenchymal cell)

  • A.

   เซลล์คอลเลนคิมามีผนังเซลล์ขั้นปฐมภูมิที่หนาไม่สม่ำเสมอ

  • B.

   เซลล์คอลเลนคิมาจัดเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับเซลล์พาเรงคิมา

  • C.

   เซลล์คอลเลนคิมามักพบอยู่ตามมุมของลำต้นหรือรากอ่อนของพืช

  • D.

   เซลล์คอลเลนคิมาจะไม่มีออร์แกเนลล์ต่างๆ อยู่ภายในเซลล์

  • E.

   มีคำตอบที่กล่าวผิดมากกว่า 1 ข้อ

  Correct Answer
  D. เซลล์คอลเลนคิมาจะไม่มีออร์แกเนลล์ต่างๆ อยู่ภายในเซลล์
  Explanation
  เซลล์คอลเลนคิมามีเฉพาะ primary cell wall จึงยังเป็นเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ และมีกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์เหมือนเซลล์ปกติ

  Rate this question:

 • 6. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. ไฟเบอร์ (fiber) จัดเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว ทำหน้าที่ในการให้ความแข็งแรงกับพืชข. สเคลอรีด (sclereid) มีผนังเซลล์ขั้นทุติยภูมิที่มีสารพวกลิกนินเป็นองค์ประกอบค. คอร์ก (cork) มีผนังเซลล์ขั้นทุติยภูมิที่มีสารพวกซูเบอรินเป็นองค์ประกอบข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  D. ก ข และ ค
  Explanation
  The correct answer is "ก ข และ ค". This is because the passage states that "ไฟเบอร์ (fiber)" provides strength to plants, "สเคลอรีด (sclereid)" has a secondary cell wall composed of lignin, and "คอร์ก (cork)" has a secondary cell wall composed of suberin. Therefore, options "ก ข และ ค" correctly describe the characteristics of these three cell types.

  Rate this question:

 • 7. 

  องค์ประกอบในข้อใดต่อไปนี้ของท่อไซเล็ม (xylem) ที่ยังคงมีชีวิตอยู่

  • A.

   ไซเล็มพาเรงคิมา (xylem parenchyma)

  • B.

   ไซเล็มไฟเบอร์ (xylem fiber)

  • C.

   เทรคีต (tracheid)

  • D.

   เวสเซล (vessel)

  • E.

   มีองค์ประกอบมากกว่า 1 ข้อที่เซลล์ยังมีชีวิตอยู่

  Correct Answer
  A. ไซเล็มพาเรงคิมา (xylem parenchyma)
  Explanation
  Xylem parenchyma is the correct answer because it is a living component of the xylem tissue. Xylem parenchyma cells are responsible for various functions such as storage, metabolism, and the transport of water and nutrients within the plant. In contrast, xylem fibers, tracheids, and vessels are non-living cells that provide structural support and facilitate the movement of water and minerals. Therefore, only xylem parenchyma cells are still alive in the xylem tissue.

  Rate this question:

 • 8. 

  จงพิจารณาภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ต่อไปนี้เนื้อเยื่อที่เห็นในภาพคือส่วนใดของพืช

  • A.

   เซลล์ซีฟทิวบ์ (sieve tube member)

  • B.

   เซลล์คอมพาเนียน (companion cell)

  • C.

   เซลล์เวสเซล (vessel member)

  • D.

   เซลล์เทรคีต (tracheid)

  • E.

   เซลล์ไฟเบอร์ (fiber)

  Correct Answer
  C. เซลล์เวสเซล (vessel member)
  Explanation
  The correct answer is "เซลล์เวสเซล (vessel member)". This is because the image shows elongated cells with perforations on their walls, which are characteristic features of vessel members. Vessel members are part of the xylem tissue in plants and are responsible for transporting water and minerals from the roots to the rest of the plant.

  Rate this question:

 • 9. 

  จงพิจารณาภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ต่อไปนี้เนื้อเยื่อที่เห็นในภาพคือส่วนใดของพืช

  • A.

   เซลล์ซีฟทิวบ์ (sieve tube member)

  • B.

   เซลล์คอมพาเนียน (companion cell)

  • C.

   เซลล์เวสเซล (vessel member)

  • D.

   เซลล์เทรคีต (tracheid)

  • E.

   เซลล์ไฟเบอร์ (fiber)

  Correct Answer
  A. เซลล์ซีฟทิวบ์ (sieve tube member)
  Explanation
  The correct answer is "sieve tube member" because the image shows a tissue with elongated cells arranged in a tube-like structure. These cells are responsible for transporting sugars and other organic compounds in plants. They have perforated ends called sieve plates that allow for the movement of materials between cells. This characteristic structure and function are specific to sieve tube members, making them the correct answer.

  Rate this question:

 • 10. 

  สารที่เซลล์เอพิเดอร์มิส (epidermal cell) สร้างขึ้นเพื่อลดการคายน้ำ คือสารใด

  • A.

   ไคติน (chitin)

  • B.

   ซูเบอริน (suberin)

  • C.

   เพกติน (pectin)

  • D.

   ลิกนิน (lignin)

  • E.

   คิวติน (cutin)

  Correct Answer
  E. คิวติน (cutin)
  Explanation
  Cutin is a substance produced by epidermal cells to reduce water loss. It forms a waxy layer on the surface of leaves, stems, and fruits, acting as a barrier against excessive evaporation. Cutin helps to prevent dehydration and protect plants from environmental stresses such as drought.

  Rate this question:

 • 11. 

  บริเวณใดของปลายรากพืชที่มีกิจกรรมภายในเซลล์สูงที่สุด

  • A.

   บริเวณหมวกราก (zone of root cap)

  • B.

   บริเวณเซลล์กำลังแบ่งตัว (zone of cell division)

  • C.

   บริเวณเซลล์ขยายตัวตามยาว (zone of cell elongation)

  • D.

   บริเวณเซลล์เจริญเติบโตเต็มที่ (zone of cell maturation)

  Correct Answer
  B. บริเวณเซลล์กำลังแบ่งตัว (zone of cell division)
  Explanation
  The zone of cell division is the area at the tip of the root where cells are actively dividing. This is the region of highest cellular activity in the root, as new cells are constantly being produced. These dividing cells give rise to the different tissues and structures of the root. The other regions mentioned, such as the zone of cell elongation and zone of cell maturation, are important for root growth and development, but they do not exhibit the same level of cellular division as the zone of cell division.

  Rate this question:

 • 12. 

  จงพิจารณาภาพถ่ายจากล้องจุลทรรศน์ต่อไปนี้ภาพที่เห็นนี้จัดเป็นส่วนใดของพืช

  • A.

   รากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

  • B.

   ลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

  • C.

   รากของพืชใบเลี้ยงคู่

  • D.

   ลำต้นพืชของใบเลี้ยงคู่

  Correct Answer
  C. รากของพืชใบเลี้ยงคู่
  Explanation
  The given photograph shows a pair of roots, which are branching out from the main stem. This indicates that the plant belongs to the category of plants with paired leaves. Hence, the correct answer is "รากของพืชใบเลี้ยงคู่" which translates to "roots of plants with paired leaves".

  Rate this question:

 • 13. 

  บริเวณใดต่อไปนี้ที่พบเฉพาะในรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไป แต่มักไม่พบในรากพืชใบเลี้ยงคู่

  • A.

   ชั้นคอร์เทกซ์ (cortex)

  • B.

   ชั้นเอพิเดอร์มิส (epidermis)

  • C.

   ชั้นเอนโดเดอร์มิส (endodermis)

  • D.

   ชั้นเพอริไซเคิล (pericycle)

  • E.

   บริเวณพิธ (pith)

  Correct Answer
  E. บริเวณพิธ (pith)
  Explanation
  The pith is a tissue found in the center of the plant stem, and it is responsible for storing and transporting nutrients and water throughout the plant. It is commonly found in the roots of most monocot plants, which have a single cotyledon or seed leaf. However, it is not typically found in the roots of dicot plants, which have two cotyledons. Therefore, the pith is a characteristic feature of monocot roots and is not commonly found in dicot roots.

  Rate this question:

 • 14. 

  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด

  • A.

   ชั้นเอนโดเดอร์มิสจัดอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชั้นคอร์เทกซ์ในราก

  • B.

   ชั้นเอนโดเดอร์มิสมีเซลล์ที่มีการพอกของสารพวกลิกนินพอกเป็นวงแหวนอยู่เรียกว่า แถบแคสพาเรียน (casparian strip)

  • C.

   น้ำที่จะเข้ามาในชั้นเอนโดเดอร์มิสจะต้องเข้ามาด้วยวิถี symplast เท่านั้น

  • D.

   เซลล์ในชั้นเอนโดเดอร์มิสจะเป็นเซลล์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวผิด

  Correct Answer
  B. ชั้นเอนโดเดอร์มิสมีเซลล์ที่มีการพอกของสารพวกลิกนินพอกเป็นวงแหวนอยู่เรียกว่า แถบแคสพาเรียน (casparian strip)
  Explanation
  The given answer is incorrect. The Casparian strip is not a ring of lignin that encloses the endodermis cells, but rather a band of suberin that surrounds the endodermis cells. The Casparian strip is important in regulating the movement of water and nutrients into the vascular system of the plant.

  Rate this question:

 • 15. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. เซลล์ซีฟทิวบ์เป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสอยู่ภายในเซลล์ จึงเป็นเซลล์ที่ตายแล้วข. เซลล์ซีฟทิวบ์และเซลล์คอมพาเนียนเจริญมาจากเซลล์ตั้งต้นเดียวกันค. เซลล์ซีฟทิวบ์มีผนังเซลล์แบบปฐมภูมิ (primary cell wall)ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  C. ข และ ค
  Explanation
  The correct answer is ข และ ค. This is because both statement ข and ค are true. Statement ข states that sieve cells are cells that do not have a nucleus, so they are dead cells. Statement ค states that sieve cells and companion cells originate from the same parent cell. Therefore, both statements are correct.

  Rate this question:

 • 16. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. รากแก้วในพืชใบเลี้ยงคู่เป็นรากที่พัฒนามาจากรากแรกเกิดของพืชข. รากฝอยที่พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจัดเป็นรากพิเศษ (adventitious root) ไม่ได้เจริญมาจากรากแรกเกิดค. ระบบรากแก้วของพืชใบเลี้ยงคู่จะดูดน้ำในดินได้ลึกกว่าระบบรากฝอยของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  D. ก ข และ ค
  Explanation
  The correct answer is "ก ข และ ค". This is because in the given text, it is mentioned that "รากแก้วในพืชใบเลี้ยงคู่เป็นรากที่พัฒนามาจากรากแรกเกิดของพืช" (The taproot in dicotyledonous plants is a root that develops from the primary root of the plant) which supports option ก. It is also mentioned that "รากฝอยที่พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจัดเป็นรากพิเศษ (adventitious root) ไม่ได้เจริญมาจากรากแรกเกิด" (The fibrous root found in monocotyledonous plants is considered an adventitious root and does not grow from the primary root) which supports option ข. Lastly, it is mentioned that "ระบบรากแก้วของพืชใบเลี้ยงคู่จะดูดน้ำในดินได้ลึกกว่าระบบรากฝอยของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว" (The taproot system of dicotyledonous plants can absorb water from deeper in the soil than the fibrous root system of monocotyledonous plants) which supports option ค.

  Rate this question:

 • 17. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. หัวผักกาดขาว แครอท มันเทศ จัดเป็นรากพิเศษที่ทำหน้าที่สะสมอาหารข. มันฝรั่ง แห้ว ขิง ข่า เผือก จัดเป็นลำต้นพิเศษที่ทำหน้าที่ในการสะสมอาหารค. ถั่วลันเตา พวงชมพู องุ่น จะมีลำต้นพิเศษที่ทำหน้าที่ในการยึดเกาะกับต้นไม้ใหญ่ ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  A. ก และ ข
  Explanation
  ข้อ ค. ผิดเนื่องจากถั่วลันเตาเป็นใบที่ใช้ในการยึดเกาะไม่ใช่ส่วนของลำต้น

  Rate this question:

 • 18. 

  จงพิจารณาภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ต่อไปนี้บริเวณใดในภาพที่สามารถเจริญต่อไปเป็นตาข้าง (axillary bud)

  • A.

   บริเวณ A

  • B.

   บริเวณ B

  • C.

   บริเวณ C

  • D.

   บริเวณ D

  • E.

   บริเวณ E

  Correct Answer
  C. บริเวณ C
  Explanation
  บริเวณ A คือ บริเวณเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด
  บริเวณ B คือ ใบแรกเกิด (leaf primordium)
  บริเวณ C คือ ตาแรกเกิด (axillary bud primordium)
  บริเวณ D คือ ใบ
  บริเวณ E คือ ส่วนของเนื้อเยื่อในลำต้น

  Rate this question:

 • 19. 

  เนื้อเยื่อใดบ้างที่สามารถพบได้ในชั้นคอร์เทกซ์ของพืชก. พาเรงคิมาข. คอลเลนคิมาค. สเคลอเรนคิมาง. เอพิเดอร์มิส

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก ข และ ค

  • C.

   ข ค และ ง

  • D.

   ก ข ค และ ง

  • E.

   ก ข และ ง

  Correct Answer
  B. ก ข และ ค
  Explanation
  The correct answer is "ก ข และ ค". These are the tissues that can be found in the cortex of a plant stem. The cortex is the region of the stem located between the epidermis and the vascular bundles. The tissues in the cortex include the collenchyma, parenchyma, and sclerenchyma. Collenchyma provides support to the stem, parenchyma stores nutrients and performs photosynthesis, and sclerenchyma provides mechanical strength. Therefore, these three tissues are commonly found in the cortex of plant stems.

  Rate this question:

 • 20. 

  จงพิจารณาภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ต่อไปนี้ภาพที่เห็นนี้มาจากส่วนใดและของพืชชนิดใด

  • A.

   รากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

  • B.

   รากของพืชใบเลี้ยงคู่

  • C.

   ลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

  • D.

   ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่

  Correct Answer
  D. ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่
  Explanation
  The correct answer is "ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่" (Stem of a plant with opposite leaves). This is because the image shows a stem with leaves growing in pairs, which is characteristic of plants with opposite leaves.

  Rate this question:

 • 21. 

  บริเวณช่องพิธ (pith) ในลำต้นประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดใดบ้างก. พาเรงคิมาข. คอลเลนคิมาค. สเคลอเรนคิมา

  • A.

  • B.

  • C.

   ก และ ข

  • D.

   ก และ ค

  • E.

   ก ข และ ค

  Correct Answer
  A. ก
  Explanation
  บริเวณช่องพิธ (pith) ในลำต้นประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดทั้ง ก และ ข และ ค (both a, b, and c)

  Rate this question:

 • 22. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. วงปี (annual ring) ของไม้ยืนต้นเป็นส่วนของไซเล็มระยะที่สอง (secondary xylem)ข. วงปีของพืชที่อยู่ในเขตอบอุ่นจะเห็นได้ชัดกว่าวงปีของพืชที่อยู่ในเขตป่าฝนเขตร้อนค. ส่วนของ summer wood ในวงปีจะมีสีเข้มและแคบ ส่วนของเซลล์มีขนาดเล็กและเบียดกันข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  D. ก ข และ ค
  Explanation
  The correct answer is "ก ข และ ค". This is because the passage states that "วงปี (annual ring) ของไม้ยืนต้นเป็นส่วนของไซเล็มระยะที่สอง (secondary xylem)" (The annual ring of a tree is part of the secondary xylem), which corresponds to statement ก. It also states that "วงปีของพืชที่อยู่ในเขตอบอุ่นจะเห็นได้ชัดกว่าวงปีของพืชที่อยู่ในเขตป่าฝนเขตร้อน" (The annual ring of plants in warm areas is more visible than the annual ring of plants in rainforests), which corresponds to statement ข. Finally, it mentions that "ส่วนของ summer wood ในวงปีจะมีสีเข้มและแคบ ส่วนของเซลล์มีขนาดเล็กและเบียดกัน" (The summer wood in the annual ring is dark and narrow, with small and compressed cells), which corresponds to statement ค.

  Rate this question:

 • 23. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. แก่นไม้ (heartwood) อยู่ด้านในสุดของไม้ยืนต้นทำหน้าที่ในการให้ความแข็งแรงกับพืชข. กระพี้ไม้ (sapwood) เป็นส่วนของไซเล็มที่ยังมีชีวิตอยู่และทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำค. เนื้อไม้ (wood) ของพืชเป็นส่วนของไซเล็มระยะที่สอง (secondary xylem) ทั้งหมด ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  B. ก และ ค
  Explanation
  ข้อ ข. ผิดเนื่องจากไซเล็มปกติเป็นเซลล์ที่ตายแล้วอยู่แล้ว

  Rate this question:

 • 24. 

  ใบในพืชข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นใบเดี่ยว (simple leaf) ทั้งหมด

  • A.

   กุหลาบ ถั่ว มะละกอ

  • B.

   มะขาม ก้ามปู อ้อย

  • C.

   มะม่วง ชมพู่ ก้ามปู

  • D.

   ตำลึง เฟิร์นใบมะขาม ปรง

  • E.

   ลูกใต้ใบ มะยม ผักหวาน

  Correct Answer
  E. ลูกใต้ใบ มะยม ผักหวาน
  Explanation
  ใบเดี่ยว - มะละกอ มะม่วง ชมพู่ สาเก ตำลึง อ้อย ละหุ่ง มันสำปะหลัง ลูกใต้ใบ มะยม ผักหวาน
  ใบประกอบ - เฟิร์น ปรง กุหลาบ ถั่ว กระถิน มะขาม ก้ามปู ชมพูพันธ์ทิพย์

  Rate this question:

 • 25. 

  ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวผิด

  • A.

   เซลล์เอพิเดอร์มิสบนใบพืชโดยทั่วไปจะไม่มีคลอโรพลาสต์กยกเว้นเซลล์คุม

  • B.

   ด้านบนของใบจะมีชั้นคิวติเคิลช่วยในการลดการสูญเสียน้ำ

  • C.

   ปากใบของพืชทั่วไปจะพบที่ด้านล่างของใบ (ท้องใบ) มากกว่าทางด้านบน (หลังใบ)

  • D.

   บัวสายจะมีปากใบอยู่ทางด้านบนของใบเท่านั้น

  • E.

   สาหร่ายหางกระรอกจะมีปากใบอยู่โดยรอบของใบเท่าๆ กัน

  Correct Answer
  E. สาหร่ายหางกระรอกจะมีปากใบอยู่โดยรอบของใบเท่าๆ กัน
  Explanation
  สาหร่ายหางกระรอกเป็นพืชที่อยู่ใต้น้ำจะไม่พบปากใบและชั้นคิวติเคิล

  Rate this question:

 • 26. 

  บริเวณใดของเซลล์พืชที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นมากที่สุด

  • A.

   เซลล์คุม (guard cell)

  • B.

   เซลล์ในชั้นแพลิเสดมีโซฟิลล์ (palisade mesophyll)

  • C.

   เซลล์ในชั้นสปันจีมีโซฟิลล์ (spongy mesophyll)

  • D.

   เซลล์เอพิเดอร์มิส (epidermal cell)

  • E.

   เซลล์บันเดิลชีท (bundle sheath cell)

  Correct Answer
  B. เซลล์ในชั้นแพลิเสดมีโซฟิลล์ (palisade mesophyll)
  Explanation
  The palisade mesophyll cells are located in the upper part of the leaf and contain a high concentration of chloroplasts. These cells are responsible for the majority of photosynthesis in plants as they have a large surface area exposed to light and are well-positioned to receive sunlight. The chloroplasts in these cells capture light energy and convert it into chemical energy through the process of photosynthesis. Therefore, the palisade mesophyll cells have the highest rate of photosynthesis among the given cell types.

  Rate this question:

 • 27. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. การคายน้ำของพืช (transpiration) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเฉพาะในเวลาที่มีแสงเท่านั้นข. การกัตเตชั่น (guttation) ไม่สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกับการคายน้ำของพืช (transpiration)ค. การกัตเตชั่น (guttation) จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแรงดันราก (root pressure) เป็นหลักข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดถูกต้อง

  Correct Answer
  D. ก ข และ ค
  Explanation
  The correct answer is "ก ข และ ค". According to the given information, transpiration is a process that occurs only in the presence of light, guttation cannot occur simultaneously with transpiration, and guttation requires root pressure. Therefore, options "ก ข และ ค" are all correct statements.

  Rate this question:

 • 28. 

  สภาวะใดต่อไปนี้ที่จะทำให้พืชเกิดการคายน้ำได้ดีที่สุด

  • A.

   อุณหภูมิสูง ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ

  • B.

   อุณหภูมิสูง ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง

  • C.

   อุณหภูมิต่ำ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง

  • D.

   อุณหภูมิต่ำ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ

  • E.

   อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศไม่มีผลต่ออัตราการคายน้ำ

  Correct Answer
  A. อุณหภูมิสูง ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ
  Explanation
  High temperature and low relative humidity in the air create a favorable condition for plants to undergo transpiration, which is the process of water loss through the leaves. When the temperature is high, the rate of evaporation from the leaves increases, and when the relative humidity is low, the concentration gradient between the leaf and the air increases, promoting water movement from the plant to the atmosphere. Therefore, high temperature and low relative humidity in the air are the conditions that will result in the best water loss or transpiration in plants.

  Rate this question:

 • 29. 

  ไอออนของธาตุใดและแสงสีใดจำเป็นต่อการเปิดปากใบ

  • A.

   Na+ และแสงสีแดง

  • B.

   Na+ และแสงสีน้ำเงิน

  • C.

   K+ และแสงสีแดง

  • D.

   K+ และแสงสีน้ำเงิน

  • E.

   Mg2+ และแสงสีแดง

  Correct Answer
  D. K+ และแสงสีน้ำเงิน
  Explanation
  Potassium ion (K+) and blue light are necessary for the opening of stomata. Stomata are small openings on the surface of leaves that allow for gas exchange and transpiration. When stomata open, they allow for the exchange of gases such as oxygen and carbon dioxide, as well as the release of water vapor. The opening and closing of stomata are controlled by various factors, including the concentration of potassium ions inside the guard cells that surround the stomata. When the concentration of potassium ions increases, water enters the guard cells by osmosis, causing them to swell and open the stomata. Additionally, blue light has been found to stimulate the transport of potassium ions into the guard cells, further promoting stomatal opening. Therefore, the presence of potassium ions and blue light is necessary for the opening of stomata.

  Rate this question:

 • 30. 

  เมื่อพืชอยู่ในสภาวะขาดน้ำ (water stress) พืชจะสร้างฮอร์โมนชนิดใดสูงกว่าปกติ

  • A.

   ออกซิน (auxin)

  • B.

   จิบเบอเรลลิน (Gibberellins)

  • C.

   เอทิลีน (ethylene)

  • D.

   กรดแอบไซซิก (abscissic acid)

  • E.

   ไซโทไคนิน (cytokinin)

  Correct Answer
  D. กรดแอบไซซิก (abscissic acid)
  Explanation
  When plants are under water stress, they produce higher levels of abscisic acid. Abscisic acid is a plant hormone that helps regulate various physiological processes in response to stress, including closing stomata to reduce water loss through transpiration. It also promotes seed dormancy and inhibits growth. Therefore, in water-stressed conditions, plants increase the production of abscisic acid to conserve water and protect themselves from further damage.

  Rate this question:

 • 31. 

  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การปรับตัวของพืชที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนหรือทะเลทราย

  • A.

   ปากใบของพืชในกลุ่มนี้จะอยู่ลึกเข้าไปภายในใบ (sunken stomata)

  • B.

   การลดและเปลี่ยนรูปของใบให้เป็นหนาม

  • C.

   การมีชั้นเอพิเดอร์มิสหนาหลายชั้น (multiple epidermis)

  • D.

   การมีขน (trichome) บริเวณขนหรือลำต้น

  • E.

   ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นการปรับตัวของพืชในเขตร้อนได้ทั้งหมด

  Correct Answer
  E. ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นการปรับตัวของพืชในเขตร้อนได้ทั้งหมด
  Explanation
  The given correct answer states that all of the mentioned characteristics are adaptations of plants in hot or sandy environments. This means that all of the options mentioned, including sunken stomata, thickened and modified leaves, multiple epidermis, and trichomes on stems or leaves, are strategies that plants use to adapt and survive in hot or sandy conditions. These adaptations help plants reduce water loss, protect against excessive heat and sunlight, and enhance nutrient absorption, allowing them to thrive in their environment.

  Rate this question:

 • 32. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. การลำเลียงน้ำของพืชจะมีทิศทางจากรากไปยอดเสมอข. ปัจจัยสำคัญที่สุดในการลำเลียงน้ำของพืช คือ แรงดึงจากการคายน้ำ (transpiration pull)ค. แรงโคฮิชั่นของน้ำ (cohesion) ในท่อไซเล็มเป็นพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond)ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  D. ก ข และ ค
  Explanation
  The correct answer is "ก ข และ ค". This is because the passage states that the direction of water movement in plants is from the roots to the shoots (ก), and the most important factor in water movement is the transpiration pull caused by water evaporation (ข). Additionally, the cohesion of water molecules through hydrogen bonds in the xylem tubes acts as a force that helps in the upward movement of water (ค). Therefore, all three statements are correct.

  Rate this question:

 • 33. 

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของธาตุอาหารที่จำเป็นในพืช (essential nutrient)ก. ธาตุที่เมื่อพืชขาดธาตุนั้น จะทำให้การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ไม่ครบวงจรข. ความต้องการชนิดของธาตถอาหารในการเจริญเติบโตของพืชมีความจำเพาะใช้ธาตุอาหารอื่นแทนไม่ได้ค. ธาตุนั้นจำเป็นต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมและการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  D. ก ข และ ค
  Explanation
  ธาตุอาหารที่จำเป็นในพืช (essential nutrient) คือธาตุที่เมื่อพืชขาดธาตุนั้น จะทำให้การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ไม่ครบวงจร (ก) และความต้องการชนิดของธาตถอาหารในการเจริญเติบโตของพืชมีความจำเพาะใช้ธาตุอาหารอื่นแทนไม่ได้ (ข) และธาตุนั้นจำเป็นต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมและการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง (ค)

  Rate this question:

 • 34. 

  การดูดซึมแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชจะใช้การลำเลียงแบบใดเป็นหลัก

  • A.

   การแพร่แบบธรรมดา (simple diffusion)

  • B.

   การออสโมซิส (osmosis)

  • C.

   การแพร่แบบฟาซิลิเทต (facilitated diffusion)

  • D.

   การลำเลียงแบบแอกทีฟ (active transport)

  • E.

   การลำเลียงแบบเอนโดไซโตซิส (endocytosis)

  Correct Answer
  D. การลำเลียงแบบแอกทีฟ (active transport)
  Explanation
  การดูดซึมแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานเพื่อย้อนกลับกระบวนการแร่ธาตุที่เกิดขึ้นธรรมชาติ ดังนั้น การลำเลียงแบบแอกทีฟ (active transport) เป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานเพื่อขับเคลื่อนการขนส่งแร่ธาตุตามช่องทางที่ต้องการผ่านสารเคมีในรากพืช

  Rate this question:

 • 35. 

  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางของการลำเลียงอาหารในโฟลเอ็ม

  • A.

   การลำเลียงอาหารจะเกิดในทิศทางจากรากไปยอดเสมอ

  • B.

   การลำเลียงอาหารจะเกิดในทิศทางจากยอดไปรากเสมอ

  • C.

   การลำเลียงอาหารอาจจะเกิดในทิศทางใดก็ได้

  • D.

   การลำเลียงอาหารจะเกิดในทิศทางจากใบอ่อนไปใบแก่เสมอ

  Correct Answer
  C. การลำเลียงอาหารอาจจะเกิดในทิศทางใดก็ได้
 • 36. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. การลำเลียงน้ำตาลซูโครสเข้าสู่โฟลเอ็มจะใช้การลำเลียงแบบแอกทีฟ (active transport)ข. การลำเลียงน้ำตาลในท่อโฟลเอ็มจะใช้การทำงานร่วมกันของแรงดันและแรงดึง ค. การลำเลียงน้ำตาลในท่อโฟลเอ็มจำเป็นต้องใช้น้ำจากท่อไซเล็มที่อยู่ข้างเคียงข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  B. ก และ ค
  Explanation
  The correct answer is "ก และ ค". This is because the passage states that the transport of sucrose into the phloem requires active transport (ก), and the transport of sugar in the phloem requires the combined action of pressure and pull (ค). Therefore, both statements are correct.

  Rate this question:

 • 37. 

  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเพื่อศึกษาการคายน้ำของพืช เรียกว่าอะไร (ตอบเป็นภาษาอังกฤษ)

  Correct Answer
  โพโตมิเตอร์, potometer
  Explanation
  The tool used to study the transpiration of plants is called a potometer.

  Rate this question:

 • 38. 

  ต้นมะเขือเทศต้นหนึ่งมีใบสีเหลืองบริเวณระหว่างเส้นใบ โดยเกิดที่ใบแก่ก่อน นอกจากนี้ยังมีจุดสีแดงเกิดขึ้นที่ใบ ส่วนปลายและขอบใบม้วนเป็นรูปถ้วย ต้นมะเขือเทศต้นนี้แสดงการขาดธาตุใด (ตอบเป็นสัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ)

  Correct Answer
  ธาตุแมกนีเซียม, Magnesium, Mg, ธาตุ Mg, ธาตุ Magnesium
  Explanation
  The yellowing of the leaves and the red spots on the leaves indicate a deficiency of magnesium in the tomato plant. Magnesium is an essential nutrient for plants and plays a crucial role in chlorophyll production. Chlorophyll is responsible for the green color of leaves and is necessary for photosynthesis. When there is a magnesium deficiency, chlorophyll production is affected, leading to yellowing of the leaves. Additionally, magnesium is involved in various enzyme reactions in plants, and its deficiency can cause the formation of red spots on the leaves. Therefore, the symptoms observed in the tomato plant suggest a lack of magnesium.

  Rate this question:

 • 39. 

  การลำเลียงน้ำแบบซิมพลาส (symplast) น้ำจะเข้าสู่เซลล์โดยผ่านทางบริเวณใด (ตอบเป็นภาษาอังกฤษ)

  Correct Answer
  พลาสโมเดสมาตา, พลาสโมเดสมาต้า, plasmodesmata
  Explanation
  The correct answer for the question is "plasmodesmata". Plasmodesmata are small channels that connect plant cells, allowing for the movement of water and other substances between cells. This is how water enters the cells through the symplast pathway.

  Rate this question:

 • 40. 

  นักวิทยาศาสตร์ศึกษาองค์ประกอบของสารที่อยู่ในท่อโฟลเอ็มโดยใช้สัตว์ชนิดใด

  Correct Answer
  เพลี้ย, เพลี้ยอ่อน
  Explanation
  The correct answer is "เพลี้ย, เพลี้ยอ่อน" which translates to "Aphids, Nymphs". This answer suggests that scientists study the components of substances in the phloem using aphids and nymphs, which are types of insects commonly used in scientific research.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jul 26, 2010
  Quiz Created by
  Biooui
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.