ข้อสอบหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา

10

Settings
Please wait...
ข้อสอบหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา

ข้อสอบหลักการและทฤษฎีกา บริหารการศึกษา


Questions and Answers
  • 1. 
    การที่ท่านสอบเป็น รอง.ผอ.และ ผอ.รร เข้าข่ายความต้องการลำดับที่เท่าไรของ Maslows
    • A. 

      1

    • B. 

      2

    • C. 

      3

    • D. 

      4

  • 2. 
    ทษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง  โดย  ไมเคิล ฟูแลน  ข้อใดเกิดขึ้นก่อน
    • A. 

      การสร้างแรงจูงใจ

    • B. 

      การกำหนดวัตถุประสงค์

    • C. 

      การกำหนดเป้าหมายทางคุณธรรม

    • D. 

      การละลายพฤติกรรม

  • 3. 
    จรรยาบรรณในข้อใดไม่เ้าพวก
    • A. 

      จรรยาบรรณต่อตนเอง

    • B. 

      จรรยาบรรณต่ออาชีพ

    • C. 

      จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

    • D. 

      จรรยาบรรณต่อนักเรียน

  • 4. 
    ข้อใดไม่เข้าพวก
    • A. 

  • 5. 
    ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามการวางแผนกลยุทธ์
    • A. 

      Vision , Mission , Goal , Objective , Targets

    • B. 

      Vision , Goal , Mission , Objective , Targets

    • C. 

      Vision , Objective , Goal , Mission , Targets

    • D. 

      Vision , Mission , Targets , Objective , Goal

  • 6. 
    หลักการบริหารที่ดีที่สุดคือข้อใด
    • A. 

      บริหารตามบริบท

    • B. 

      บริหารการเปลี่ยนแปลง

    • C. 

      บริหารแบบมีส่วนร่วม

    • D. 

      บริหารตามสถานการณ์

  • 7. 
    ตามทฤษฎี Six Thingking Hat หมวกสีใดแทนการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
    • A. 

      เขียว

    • B. 

      ขาว

    • C. 

      แดง

    • D. 

      ดำ

  • 8. 
    ข้อใดมีความหมายตรงกับ  การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
    • A. 

      Knowledge Build

    • B. 

      Constructivism

    • C. 

      Learning by doing

    • D. 

      Study centres

  • 9. 
    ผู้บริหารที่ชอบมองว่าลูกน้องไม่เก่ง ต้องพัฒนา และใช้ระเบียบในการควบคุม จัดเป็นแบบ
    • A. 

      X

    • B. 

      Y

    • C. 

      Z

    • D. 

      TQM

  • 10. 
    จากทฤษฎีสองปัจจัย  ข้อใดไม่เข้าพวก
    • A.