แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101)ม.2 (หน่วยที่3เรื่องเลนส์และการเกิดภาพ)

11 | Total Attempts: 3864

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101)ม.2 (หน่วยที่3เรื่องเลนส์และการเกิดภาพ) - Quiz

แบบทดสอบมี 2 ตอนตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ


Questions and Answers
 • 1. 
  วางวัตถุสูง 5 เซนติเมตร ห่างจากเลนส์นูนเป็นระยะ 12 เซนติเมตร ถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 15 เซนติเมตร จงหาตำแหน่งของภาพ  ชนิดของภาพ และความสูงของภาพ
 • 2. 
  กำหนดข้อมูลต่อไปนี้                1)  เมื่อแสงผ่านเลนส์ A แสงจะลู่ไปรวมกัน                 2)  เมื่อแสงผ่านเลนส์ B แสงจะถ่างออกจากกันข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   เลนส์ A คือ เลนส์นูน และเลนส์ B คือเลนส์เว้า

  • B. 

   เลนส์ A คือ เลนส์เว้า และเลนส์ B คือเลนส์นูน

  • C. 

   เลนส์ A คือ ให้จุดโฟกัสเสมือน ส่วนเลนส์ B ให้จุดโฟกัสจริง

  • D. 

   เลนส์ A และเลนส์ B ให้จุดโฟกัสจริง

 • 3. 
  ให้ B คือตำแหน่งภาพ และ C คือตำแหน่งวัตถุ เลนส์ A คือเลนส์ชนิดใด และภาพที่เกิดคือภาพชนิดใด
  • A. 

   เลนส์นูนและภาพจริง

  • B. 

   เลนส์นูนและภาพเสมือน

  • C. 

   เลนส์เว้าและภาพจริง

  • D. 

   เลนส์เว้าและภาพเสมือน

 • 4. 
  การใช้แว่นขยายส่องดูมดตัวเล็กๆเพื่อศึกษาส่วนประกอบของมด ควรถือแว่นขยายอย่างไร
  • A. 

   ให้ระยะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัส

  • B. 

   ให้ระยะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัส

  • C. 

   ให้ระยะภาพน้อยกว่าความยาวโฟกัส

  • D. 

   ให้ระยะภาพน้อยกว่าความยาวโฟกัส

 • 5. 
  วางวัตถุห่างเลนส์นูนเป็นระยะ 30 cm ถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 10 cm จะเกิดภาพชนิดใด  ตำแหน่งภาพอยู่ที่ใด
  • A. 

   ภาพเสมือนหัวตั้ง อยู่หน้าเลนส์ ห่างจากเลนส์ 5 cm

  • B. 

   ภาพจริงหัวกลับ อยู่หลังเลนส์ ห่างจากเลนส์ 5 cm

  • C. 

   ภาพเสมือนหัวตั้ง อยู่หน้าเลนส์ ห่างจากเลนส์ 15 cm

  • D. 

   ภาพจริงหัวกลับ อยู่หลังเลนส์ ห่างจากเลนส์ 15 cm

 • 6. 
  คนสายตาสั้นต้องใส่แว่นที่ทำด้วยเลนส์ชนิดใด เพื่อให้ได้ภาพที่เรตินาพอดี
  • A. 

   เลนส์เว้า เพื่อขยายลำแสงจากวัตถุ

  • B. 

   เลนส์นูน เพื่อดึงวัตถุที่อยู่ไกลให้ดูใกล้ขึ้น

  • C. 

   เลนส์นูน เพื่อปรับความยาวโฟกัสของเลนส์ตา

  • D. 

   เลนส์เว้า เพื่อปรับความยาวโฟกัสของเลนส์ตา

 • 7. 
  คนสายตาสั้นต้องใส่แว่นที่ทำด้วยเลนส์ชนิดใด เพื่อให้ได้ภาพที่เรตินาพอดี
  • A. 

   เลนส์เว้า เพื่อขยายลำแสงจากวัตถุ

  • B. 

   เลนส์นูน เพื่อดึงวัตถุที่อยู่ไกลให้ดูใกล้ขึ้น

  • C. 

   เลนส์นูน เพื่อปรับความยาวโฟกัสของเลนส์ตา

  • D. 

   เลนส์เว้า เพื่อปรับความยาวโฟกัสของเลนส์ตา

 • 8. 
  สุวิทย์สามารถมองเห็นชัดเจนที่ระยะใกล้สุด 15 เซนติเมตร ถ้าสุวิทย์ต้องการมองเห็นชัดที่ระยะใกล้สุดเท่ากับ 25 เซนติเมตร เขจะต้องสวมแว่นตาทำด้วยเลนส์ชนิดใด เพราะเหตุใด
  • A. 

   เลนส์นูน เพราะสุวิทย์สายตาสั้น

  • B. 

   เลนส์นูน เพราะสุวิทย์สายตายาว

  • C. 

   เลนส์เว้า เพราะสุวิทย์สายตาสั้น

  • D. 

   เลนส์เว้า เพราะสุวิทย์สายตายาว

 • 9. 
  ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 8 –9เมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนส์ ก ให้วัตถุอยู่ห่างจากเลนส์ ก  24 เซนติเมตร  จะเกิดภาพบนฉากห่างจากเลนส์ ก เท่ากับระยะวัตถุเลนส์ ก เป็นเลนส์ชนิดใด และมีความยาวโฟกัสเท่าไร
  • A. 

   เลนส์นูน, 12 เซนติเมตร

  • B. 

   เลนส์นูน, 6 เซนติเมตร

  • C. 

   เลนส์เว้า, 12 เซนติเมตร

  • D. 

   เลนส์เว้า, 6 เซนติเมตร

 • 10. 
  เมื่อเลื่อนวัตถุห่างเลนส์ ก ออกไปอีก 6 เซนติเมตร จะเกิดภาพห่างจากเลนส์ ก เท่าไร
  • A. 

   15 เซนติเมตร

  • B. 

   20 เซนติเมตร

  • C. 

   30 เซนติเมตร

  • D. 

   ง. 35 เซนติเมตร

 • 11. 
  นำเลนส์เว้าที่มีความยาวโฟกัส 30 เซนติเมตรมาส่องดูวัตถุสูง 24  เซนติเมตร ให้วัตถุอยู่ห่างจากเลนส์ 60 เซนติเมตร จะเห็นภาพของวัตถุมีความสูงเท่าไร
  • A. 

   16 เซนติเมตร

  • B. 

   12 เซนติเมตร

  • C. 

   10 เซนติเมตร

  • D. 

   8 เซนติเมตร

Back to Top Back to top