แบบทดสอบเสริมประสบการณ์เรื่อง "โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก"

40 | Attempts: 16546
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 "" - Quiz

แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นแบบฝ กหัดเพิ่มเติมสำหรับเตรี มสอบกลางภาคในหัวข้อที่เ กี่ยวข้องกับกายวิภาคศาส ร์ของพืชและสรีรวิทยาของ ืชเบื้องต้น


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช
  • A. 

   พืชจะต้องมีวงชีวิตแบบสลับ (alternation of generation)

  • B. 

   พืชจะต้องมีผนังเซลล์เป็นสารพวกเซลลูโลส (cellulose)

  • C. 

   พืชจะต้องมีคลอโรฟิลล์ชนิดเอและบีเสมอในการสังเคราะห์ด้วยแสง

  • D. 

   พืชจะต้องมีความสามารถในการสร้างสปอร์ได้

  • E. 

   พืชจะต้องมีท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหาร

 • 2. 
  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. พืชใบเลี้ยงคู่โดยทั่วไปจะมีการเจริญทุติยภูมิ (secondary growth) เพียงอย่างเดียวข. พืชใบเลี้ยงเดี่ยวโดยทั่วไปจะมีการเจริญแบบปฐมภูมิ (primary growth) เพียงอย่างเดียวค. เนื้อเยื่อเจริญระหว่างข้อเป็นเนื้อเยื่อที่พบเฉพาะในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเท่านั้นข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

 • 3. 
  สารในข้อใดต่อไปนี้ที่พบเป็นองค์ประกอบหลักในผนังเซลล์ของเทรคีต (tracheid)
  • A. 

   เพกติน (pectin)

  • B. 

   ไคติน (chitin)

  • C. 

   คิวติน (cutin)

  • D. 

   ซูเบอริน (suberin)

  • E. 

   ลิกนิน (lignin)

 • 4. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของเซลล์พาเรงคิมา (parenchymal cell)
  • A. 

   เซลล์พาเรงคิมาบางชนิดมีผนังเซลล์ขั้นทุติยภูมิ

  • B. 

   เซลล์พาเรงคิมาบางชนิดทำหน้าที่ในการสะสมอาหารได้

  • C. 

   เซลล์พาเรงคิมาไม่สามารถเกิดการแบ่งเซลล์ได้

  • D. 

   เซลล์พาเรงคิมาบางชนิดมีคลอโรพลาสต์ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง

  • E. 

   เซลล์พาเรงคิมาบางชนิดอาจจะมีการสะสมอากาศ ช่วยในการลอยตัวของพืชน้ำบางชนิด

 • 5. 
  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับเซลล์คอลเลนคิมา (collenchymal cell)
  • A. 

   เซลล์คอลเลนคิมามีผนังเซลล์ขั้นปฐมภูมิที่หนาไม่สม่ำเสมอ

  • B. 

   เซลล์คอลเลนคิมาจัดเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับเซลล์พาเรงคิมา

  • C. 

   เซลล์คอลเลนคิมามักพบอยู่ตามมุมของลำต้นหรือรากอ่อนของพืช

  • D. 

   เซลล์คอลเลนคิมาจะไม่มีออร์แกเนลล์ต่างๆ อยู่ภายในเซลล์

  • E. 

   มีคำตอบที่กล่าวผิดมากกว่า 1 ข้อ

 • 6. 
  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. ไฟเบอร์ (fiber) จัดเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว ทำหน้าที่ในการให้ความแข็งแรงกับพืชข. สเคลอรีด (sclereid) มีผนังเซลล์ขั้นทุติยภูมิที่มีสารพวกลิกนินเป็นองค์ประกอบค. คอร์ก (cork) มีผนังเซลล์ขั้นทุติยภูมิที่มีสารพวกซูเบอรินเป็นองค์ประกอบข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

 • 7. 
  องค์ประกอบในข้อใดต่อไปนี้ของท่อไซเล็ม (xylem) ที่ยังคงมีชีวิตอยู่
  • A. 

   ไซเล็มพาเรงคิมา (xylem parenchyma)

  • B. 

   ไซเล็มไฟเบอร์ (xylem fiber)

  • C. 

   เทรคีต (tracheid)

  • D. 

   เวสเซล (vessel)

  • E. 

   มีองค์ประกอบมากกว่า 1 ข้อที่เซลล์ยังมีชีวิตอยู่

 • 8. 
  จงพิจารณาภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ต่อไปนี้เนื้อเยื่อที่เห็นในภาพคือส่วนใดของพืช
  • A. 

   เซลล์ซีฟทิวบ์ (sieve tube member)

  • B. 

   เซลล์คอมพาเนียน (companion cell)

  • C. 

   เซลล์เวสเซล (vessel member)

  • D. 

   เซลล์เทรคีต (tracheid)

  • E. 

   เซลล์ไฟเบอร์ (fiber)

 • 9. 
  จงพิจารณาภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ต่อไปนี้เนื้อเยื่อที่เห็นในภาพคือส่วนใดของพืช
  • A. 

   เซลล์ซีฟทิวบ์ (sieve tube member)

  • B. 

   เซลล์คอมพาเนียน (companion cell)

  • C. 

   เซลล์เวสเซล (vessel member)

  • D. 

   เซลล์เทรคีต (tracheid)

  • E. 

   เซลล์ไฟเบอร์ (fiber)

 • 10. 
  สารที่เซลล์เอพิเดอร์มิส (epidermal cell) สร้างขึ้นเพื่อลดการคายน้ำ คือสารใด
  • A. 

   ไคติน (chitin)

  • B. 

   ซูเบอริน (suberin)

  • C. 

   เพกติน (pectin)

  • D. 

   ลิกนิน (lignin)

  • E. 

   คิวติน (cutin)

 • 11. 
  บริเวณใดของปลายรากพืชที่มีกิจกรรมภายในเซลล์สูงที่สุด
  • A. 

   บริเวณหมวกราก (zone of root cap)

  • B. 

   บริเวณเซลล์กำลังแบ่งตัว (zone of cell division)

  • C. 

   บริเวณเซลล์ขยายตัวตามยาว (zone of cell elongation)

  • D. 

   บริเวณเซลล์เจริญเติบโตเต็มที่ (zone of cell maturation)

 • 12. 
  จงพิจารณาภาพถ่ายจากล้องจุลทรรศน์ต่อไปนี้ภาพที่เห็นนี้จัดเป็นส่วนใดของพืช
  • A. 

   รากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

  • B. 

   ลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

  • C. 

   รากของพืชใบเลี้ยงคู่

  • D. 

   ลำต้นพืชของใบเลี้ยงคู่

 • 13. 
  บริเวณใดต่อไปนี้ที่พบเฉพาะในรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไป แต่มักไม่พบในรากพืชใบเลี้ยงคู่
  • A. 

   ชั้นคอร์เทกซ์ (cortex)

  • B. 

   ชั้นเอพิเดอร์มิส (epidermis)

  • C. 

   ชั้นเอนโดเดอร์มิส (endodermis)

  • D. 

   ชั้นเพอริไซเคิล (pericycle)

  • E. 

   บริเวณพิธ (pith)

 • 14. 
  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
  • A. 

   ชั้นเอนโดเดอร์มิสจัดอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชั้นคอร์เทกซ์ในราก

  • B. 

   ชั้นเอนโดเดอร์มิสมีเซลล์ที่มีการพอกของสารพวกลิกนินพอกเป็นวงแหวนอยู่เรียกว่า แถบแคสพาเรียน (casparian strip)

  • C. 

   น้ำที่จะเข้ามาในชั้นเอนโดเดอร์มิสจะต้องเข้ามาด้วยวิถี symplast เท่านั้น

  • D. 

   เซลล์ในชั้นเอนโดเดอร์มิสจะเป็นเซลล์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่

  • E. 

   ไม่มีข้อใดกล่าวผิด

 • 15. 
  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. เซลล์ซีฟทิวบ์เป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสอยู่ภายในเซลล์ จึงเป็นเซลล์ที่ตายแล้วข. เซลล์ซีฟทิวบ์และเซลล์คอมพาเนียนเจริญมาจากเซลล์ตั้งต้นเดียวกันค. เซลล์ซีฟทิวบ์มีผนังเซลล์แบบปฐมภูมิ (primary cell wall)ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

 • 16. 
  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. รากแก้วในพืชใบเลี้ยงคู่เป็นรากที่พัฒนามาจากรากแรกเกิดของพืชข. รากฝอยที่พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจัดเป็นรากพิเศษ (adventitious root) ไม่ได้เจริญมาจากรากแรกเกิดค. ระบบรากแก้วของพืชใบเลี้ยงคู่จะดูดน้ำในดินได้ลึกกว่าระบบรากฝอยของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

 • 17. 
  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. หัวผักกาดขาว แครอท มันเทศ จัดเป็นรากพิเศษที่ทำหน้าที่สะสมอาหารข. มันฝรั่ง แห้ว ขิง ข่า เผือก จัดเป็นลำต้นพิเศษที่ทำหน้าที่ในการสะสมอาหารค. ถั่วลันเตา พวงชมพู องุ่น จะมีลำต้นพิเศษที่ทำหน้าที่ในการยึดเกาะกับต้นไม้ใหญ่ ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

 • 18. 
  จงพิจารณาภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ต่อไปนี้บริเวณใดในภาพที่สามารถเจริญต่อไปเป็นตาข้าง (axillary bud)
  • A. 

   บริเวณ A

  • B. 

   บริเวณ B

  • C. 

   บริเวณ C

  • D. 

   บริเวณ D

  • E. 

   บริเวณ E

 • 19. 
  เนื้อเยื่อใดบ้างที่สามารถพบได้ในชั้นคอร์เทกซ์ของพืชก. พาเรงคิมาข. คอลเลนคิมาค. สเคลอเรนคิมาง. เอพิเดอร์มิส
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก ข และ ค

  • C. 

   ข ค และ ง

  • D. 

   ก ข ค และ ง

  • E. 

   ก ข และ ง

 • 20. 
  จงพิจารณาภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ต่อไปนี้ภาพที่เห็นนี้มาจากส่วนใดและของพืชชนิดใด
  • A. 

   รากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

  • B. 

   รากของพืชใบเลี้ยงคู่

  • C. 

   ลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

  • D. 

   ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่

 • 21. 
  บริเวณช่องพิธ (pith) ในลำต้นประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดใดบ้างก. พาเรงคิมาข. คอลเลนคิมาค. สเคลอเรนคิมา
  • A. 

  • B. 

  • C. 

   ก และ ข

  • D. 

   ก และ ค

  • E. 

   ก ข และ ค

 • 22. 
  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. วงปี (annual ring) ของไม้ยืนต้นเป็นส่วนของไซเล็มระยะที่สอง (secondary xylem)ข. วงปีของพืชที่อยู่ในเขตอบอุ่นจะเห็นได้ชัดกว่าวงปีของพืชที่อยู่ในเขตป่าฝนเขตร้อนค. ส่วนของ summer wood ในวงปีจะมีสีเข้มและแคบ ส่วนของเซลล์มีขนาดเล็กและเบียดกันข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

 • 23. 
  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. แก่นไม้ (heartwood) อยู่ด้านในสุดของไม้ยืนต้นทำหน้าที่ในการให้ความแข็งแรงกับพืชข. กระพี้ไม้ (sapwood) เป็นส่วนของไซเล็มที่ยังมีชีวิตอยู่และทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำค. เนื้อไม้ (wood) ของพืชเป็นส่วนของไซเล็มระยะที่สอง (secondary xylem) ทั้งหมด ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

 • 24. 
  ใบในพืชข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นใบเดี่ยว (simple leaf) ทั้งหมด
  • A. 

   กุหลาบ ถั่ว มะละกอ

  • B. 

   มะขาม ก้ามปู อ้อย

  • C. 

   มะม่วง ชมพู่ ก้ามปู

  • D. 

   ตำลึง เฟิร์นใบมะขาม ปรง

  • E. 

   ลูกใต้ใบ มะยม ผักหวาน

 • 25. 
  ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวผิด
  • A. 

   เซลล์เอพิเดอร์มิสบนใบพืชโดยทั่วไปจะไม่มีคลอโรพลาสต์กยกเว้นเซลล์คุม

  • B. 

   ด้านบนของใบจะมีชั้นคิวติเคิลช่วยในการลดการสูญเสียน้ำ

  • C. 

   ปากใบของพืชทั่วไปจะพบที่ด้านล่างของใบ (ท้องใบ) มากกว่าทางด้านบน (หลังใบ)

  • D. 

   บัวสายจะมีปากใบอยู่ทางด้านบนของใบเท่านั้น

  • E. 

   สาหร่ายหางกระรอกจะมีปากใบอยู่โดยรอบของใบเท่าๆ กัน

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.