ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.3(โครงงาน)

20 | Attempts: 18018
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.3(โครงงาน) - Quiz

ให้นักเรียนชั้น ม.3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พิ่มเติมกับครูภักดี คันธี ทำข้อสอบชุดนี้โดยให้นักเรียน กรอกชื่อภาษาอังกฤษ เลขที่ ห้อง ดังตัวอย่าง   pakdee-5-3/6


Questions and Answers
 • 1. 
  1. โครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  • A. 

   ก. 1

  • B. 

   ข. 2

  • C. 

   ค. 3

  • D. 

   ง. 4

 • 2. 
  2. ตัวแปรที่ต้องการศึกษาคือตัวแปรในข้อใด
  • A. 

   ก. ตัวแปรต้น

  • B. 

   ข. ตัวแปรอิสระ

  • C. 

   ค. ตัวแปรควบคุม

  • D. 

   ง. ถูกทั้ง ก และ ข

 • 3. 
  3. ถ้าต้องการศึกษาว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด ตัวแปรต้นควรเป็นข้อใด
  • A. 

   ก. ชนิดของดิน

  • B. 

   ข. พันธุ์ข้าวโพด

  • C. 

   ค. ปู๋ย

  • D. 

   ง. การเจริญเติบโตของข้าวโพด

 • 4. 
  4. ถ้าต้องการศึกษาว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด ตัวแปรตามควรเป็นข้อใด
  • A. 

   ก. ชนิดของดิน

  • B. 

   ข. พันธุ์ข้าวโพด

  • C. 

   ค. ปุ๋ย

  • D. 

   ง. การเจริญเติบโตของข้าวโพด

 • 5. 
  5. ถ้าต้องการศึกษาว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรควบคุม
  • A. 

   ก. ชนิดของดิน

  • B. 

   ข. พันธุ์ข้าวโพด

  • C. 

   ค. ปู๋ย

  • D. 

   ง. น้ำ

 • 6. 
  6. การศึกษาวิธีการเพาะถั่วงอกจัดเป็นโครงงานประเภทใด
  • A. 

   ก. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

  • B. 

   ข. โครงงานประเภททดลอง

  • C. 

   ค. โครงงานประเภทสำรวจ

  • D. 

   ง. โครงงานประเภททฤษฎี

 • 7. 
  7. การสำรวจสภาพดิน อุณหภูมิและความชื้นบริเวณที่มีเห็นโคนงอก เป็นโครงงานประเภทใด
  • A. 

   ก. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

  • B. 

   ข. โครงงานประเภททดลอง

  • C. 

   ค. โครงงานประเภทสำรวจ

  • D. 

   ง. โครงงานประเภททฤษฎี

 • 8. 
  8. เครื่องปลอกเปลือกมะพร้าวเป็นโครงงานประเภทใด
  • A. 

   ก. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

  • B. 

   ข. โครงงานประเภททดลอง

  • C. 

   ค. โครงงานประเภทสำรวจ

  • D. 

   ง. โครงงานประเภททฤษฎี

 • 9. 
  9. รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่กี่ส่วน
  • A. 

   ก. 2 ส่วน

  • B. 

   ข. 3 ส่วน

  • C. 

   ค. 4 ส่วน

  • D. 

   ง. 5 ส่วน

 • 10. 
  10. ส่วนใดของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์สำคัญที่สุด
  • A. 

   ก. ส่วนต้น

  • B. 

   ข. ส่วนเนื้อเรื่อง

  • C. 

   ค. ส่วนท้าย

  • D. 

   ง. ถูกทั้ง ก และ ค

 • 11. 
  11. ส่วนที่เป็นเนื้อหาโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่บท
  • A. 

   ก. 2 บท

  • B. 

   ข. 3 บท

  • C. 

   ค. 4 บท

  • D. 

   ง. 5 บท

 • 12. 
  12. ที่มาและความสำคัญเขียนอยู่ในบทใดของรายงานโครงงาน
  • A. 

   ก. บทที่ 1

  • B. 

   ข. บทที่ 2

  • C. 

   ค. บทที่ 3

  • D. 

   ง. บทที่ 5

 • 13. 
  13. เอกสารและโครงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เขียนไว้ในบทใด
  • A. 

   ก. บทที่ 1

  • B. 

   ข. บทที่ 2

  • C. 

   ค. บทที่ 3

  • D. 

   ง. บทที่ 4

 • 14. 
  14. วิธีดำเนินการ เขียนไว้ในบทใด
  • A. 

   ก. บทที่ 1

  • B. 

   ข. บทที่ 2

  • C. 

   ค. บทที่ 3

  • D. 

   ง. บทที่ 4

 • 15. 
  15. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนไว้ในบททใด
  • A. 

   ก. บทที่ 2

  • B. 

   ข. บทที่ 3

  • C. 

   ค. บทที่ 4

  • D. 

   ง. บทที่ 5

 • 16. 
  16. การเขียนกล่าวขอบคุณผู้มี่ส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จของโครงงานเขียนไว้ในหน้าใด
  • A. 

   ก. บทคัดย่อ

  • B. 

   ข. กิตติกรรมประกาศ

  • C. 

   ค. บรรณานุกรม

  • D. 

   ง. ภาคผนวก

 • 17. 
  17. เนื้อหาสรุปย่อของโครงงานดูได้จากส่วนใด
  • A. 

   ก. บทคัดย่อ

  • B. 

   ข. กิตติกรรมประกาศ

  • C. 

   ค. บรรณานุกรม

  • D. 

   ง. ภาคผนวก

 • 18. 
  18. เอกสารอ้างอิงเขียนไว้ในส่วนใด
  • A. 

   ก. บทคัดย่อ

  • B. 

   ข. กิตติกรรมประกาศ

  • C. 

   ค. บรรณานุกรม

  • D. 

   ง. ภาคผนวก

 • 19. 
  19. เอกสารอื่นๆที่ไม่ได้ใส่ไว้ในส่วนเนื้อหา จะใส่ไว้ที่ใด
  • A. 

   ก. บทคัดย่อ

  • B. 

   ข. กิตติกรรมประกาศ

  • C. 

   ค. บรรณานุกรม

  • D. 

   ง. ภาคผนวก

 • 20. 
  20.หน้าที่อยู่ก่อนส่วนที่เป็นเนื้อหาต้องใส่หมายเลขหน้าแบบใด
  • A. 

   ก.) 1 , 2 ,3 ...

  • B. 

   ข.) ๑ , ๒ , ๓ ...

  • C. 

   ค.) ก , ข, ค ...

  • D. 

   ง.) ถูกทั้ง ก และ ข

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.