รอบรู้ ชุด 256 ประกันคุณภาพการศึกษา

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 246,199
: 33 | Attempts: 14,557

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
รอบรู้ ชุด 256 ประกันคุณภาพการศึกษา - Quiz

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 256 ประกันคุณภาพการศึกษา  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  ระบบ หลัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตรงกฎหมายการศึกษาตามข้อใดมากที่สุด

  • A.

   พระราชบัญญัติ

  • B.

   พระราชกำหนด

  • C.

   กฎกระทรวง

  • D.

   ระเบียบ

  Correct Answer
  C. กฎกระทรวง
  Explanation
  The correct answer is "กฎกระทรวง" because it refers to ministerial regulations, which are considered the highest level of legal standards and guidelines in the Thai education system. These regulations are issued by the Ministry of Education and are enforceable by law. Therefore, they have the most authority and impact on ensuring the quality of education in accordance with the law.

  Rate this question:

 • 2. 

  "การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนดสำหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทำโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา" ตรงกับข้อใดมากที่สุด

  • A.

   การประเมินคุณภาพภายใน

  • B.

   การประเมินคุณภาพภายนอก

  • C.

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

  • D.

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  Correct Answer
  A. การประเมินคุณภาพภายใน
  Explanation
  The given statement matches the option "การประเมินคุณภาพภายใน" the most. The statement mentions the evaluation of the quality of education management, monitoring, and quality assurance of educational standards within the Ministry of Education. This implies that the evaluation is conducted internally by the personnel of the educational institution or by the affiliated units responsible for overseeing the institution. Therefore, the option "การประเมินคุณภาพภายใน" aligns with the given statement.

  Rate this question:

 • 3. 

  จากข้อ 1  " สำนักงาน " หมายถึงข้อใดมากที่สุด  

  • A.

   โรงเรียน

  • B.

   สพท.

  • C.

   สมศ.

  • D.

   สทศ.

  Correct Answer
  C. สมศ.
  Explanation
  The correct answer is "สมศ." because "สำนักงาน" means office, and out of the given options, "สมศ." is the abbreviation for "สำนักงานส่งเสริมการศึกษา" which translates to "Office of the Promotion of Education". Therefore, "สมศ." is the option that is most closely related to the given term "สำนักงาน".

  Rate this question:

 • 4. 

  จากข้อ 1 มีทั้งหมด

  • A.

   3 หมวด 21 ข้อ

  • B.

   3 หมวด 31 ข้อ

  • C.

   3 หมวด 41 ข้อ

  • D.

   4 หมวด 41 ข้อ

  Correct Answer
  C. 3 หมวด 41 ข้อ
  Explanation
  The given answer suggests that there are 3 categories with a total of 41 questions each. This means that there are a total of 123 questions in the 3 categories.

  Rate this question:

 • 5. 

  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีกี่ระบบ กี่รูปแบบ

  • A.

   2 ระบบ 3 รูปแบบ

  • B.

   2 รูปแบบ 3 ระบบ

  • C.

   3 ระบบ 2 รูปแบบ

  • D.

   2 ระบบ 2 รูปแบบ

  Correct Answer
  C. 3 ระบบ 2 รูปแบบ
  Explanation
  The correct answer is 3 ระบบ 2 รูปแบบ. This means that the quality assurance system in education has 3 different systems and 2 different formats.

  Rate this question:

 • 6. 

  ข้อใดคือรูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษา

  • A.

   ประกันคุณภาพภายใน , ประกันคุณภาพภายนอก

  • B.

   ประกันคุณภาพภายนอก , การประเมินคุณภาพภายใน

  • C.

   การประเมินคุณภาพภายใน , ประกันคุณภาพภายใน

  • D.

   การประเมินคุณภาพภายใน , การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  Correct Answer
  A. ประกันคุณภาพภายใน , ประกันคุณภาพภายนอก
  Explanation
  The correct answer is "ประกันคุณภาพภายใน , ประกันคุณภาพภายนอก". This is because "ประกันคุณภาพภายใน" refers to the internal quality assurance processes that an organization implements to monitor and improve the quality of its education. On the other hand, "ประกันคุณภาพภายนอก" refers to the external quality assurance mechanisms that are conducted by external bodies or agencies to evaluate and ensure the quality of education provided by an organization.

  Rate this question:

 • 7. 

  ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย ยกเว้นข้อใด

  • A.

   การประเมินคุณภาพภายใน

  • B.

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

  • C.

   การประเมินคุณภาพภายใน

  • D.

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  Correct Answer
  C. การประเมินคุณภาพภายใน
  Explanation
  The correct answer is "การประเมินคุณภาพภายใน" because the question states that the internal quality assurance system for educational development and standardization must include all options except one. Therefore, "การประเมินคุณภาพภายใน" is the exception and should not be included in the system.

  Rate this question:

 • 8. 

  ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย

  • A.

   การประเมินคุณภาพภายนอก และ ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

  • B.

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • C.

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ การประเมินคุณภาพภายใน

  • D.

   การประเมินคุณภาพภายใน และ การประเมินคุรภาพภายนอก

  Correct Answer
  A. การประเมินคุณภาพภายนอก และ ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
  Explanation
  The correct answer is the evaluation of external quality and monitoring of educational quality. This means that in order to ensure and improve the quality of education at all levels, it is necessary to have a system in place for assessing the quality from an external perspective and monitoring the educational quality. This can involve external audits, assessments, and evaluations conducted by independent bodies or organizations to ensure that the education system meets the required standards and is continuously improving.

  Rate this question:

 • 9. 

  ให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยเน้นผู้ใดเป็นสำคัญ

  • A.

   นักเรียน

  • B.

   ผู้เรียน

  • C.

   ผู้รับการศึกษา

  • D.

   ประชากรวัยเรียน

  Correct Answer
  B. ผู้เรียน
  Explanation
  The correct answer is "ผู้เรียน" because the question is asking about who is the most important focus of the continuous quality assurance conducted by educational institutions every year. "ผู้เรียน" translates to "students" in English, and it makes sense that they would be the primary focus of quality assurance as they are the ones directly receiving education and benefiting from it.

  Rate this question:

 • 10. 

  ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อทุกข้อ ยกเว้นข้อใด

  • A.

   คณะกรรมการสถานศึกษา

  • B.

   หน่วยงานต้นสังกัด

  • C.

   ผู้ปกครอง

  • D.

   สาธารณชน

  Correct Answer
  C. ผู้ปกครอง
  Explanation
  The report is presented to all stakeholders except for the parents.

  Rate this question:

 • 11. 

  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่คน

  • A.

   7 คน

  • B.

   ไม่น้อยกว่า 7 คน

  • C.

   8 คน

  • D.

   ไม่น้อยกว่า 8 คน

  Correct Answer
  D. ไม่น้อยกว่า 8 คน
  Explanation
  The question asks for the number of members in the internal quality assurance committee at the basic education level. The correct answer is "ไม่น้อยกว่า 8 คน" which means "not less than 8 people". This suggests that the committee must have at least 8 members.

  Rate this question:

 • 12. 

  จากข้อที่แล้ว ใครเป็นประธาน

  • A.

   รมว.ศธ.

  • B.

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  • C.

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D.

   รองนายกรัฐมนตรี

  Correct Answer
  B. ผู้ทรงคุณวุฒิ
  Explanation
  จากข้อก่อนหน้านี้ ได้ถามว่าใครเป็นประธาน และตอบกลับมาว่า "ผู้ทรงคุณวุฒิ" ซึ่งหมายความว่า "ผู้ทรงคุณวุฒิ" เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

  Rate this question:

 • 13. 

  จากข้อที่แล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

  • A.

   2

  • B.

   3

  • C.

   4

  • D.

   6

  Correct Answer
  C. 4
 • 14. 

  ใครเป็นผู้กำหนดาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  • A.

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B.

   สถานศึกษา

  • C.

   คณะกรรมการสถานศึกษา

  • D.

   สพท.

  Correct Answer
  B. สถานศึกษา
  Explanation
  The phrase "ผู้กำหนดาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา" translates to "the entity that sets the educational standards of the educational institution." Out of the given options, "สถานศึกษา" (educational institution) is the most suitable answer as it refers to the organization responsible for setting the standards and policies for education within the institution. The other options, such as "ผู้อำนวยการโรงเรียน" (school director), "คณะกรรมการสถานศึกษา" (education committee), and "สพท." (Department of Education), do not specifically indicate the entity responsible for setting the educational standards.

  Rate this question:

 • 15. 

  ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย

  • A.

   ทุกปี

  • B.

   หนึ่งครั้งในทุกสองปี

  • C.

   หนึ่งครั้งในทุกสามปี

  • D.

   หนึ่งครั้งในทุกห้าปี

  Correct Answer
  C. หนึ่งครั้งในทุกสามปี
  Explanation
  The correct answer is "หนึ่งครั้งในทุกสามปี" because it states that the educational institution's parent organization should conduct a quality assurance assessment every three years. This implies that the assessment should be done regularly but not too frequently, allowing for enough time to gather data and make necessary improvements. Conducting the assessment every three years strikes a balance between ensuring ongoing quality and not overwhelming the educational institution with too many assessments.

  Rate this question:

 • 16. 

  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา” มีกี่คน

  • A.

   8

  • B.

   9

  • C.

   12

  • D.

   14

  Correct Answer
  C. 12
  Explanation
  The "คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา" has 12 members.

  Rate this question:

 • 17. 

  การประกันคุณภาพการศึกษาข้อใดสำคัญที่สุด

  • A.

   มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

  • B.

   มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา

  • C.

   มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • D.

   มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

  Correct Answer
  B. มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
  Explanation
  The most important aspect of quality assurance in education is the standard that addresses the outcomes of education management at each level and type of education. This standard ensures that the desired results of education are achieved and maintained, regardless of the level or type of education being provided. It focuses on assessing and evaluating the effectiveness of the education management system in achieving its intended goals. By emphasizing the outcomes of education management, this standard ensures that the quality of education is continuously monitored and improved to meet the needs and expectations of learners.

  Rate this question:

 • 18. 

  ให้สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพต่อสำนักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินจาก สมศ.ว่าไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา

  • A.

   15 วัน

  • B.

   15 วันทำการ

  • C.

   30 วัน

  • D.

   30 วันทำการ

  Correct Answer
  C. 30 วัน
  Explanation
  The correct answer is 30 วันทำการ. This is because the question asks for the number of days from the notification of the evaluation results to the approval of the quality development plan. Since it specifically mentions "วันทำการ" (working days), it implies that weekends and holidays should not be included in the count. Therefore, the correct answer is 30 working days.

  Rate this question:

 • 19. 

  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในขั้ยพื้นฐานเป็นไปตามข้อใด

  • A.

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

  • B.

   5 ด้าน 15 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

  • C.

   5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้

  • D.

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน 56 ตัวบ่งชี้

  Correct Answer
  C. 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้
  Explanation
  The correct answer is "5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้". This is because it states that the internal quality assurance standard consists of 5 dimensions and 15 standards with 65 indicators. This indicates that the standard is comprehensive and covers a wide range of aspects to ensure quality.

  Rate this question:

 • 20. 

  มาตรฐานการประกันคุรภาพภายในระดับปฐมวัยเป็นไปตามข้อใด

  • A.

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

  • B.

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน 56 ตัวบ่งชี้

  • C.

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้

  • D.

   5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้

  Correct Answer
  A. 5 ด้าน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้
 • 21. 

  มาตรฐานการประกันคุรภาพภายนอกเป็นไปตามข้อใด

  • A.

   3 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้

  • B.

   3 กลุ่ม 11 ตัวบ่งชี้

  • C.

   3 กลุ่ม 21 ตัวบ่งชี้

  • D.

   4 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้

  Correct Answer
  A. 3 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้
  Explanation
  The correct answer is "3 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้". This is because the question is asking about the standard for external quality assurance, and the answer choice "3 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้" aligns with this topic. The other answer choices do not mention anything about external quality assurance or do not match the given options.

  Rate this question:

 • 22. 

  ข้อใด ไม่ใช่ ด้านตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

  • A.

   ด้านคุณภาพนักเรียน

  • B.

   ด้านการจัดการเรียนการสอน

  • C.

   ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  • D.

   ด้านอัตลักษณ์

  Correct Answer
  A. ด้านคุณภาพนักเรียน
  Explanation
  The question asks for the aspect that is not related to internal quality assurance standards. The correct answer is "ด้านคุณภาพนักเรียน" (student quality). This aspect is not directly related to internal quality assurance standards, as it focuses on the quality of the students themselves rather than the processes and standards of the educational institution.

  Rate this question:

 • 23. 

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีกี่ระดับ

  • A.

   3

  • B.

   4

  • C.

   5

  • D.

   6

  Correct Answer
  C. 5
  Explanation
  The question asks for the number of levels in the internal educational quality assessment. The correct answer is 5.

  Rate this question:

 • 24. 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกเหมือนกันทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด

  • A.

   ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  • B.

   ด้านอัตลักษณ์

  • C.

   ด้านมาตรการส่งเสริม

  • D.

   ด้านพื้นฐาน

  Correct Answer
  D. ด้านพื้นฐาน
  Explanation
  The given question is asking for an exception among the options provided. The options are "ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้" (social learning community), "ด้านอัตลักษณ์" (identity), "ด้านมาตรการส่งเสริม" (promotion measures), and "ด้านพื้นฐาน" (fundamentals). The correct answer is "ด้านพื้นฐาน" (fundamentals). This means that the assessment of internal and external educational quality is not the same for all aspects, except for the fundamentals.

  Rate this question:

 • 25. 

  ตังบ่งชี้ใดสำคัญที่สุดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 (พ.ศ.2554-2559)

  • A.

   1

  • B.

   5

  • C.

   6

  • D.

   12

  Correct Answer
  B. 5
  Explanation
  The number 5 is the most important indicator in assessing the quality of external education in rounds 3 (2011-2016).

  Rate this question:

 • 26. 

  การประกันคุณภาพภายใน อยู่ใน หมวด 6 มาตรา 48 พรบ.การศึกษาชาติ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อใดที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

  • A.

   กระบวนการศึกษา

  • B.

   กระบวนการบริหารการศึกษา

  • C.

   กระบวนการจัดการเรียนการสอน

  • D.

   กระบวนการพัฒนาการศึกษา

  Correct Answer
  B. กระบวนการบริหารการศึกษา
  Explanation
  The correct answer is "กระบวนการบริหารการศึกษา" (Educational management process). This is because the question asks for a part of the Education Act, and in Section 48 of the Act, the internal quality assurance is mentioned as a part of the educational management process.

  Rate this question:

 • 27. 

  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  มีกี่องค์ประกอบ

  • A.

   4

  • B.

   6

  • C.

   8

  • D.

   9

  Correct Answer
  C. 8
  Explanation
  The answer is 8 because the question is asking how many components are required for a basic education quality assurance system.

  Rate this question:

 • 28. 

  ข้อใดเรียงลำดับองค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพภายในสามลำดับแรกได้ถูกต้อง

  • A.

   การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา-การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

  • B.

   การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา-การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ-การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  • C.

   การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ-การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา-การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  • D.

   การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา-การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  Correct Answer
  A. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา-การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
  Explanation
  The correct answer is the first option, which states that the correct order of the components of an internal quality assurance system is as follows: 1) Setting educational standards of the educational institution, 2) Developing an educational management plan that aims for quality according to the standards of the educational institution, and 3) Organizing management systems and information. This order ensures that the educational institution sets the standards, develops a plan to meet those standards, and then establishes management systems and information to support the implementation of the plan.

  Rate this question:

 • 29. 

  ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นระบบที่สถานศึกษาสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ  ตามหลักการ ๓ ประการ ข้อใดไม่ใช่

  • A.

   การกระจายอำนาจ

  • B.

   กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

  • C.

   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำงาน

  • D.

   การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

  Correct Answer
  B. กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
  Explanation
  The correct answer is "กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย" (setting standards for basic and early childhood education). This is because the question asks for the principle that is NOT part of the internal quality assurance system of the educational institution. The other three options, which are "การกระจายอำนาจ" (decentralization of power), "การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำงาน" (providing opportunities for participation in work), and "การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้" (demonstrating accountable responsibilities that can be audited), are all principles that contribute to building confidence in the service recipients, which is the purpose of the internal quality assurance system.

  Rate this question:

 • 30. 

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อใดกล่าวไม่ถุกต้อง

  • A.

   มีอย่างน้อย 3 คน

  • B.

   ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นบุคลากรในเขตบริการของสถานศึกษา

  • C.

   ผลการประเมินของคณะกรรมการมี 5 ระดับ

  • D.

   ประเมินทุกปี

  Correct Answer
  B. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นบุคลากรในเขตบริการของสถานศึกษา
  Explanation
  The statement "ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นบุคลากรในเขตบริการของสถานศึกษา" is incorrect because it is not a requirement for the members of the internal quality assessment committee to be personnel within the school's service area. The statement suggests that the committee members must be staff members within the school's district, but there is no such requirement mentioned in the given information.

  Rate this question:

 • 31. 

  ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการประเมินคุณภาพภายในได้ถูกต้องที่สุด

  • A.

   การประเมินคุณภาพภายใน - การติดตามตรวจสอบคุณภาพ - การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • B.

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพ - การพัฒนาคุณภาพการศึกษา - การประเมินคุณภาพภายใน

  • C.

   การประเมินคุณภาพภายใน - การพัฒนาคุณภาพการศึกษา - การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

  • D.

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพ - การประเมินคุณภาพภายใน - การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  Correct Answer
  A. การประเมินคุณภาพภายใน - การติดตามตรวจสอบคุณภาพ - การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  Explanation
  The correct answer is the sequence "การประเมินคุณภาพภายใน - การติดตามตรวจสอบคุณภาพ - การพัฒนาคุณภาพการศึกษา". This sequence follows the logical order of quality assurance processes in education. First, there is the evaluation of internal quality to assess the current state of quality. Then, there is the process of monitoring and checking the quality to ensure that standards are being met. Finally, there is the development of quality in education, which involves making improvements and implementing changes based on the evaluation and monitoring results.

  Rate this question:

 • 32. 

  ใครไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร

  • A.

   นายววัจน์ เอื้ออภิญญากุล

  • B.

   นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

  • C.

   นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

  • D.

   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์

  Correct Answer
  D. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์
  Explanation
  The question asks for the person who is not a Minister of Education during the time of Prime Minister Yingluck Shinawatra. The correct answer is "นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์" (Mr. Serm Sakdaphanich). This means that all the other options (นายววัจน์ เอื้ออภิญญากุล, นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช, นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) were Ministers of Education during that time.

  Rate this question:

 • 33. 

  กระทรวงศึกษาธิการมีอายุกี่ปีในปีอาเซียน

  • A.

   121

  • B.

   122

  • C.

   123

  • D.

   124

  Correct Answer
  C. 123
  Explanation
  The Ministry of Education has been established for 123 years in the ASEAN region.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Feb 24, 2014
  Quiz Created by
  Tuewsob
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.