ข้อสอบความรอบรู้ การอบรมพัฒนาผู้บริหาร ชุด 106 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

15 | Attempts: 3999
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบความรอบรู้ การอบรมพัฒนาผู้บริหาร ชุด 106 การบริหารการเปลี่ยนแปลง - Quiz

ข้อสอบความรอบรู้ การอบรมพัฒนาผู้บริหาร ชุด 106 การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใด หมายถึง การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  • A. 

   SBM

  • B. 

   PQM

  • C. 

   RBM

  • D. 

   Change Management

 • 2. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของสถาพแวดล้อมภายนอก
  • A. 

   Customer

  • B. 

   Politics

  • C. 

   Economics

  • D. 

   Technology

 • 3. 
  Push - Pull Theory เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   System

  • B. 

   People

  • C. 

   System & People

  • D. 

   Participation

 • 4. 
  ข้อใด หมายถึง ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
  • A. 

   Change Management

  • B. 

   Blueprint for Change

  • C. 

   Change Sponsor

  • D. 

   Change Advocate

  • E. 

   Change Target

 • 5. 
  สี่ด้านหลักขององค์การที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยตามข้อใด
  • A. 

   โครงสร้างองค์การ , การสื่อสารขององค์การ , กระบวนการทำงาน , วัฒนธรรม

  • B. 

   โครงสร้างองค์การ , บุคลากร , กระบวนการทำงาน , วัฒนธรรม

  • C. 

   โครงสร้างองค์การ , บุคลากร , สภาพแวดล้อมขององค์การ , วัฒนธรรม

  • D. 

   โครงสร้างองค์การ , บุคลากร , กระบวนการทำงาน , การสื่อสารขององค์การ

 • 6. 
  ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ผู้มีอำนาจอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง

  • B. 

   ผู้ที่ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

  • C. 

   ผู้ที่วางแผนและทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผล

  • D. 

   ผู้ที่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของ Change Agent
  • A. 

   เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนั้น

  • B. 

   มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ

  • C. 

   ทำงานร่วมกับผู้อื่นในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหา

  • D. 

   จัดการและจัดสรรเรื่องทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ เช่น งบประมาณ บุคลากร และเวลา

 • 8. 
  องค์การจะพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีลักษณะตามข้อใด
  • A. 

   ผู้นำมีความสามารถเป็นที่ยอมรับนับถือ , ความรู้สึกต้องการการเปลี่ยนแปลง, องค์การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม

  • B. 

   ผู้นำมีความสามารถเป็นที่ยอมรับนับถือ , ความรู้สึกต้องการการเปลี่ยนแปลง , โครงสร้างการบริหารที่ไม่เป็นแบบหลายระดับชั้น

  • C. 

   ผู้นำมีความสามารถเป็นที่ยอมรับนับถือ , องค์การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม , สมาชิกทำงานร่วมกัน

  • D. 

   องค์การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม , ความรู้สึกต้องการการเปลี่ยนแปลง , สมาชิกทำงานร่วมกัน

 • 9. 
  ข้อใด คือลำดับขั้นตอนของการวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบที่ถูกต้อง
  • A. 

   การพัฒนาวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง , การสร้างทีมเจ้าภาพ , การวางแผนและกำหนดตัวชี้วัด , การพัฒนาโครงสร้างที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

  • B. 

   การพัฒนาวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง , การสร้างทีมเจ้าภาพ , การพัฒนาโครงสร้างที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง , การวางแผนและกำหนดตัวชี้วัด

  • C. 

   การสร้างทีมเจ้าภาพ , การพัฒนาวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง , การวางแผนและกำหนดตัวชี้วัด , การพัฒนาโครงสร้างที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   การสร้างทีมเจ้าภาพ , การพัฒนาวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง , การพัฒนาโครงสร้างที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง , การวางแผนและกำหนดตัวชี้วัด

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี
  • A. 

   บอกถึงอนาคตที่ต้องการ

  • B. 

   ยืดหยุ่นได้

  • C. 

   น่าสนใจ น่าตื่นเต้น

  • D. 

   สามารถทำให้สำเร็จได้ง่าย

 • 11. 
  Force Faild Analysis เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนใด
  • A. 

   การสร้างทีมเจ้าภาพ

  • B. 

   การพัฒนาวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง

  • C. 

   การวางแผนและกำหนดตัวชี้วัด

  • D. 

   การดำเนินการและหยั่งรากการเปลี่ยนแปลง

 • 12. 
  ทีมงานของการเปลี่ยนแปลง จะมีลักษณะสำคัญตามข้อใด
  • A. 

   สมาชิกในทีมมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน, ทีมมีเป้าหมายร่วมกัน

  • B. 

   มีการแบ่งงานกันทำ , ทีมมีเป้าหมายร่วมกัน

  • C. 

   มีการวางแผนร่วมกัน , สมาชิกในทีมมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน

  • D. 

   มีการวางแผนร่วมกัน , มีเป้าหมายร่วมกัน

 • 13. 
  รูปแบบขั้นตอนอารมณ์ของบุคคลที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจะมีอยู่ 4 ขั้นตอน ตามลำดับคือข้อใด
  • A. 

   ตกใจและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น , โกรธและต่อต้าน , รับรู้และทดลองปฏิบัติตาม , ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว

  • B. 

   โกรธและต่อต้าน , ตกใจและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น , รับรู้และทดลองปฏิบัติตาม , ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว

  • C. 

   โกรธและต่อต้าน , ตกใจและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น , ผลการทำงานตกต่ำ , รับรู้และทดลองปฏิบัติตาม

  • D. 

   ตกใจและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น , โกรธและต่อต้าน , ผลการทำงานตกต่ำ , ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบขององค์การที่สนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • A. 

   โครงสร้างองค์การ

  • B. 

   พฤติกรรมผู้บริหาร

  • C. 

   การบริหารทรัพยากรบุคคล

  • D. 

   จิตสำนึกในการทำงาน

 • 15. 
  ุในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดเปรียบเทียบได้ถูกต้อง
  • A. 

   Change Sponsor = รมว.ศธ.

  • B. 

   Change Advocate = สพฐ.

  • C. 

   Change Agent = ผอ.รร.

  • D. 

   Change Target = รอง.ผอ.สพท.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.