แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา

50
แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo ขอขอบคุณ  ผอ.กอบชัย  โพธิ์นาแค  เจ้าของแบบทดสอบหมายเหตุ  :ขอสงวนลิขสิ ธิ์ในการนำตัวอย่างแบบทด สอบนี้ไปใช้เพื่อผลประโย น์ทางการพานิชย์

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด
  • A. 

   การวิจัยเชิงปริมาณ

  • B. 

   การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

  • C. 

   การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี

  • D. 

   การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ

 • 2. 
  “การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น  ป.  6”  ข้อใดคือตัวแปรตาม
  • A. 

   เพศ

  • B. 

   ระดับชั้น

  • C. 

   วิธีการพัฒนา

  • D. 

   พฤติกรรมการอ่าน

 • 3. 
  จากข้อ  2  ข้อใดไม่ควรกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะมากที่สุด
  • A. 

   นักเรียน

  • B. 

   นวัตกรรม

  • C. 

   วิธีการพัฒนา

  • D. 

   พฤติกรรมการอ่าน

 • 4. 
  การคาดคะเนคำตอบของการวิจัยอย่างมีเหตุผล  ตรงกับข้อใด
  • A. 

   ความมุ่งหมายการวิจัย

  • B. 

   สมมุติฐานการวิจัย

  • C. 

   การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย

  • D. 

   การอภิปรายผลการวิจัย

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
  • A. 

   แก้ปัญหาผู้เรียน

  • B. 

   หาสาเหตุของพฤติกรรม

  • C. 

   พัฒนาผู้เรียน

  • D. 

   ประเมินตัดสินผู้เรียน

 • 6. 
  .  “ด.ช.แดงขาดเรียนบ่อย ๆ”   ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   ทำไม ด.ช.แดงจึงขาดเรียน

  • B. 

   จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของด.ช.แดงอย่างไร

  • C. 

   ห้องเรียนมีปัญหาอะไร ด.ช.แดงจึงขาดเรียน

  • D. 

   ทางบ้าน ด.ช.แดงมีปัญหาอะไร จึงต้องขาดเรียน

 • 7. 
  “ด.ช.ดำไม่ชอบทำงานรวมกลุ่มกับเพื่อน”  ควรใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
  • A. 

   การทดสอบ

  • B. 

   การสังเกต

  • C. 

   การสัมภาษณ์

  • D. 

   การใช้แบบสอบถาม

 • 8. 
  “ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน”  ควรออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในลักษณะใด
  • A. 

   เชิงทดลองพัฒนาสื่อนวัตกรรม

  • B. 

   เชิงสำรวจหาสาเหตุปัญหา

  • C. 

   เชิงปริมาณอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู้

  • D. 

   เชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาการเรียนรู้

 • 9. 
  “ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์”  หัวข้อวิจัยนี้ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  • A. 

   แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า

  • B. 

   แบบทดสอบอิงเกณฑ์

  • C. 

   แบบสังเกตพฤติกรรม

  • D. 

   แบบสัมภาษณ์

 • 10. 
  ข้อใดไม่ใช่การหาคุณภาพของแบบทดสอบ
  • A. 

   ความเที่ยงตรง

  • B. 

   ความเชื่อมั่น

  • C. 

   อำนาจจำแนก

  • D. 

   ความเป็นสากล

 • 11. 
  .  “การวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกของนักเรียนชั้น  ป.5  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จำนวน  40  คน”  ควรใช้สถิติใดวิเคราะห์ความแตกต่าง
  • A. 

   T-test

  • B. 

   ANOVA

  • C. 

   Z-test

  • D. 

   F-test

 • 12. 
                 “เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์”  ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้  ควรใช้สถิติข้อใดในการนำเสนอ
  • A. 

   ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

  • B. 

   การวิเคราะห์ความแปรปรวน

  • C. 

   การทดสอบที

  • D. 

   การทดสอบไคว์สแควร์

 • 13. 
  การอภิปรายผลการวิจัยควรจัดไว้ในส่วนใด
  • A. 

   บทที่ 1

  • B. 

   บทที่ 3

  • C. 

   บทที่ 4

  • D. 

   บทที่ 5

 • 14. 
  “การศึกษาการอ่านของนักเรียนชั้น  ป.2  จังหวัดศรีสะเกษ”  หัวข้อวิจัยนี้ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด
  • A. 

   เลือกแบบเจาะจง

  • B. 

   สุ่มแบบอย่างง่าย

  • C. 

   สุ่มแบบแบ่งชั้น

  • D. 

   สุ่มแบบหลายขั้นตอน

 • 15. 
  .  “การศึกษาการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  จังหวัดศรีสะเกษ”  หัวข้อวิจัยนี้ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด
  • A. 

   เลือกแบบเจาะจง

  • B. 

   สุ่มแบบอย่างง่าย

  • C. 

   สุ่มแบบแบ่งชั้น

  • D. 

   สุ่มแบบหลายขั้นตอน

 • 16. 
  ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
  • A. 

   ใช้การคาดคะเน

  • B. 

   ใช้สูตรคำนวณ

  • C. 

   ใช้ตารางสำเร็จรูป

  • D. 

   ใช้เกณฑ์ร้อยละ

 • 17. 
  ค่าอำนาจจำแนกของแบบวัดควรมีค่าเท่าใด
  • A. 

   .05 – 1.00

  • B. 

   .20 – 1.00

  • C. 

   .05-.80

  • D. 

   .20-.80

 • 18. 
  ความสำคัญของการวิจัยควรนำเสนอในส่วนใด
  • A. 

   บทที่ 1

  • B. 

   บทที่ 3

  • C. 

   บทที่ 4

  • D. 

   บทที่ 5

 • 19. 
  ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวิจัย
  • A. 

   แบบสอบถาม

  • B. 

   แผนการจัดการเรียนรู้

  • C. 

   นวัตกรรม

  • D. 

   โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

 • 20. 
  ข้อใดกล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ได้อย่างถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ครูทุกคนต้องดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง

  • B. 

   การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

  • C. 

   การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องประเมินวิทยฐานะครู

  • D. 

   ครูต้องเชี่ยวชาญในการวิจัยในชั้นเรียน

 • 21. 
  สมมุติฐานการวิจัยควรกำหนดไว้ในส่วนใด
  • A. 

   บทที่ 1

  • B. 

   บทที่ 3

  • C. 

   บทที่ 4

  • D. 

   บทที่ 5

 • 22. 
  “การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”  ควรหาคุณภาพเครื่องมืออย่างไร
  • A. 

   ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค

  • B. 

   ดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2

  • C. 

   หาค่าความยากง่าย

  • D. 

   หาค่าอำนาจจำแนก

 • 23. 
  “การวัดการอ่านออกเสียง”  ควรใช้เครื่องมือตามรูปแบบในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   แบบตรวจสอบรายการ

  • B. 

   แบบมาตราส่วนประมาณค่า

  • C. 

   แบบสัมภาษณ์

  • D. 

   แบบทดสอบ

 • 24. 
  นักเรียนชั้น  ป.5  โรงเรียนบ้านแดงมีจำนวน  12  คน  หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการคิดคำนวณ  ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใด
  • A. 

   เลือกแบบเจาะจง

  • B. 

   สุ่มแบบอย่างง่าย

  • C. 

   สุ่มแบบแบ่งชั้น

  • D. 

   สุ่มแบบหลายขั้นตอน

 • 25. 
  การวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  ใช้เวลาไม่มากนัก  คือการวิจัยแบบใด
  • A. 

   การวิจัยเชิงประเมิน

  • B. 

   การวิจัยเชิงบรรยาย

  • C. 

   การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

  • D. 

   การวิจัยต่อยอด

 • 26. 
  แบบจำลอง  CIPP  Model  เป็นแนวคิดของใคร
  • A. 

   Tyler

  • B. 

   Scriven

  • C. 

   Provus

  • D. 

   Stufflebeam

 • 27. 
  จากรูปแบบ  CIPP  “P” ตัวที่  2  หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ผลลัพธ์

  • B. 

   ผลผลิต

  • C. 

   กระบวนการ

  • D. 

   ผลสะท้อนกลับ

 • 28. 
  ขั้นตอนใดที่ควรดำเนินการประเมินก่อนการเริ่มโครงการ
  • A. 

   C

  • B. 

   I

  • C. 

   P

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 29. 
  รูปแบบการวิจัยของ Kemmis  and  McTaggart  คือข้อใด
  • A. 

   PDCA

  • B. 

   CIPP

  • C. 

   PAOR

  • D. 

   KAMT

 • 30. 
  “การพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดของโรงเรียนบ้านแดง”  ควรออกแบบการวิจัยอย่างไร
  • A. 

   วิจัยเชิงประเมิน

  • B. 

   วิจัยเชิงทดลอง

  • C. 

   วิจัยเชิงบรรยาย

  • D. 

   วิจัยเชิงปฏิบัติการ

 • 31. 
  จากข้อ  30  ไม่ควรใช้เครื่องมือในข้อใดเก็บรวบรวมข้อมูล
  • A. 

   แบบสังเกต

  • B. 

   แบบสัมภาษณ์

  • C. 

   แบบทดสอบ

  • D. 

   แบบสำรวจ

 • 32. 
  จากข้อ  30  ข้อใดคือตัวแปรต้น
  • A. 

   วิธีการพัฒนา

  • B. 

   พฤติกรรมการรักษาความสะอาด

  • C. 

   สภาพทางสังคมของนักเรียน

  • D. 

   สภาพการบริหารของโรงเรียนบ้านแดง

 • 33. 
  หากต้องการส่งงานวิจัยจากข้อ 30 เพื่อขอเลื่อน วิทยฐานะ  ผู้วิจัยควรเป็นบทบาทของใคร
  • A. 

   ครูผู้สอนสังคมศึกษา ฯ

  • B. 

   ครูทุกคน

  • C. 

   ผู้บริหาร

  • D. 

   ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • 34. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัยตามรูปแบบของ Kemmis  and  McTaggart
  • A. 

   เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

  • B. 

   มีการสะท้อนผลการปฏิบัติ

  • C. 

   ควรดำเนินการอย่างรัดกุมเพียงรอบเดียว

  • D. 

   การวิจัยนี้ต้องมีผู้ร่วมวิจัยด้วย

 • 35. 
  ข้อใดคือวงจรการบริหารตามแบบเดมมิ่ง
  • A. 

   PDCA

  • B. 

   CIPP

  • C. 

   PAOR

  • D. 

   PBBS

 • 36. 
  หากต้องการทราบว่า  การสอนโดยใช้สื่อประสมส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าการสอนแบบบรรยาย  ควรออกแบบการวิจัยอย่างไร
  • A. 

   ให้การสอนแบบบรรยายเป็นกลุ่มควบคุม

  • B. 

   ให้ครูผู้สอน 2 คน สอนคนละแบบ

  • C. 

   ให้นักเรียนกลุ่มเดียวเรียนทั้ง 2 แบบ

  • D. 

   ใช้ข้อสอบก่อนและหลังเรียนคนละฉบับ

 • 37. 
  จากข้อ  36  ข้อใดคือตัวแปรต้น
  • A. 

   การสอนแบบบรรยาย

  • B. 

   การสอนโดยใช้สื่อประสม

  • C. 

   การสอนแบบบรรยายและการสอนโดยใช้สื่อประสม

  • D. 

   ง. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 • 38. 
  “ชุดการสอนเรื่องการเพาะเห็ดฟาง  มีค่า  E1/E2  เท่ากับ  82.12/83.15”   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับค่า  E1
  • A. 

   เป็นผลการทดสอบก่อนเรียน

  • B. 

   เป็นคะแนนระหว่างเรียน

  • C. 

   เป็นผลการทดสอบหลังเรียน

  • D. 

   เป็นผลการสอบรวม

 • 39. 
  จากข้อ  38  สรุปได้ว่าอย่างไร
  • A. 

   นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

  • B. 

   นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

  • C. 

   จากการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

  • D. 

   จากการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับ .05

 • 40. 
  จากข้อ  38  ผลการวิจัยนี้น่าจะมาจากการวิจัยรูปแบบใด
  • A. 

 • 41. 
  “ต้องการนำผลการวิจัยไปสรุปผลการดำเนินการ  และเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป”  เป็นลักษณะของการวิจัยรูปแบบใด
  • A. 

   เชิงทดลอง

  • B. 

   เชิงบรรยาย

  • C. 

   ศึกษารายกรณี

  • D. 

   เชิงประเมิน

 • 42. 
  แบบทดสอบอิงเกณฑ์  สอบครั้งเดียวหลังเรียนควรใช้วิธีในข้อใดหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
  • A. 

   KR-20

  • B. 

   KR-21

  • C. 

   Lovett Method

  • D. 

   Carver Method

 • 43. 
  การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบอิงเกณฑ์  ควรใช้วิธีในข้อใด
  • A. 

   B-Index

  • B. 

   P,r

  • C. 

   IOC

  • D. 

   KR-20

 • 44. 
  เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านในชั้นเรียน  พบว่า  มีนักเรียน  2  คน  จาก  45  คน  ที่อ่านไม่ได้  ครูควรดำเนินการออกแบบการวิจัยแก้ปัญหาอย่างไร
  • A. 

   วิจัยเชิงทดลองพัฒนานวัตกรรม

  • B. 

   วิจัยเชิงประเมินเพื่อแก้ปัญหา

  • C. 

   ศึกษารายกรณีแก้ปัญหา

  • D. 

   พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

 • 45. 
  การทดลองนวัตกรรมกลุ่มย่อย  1  :  1  ดำเนินการเพื่ออะไร
  • A. 

 • 46. 
  ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช้  t-test  Dependence  Sample  การวิจัยนี้น่าจะออกแบบการทดลองแบบใด
  • A. 

   ทดลองกลุ่มเดียว สอบครั้งเดียว

  • B. 

   ทดลองกลุ่มเดียว สอบสองครั้ง

  • C. 

   ทดลองสองกลุ่ม สอบครั้งเดียว

  • D. 

   ทดลองสองกลุ่ม สอบสองครั้ง

 • 47. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   การวิจัยที่ดีต้องเน้นสถิติขั้นสูง

  • B. 

   ผู้บริหารไม่ควรดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน

  • C. 

   ผู้วิจัยไม่จำเป็นต้องมีความรอบรู้ในเรื่องที่ทำวิจัยมากนักก็ได้

  • D. 

   การวิจัยเชิงทดลองต้องควบคุมไม่ให้ตัวแปรอื่นส่งผลต่อการวิจัย

 • 48. 
  ข้อใดเป็นการทดสอบสมมุติฐานแบบสองทาง
  • A. 

   นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน

  • B. 

   นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน

  • C. 

   นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

  • D. 

   ถูกข้อ ข และ ค

 • 49. 
  ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดแบบ Rating  Scale  จัดอยู่ในมาตรการวัดใด
  • A. 

   นามบัญญัติ

  • B. 

   เรียงอันดับ

  • C. 

   อันตรภาค

  • D. 

   อัตราส่วน

 • 50. 
  ข้อใดเป็นข้อมูลในมาตรอัตราส่วน
  • A. 

   แดงมีเงิน 300 บาท

  • B. 

   แดงสอบได้คะแนนมากกว่าเหลือง 3 คะแนน

  • C. 

   ดำได้เกรด 3.95 ถือว่าสูงมาก

  • D. 

   ขาวหล่อกว่าเขียวนิดหน่อย