รอบรู้ ชุด 256 ประกันคุณภาพการศึกษา

33 | Total Attempts: 11751

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 256 ประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 256 ประกันคุณภาพการศึกษา  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ระบบ หลัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตรงกฎหมายการศึกษาตามข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   พระราชกำหนด

  • C. 

   กฎกระทรวง

  • D. 

   ระเบียบ

 • 2. 
  "การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนดสำหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทำโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การประเมินคุณภาพภายใน

  • B. 

   การประเมินคุณภาพภายนอก

  • C. 

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • 3. 
  จากข้อ 1  " สำนักงาน " หมายถึงข้อใดมากที่สุด  
  • A. 

   โรงเรียน

  • B. 

   สพท.

  • C. 

   สมศ.

  • D. 

   สทศ.

 • 4. 
  จากข้อ 1 มีทั้งหมด
  • A. 

   3 หมวด 21 ข้อ

  • B. 

   3 หมวด 31 ข้อ

  • C. 

   3 หมวด 41 ข้อ

  • D. 

   4 หมวด 41 ข้อ

 • 5. 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีกี่ระบบ กี่รูปแบบ
  • A. 

   2 ระบบ 3 รูปแบบ

  • B. 

   2 รูปแบบ 3 ระบบ

  • C. 

   3 ระบบ 2 รูปแบบ

  • D. 

   2 ระบบ 2 รูปแบบ

 • 6. 
  ข้อใดคือรูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษา
  • A. 

   ประกันคุณภาพภายใน , ประกันคุณภาพภายนอก

  • B. 

   ประกันคุณภาพภายนอก , การประเมินคุณภาพภายใน

  • C. 

   การประเมินคุณภาพภายใน , ประกันคุณภาพภายใน

  • D. 

   การประเมินคุณภาพภายใน , การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • 7. 
  ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   การประเมินคุณภาพภายใน

  • B. 

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   การประเมินคุณภาพภายใน

  • D. 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • 8. 
  ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย
  • A. 

   การประเมินคุณภาพภายนอก และ ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

  • B. 

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ การประเมินคุณภาพภายใน

  • D. 

   การประเมินคุณภาพภายใน และ การประเมินคุรภาพภายนอก

 • 9. 
  ให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยเน้นผู้ใดเป็นสำคัญ
  • A. 

   นักเรียน

  • B. 

   ผู้เรียน

  • C. 

   ผู้รับการศึกษา

  • D. 

   ประชากรวัยเรียน

 • 10. 
  ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการสถานศึกษา

  • B. 

   หน่วยงานต้นสังกัด

  • C. 

   ผู้ปกครอง

  • D. 

   สาธารณชน

 • 11. 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่คน
  • A. 

   7 คน

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 7 คน

  • C. 

   8 คน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 8 คน

 • 12. 
  จากข้อที่แล้ว ใครเป็นประธาน
  • A. 

   รมว.ศธ.

  • B. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รองนายกรัฐมนตรี

 • 13. 
  จากข้อที่แล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   6

 • 14. 
  ใครเป็นผู้กำหนดาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   สถานศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการสถานศึกษา

  • D. 

   สพท.

 • 15. 
  ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย
  • A. 

   ทุกปี

  • B. 

   หนึ่งครั้งในทุกสองปี

  • C. 

   หนึ่งครั้งในทุกสามปี

  • D. 

   หนึ่งครั้งในทุกห้าปี

 • 16. 
  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา” มีกี่คน
  • A. 

   8

  • B. 

   9

  • C. 

   12

  • D. 

   14

 • 17. 
  การประกันคุณภาพการศึกษาข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

  • B. 

   มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา

  • C. 

   มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • D. 

   มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

 • 18. 
  ให้สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพต่อสำนักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินจาก สมศ.ว่าไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา
  • A. 

   15 วัน

  • B. 

   15 วันทำการ

  • C. 

   30 วัน

  • D. 

   30 วันทำการ

 • 19. 
  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในขั้ยพื้นฐานเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

  • B. 

   5 ด้าน 15 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

  • C. 

   5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้

  • D. 

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน 56 ตัวบ่งชี้

 • 20. 
  มาตรฐานการประกันคุรภาพภายในระดับปฐมวัยเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

  • B. 

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน 56 ตัวบ่งชี้

  • C. 

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้

  • D. 

   5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้

 • 21. 
  มาตรฐานการประกันคุรภาพภายนอกเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   3 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้

  • B. 

   3 กลุ่ม 11 ตัวบ่งชี้

  • C. 

   3 กลุ่ม 21 ตัวบ่งชี้

  • D. 

   4 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้

 • 22. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ด้านตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
  • A. 

   ด้านคุณภาพนักเรียน

  • B. 

   ด้านการจัดการเรียนการสอน

  • C. 

   ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  • D. 

   ด้านอัตลักษณ์

 • 23. 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีกี่ระดับ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 24. 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกเหมือนกันทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  • B. 

   ด้านอัตลักษณ์

  • C. 

   ด้านมาตรการส่งเสริม

  • D. 

   ด้านพื้นฐาน

 • 25. 
  ตังบ่งชี้ใดสำคัญที่สุดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 (พ.ศ.2554-2559)
  • A. 

   1

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   12

 • 26. 
  การประกันคุณภาพภายใน อยู่ใน หมวด 6 มาตรา 48 พรบ.การศึกษาชาติ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อใดที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  • A. 

   กระบวนการศึกษา

  • B. 

   กระบวนการบริหารการศึกษา

  • C. 

   กระบวนการจัดการเรียนการสอน

  • D. 

   กระบวนการพัฒนาการศึกษา

 • 27. 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  มีกี่องค์ประกอบ
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 28. 
  ข้อใดเรียงลำดับองค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพภายในสามลำดับแรกได้ถูกต้อง
  • A. 

   การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา-การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

  • B. 

   การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา-การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ-การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  • C. 

   การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ-การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา-การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  • D. 

   การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา-การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 • 29. 
  ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นระบบที่สถานศึกษาสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ  ตามหลักการ ๓ ประการ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   การกระจายอำนาจ

  • B. 

   กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

  • C. 

   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำงาน

  • D. 

   การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

 • 30. 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อใดกล่าวไม่ถุกต้อง
  • A. 

   มีอย่างน้อย 3 คน

  • B. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นบุคลากรในเขตบริการของสถานศึกษา

  • C. 

   ผลการประเมินของคณะกรรมการมี 5 ระดับ

  • D. 

   ประเมินทุกปี

 • 31. 
  ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการประเมินคุณภาพภายในได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   การประเมินคุณภาพภายใน - การติดตามตรวจสอบคุณภาพ - การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • B. 

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพ - การพัฒนาคุณภาพการศึกษา - การประเมินคุณภาพภายใน

  • C. 

   การประเมินคุณภาพภายใน - การพัฒนาคุณภาพการศึกษา - การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

  • D. 

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพ - การประเมินคุณภาพภายใน - การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • 32. 
  ใครไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
  • A. 

   นายววัจน์ เอื้ออภิญญากุล

  • B. 

   นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

  • C. 

   นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

  • D. 

   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์

 • 33. 
  กระทรวงศึกษาธิการมีอายุกี่ปีในปีอาเซียน
  • A. 

   121

  • B. 

   122

  • C. 

   123

  • D. 

   124