แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Mr.jo
M
Mr.jo
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 120,571
: 50 | Attempts: 37,167

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา - Quiz

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo ขอขอบคุณ  ผอ.กอบชัย  โพธิ์นาแค  เจ้าของแบบทดสอบหมายเหตุ  :ขอสงวนลิขสิ ธิ์ในการนำตัวอย่างแบบทด สอบนี้ไปใช้เพื่อผลประโย น์ทางการพานิชย์


Questions and Answers
 • 1. 

  การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด

  • A.

   การวิจัยเชิงปริมาณ

  • B.

   การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

  • C.

   การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี

  • D.

   การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ

  Correct Answer
  B. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
  Explanation
  The question asks about the type of research conducted in the classroom. The correct answer is "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ" which translates to "experimental research." This type of research involves conducting experiments to test hypotheses and gather data. It is often used to determine cause and effect relationships and to make predictions.

  Rate this question:

 • 2. 

  “การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น  ป.  6”  ข้อใดคือตัวแปรตาม

  • A.

   เพศ

  • B.

   ระดับชั้น

  • C.

   วิธีการพัฒนา

  • D.

   พฤติกรรมการอ่าน

  Correct Answer
  D. พฤติกรรมการอ่าน
  Explanation
  The correct answer is "พฤติกรรมการอ่าน" (reading behavior). This is because the question is asking about the variable that is being developed, and in this case, it is the reading behavior of the students. The other options, such as gender, grade level, and development methods, are not the variables being developed but rather factors that may be related to the development of reading behavior.

  Rate this question:

 • 3. 

  จากข้อ  2  ข้อใดไม่ควรกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะมากที่สุด

  • A.

   นักเรียน

  • B.

   นวัตกรรม

  • C.

   วิธีการพัฒนา

  • D.

   พฤติกรรมการอ่าน

  Correct Answer
  A. นักเรียน
  Explanation
  จากคำถามเราต้องการหาข้อที่ไม่ควรกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะมากที่สุด นักเรียนเป็นคำที่ใช้ทั่วไปและไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มหรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ "นักเรียน".

  Rate this question:

 • 4. 

  การคาดคะเนคำตอบของการวิจัยอย่างมีเหตุผล  ตรงกับข้อใด

  • A.

   ความมุ่งหมายการวิจัย

  • B.

   สมมุติฐานการวิจัย

  • C.

   การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย

  • D.

   การอภิปรายผลการวิจัย

  Correct Answer
  B. สมมุติฐานการวิจัย
  Explanation
  The correct answer is "สมมุติฐานการวิจัย" because the question asks for a reasonable explanation for the correct answer. In research, a hypothesis is a statement that is tested and supported or rejected based on evidence. It is an educated guess or prediction about the relationship between variables in a study. Therefore, the hypothesis is a logical and reasonable answer in the context of research.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

  • A.

   แก้ปัญหาผู้เรียน

  • B.

   หาสาเหตุของพฤติกรรม

  • C.

   พัฒนาผู้เรียน

  • D.

   ประเมินตัดสินผู้เรียน

  Correct Answer
  D. ประเมินตัดสินผู้เรียน
  Explanation
  The purpose of research in the classroom is not to evaluate or judge students, but rather to solve problems, identify the causes of behaviors, and develop students. The focus is on improving teaching and learning, not on making judgments about individual students.

  Rate this question:

 • 6. 

  .  “ด.ช.แดงขาดเรียนบ่อย ๆ”   ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

  • A.

   ทำไม ด.ช.แดงจึงขาดเรียน

  • B.

   จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของด.ช.แดงอย่างไร

  • C.

   ห้องเรียนมีปัญหาอะไร ด.ช.แดงจึงขาดเรียน

  • D.

   ทางบ้าน ด.ช.แดงมีปัญหาอะไร จึงต้องขาดเรียน

  Correct Answer
  B. จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของด.ช.แดงอย่างไร
  Explanation
  The correct answer is "จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของด.ช.แดงอย่างไร" because it directly addresses the issue at hand, which is finding a solution to the problem of the student, ด.ช.แดง, frequently missing school. This question focuses on identifying strategies or interventions that can be implemented to address the student's absenteeism and help improve their attendance.

  Rate this question:

 • 7. 

  “ด.ช.ดำไม่ชอบทำงานรวมกลุ่มกับเพื่อน”  ควรใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา

  • A.

   การทดสอบ

  • B.

   การสังเกต

  • C.

   การสัมภาษณ์

  • D.

   การใช้แบบสอบถาม

  Correct Answer
  C. การสัมภาษณ์
  Explanation
  The most appropriate method to gather information in order to solve the problem of the boy not liking to work in groups with friends is through conducting an interview. This would involve directly talking to the boy and asking him questions about his reasons for not enjoying group work. Through an interview, it would be possible to gain insights into his preferences, experiences, and any underlying issues that may be causing his aversion to working in groups.

  Rate this question:

 • 8. 

  “ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน”  ควรออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในลักษณะใด

  • A.

   เชิงทดลองพัฒนาสื่อนวัตกรรม

  • B.

   เชิงสำรวจหาสาเหตุปัญหา

  • C.

   เชิงปริมาณอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู้

  • D.

   เชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาการเรียนรู้

  Correct Answer
  A. เชิงทดลองพัฒนาสื่อนวัตกรรม
  Explanation
  The answer "เชิงทดลองพัฒนาสื่อนวัตกรรม" suggests that the research should be designed in a way that experiments with innovative media to solve the problem of students' low learning effectiveness due to a lack of understanding of the lessons. By conducting experiments and developing innovative media, it is possible to find new ways to engage students and enhance their understanding of the lessons, thus improving their learning outcomes.

  Rate this question:

 • 9. 

  “ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์”  หัวข้อวิจัยนี้ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  • A.

   แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า

  • B.

   แบบทดสอบอิงเกณฑ์

  • C.

   แบบสังเกตพฤติกรรม

  • D.

   แบบสัมภาษณ์

  Correct Answer
  A. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
  Explanation
  The question is asking which tool should be used to collect data on the satisfaction of teachers towards a learning management approach that focuses on students. The correct answer is "แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า" which translates to "questionnaire with Likert scale". This tool allows teachers to rate their level of satisfaction on a scale, providing quantitative data that can be analyzed to determine the overall satisfaction level. Other options such as testing criteria, behavior observation, and interviews may not provide the same level of quantifiable data on satisfaction.

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อใดไม่ใช่การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

  • A.

   ความเที่ยงตรง

  • B.

   ความเชื่อมั่น

  • C.

   อำนาจจำแนก

  • D.

   ความเป็นสากล

  Correct Answer
  D. ความเป็นสากล
  Explanation
  The correct answer is "ความเป็นสากล" (Internationality). This is not a measure of test quality, but rather a measure of how applicable or relevant the test is across different cultural contexts or countries. Test quality is typically assessed based on factors such as validity, reliability, fairness, and objectivity.

  Rate this question:

 • 11. 

  .  “การวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกของนักเรียนชั้น  ป.5  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จำนวน  40  คน”  ควรใช้สถิติใดวิเคราะห์ความแตกต่าง

  • A.

   T-test

  • B.

   ANOVA

  • C.

   Z-test

  • D.

   F-test

  Correct Answer
  A. T-test
  Explanation
  A t-test is the appropriate statistical test to analyze the difference in average scores before and after using a set of exercises for a group of 40 students in grade 5 at Damrongrak Anuban School. A t-test is used to compare the means of two groups and determine if the difference between them is statistically significant. In this case, the two groups are the scores before and after using the exercise set. By conducting a t-test, we can determine if there is a significant difference in the average scores before and after the exercises.

  Rate this question:

 • 12. 

                 “เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์”  ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้  ควรใช้สถิติข้อใดในการนำเสนอ

  • A.

   ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

  • B.

   การวิเคราะห์ความแปรปรวน

  • C.

   การทดสอบที

  • D.

   การทดสอบไคว์สแควร์

  Correct Answer
  A. ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
  Explanation
  The question asks for the appropriate statistical measures to use in presenting the research objectives of studying the teaching management focusing on the students in a kindergarten. The average (mean) and percentage are relevant statistical measures to use in this case. The average can provide a summary of the overall performance or satisfaction level of the students, while the percentage can show the proportion or distribution of certain characteristics or outcomes among the students.

  Rate this question:

 • 13. 

  การอภิปรายผลการวิจัยควรจัดไว้ในส่วนใด

  • A.

   บทที่ 1

  • B.

   บทที่ 3

  • C.

   บทที่ 4

  • D.

   บทที่ 5

  Correct Answer
  D. บทที่ 5
  Explanation
  The correct answer is "บทที่ 5". This is because in research, the discussion and interpretation of the results are typically presented in the last section, which is often referred to as "บทสรุป" or "บทสรุปผลการวิจัย" (Conclusion or Discussion of the Research Findings). Therefore, it is appropriate to place the discussion of the research results in section 5.

  Rate this question:

 • 14. 

  “การศึกษาการอ่านของนักเรียนชั้น  ป.2  จังหวัดศรีสะเกษ”  หัวข้อวิจัยนี้ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด

  • A.

   เลือกแบบเจาะจง

  • B.

   สุ่มแบบอย่างง่าย

  • C.

   สุ่มแบบแบ่งชั้น

  • D.

   สุ่มแบบหลายขั้นตอน

  Correct Answer
  D. สุ่มแบบหลายขั้นตอน
  Explanation
  การศึกษาการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2 จังหวัดศรีสะเกษเป็นการศึกษาที่มีความซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ผลการศึกษามีความเป็นมาตรฐานและเชื่อถือได้ การสุ่มแบบหลายขั้นตอนจะช่วยให้การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระและเป็นสุ่ม โดยใช้ขั้นตอนต่างๆ เช่น การสุ่มกลุ่มเป้าหมายเพื่อความเป็นมาตรฐาน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเริ่มต้น และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างสุดท้าย เพื่อให้ผลการศึกษามีความเชื่อถือได้ ดังนั้น การเลือกแบบสุ่มแบบหลายขั้นตอนเป็นวิธีที่เหมาะสมในการศึกษานี้

  Rate this question:

 • 15. 

  .  “การศึกษาการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  จังหวัดศรีสะเกษ”  หัวข้อวิจัยนี้ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด

  • A.

   เลือกแบบเจาะจง

  • B.

   สุ่มแบบอย่างง่าย

  • C.

   สุ่มแบบแบ่งชั้น

  • D.

   สุ่มแบบหลายขั้นตอน

  Correct Answer
  C. สุ่มแบบแบ่งชั้น
  Explanation
  The research topic is about studying the reading skills of students in a specific kindergarten in Sisaket province. To ensure a representative sample, the researcher should use the stratified random sampling method, which involves dividing the population into different strata or groups based on relevant characteristics (such as grade level or reading ability) and then randomly selecting participants from each stratum. This method will help ensure that the sample represents the different levels or categories within the population, allowing for more accurate and generalizable results.

  Rate this question:

 • 16. 

  ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

  • A.

   ใช้การคาดคะเน

  • B.

   ใช้สูตรคำนวณ

  • C.

   ใช้ตารางสำเร็จรูป

  • D.

   ใช้เกณฑ์ร้อยละ

  Correct Answer
  A. ใช้การคาดคะเน
  Explanation
  The correct answer is "ใช้การคาดคะเน" because it means "use estimation" and it is not a method for determining sample size. Estimation can be used to make predictions or approximate values, but it does not provide a specific sample size. The other options, "ใช้สูตรคำนวณ" (use calculation formula), "ใช้ตารางสำเร็จรูป" (use standard table), and "ใช้เกณฑ์ร้อยละ" (use percentage criteria), are all methods that can be used to determine sample size.

  Rate this question:

 • 17. 

  ค่าอำนาจจำแนกของแบบวัดควรมีค่าเท่าใด

  • A.

   .05 – 1.00

  • B.

   .20 – 1.00

  • C.

   .05-.80

  • D.

   .20-.80

  Correct Answer
  B. .20 – 1.00
  Explanation
  The correct answer is .20 - 1.00. This range suggests that the discriminant power of the measurement is high, meaning that it is able to effectively differentiate between individuals or groups. A lower range, such as .05 - .80, would indicate a lower ability to discriminate, while a higher range, such as .05 - 1.00, would indicate a ceiling effect where the measurement is unable to differentiate at the upper end of the scale.

  Rate this question:

 • 18. 

  ความสำคัญของการวิจัยควรนำเสนอในส่วนใด

  • A.

   บทที่ 1

  • B.

   บทที่ 3

  • C.

   บทที่ 4

  • D.

   บทที่ 5

  Correct Answer
  A. บทที่ 1
  Explanation
  The correct answer is "บทที่ 1". This is because in research, it is important to present the significance or importance of the study in the introduction or literature review section, which is typically covered in Chapter 1 of a research paper or thesis. This section provides the background information, rationale, and objectives of the study, setting the context for the research and explaining why it is important to conduct the study.

  Rate this question:

 • 19. 

  ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวิจัย

  • A.

   แบบสอบถาม

  • B.

   แผนการจัดการเรียนรู้

  • C.

   นวัตกรรม

  • D.

   โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

  Correct Answer
  D. โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
  Explanation
  The correct answer is "โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS" (Pre-packaged software SPSS). This is because the question asks for a tool that is not used in research, and SPSS is a statistical analysis software commonly used in research. The other options, แบบสอบถาม (questionnaire), แผนการจัดการเรียนรู้ (learning management plan), and นวัตกรรม (innovation), are all tools or methods that can be used in research.

  Rate this question:

 • 20. 

  ข้อใดกล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ได้อย่างถูกต้องที่สุด

  • A.

   ครูทุกคนต้องดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง

  • B.

   การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

  • C.

   การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องประเมินวิทยฐานะครู

  • D.

   ครูต้องเชี่ยวชาญในการวิจัยในชั้นเรียน

  Correct Answer
  B. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
  Explanation
  According to the National Education Act of 1999, research in the classroom is considered as a part of teaching and learning. This means that conducting research in the classroom is an integral component of the educational process. It allows students to engage in inquiry-based learning and develop their critical thinking skills. Therefore, the statement "การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน" (Research in the classroom is a part of teaching and learning) is the most accurate explanation.

  Rate this question:

 • 21. 

  สมมุติฐานการวิจัยควรกำหนดไว้ในส่วนใด

  • A.

   บทที่ 1

  • B.

   บทที่ 3

  • C.

   บทที่ 4

  • D.

   บทที่ 5

  Correct Answer
  A. บทที่ 1
  Explanation
  The research hypothesis should be stated in Chapter 1 of the research paper.

  Rate this question:

 • 22. 

  “การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”  ควรหาคุณภาพเครื่องมืออย่างไร

  • A.

   ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค

  • B.

   ดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2

  • C.

   หาค่าความยากง่าย

  • D.

   หาค่าอำนาจจำแนก

  Correct Answer
  B. ดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2
  Explanation
  The correct answer is "ดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2" because it directly addresses the question of how to assess the quality of ready-made lesson plans on the topic of important Buddhist days. The E1/E2 efficiency index is a measure of how effectively resources are used to achieve a desired outcome. By evaluating the efficiency index of these lesson plans, one can determine their quality and effectiveness in teaching the topic.

  Rate this question:

 • 23. 

  “การวัดการอ่านออกเสียง”  ควรใช้เครื่องมือตามรูปแบบในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

  • A.

   แบบตรวจสอบรายการ

  • B.

   แบบมาตราส่วนประมาณค่า

  • C.

   แบบสัมภาษณ์

  • D.

   แบบทดสอบ

  Correct Answer
  D. แบบทดสอบ
  Explanation
  The correct answer is "แบบทดสอบ" because the question is asking for the most suitable tool for measuring pronunciation. A test is a commonly used method for assessing pronunciation skills, as it allows for a systematic and standardized evaluation of an individual's ability to pronounce words and sentences correctly. Other options such as checklists, estimative scales, and interviews may not provide the same level of objectivity and reliability in measuring pronunciation proficiency.

  Rate this question:

 • 24. 

  นักเรียนชั้น  ป.5  โรงเรียนบ้านแดงมีจำนวน  12  คน  หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการคิดคำนวณ  ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใด

  • A.

   เลือกแบบเจาะจง

  • B.

   สุ่มแบบอย่างง่าย

  • C.

   สุ่มแบบแบ่งชั้น

  • D.

   สุ่มแบบหลายขั้นตอน

  Correct Answer
  A. เลือกแบบเจาะจง
  Explanation
  The question asks which method should be chosen to study the development of computational thinking. The correct answer is "เลือกแบบเจาะจง" which translates to "choose the specific method." This implies that in order to effectively study the development of computational thinking, a focused and targeted approach should be taken.

  Rate this question:

 • 25. 

  การวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  ใช้เวลาไม่มากนัก  คือการวิจัยแบบใด

  • A.

   การวิจัยเชิงประเมิน

  • B.

   การวิจัยเชิงบรรยาย

  • C.

   การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

  • D.

   การวิจัยต่อยอด

  Correct Answer
  C. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
  Explanation
  The correct answer is "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ" because this type of research focuses on solving urgent problems and does not require a significant amount of time. It involves practical experimentation and implementation of solutions to address immediate issues.

  Rate this question:

 • 26. 

  แบบจำลอง  CIPP  Model  เป็นแนวคิดของใคร

  • A.

   Tyler

  • B.

   Scriven

  • C.

   Provus

  • D.

   Stufflebeam

  Correct Answer
  D. Stufflebeam
  Explanation
  The CIPP model is an evaluation framework that was developed by Daniel Stufflebeam. This model stands for Context, Input, Process, and Product, and it is used to assess and improve programs and policies. Stufflebeam's contributions to the field of evaluation led to the development of this model, which has been widely used in various fields to guide evaluation practices.

  Rate this question:

 • 27. 

  จากรูปแบบ  CIPP  “P” ตัวที่  2  หมายถึงข้อใด

  • A.

   ผลลัพธ์

  • B.

   ผลผลิต

  • C.

   กระบวนการ

  • D.

   ผลสะท้อนกลับ

  Correct Answer
  A. ผลลัพธ์
  Explanation
  The correct answer is "ผลลัพธ์" which means "Results" in English. In the CIPP framework, the "P" refers to the evaluation of the outcomes or results of a program or intervention. This involves assessing the effectiveness and impact of the program in achieving its intended goals and objectives.

  Rate this question:

 • 28. 

  ขั้นตอนใดที่ควรดำเนินการประเมินก่อนการเริ่มโครงการ

  • A.

   C

  • B.

   I

  • C.

   P

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  A. C
  Explanation
  Before starting a project, it is important to evaluate the current situation and gather information. This includes understanding the goals and objectives of the project, assessing the resources and budget available, identifying potential risks and challenges, and conducting a feasibility study. This evaluation process helps to ensure that the project is viable and achievable, and allows for proper planning and decision-making before implementation begins.

  Rate this question:

 • 29. 

  รูปแบบการวิจัยของ Kemmis  and  McTaggart  คือข้อใด

  • A.

   PDCA

  • B.

   CIPP

  • C.

   PAOR

  • D.

   KAMT

  Correct Answer
  C. PAOR
  Explanation
  The correct answer is PAOR. PAOR is an acronym that stands for Plan, Act, Observe, and Reflect. This research format was developed by Kemmis and McTaggart. In this format, researchers first plan their study, then carry out the actions or interventions, observe the results, and finally reflect on the findings. This iterative process allows researchers to continuously refine and improve their research methods and outcomes.

  Rate this question:

 • 30. 

  “การพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดของโรงเรียนบ้านแดง”  ควรออกแบบการวิจัยอย่างไร

  • A.

   วิจัยเชิงประเมิน

  • B.

   วิจัยเชิงทดลอง

  • C.

   วิจัยเชิงบรรยาย

  • D.

   วิจัยเชิงปฏิบัติการ

  Correct Answer
  D. วิจัยเชิงปฏิบัติการ
  Explanation
  The correct answer is "วิจัยเชิงปฏิบัติการ" which means "Experimental research". This type of research involves conducting experiments or interventions to test hypotheses and evaluate the effectiveness of different strategies or interventions. In the context of developing cleanliness measures in a school, experimental research would involve implementing different cleaning methods or interventions and measuring their impact on the cleanliness of the school.

  Rate this question:

 • 31. 

  จากข้อ  30  ไม่ควรใช้เครื่องมือในข้อใดเก็บรวบรวมข้อมูล

  • A.

   แบบสังเกต

  • B.

   แบบสัมภาษณ์

  • C.

   แบบทดสอบ

  • D.

   แบบสำรวจ

  Correct Answer
  C. แบบทดสอบ
  Explanation
  The correct answer is "แบบทดสอบ" because it means "testing" in English. This option is not a suitable tool for collecting data because testing is typically used to assess knowledge or skills rather than gather information. In contrast, observation, interviews, and surveys are commonly used methods for collecting data.

  Rate this question:

 • 32. 

  จากข้อ  30  ข้อใดคือตัวแปรต้น

  • A.

   วิธีการพัฒนา

  • B.

   พฤติกรรมการรักษาความสะอาด

  • C.

   สภาพทางสังคมของนักเรียน

  • D.

   สภาพการบริหารของโรงเรียนบ้านแดง

  Correct Answer
  A. วิธีการพัฒนา
  Explanation
  The correct answer is "วิธีการพัฒนา" because it is the only option that refers to a method or approach, which is a characteristic of an independent variable. The other options do not relate to variables or methods of development.

  Rate this question:

 • 33. 

  หากต้องการส่งงานวิจัยจากข้อ 30 เพื่อขอเลื่อน วิทยฐานะ  ผู้วิจัยควรเป็นบทบาทของใคร

  • A.

   ครูผู้สอนสังคมศึกษา ฯ

  • B.

   ครูทุกคน

  • C.

   ผู้บริหาร

  • D.

   ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  Correct Answer
  C. ผู้บริหาร
  Explanation
  The correct answer is "ผู้บริหาร" because if someone wants to submit research work to request a promotion, the role of the researcher should be that of a manager. This implies that the researcher should have a higher position in the organization, such as a manager, in order to have the authority and influence to submit research work for promotion consideration.

  Rate this question:

 • 34. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัยตามรูปแบบของ Kemmis  and  McTaggart

  • A.

   เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

  • B.

   มีการสะท้อนผลการปฏิบัติ

  • C.

   ควรดำเนินการอย่างรัดกุมเพียงรอบเดียว

  • D.

   การวิจัยนี้ต้องมีผู้ร่วมวิจัยด้วย

  Correct Answer
  C. ควรดำเนินการอย่างรัดกุมเพียงรอบเดียว
  Explanation
  The statement that is incorrect about the research format of Kemmis and McTaggart is "ควรดำเนินการอย่างรัดกุมเพียงรอบเดียว" (should be carried out in a single round). This is incorrect because Kemmis and McTaggart's research format is characterized by multiple cycles of planning, acting, observing, and reflecting. It is an iterative process that allows for ongoing refinement and improvement based on the findings and reflections from each cycle.

  Rate this question:

 • 35. 

  ข้อใดคือวงจรการบริหารตามแบบเดมมิ่ง

  • A.

   PDCA

  • B.

   CIPP

  • C.

   PAOR

  • D.

   PBBS

  Correct Answer
  A. PDCA
  Explanation
  PDCA stands for Plan-Do-Check-Act, which is a four-step management method used for continuous improvement. It involves planning a change or improvement, implementing it, evaluating the results, and making adjustments as necessary. This cycle is repeated to ensure ongoing improvement and optimization of processes and systems. PDCA is widely used in various industries and organizations to drive efficiency, quality, and innovation.

  Rate this question:

 • 36. 

  หากต้องการทราบว่า  การสอนโดยใช้สื่อประสมส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าการสอนแบบบรรยาย  ควรออกแบบการวิจัยอย่างไร

  • A.

   ให้การสอนแบบบรรยายเป็นกลุ่มควบคุม

  • B.

   ให้ครูผู้สอน 2 คน สอนคนละแบบ

  • C.

   ให้นักเรียนกลุ่มเดียวเรียนทั้ง 2 แบบ

  • D.

   ใช้ข้อสอบก่อนและหลังเรียนคนละฉบับ

  Correct Answer
  A. ให้การสอนแบบบรรยายเป็นกลุ่มควบคุม
  Explanation
  The correct answer suggests that in order to determine whether teaching using multimedia leads to higher learning outcomes compared to lecture-style teaching, the research should be designed by having a control group that receives lecture-style teaching, and an experimental group that receives multimedia teaching. Both groups should consist of the same number of students. Pre-tests and post-tests should be administered to both groups to measure their learning outcomes. By comparing the results of the two groups, the researcher can determine whether teaching using multimedia is more effective in improving learning outcomes.

  Rate this question:

 • 37. 

  จากข้อ  36  ข้อใดคือตัวแปรต้น

  • A.

   การสอนแบบบรรยาย

  • B.

   การสอนโดยใช้สื่อประสม

  • C.

   การสอนแบบบรรยายและการสอนโดยใช้สื่อประสม

  • D.

   ง. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  Correct Answer
  C. การสอนแบบบรรยายและการสอนโดยใช้สื่อประสม
  Explanation
  The correct answer is "การสอนแบบบรรยายและการสอนโดยใช้สื่อประสม" because it is the only option that includes both "การสอนแบบบรรยาย" (lecture-based teaching) and "การสอนโดยใช้สื่อประสม" (teaching using multimedia). The other options only mention one of these teaching methods.

  Rate this question:

 • 38. 

  “ชุดการสอนเรื่องการเพาะเห็ดฟาง  มีค่า  E1/E2  เท่ากับ  82.12/83.15”   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับค่า  E1

  • A.

   เป็นผลการทดสอบก่อนเรียน

  • B.

   เป็นคะแนนระหว่างเรียน

  • C.

   เป็นผลการทดสอบหลังเรียน

  • D.

   เป็นผลการสอบรวม

  Correct Answer
  B. เป็นคะแนนระหว่างเรียน
  Explanation
  The given statement states that the value of E1/E2 is 82.12/83.15. E1 represents the score before learning, while E2 represents the score after learning. Therefore, the correct answer is "เป็นคะแนนระหว่างเรียน" which means "It is the score during learning." This answer is supported by the fact that E1 is the score before learning, indicating that it is a score obtained during the learning process.

  Rate this question:

 • 39. 

  จากข้อ  38  สรุปได้ว่าอย่างไร

  • A.

   นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

  • B.

   นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

  • C.

   จากการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

  • D.

   จากการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับ .05

  Correct Answer
  B. นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
  Explanation
  The answer suggests that the innovation meets the standard efficiency of 80/80.

  Rate this question:

 • 40. 

  จากข้อ  38  ผลการวิจัยนี้น่าจะมาจากการวิจัยรูปแบบใด

  • A.

 • 41. 

  “ต้องการนำผลการวิจัยไปสรุปผลการดำเนินการ  และเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป”  เป็นลักษณะของการวิจัยรูปแบบใด

  • A.

   เชิงทดลอง

  • B.

   เชิงบรรยาย

  • C.

   ศึกษารายกรณี

  • D.

   เชิงประเมิน

  Correct Answer
  D. เชิงประเมิน
  Explanation
  The given statement suggests that the purpose of the research is to evaluate and analyze the results in order to make informed decisions and plan for future development. This aligns with the characteristics of evaluative research, which involves assessing the outcomes and impacts of a particular intervention or program. Therefore, the correct answer is "เชิงประเมิน" (evaluative research).

  Rate this question:

 • 42. 

  แบบทดสอบอิงเกณฑ์  สอบครั้งเดียวหลังเรียนควรใช้วิธีในข้อใดหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

  • A.

   KR-20

  • B.

   KR-21

  • C.

   Lovett Method

  • D.

   Carver Method

  Correct Answer
  C. Lovett Method
  Explanation
  The Lovett Method is recommended for estimating the reliability of a test after it has been administered only once. This method takes into account the correlation between the test scores of different items and provides a more accurate estimate of the test's reliability compared to other methods such as KR-20 and KR-21. The Carver Method, on the other hand, is used for estimating the reliability of a test when it is administered multiple times.

  Rate this question:

 • 43. 

  การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบอิงเกณฑ์  ควรใช้วิธีในข้อใด

  • A.

   B-Index

  • B.

   P,r

  • C.

   IOC

  • D.

   KR-20

  Correct Answer
  C. IOC
  Explanation
  The correct answer is IOC. IOC stands for Index of Content Validity, which is a method used to determine the content validity of a test. Content validity refers to the extent to which a test measures the specific content or knowledge domain it is intended to measure. The IOC is calculated by determining the proportion of items on a test that are relevant to the content being measured. This method is useful for ensuring that a test accurately assesses the intended content and can be used to make inferences about a person's knowledge or abilities in that area.

  Rate this question:

 • 44. 

  เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านในชั้นเรียน  พบว่า  มีนักเรียน  2  คน  จาก  45  คน  ที่อ่านไม่ได้  ครูควรดำเนินการออกแบบการวิจัยแก้ปัญหาอย่างไร

  • A.

   วิจัยเชิงทดลองพัฒนานวัตกรรม

  • B.

   วิจัยเชิงประเมินเพื่อแก้ปัญหา

  • C.

   ศึกษารายกรณีแก้ปัญหา

  • D.

   พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

  Correct Answer
  C. ศึกษารายกรณีแก้ปัญหา
  Explanation
  The correct answer is "ศึกษารายกรณีแก้ปัญหา" (Study case to solve the problem). This is because the question asks how the teacher should design a research to solve the problem of students who cannot read. Conducting a case study would involve analyzing individual cases of students who are struggling with reading and identifying potential solutions to address their specific needs. This approach allows for a targeted and tailored intervention to improve reading skills in the classroom.

  Rate this question:

 • 45. 

  การทดลองนวัตกรรมกลุ่มย่อย  1  :  1  ดำเนินการเพื่ออะไร

  • A.

  Explanation
  The experiment of subgroup 1 is conducted for the purpose of innovation.

  Rate this question:

 • 46. 

  ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช้  t-test  Dependence  Sample  การวิจัยนี้น่าจะออกแบบการทดลองแบบใด

  • A.

   ทดลองกลุ่มเดียว สอบครั้งเดียว

  • B.

   ทดลองกลุ่มเดียว สอบสองครั้ง

  • C.

   ทดลองสองกลุ่ม สอบครั้งเดียว

  • D.

   ทดลองสองกลุ่ม สอบสองครั้ง

  Correct Answer
  B. ทดลองกลุ่มเดียว สอบสองครั้ง
  Explanation
  The correct answer is "ทดลองกลุ่มเดียว สอบสองครั้ง" because the question mentions that the researcher conducted a t-test, which is a statistical test used to compare the means of two groups. In this case, the researcher is testing a hypothesis, so they need to compare the means of two groups. By conducting the test twice, the researcher can compare the means before and after an intervention or treatment, allowing them to determine if there is a significant difference.

  Rate this question:

 • 47. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  • A.

   การวิจัยที่ดีต้องเน้นสถิติขั้นสูง

  • B.

   ผู้บริหารไม่ควรดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน

  • C.

   ผู้วิจัยไม่จำเป็นต้องมีความรอบรู้ในเรื่องที่ทำวิจัยมากนักก็ได้

  • D.

   การวิจัยเชิงทดลองต้องควบคุมไม่ให้ตัวแปรอื่นส่งผลต่อการวิจัย

  Correct Answer
  D. การวิจัยเชิงทดลองต้องควบคุมไม่ให้ตัวแปรอื่นส่งผลต่อการวิจัย
  Explanation
  A good explanation for the given correct answer is that in experimental research, it is important to control other variables to ensure that the results are accurate and reliable. By controlling other variables, researchers can isolate the effects of the independent variable on the dependent variable, thereby establishing a cause-and-effect relationship. This helps eliminate any confounding factors that could potentially influence the results and allows researchers to draw valid conclusions from their study.

  Rate this question:

 • 48. 

  ข้อใดเป็นการทดสอบสมมุติฐานแบบสองทาง

  • A.

   นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน

  • B.

   นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน

  • C.

   นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

  • D.

   ถูกข้อ ข และ ค

  Correct Answer
  A. นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน
  Explanation
  The correct answer is that students who study with CAI have different academic performance before and after studying. This can be inferred from the given statements that state that the academic performance of students with CAI is higher before studying compared to after studying, and vice versa. This suggests that there is a difference in academic performance before and after studying with CAI.

  Rate this question:

 • 49. 

  ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดแบบ Rating  Scale  จัดอยู่ในมาตรการวัดใด

  • A.

   นามบัญญัติ

  • B.

   เรียงอันดับ

  • C.

   อันตรภาค

  • D.

   อัตราส่วน

  Correct Answer
  C. อันตรภาค
  Explanation
  The correct answer is "อันตรภาค" because the question is asking which measurement scale the data obtained from a rating scale is classified under. A rating scale is a type of measurement scale that allows respondents to rate or evaluate something based on a set of criteria or attributes. Therefore, the data obtained from a rating scale would fall under the "อันตรภาค" measurement scale, which refers to the ordinal scale or ranking scale.

  Rate this question:

 • 50. 

  ข้อใดเป็นข้อมูลในมาตรอัตราส่วน

  • A.

   แดงมีเงิน 300 บาท

  • B.

   แดงสอบได้คะแนนมากกว่าเหลือง 3 คะแนน

  • C.

   ดำได้เกรด 3.95 ถือว่าสูงมาก

  • D.

   ขาวหล่อกว่าเขียวนิดหน่อย

  Correct Answer
  A. แดงมีเงิน 300 บาท
  Explanation
  The given statement "แดงมีเงิน 300 บาท" is a piece of information that provides a specific amount of money for the subject "แดง" (red). This statement is a factual data point and can be considered as information in a ratio.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.