แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101)ม.2 (หน่วยที่3เรื่องเลนส์และการเกิดภาพ)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Pleiamsri
P
Pleiamsri
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 34,988
: 11 | Attempts: 4,545

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101)ม.2 (หน่วยที่3เรื่องเลนส์และการเกิดภาพ) - Quiz

แบบทดสอบมี 2 ตอนตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ


Questions and Answers
 • 1. 

  กำหนดข้อมูลต่อไปนี้                1)  เมื่อแสงผ่านเลนส์ A แสงจะลู่ไปรวมกัน                 2)  เมื่อแสงผ่านเลนส์ B แสงจะถ่างออกจากกันข้อใดกล่าวถูกต้อง

  • A.

   เลนส์ A คือ เลนส์นูน และเลนส์ B คือเลนส์เว้า

  • B.

   เลนส์ A คือ เลนส์เว้า และเลนส์ B คือเลนส์นูน

  • C.

   เลนส์ A คือ ให้จุดโฟกัสเสมือน ส่วนเลนส์ B ให้จุดโฟกัสจริง

  • D.

   เลนส์ A และเลนส์ B ให้จุดโฟกัสจริง

  Correct Answer
  A. เลนส์ A คือ เลนส์นูน และเลนส์ B คือเลนส์เว้า
 • 2. 

  ให้ B คือตำแหน่งภาพ และ C คือตำแหน่งวัตถุ เลนส์ A คือเลนส์ชนิดใด และภาพที่เกิดคือภาพชนิดใด

  • A.

   เลนส์นูนและภาพจริง

  • B.

   เลนส์นูนและภาพเสมือน

  • C.

   เลนส์เว้าและภาพจริง

  • D.

   เลนส์เว้าและภาพเสมือน

  Correct Answer
  B. เลนส์นูนและภาพเสมือน
  Explanation
  เลนส์นูนใช้ในการสร้างภาพเสมือน โดยที่ภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพที่มีขนาดเล็กกว่าวัตถุจริง และอยู่ใกล้กับตำแหน่งของเลนส์ ซึ่งเป็นการสร้างภาพที่มีการขยายของวัตถุ เลนส์นูนเหมาะสำหรับการใช้งานในการวัดระยะทาง หรือในการสร้างภาพที่มีการขยายเพื่อให้เห็นรายละเอียดของวัตถุที่มีขนาดเล็กได้ชัดเจน

  Rate this question:

 • 3. 

  การใช้แว่นขยายส่องดูมดตัวเล็กๆเพื่อศึกษาส่วนประกอบของมด ควรถือแว่นขยายอย่างไร

  • A.

   ให้ระยะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัส

  • B.

   ให้ระยะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัส

  • C.

   ให้ระยะภาพน้อยกว่าความยาวโฟกัส

  • D.

   ให้ระยะภาพน้อยกว่าความยาวโฟกัส

  Correct Answer
  A. ให้ระยะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัส
  Explanation
  When using a magnifying glass to study small parts of an ant, it is important to hold the magnifying glass closer to the object than the focal length. This allows the magnifying glass to form a magnified image of the ant. Holding the object closer than the focal length ensures that the image formed is larger and more detailed.

  Rate this question:

 • 4. 

  วางวัตถุห่างเลนส์นูนเป็นระยะ 30 cm ถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 10 cm จะเกิดภาพชนิดใด  ตำแหน่งภาพอยู่ที่ใด

  • A.

   ภาพเสมือนหัวตั้ง อยู่หน้าเลนส์ ห่างจากเลนส์ 5 cm

  • B.

   ภาพจริงหัวกลับ อยู่หลังเลนส์ ห่างจากเลนส์ 5 cm

  • C.

   ภาพเสมือนหัวตั้ง อยู่หน้าเลนส์ ห่างจากเลนส์ 15 cm

  • D.

   ภาพจริงหัวกลับ อยู่หลังเลนส์ ห่างจากเลนส์ 15 cm

  Correct Answer
  D. ภาพจริงหัวกลับ อยู่หลังเลนส์ ห่างจากเลนส์ 15 cm
  Explanation
  เลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 10 cm ซึ่งเป็นค่าบวก จากนั้นเลนส์ถูกวางห่างจากวัตถุ 30 cm ซึ่งเป็นค่าบวกเช่นกัน จากนั้นใช้สูตรความสูงของภาพจริงกับความสูงของภาพเสมือน ซึ่งเป็นภาพจริงหัวกลับ อยู่หลังเลนส์ ห่างจากเลนส์ 15 cm

  Rate this question:

 • 5. 

  คนสายตาสั้นต้องใส่แว่นที่ทำด้วยเลนส์ชนิดใด เพื่อให้ได้ภาพที่เรตินาพอดี

  • A.

   เลนส์เว้า เพื่อขยายลำแสงจากวัตถุ

  • B.

   เลนส์นูน เพื่อดึงวัตถุที่อยู่ไกลให้ดูใกล้ขึ้น

  • C.

   เลนส์นูน เพื่อปรับความยาวโฟกัสของเลนส์ตา

  • D.

   เลนส์เว้า เพื่อปรับความยาวโฟกัสของเลนส์ตา

  Correct Answer
  B. เลนส์นูน เพื่อดึงวัตถุที่อยู่ไกลให้ดูใกล้ขึ้น
  Explanation
  คนสายตาสั้นต้องใส่แว่นที่ทำด้วยเลนส์นูนเพื่อดึงวัตถุที่อยู่ไกลให้ดูใกล้ขึ้น เนื่องจากคนสายตาสั้นมีการเสื่อมสภาพของเลนส์ตาที่ทำให้ไม่สามารถเลือกโฟกัสได้อย่างถูกต้อง การใส่แว่นที่มีเลนส์นูนจะช่วยในการปรับความยาวโฟกัสเพื่อให้สามารถดูวัตถุที่อยู่ไกลได้ใกล้ขึ้นและชัดเจนมากขึ้น

  Rate this question:

 • 6. 

  คนสายตาสั้นต้องใส่แว่นที่ทำด้วยเลนส์ชนิดใด เพื่อให้ได้ภาพที่เรตินาพอดี

  • A.

   เลนส์เว้า เพื่อขยายลำแสงจากวัตถุ

  • B.

   เลนส์นูน เพื่อดึงวัตถุที่อยู่ไกลให้ดูใกล้ขึ้น

  • C.

   เลนส์นูน เพื่อปรับความยาวโฟกัสของเลนส์ตา

  • D.

   เลนส์เว้า เพื่อปรับความยาวโฟกัสของเลนส์ตา

  Correct Answer
  B. เลนส์นูน เพื่อดึงวัตถุที่อยู่ไกลให้ดูใกล้ขึ้น
  Explanation
  คนสายตาสั้นต้องใส่แว่นที่ทำด้วยเลนส์นูน เพื่อดึงวัตถุที่อยู่ไกลให้ดูใกล้ขึ้น ซึ่งเลนส์นูนมีลักษณะเป็นเลนส์ที่มีความหนาและมีรูปทรงที่โค้ง ทำให้สามารถเพิ่มความโฟกัสให้กับภาพที่อยู่ไกล ทำให้คนสายตาสั้นสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น

  Rate this question:

 • 7. 

  สุวิทย์สามารถมองเห็นชัดเจนที่ระยะใกล้สุด 15 เซนติเมตร ถ้าสุวิทย์ต้องการมองเห็นชัดที่ระยะใกล้สุดเท่ากับ 25 เซนติเมตร เขจะต้องสวมแว่นตาทำด้วยเลนส์ชนิดใด เพราะเหตุใด

  • A.

   เลนส์นูน เพราะสุวิทย์สายตาสั้น

  • B.

   เลนส์นูน เพราะสุวิทย์สายตายาว

  • C.

   เลนส์เว้า เพราะสุวิทย์สายตาสั้น

  • D.

   เลนส์เว้า เพราะสุวิทย์สายตายาว

  Correct Answer
  C. เลนส์เว้า เพราะสุวิทย์สายตาสั้น
  Explanation
  สุวิทย์สายตาสั้นจะต้องใช้เลนส์เว้าเพื่อปรับการโฟกัสให้มองเห็นชัดที่ระยะใกล้สุด ซึ่งเลนส์เว้าจะช่วยให้สามารถเพิ่มระยะโฟกัสได้เมื่อสุวิทย์สายตาสั้นต้องการมองเห็นชัดที่ระยะใกล้สุดที่มากกว่า 15 เซนติเมตร

  Rate this question:

 • 8. 

  ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 8 –9เมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนส์ ก ให้วัตถุอยู่ห่างจากเลนส์ ก  24 เซนติเมตร  จะเกิดภาพบนฉากห่างจากเลนส์ ก เท่ากับระยะวัตถุเลนส์ ก เป็นเลนส์ชนิดใด และมีความยาวโฟกัสเท่าไร

  • A.

   เลนส์นูน, 12 เซนติเมตร

  • B.

   เลนส์นูน, 6 เซนติเมตร

  • C.

   เลนส์เว้า, 12 เซนติเมตร

  • D.

   เลนส์เว้า, 6 เซนติเมตร

  Correct Answer
  A. เลนส์นูน, 12 เซนติเมตร
  Explanation
  เลนส์นูนมีความยาวโฟกัสเท่ากับ 12 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระยะที่วัตถุอยู่ห่างจากเลนส์ก ดังนั้น เมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนส์ก จะเกิดภาพบนฉากห่างจากเลนส์กเท่ากับระยะวัตถุเลนส์ก ซึ่งเป็น 12 เซนติเมตร ดังนั้นเลนส์ที่ถูกต้องคือเลนส์นูน 12 เซนติเมตร

  Rate this question:

 • 9. 

  เมื่อเลื่อนวัตถุห่างเลนส์ ก ออกไปอีก 6 เซนติเมตร จะเกิดภาพห่างจากเลนส์ ก เท่าไร

  • A.

   15 เซนติเมตร

  • B.

   20 เซนติเมตร

  • C.

   30 เซนติเมตร

  • D.

   ง. 35 เซนติเมตร

  Correct Answer
  B. 20 เซนติเมตร
  Explanation
  When an object is moved further away from a lens, the image formed by the lens will also move further away. In this case, the object is moved 6 centimeters further away from lens A. Therefore, the image formed by lens A will also move 6 centimeters further away. Since the initial distance between the lens and the object is not given, we cannot determine the exact distance of the image from lens A. Hence, the correct answer cannot be determined.

  Rate this question:

 • 10. 

  นำเลนส์เว้าที่มีความยาวโฟกัส 30 เซนติเมตรมาส่องดูวัตถุสูง 24  เซนติเมตร ให้วัตถุอยู่ห่างจากเลนส์ 60 เซนติเมตร จะเห็นภาพของวัตถุมีความสูงเท่าไร

  • A.

   16 เซนติเมตร

  • B.

   12 เซนติเมตร

  • C.

   10 เซนติเมตร

  • D.

   8 เซนติเมตร

  Correct Answer
  D. 8 เซนติเมตร
  Explanation
  The question states that a convex lens with a focal length of 30 centimeters is used to view an object that is 24 centimeters tall. The object is placed 60 centimeters away from the lens. To determine the height of the image, we can use the lens formula: 1/f = 1/v - 1/u, where f is the focal length, v is the image distance, and u is the object distance. Plugging in the given values, we get 1/30 = 1/v - 1/60. Solving this equation, we find v = 40 centimeters. Since the image distance is positive, the image formed is virtual and upright. The height of the image is then given by the magnification formula: magnification = -v/u. Plugging in the values, we get magnification = -40/60 = -2/3. Therefore, the height of the image is 24 * (2/3) = 16 centimeters.

  Rate this question:

 • 11. 

  วางวัตถุสูง 5 เซนติเมตร ห่างจากเลนส์นูนเป็นระยะ 12 เซนติเมตร ถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 15 เซนติเมตร จงหาตำแหน่งของภาพ  ชนิดของภาพ และความสูงของภาพ

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.