แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2556 Science And Health

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Debsp_karnpitcha
D
Debsp_karnpitcha
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 65,997
: 24 | Attempts: 4,445

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2556 Science And Health - Quiz

เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพี วข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใดเป็นสมบัติของสารจำพวกกรด

  • A.

   ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรด

  • B.

   ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

  • C.

   เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน

  • D.

   เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง

  Correct Answer
  D. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง
  Explanation
  สารจำพวกกรดมีความสามารถในการเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง ซึ่งเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงสีในการทำปฏิกิริยาของสารจำพวกกรด สารจำพวกกรดไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ และไม่สามารถทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรดได้

  Rate this question:

 • 2. 

   สารในข้อใดที่ทำปฏิกิริยากันแล้วไม่เกิดฟองแก๊สขึ้น

  • A.

   กรดซัลฟิวริกกับสังกะสี

  • B.

   กรดไฮโดรคลอริกกับหินปูน

  • C.

   โซเดียมไฮดรอกไซด์กับอะลูมิเนียม

  • D.

   โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับน้ำมันพืช

  Correct Answer
  D. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับน้ำมันพืช
  Explanation
  When sodium hydroxide (NaOH) reacts with vegetable oil, it undergoes a saponification reaction to produce soap and glycerol. This reaction does not produce any gas or foam.

  Rate this question:

 • 3. 

   เมื่อต้องการทดสอบว่า น้ำส้มสายชูที่รับประทานทำมาจากกรดแอซิติกหรือไม่ จะใช้สารในข้อใดทดสอบ

  • A.

   กระดาษลิตมัสสีแดง

  • B.

   กระดาษยูนิเวอร์เซลอินดิเคเตอร์

  • C.

   สารละลายเจนเซียนไวโอเลต

  • D.

   สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

  Correct Answer
  C. สารละลายเจนเซียนไวโอเลต
  Explanation
  To test whether orange juice is made from citric acid or not, one can use the reagent called phenolphthalein. Phenolphthalein is a pH indicator that changes color in the presence of an acid. If the orange juice contains citric acid, the phenolphthalein will change color, indicating the presence of an acid. The other options, such as red litmus paper, universal indicator paper, and sodium hydroxide solution, are not suitable for this specific test.

  Rate this question:

 • 4. 

  ภาชนะในข้อใดเหมาะสำหรับใส่แกงส้มมากที่สุด

  • A.

   ถ้วยแก้ว

  • B.

   จานสังกะสี

  • C.

   กล่องพลาสติก

  • D.

   ถ้วยเมลามีน

  Correct Answer
  A. ถ้วยแก้ว
  Explanation
  ถ้วยแก้ว (glass cup) is the most suitable container for holding sour soup because glass is non-reactive and does not absorb or alter the flavors of the soup. It also allows for easy visibility of the contents.

  Rate this question:

 • 5. 

   อินดิเคเตอร์ คืออะไร 

  • A.

   สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด

  • B.

   สารที่ใช้ทดสอบความเป็นเบส

  • C.

   สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด-เบส

  • D.

   สารที่มีสมบัติเป็นกรด-เบส

  Correct Answer
  C. สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด-เบส
  Explanation
  The correct answer is "สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด-เบส" because it directly translates to "substances used to test acidity-alkalinity." This answer aligns with the given options, which include substances used to test acidity, substances used to test alkalinity, and substances that have the property of being acidic-alkaline. Therefore, it can be inferred that "สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด-เบส" refers to substances used to test both acidity and alkalinity.

  Rate this question:

 • 6. 

  ถ้าต้องการทดสอบความเป็นกรดของสาร ควรใช้ดอกไม้ชนิดใดทำกระดาษทดสอบ 

  • A.

   กุหลาบ

  • B.

   ชบา

  • C.

   เฟื่องฟ้า

  • D.

   อัญชัญ

  Correct Answer
  D. อัญชัญ
  Explanation
  อัญชัญ is the correct answer because it is commonly used to test the acidity of substances.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ความเป็นกรด

  • A.

   กรดอ่อนมีค่า pH น้อย ๆ

  • B.

   กรดแก่มีค่า pH มากกว่ากรดอ่อน

  • C.

   สารละลายกรดมีค่า pH มากกว่า 8

  • D.

   สารละลายกรดมีค่า pH น้อยกว่า 7

  Correct Answer
  D. สารละลายกรดมีค่า pH น้อยกว่า 7
  Explanation
  สารละลายกรดมีค่า pH น้อยกว่า 7 เป็นคำถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นกรด เนื่องจาก pH มีค่าตั้งแต่ 0-14 โดยค่า pH 7 ถือว่าเป็นค่ากลาง ค่า pH น้อยกว่า 7 จะแสดงถึงสารละลายที่เป็นกรด โดยค่า pH ที่น้อยลงจะแสดงถึงความเป็นกรดที่แรงมากขึ้น ดังนั้น คำตอบที่ว่า "สารละลายกรดมีค่า pH น้อยกว่า 7" เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

  Rate this question:

 • 8. 

  เมื่อนำกำมะถันมาเผาจะได้แก๊สซึ่งละลายน้ำได้ สารละลายนี้เมื่อนำไปทดสอบกับกระดาษลิตมัส จะเปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นแดง สารละลายดังกล่าวคืออะไร

  • A.

   เกลือชนิดหนึ่ง

  • B.

   สารละลายกรด

  • C.

   สารละลายเบส

  • D.

   สรุปไม่ได้

  Correct Answer
  B. สารละลายกรด
  Explanation
  When burnt, alum produces a gas that dissolves in water. This dissolved substance, when tested with litmus paper, changes the color from blue to red. This indicates that the dissolved substance is acidic in nature. Therefore, the correct answer is "สารละลายกรด" (acidic solution).

  Rate this question:

 • 9. 

  ขณะที่ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำจะสังเกตเห็นฟองแก๊สผุดขึ้นมา แก๊สดังกล่าวคืออะไร

  • A.

   คาร์บอนไดออกไซด์

  • B.

   แอมโมเนีย

  • C.

   ไนโตรเจน

  • D.

   ออกซิเจน

  Correct Answer
  A. คาร์บอนไดออกไซด์
  Explanation
  When using bathroom cleaner, you can observe gas bubbles forming. This gas is carbon dioxide, which is produced when the carbonates in the cleaner react with the acids present in the dirt and grime. Therefore, the correct answer is carbon dioxide.

  Rate this question:

 • 10. 

  ถ้ามีสารละลายเป็นของเหลวใสอยู่ในขวดแก้ว และสมศักดิ์ตั้งสมมติฐานว่าเป็นกรดไฮโดรคลอริกแล้ว สมศักดิ์ควรทดสอบสมมติฐานตามข้อใด

  • A.

   ดมและชิม

  • B.

   ทดสอบกับหินปูน

  • C.

   ทดสอบกับกระดาษลิตมัส

  • D.

   ทดสอบกับเจนเซียนไวโอเลต

  Correct Answer
  C. ทดสอบกับกระดาษลิตมัส
  Explanation
  กระดาษลิตมัส (litmus paper) is commonly used to test the acidity or alkalinity of a solution. In this case, since we are assuming that the solution is a hydrochloric acid, testing it with litmus paper would help confirm if the solution is indeed acidic. If the litmus paper turns red, it would indicate that the solution is acidic, supporting the hypothesis.

  Rate this question:

 • 11. 

  สารละลาย เอ เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีนำเงินเป็นสีแดง สารละลาย เอ มีสมบัติอย่างไร

  • A.

   กรด

  • B.

   เบส

  • C.

   กลาง

  • D.

   ข้อมูลไม่เพียงพอ

  Correct Answer
  A. กรด
  Explanation
  The given question states that a solution of substance A changes the color of litmus paper from silver to red. This indicates that substance A is acidic in nature. Therefore, the correct answer is "กรด" which translates to "acid" in English.

  Rate this question:

 • 12. 

  สารละลายในร่างกายมนุษย์ต่อไปนี้มีสมบัติเป็นกรด

  • A.

   น้ำดี

  • B.

   น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร

  • C.

   เลือด

  • D.

   ปัสสาวะ

  Correct Answer
  B. น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
  Explanation
  The answer "น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร" (gastric juice) is the correct answer because gastric juice is a digestive fluid that is secreted by the stomach lining. It contains hydrochloric acid and enzymes, such as pepsin, which help break down food in the stomach. Therefore, gastric juice is acidic in nature. The other options, such as water, blood, and urine, do not have the property of being acidic.

  Rate this question:

 • 13. 

  สารในข้อใดใช้ทำน้ำยาล้างห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์

  • A.

   กรดแอซีติก โซดาซักผ้า

  • B.

   กรดไนตริก กรดเกลือ

  • C.

   โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดซัลฟิวริก

  • D.

   แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์,โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

  Correct Answer
  B. กรดไนตริก กรดเกลือ
  Explanation
  กรดไนตริก กรดเกลือ are the correct answers because they are commonly used to make cleaning solutions for bathrooms and sanitary ware. Nitric acid (กรดไนตริก) is a strong acid that can remove stubborn stains and mineral deposits, while salt (กรดเกลือ) can act as an abrasive and help to scrub away dirt and grime. Therefore, these substances are effective for cleaning bathrooms and sanitary ware.

  Rate this question:

 • 14. 

  เมื่อนำผงซักฟอกมาละลายมาละลายในน้ำ แล้วนำไปทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสจะได้ผลเหมือนกับการทดสอบสารใด

  • A.

   เกลือแกง

  • B.

   น้ำเชื่อม

  • C.

   น้ำปูนใส

  • D.

   น้ำอัดลม

  Correct Answer
  C. น้ำปูนใส
  Explanation
  When laundry detergent powder is dissolved in water and tested with litmus paper, it will yield the same result as testing lime water.

  Rate this question:

 • 15. 

  ข้อใดไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างสารละลายกรดและเบสได้

  • A.

   ชิมรส

  • B.

   ใช้กระดาษลิตมัส

  • C.

   การเกิดฟองกับสารจำพวกน้ำมัน

  • D.

   การกัดกร่อน

  Correct Answer
  C. การเกิดฟองกับสารจำพวกน้ำมัน
  Explanation
  The question asks for the option that cannot differentiate between acid and base solutions. The option "การเกิดฟองกับสารจำพวกน้ำมัน" (formation of bubbles with oil-based substances) cannot be used to distinguish between acids and bases as both types of solutions can produce bubbles when mixed with oil-based substances.

  Rate this question:

 • 16. 

   ถ้านักเรียนไม่มีกระดาษลิตมัส นักเรียนสามรถทำกระดาษขึ้นเองโดยใช้สีอะไร

  • A.

   สีผสมอาหาร

  • B.

   สีย้อมผ้า

  • C.

   สีทาบ้าน

  • D.

   สีจากดอกไม้

  Correct Answer
  D. สีจากดอกไม้
  Explanation
  นักเรียนสามารถทำกระดาษขึ้นเองโดยใช้สีจากดอกไม้ได้ เพราะสีจากดอกไม้สามารถใช้เป็นสีทางธรรมชาติในการทำกระดาษได้ โดยการนำดอกไม้มาบดเป็นเศษเล็กๆ แล้วผสมกับน้ำหรือสารเคมีเพื่อให้ได้สี จากนั้นนำสีที่ได้ไปทาให้กับกระดาษที่ทำขึ้นเอง

  Rate this question:

 • 17. 

  สารในข้อใดถ้านำน้ำจากดอกอัญชันมาทดสอบจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

  • A.

   ไข่สด

  • B.

   น้ำยาล้างห้องน้ำ

  • C.

   น้ำปูนใส

  • D.

   นมสด

  Correct Answer
  B. น้ำยาล้างห้องน้ำ
  Explanation
  The correct answer is "น้ำยาล้างห้องน้ำ" because it is a common household cleaning product that often contains chemicals that can change the color of flowers when added to the water they are placed in. The other options, such as "ไข่สด," "น้ำปูนใส," and "นมสด," do not typically have the same effect on flower color.

  Rate this question:

 • 18. 

  สารชนิดใดเมื่อทดสอบกับกระดาษลิตมัสแล้วจะไม่เปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส

  • A.

   น้ำยาล้างจาน

  • B.

   ยาลดกรด

  • C.

   ยาสีฟัน

  • D.

   โชเดียมคลอไรด์

  Correct Answer
  D. โชเดียมคลอไรด์
  Explanation
  Sodium chloride, also known as table salt, does not change the color of litmus paper when tested. Litmus paper is commonly used as an indicator to determine the acidity or alkalinity of a substance. Sodium chloride is a neutral compound and does not have any effect on the pH of a solution, which is why it does not cause a color change in litmus paper.

  Rate this question:

 • 19. 

  สารใดข้อใดที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน

  • A.

   น้ำอัดลม

  • B.

   น้ำขี้เถ้า

  • C.

   น้ำมะนาว

  • D.

   น้ำกาแฟ

  Correct Answer
  B. น้ำขี้เถ้า
 • 20. 

  สารชนิดหนึ่งเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง แสดงว่าสารดังกล่าวมีค่า pH เท่า

  • A.

   PH=6.2

  • B.

   pH=7.2

  • C.

   pH=8.2

  • D.

   PH=12

  Correct Answer
  A. PH=6.2
  Explanation
  The correct answer is pH=6.2. This is because the question states that a certain substance changes the color of litmus paper from blue to red, indicating that it is acidic. The pH scale ranges from 0 to 14, with values below 7 being acidic. Therefore, a pH value of 6.2 is consistent with the substance being acidic.

  Rate this question:

 • 21. 

  สารที่ไม่เปลี่ยนกระดาษลิตมัสทั้งสองสี มีสมบัติเป็นอะไร

  • A.

   กรด

  • B.

   กลาง

  • C.

   เบส

  • D.

   สรุปไม่ได้

  Correct Answer
  D. สรุปไม่ได้
  Explanation
  The given question is asking about the properties of a substance that does not change the color of litmus paper. The options provided are acid, neutral, base, and cannot be determined. The correct answer is "cannot be determined" because the question does not provide enough information to determine the specific properties of the substance.

  Rate this question:

 • 22. 

  ข้อใดเป็นสมบัติของสารจำพวกกรด

  • A.

   เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง

  • B.

   ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรด

  • C.

   ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

  • D.

   เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน

  Correct Answer
  A. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง
  Explanation
  สารจำพวกกรดมีคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงได้

  Rate this question:

 • 23. 

  ข้อใดไม่ใช่ สมบัติของสารจำพวกกรด

  • A.

   ทำปฏิกิริยากับหินปูน

  • B.

   ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

  • C.

   กัดกร่อนสารจำพวกพลาสติกได้

  • D.

   เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง

  Correct Answer
  B. ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ
  Explanation
  สารจำพวกกรดมีความเป็นกรด ซึ่งทำให้สารจำพวกกรดสามารถทำปฏิกิริยากับหินปูน และสามารถกัดกร่อนสารจำพวกพลาสติกได้ แต่ไม่สามารถทำปฏิกิริยากับโลหะได้ เนื่องจากโลหะมีความเป็นเบส ซึ่งจะตอบสนองต่อกรด ดังนั้น ข้อที่ไม่ใช่สมบัติของสารจำพวกกรดคือไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

  Rate this question:

 • 24. 

  ข้อใดเป็นสมบัติของสารละลายเบสที่ใช้ตรวจสอบสารละลายได้แน่นอนที่สุด

  • A.

   มีรสฝาด

  • B.

   กัดเสื้อผ้า

  • C.

   ถูกมือลื่น

  • D.

   เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน

  Correct Answer
  D. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน
  Explanation
  The correct answer is "เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน" (changing the color of litmus paper from red to blue). This is the most certain characteristic of a basic solution. Litmus paper is a commonly used indicator to determine whether a solution is acidic or basic. When a solution turns litmus paper from red to blue, it indicates that the solution is basic. Therefore, this characteristic allows for the most definite identification of a solution as basic.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 11, 2014
  Quiz Created by
  Debsp_karnpitcha
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.