แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา

50 | Total Attempts: 36421

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา - Quiz

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo ขอขอบคุณ  ผอ.กอบชัย  โพธิ์นาแค  เจ้าของแบบทดสอบหมายเหตุ  :ขอสงวนลิขสิ ธิ์ในการนำตัวอย่างแบบทด สอบนี้ไปใช้เพื่อผลประโย น์ทางการพานิชย์


Questions and Answers
 • 1. 
  จากข้อ  38  ผลการวิจัยนี้น่าจะมาจากการวิจัยรูปแบบใด
  • A. 

 • 2. 
  การทดลองนวัตกรรมกลุ่มย่อย  1  :  1  ดำเนินการเพื่ออะไร
  • A. 

 • 3. 
  การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด
  • A. 

   การวิจัยเชิงปริมาณ

  • B. 

   การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

  • C. 

   การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี

  • D. 

   การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ

 • 4. 
  “การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น  ป.  6”  ข้อใดคือตัวแปรตาม
  • A. 

   เพศ

  • B. 

   ระดับชั้น

  • C. 

   วิธีการพัฒนา

  • D. 

   พฤติกรรมการอ่าน

 • 5. 
  จากข้อ  2  ข้อใดไม่ควรกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะมากที่สุด
  • A. 

   นักเรียน

  • B. 

   นวัตกรรม

  • C. 

   วิธีการพัฒนา

  • D. 

   พฤติกรรมการอ่าน

 • 6. 
  การคาดคะเนคำตอบของการวิจัยอย่างมีเหตุผล  ตรงกับข้อใด
  • A. 

   ความมุ่งหมายการวิจัย

  • B. 

   สมมุติฐานการวิจัย

  • C. 

   การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย

  • D. 

   การอภิปรายผลการวิจัย

 • 7. 
  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
  • A. 

   แก้ปัญหาผู้เรียน

  • B. 

   หาสาเหตุของพฤติกรรม

  • C. 

   พัฒนาผู้เรียน

  • D. 

   ประเมินตัดสินผู้เรียน

 • 8. 
  .  “ด.ช.แดงขาดเรียนบ่อย ๆ”   ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   ทำไม ด.ช.แดงจึงขาดเรียน

  • B. 

   จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของด.ช.แดงอย่างไร

  • C. 

   ห้องเรียนมีปัญหาอะไร ด.ช.แดงจึงขาดเรียน

  • D. 

   ทางบ้าน ด.ช.แดงมีปัญหาอะไร จึงต้องขาดเรียน

 • 9. 
  “ด.ช.ดำไม่ชอบทำงานรวมกลุ่มกับเพื่อน”  ควรใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
  • A. 

   การทดสอบ

  • B. 

   การสังเกต

  • C. 

   การสัมภาษณ์

  • D. 

   การใช้แบบสอบถาม

 • 10. 
  “ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน”  ควรออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในลักษณะใด
  • A. 

   เชิงทดลองพัฒนาสื่อนวัตกรรม

  • B. 

   เชิงสำรวจหาสาเหตุปัญหา

  • C. 

   เชิงปริมาณอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู้

  • D. 

   เชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาการเรียนรู้

 • 11. 
  “ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์”  หัวข้อวิจัยนี้ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  • A. 

   แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า

  • B. 

   แบบทดสอบอิงเกณฑ์

  • C. 

   แบบสังเกตพฤติกรรม

  • D. 

   แบบสัมภาษณ์

 • 12. 
  ข้อใดไม่ใช่การหาคุณภาพของแบบทดสอบ
  • A. 

   ความเที่ยงตรง

  • B. 

   ความเชื่อมั่น

  • C. 

   อำนาจจำแนก

  • D. 

   ความเป็นสากล

 • 13. 
  .  “การวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกของนักเรียนชั้น  ป.5  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จำนวน  40  คน”  ควรใช้สถิติใดวิเคราะห์ความแตกต่าง
  • A. 

   T-test

  • B. 

   ANOVA

  • C. 

   Z-test

  • D. 

   F-test

 • 14. 
                 “เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์”  ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้  ควรใช้สถิติข้อใดในการนำเสนอ
  • A. 

   ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

  • B. 

   การวิเคราะห์ความแปรปรวน

  • C. 

   การทดสอบที

  • D. 

   การทดสอบไคว์สแควร์

 • 15. 
  การอภิปรายผลการวิจัยควรจัดไว้ในส่วนใด
  • A. 

   บทที่ 1

  • B. 

   บทที่ 3

  • C. 

   บทที่ 4

  • D. 

   บทที่ 5

 • 16. 
  “การศึกษาการอ่านของนักเรียนชั้น  ป.2  จังหวัดศรีสะเกษ”  หัวข้อวิจัยนี้ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด
  • A. 

   เลือกแบบเจาะจง

  • B. 

   สุ่มแบบอย่างง่าย

  • C. 

   สุ่มแบบแบ่งชั้น

  • D. 

   สุ่มแบบหลายขั้นตอน

 • 17. 
  .  “การศึกษาการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  จังหวัดศรีสะเกษ”  หัวข้อวิจัยนี้ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด
  • A. 

   เลือกแบบเจาะจง

  • B. 

   สุ่มแบบอย่างง่าย

  • C. 

   สุ่มแบบแบ่งชั้น

  • D. 

   สุ่มแบบหลายขั้นตอน

 • 18. 
  ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
  • A. 

   ใช้การคาดคะเน

  • B. 

   ใช้สูตรคำนวณ

  • C. 

   ใช้ตารางสำเร็จรูป

  • D. 

   ใช้เกณฑ์ร้อยละ

 • 19. 
  ค่าอำนาจจำแนกของแบบวัดควรมีค่าเท่าใด
  • A. 

   .05 – 1.00

  • B. 

   .20 – 1.00

  • C. 

   .05-.80

  • D. 

   .20-.80

 • 20. 
  ความสำคัญของการวิจัยควรนำเสนอในส่วนใด
  • A. 

   บทที่ 1

  • B. 

   บทที่ 3

  • C. 

   บทที่ 4

  • D. 

   บทที่ 5

 • 21. 
  ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวิจัย
  • A. 

   แบบสอบถาม

  • B. 

   แผนการจัดการเรียนรู้

  • C. 

   นวัตกรรม

  • D. 

   โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

 • 22. 
  ข้อใดกล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ได้อย่างถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ครูทุกคนต้องดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง

  • B. 

   การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

  • C. 

   การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องประเมินวิทยฐานะครู

  • D. 

   ครูต้องเชี่ยวชาญในการวิจัยในชั้นเรียน

 • 23. 
  สมมุติฐานการวิจัยควรกำหนดไว้ในส่วนใด
  • A. 

   บทที่ 1

  • B. 

   บทที่ 3

  • C. 

   บทที่ 4

  • D. 

   บทที่ 5

 • 24. 
  “การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”  ควรหาคุณภาพเครื่องมืออย่างไร
  • A. 

   ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค

  • B. 

   ดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2

  • C. 

   หาค่าความยากง่าย

  • D. 

   หาค่าอำนาจจำแนก

 • 25. 
  “การวัดการอ่านออกเสียง”  ควรใช้เครื่องมือตามรูปแบบในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   แบบตรวจสอบรายการ

  • B. 

   แบบมาตราส่วนประมาณค่า

  • C. 

   แบบสัมภาษณ์

  • D. 

   แบบทดสอบ

Back to Top Back to top