ข้อสอบหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา

10 | Attempts: 10336
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา - Quiz

ข้อสอบหลักการและทฤษฎีกา บริหารการศึกษา


Questions and Answers
 • 1. 
  การที่ท่านสอบเป็น รอง.ผอ.และ ผอ.รร เข้าข่ายความต้องการลำดับที่เท่าไรของ Maslows
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 2. 
  ทษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง  โดย  ไมเคิล ฟูแลน  ข้อใดเกิดขึ้นก่อน
  • A. 

   การสร้างแรงจูงใจ

  • B. 

   การกำหนดวัตถุประสงค์

  • C. 

   การกำหนดเป้าหมายทางคุณธรรม

  • D. 

   การละลายพฤติกรรม

 • 3. 
  จรรยาบรรณในข้อใดไม่เ้าพวก
  • A. 

   จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B. 

   จรรยาบรรณต่ออาชีพ

  • C. 

   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   จรรยาบรรณต่อนักเรียน

 • 4. 
  ข้อใดไม่เข้าพวก
  • A. 

 • 5. 
  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามการวางแผนกลยุทธ์
  • A. 

   Vision , Mission , Goal , Objective , Targets

  • B. 

   Vision , Goal , Mission , Objective , Targets

  • C. 

   Vision , Objective , Goal , Mission , Targets

  • D. 

   Vision , Mission , Targets , Objective , Goal

 • 6. 
  หลักการบริหารที่ดีที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   บริหารตามบริบท

  • B. 

   บริหารการเปลี่ยนแปลง

  • C. 

   บริหารแบบมีส่วนร่วม

  • D. 

   บริหารตามสถานการณ์

 • 7. 
  ตามทฤษฎี Six Thingking Hat หมวกสีใดแทนการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
  • A. 

   เขียว

  • B. 

   ขาว

  • C. 

   แดง

  • D. 

   ดำ

 • 8. 
  ข้อใดมีความหมายตรงกับ  การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
  • A. 

   Knowledge Build

  • B. 

   Constructivism

  • C. 

   Learning by doing

  • D. 

   Study centres

 • 9. 
  ผู้บริหารที่ชอบมองว่าลูกน้องไม่เก่ง ต้องพัฒนา และใช้ระเบียบในการควบคุม จัดเป็นแบบ
  • A. 

   X

  • B. 

   Y

  • C. 

   Z

  • D. 

   TQM

 • 10. 
  จากทฤษฎีสองปัจจัย  ข้อใดไม่เข้าพวก
  • A. 

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.