ข้อสอบหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Nikron
N
Nikron
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 11,127
: 10 | Attempts: 11,168

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา - Quiz

ข้อสอบหลักการและทฤษฎีกา บริหารการศึกษา


Questions and Answers
 • 1. 

  การที่ท่านสอบเป็น รอง.ผอ.และ ผอ.รร เข้าข่ายความต้องการลำดับที่เท่าไรของ Maslows

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
 • 2. 

  ทษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง  โดย  ไมเคิล ฟูแลน  ข้อใดเกิดขึ้นก่อน

  • A.

   การสร้างแรงจูงใจ

  • B.

   การกำหนดวัตถุประสงค์

  • C.

   การกำหนดเป้าหมายทางคุณธรรม

  • D.

   การละลายพฤติกรรม

  Correct Answer
  C. การกำหนดเป้าหมายทางคุณธรรม
  Explanation
  The correct answer is "การกำหนดเป้าหมายทางคุณธรรม" (setting ethical goals). This answer is likely to occur before the other options because setting ethical goals is an important step in the process of managing change. Before any change can occur, it is necessary to establish the ethical principles and values that will guide the change process. By setting ethical goals, organizations can ensure that their actions are aligned with their values and that the change process is conducted in an ethical and responsible manner.

  Rate this question:

 • 3. 

  จรรยาบรรณในข้อใดไม่เ้าพวก

  • A.

   จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B.

   จรรยาบรรณต่ออาชีพ

  • C.

   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  • D.

   จรรยาบรรณต่อนักเรียน

  Correct Answer
  D. จรรยาบรรณต่อนักเรียน
  Explanation
  The correct answer is "จรรยาบรรณต่อนักเรียน" which means "Ethics towards students" in English. This answer suggests that the question is asking which option does not belong to the category of ethics. The other options mentioned in the question - ethics towards oneself, ethics towards profession, and ethics towards service recipients - all pertain to different aspects of ethics, but ethics towards students is the odd one out.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดไม่เข้าพวก

  • A.

 • 5. 

  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามการวางแผนกลยุทธ์

  • A.

   Vision , Mission , Goal , Objective , Targets

  • B.

   Vision , Goal , Mission , Objective , Targets

  • C.

   Vision , Objective , Goal , Mission , Targets

  • D.

   Vision , Mission , Targets , Objective , Goal

  Correct Answer
  A. Vision , Mission , Goal , Objective , Targets
  Explanation
  The correct answer is Vision, Mission, Goal, Objective, Targets. This sequence is in line with the typical strategic planning process. The vision statement sets the long-term aspirations and direction of the organization. The mission statement defines the purpose and the core values of the organization. Goals are broad statements that outline what the organization wants to achieve. Objectives are specific and measurable targets that support the goals. Targets are the specific actions or milestones that need to be accomplished to reach the objectives.

  Rate this question:

 • 6. 

  หลักการบริหารที่ดีที่สุดคือข้อใด

  • A.

   บริหารตามบริบท

  • B.

   บริหารการเปลี่ยนแปลง

  • C.

   บริหารแบบมีส่วนร่วม

  • D.

   บริหารตามสถานการณ์

  Correct Answer
  D. บริหารตามสถานการณ์
  Explanation
  The best management principle is to manage according to the situation. This means that managers should adapt their approach and decision-making based on the specific circumstances they are facing. This approach recognizes that different situations require different management styles and strategies in order to achieve the best outcomes. By considering the context and adjusting their actions accordingly, managers can effectively address challenges and maximize performance.

  Rate this question:

 • 7. 

  ตามทฤษฎี Six Thingking Hat หมวกสีใดแทนการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ

  • A.

   เขียว

  • B.

   ขาว

  • C.

   แดง

  • D.

   ดำ

  Correct Answer
  B. ขาว
  Explanation
  The correct answer is "ขาว". According to the Six Thinking Hats theory, the white hat represents gathering and analyzing information. It focuses on facts, figures, and objective data. Therefore, the white hat is used to represent the acquisition of information and news.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดมีความหมายตรงกับ  การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้

  • A.

   Knowledge Build

  • B.

   Constructivism

  • C.

   Learning by doing

  • D.

   Study centres

  Correct Answer
  B. Constructivism
  Explanation
  Constructivism is a theory of learning that suggests that learners construct their own knowledge and understanding through active engagement with the material. It emphasizes the importance of hands-on, experiential learning and encourages learners to actively participate in the learning process. This aligns with the concept of "knowledge build" mentioned in the question, as both emphasize the active construction of knowledge rather than passive absorption of information.

  Rate this question:

 • 9. 

  ผู้บริหารที่ชอบมองว่าลูกน้องไม่เก่ง ต้องพัฒนา และใช้ระเบียบในการควบคุม จัดเป็นแบบ

  • A.

   X

  • B.

   Y

  • C.

   Z

  • D.

   TQM

  Correct Answer
  A. X
  Explanation
  The given answer "X" is the correct answer because it suggests that the manager views the subordinates as not competent and in need of development. Additionally, the answer implies that the manager believes in using rules and regulations to control the subordinates.

  Rate this question:

 • 10. 

  จากทฤษฎีสองปัจจัย  ข้อใดไม่เข้าพวก

  • A.

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 15, 2009
  Quiz Created by
  Nikron
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.