แบบทดสอบการอ่านตีความ แปลความและขยายความ

10 | Attempts: 15149
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบการอ่านตีความ แปลความและขยายความ - Quiz

ให้เลือคำตอบที่ถูกต้องท ่สุดเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  1.  ข้อใดไม่ใช่หลักการอ่านตีความ
  • A. 

   การอ่านตีความไม่จำเป็นต้องอ่านเรื่องให้ละเอียด

  • B. 

   การถอดคำประพันธ์ในบทร้อยกรองคือการอ่านตีความ

  • C. 

   คิดหาเหตุผลอย่างรอบคอบก่อนนำมาประมวลเขข้ากับความคิดของตน

  • D. 

   วิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านตามความรู้สึกและความคิดของตน

 • 2. 
  2.  อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 2-3                                                 “ไม่มีใครไม่เคยไม่ผิดพลาด             ไม่มีใครไม่เคยขลาดมาแต่ต้น                                 เมื่อมีเมฆย่อมมีความมืดมน                             หลังพายุผ่านพ้นจึงสร่างซา“เมื่อมีเมฆย่อมมีความมืดมน”   มีความหมายว่าอย่างไร
  • A. 

   เมื่อมีความผิดพลาดย่อมมีความสมหวัง

  • B. 

   เมื่อมีชีวิตย่อมพบกับอุปสรรค

  • C. 

   เมื่อมีความผิดหวังย่อมพบกับความเสียใจ

  • D. 

   เมื่อมีอุปสรรคก็ย่อมพบกับความผิดหวัง

 • 3. 
  3.  จากข้อความในข้อ 2. ตีความด้านน้ำเสียงได้ว่าอย่างไร
  • A. 

   ความผิดหวังคือพลังของชีวิต

  • B. 

   สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

  • C. 

   ทุกคนย่อมผ่านความผิดพลาดมาก่อน

  • D. 

   เมื่ออุปสรรคผ่านพ้นไปแล้วย่อมพบความสมหวังได้

 • 4. 
  4.                             “ชีวิตวนเวียนวันผันผ่านพบ             กว่าดินกลบร่างลับชีพดับสูญ                 คนละคนปนเกลศเหตุมั่วมูล                             จะคิดพูนเพิ่มกุศลดูหม่นมัว”         น้ำเสียงของผู้เขียนคำประพันธ์ข้างต้นตรงกับข้อใด
  • A. 

   วิตก

  • B. 

   สังเวช

  • C. 

   สิ้นหวัง

  • D. 

   เบื้อหน่าย

 • 5. 
  5.  เพราะเหตุใดพระวิกรมาทิตย์จึงหลงกลเวตาลเผลอตอบคำถามที่เวตาลยั่วให้ตอบทุกครั้ง
  • A. 

   พระวิกรมาทิตย์เป็นคนขาดสติ ไม่รู้จักควบคุมตนเอง

  • B. 

   พระวิกรมาทิตย์เป็นคนชอบอวดฉลาด คิดว่าตนเองรู้มากกว่าคนอื่น

  • C. 

   พระวิกรมาทิตย์มีความเมตตา ต้องการให้เวตาลได้รับความรู้ที่ถูกต้อง

  • D. 

   พระวิกรมาทิตย์มีขัตติยมานะสูง ทรงทนไม่ได้ที่ถูกเวตาลดูหมิ่นวรรณะกษัตริย์

 • 6. 
  6.  “ส่วนพระราชานั้น  ใครบ้างนึกว่าจะได้ปัญญาจากพระราชา  ใครบ้างไปหาพระราชาใน ขณะที่ต้องการพบผู้เฉลียวฉลาด  ส่วนตัวข้าพเจ้า (เวตาล)  นี้พิศวงว่า  พระองค์ผู้ทรงนามว่า วิกรมาทิตย์  เป็นพระราชาผู้ประกอบด้วยปัญญายิ่งมหากษัตริย์ทั้งปวง  พระองค์จะตัดสิน ได้บ้างกระมังว่า  นางนั้นควรเป็นของชายคนไหนโดยทางที่ชอบ”   จากข้อความข้างต้น สะท้อนลักษณะพิเศษของผู้พูดในด้านใดเด่นชัดที่สุด
  • A. 

   ผู้พูดรู้จักใช้จิตวิทยาในการพูด

  • B. 

   ผู้พูดใช้สำนวนภาษาไพเราะ สละสลวย

  • C. 

   ผู้พูดรู้จักให้เกียรติคู่สนทนา แสดงมารยาทในการพูดดี

  • D. 

   ผู้พูดพูดจาเสียดสี พูดประชดประชัน ซึ่งผิดหลักการพูดที่ดี

 • 7. 
  7.  “ถ้าเราได้เห็นนางอีก  เราคงจะกล่าวว่า  นี่คือรูปที่ชายหลงใหล  สิ่งนี้มิใช่อื่นไกล  คือ ตะกร้าซึ่งมีหนังหุ้มภายนอก  ข้างในคือกระดูกเลือดเนื้อ  แลสิ่งโสโครกทั้งหลายเท่านั้น”  ความคิดของชายหนุ่มคนนี้สอดคล้องกับข้อใด
  • A. 

   การรู้จักข่มใจตน

  • B. 

   ชีวิตมนุษย์เป็นอนิจจัง

  • C. 

   การตระหนักถึงความตาย

  • D. 

   สังขารมนุษย์เป็นสิ่งน่ารังเกียจ

 • 8. 
  8.  “ความโง่ของข้าพเจ้าทะลุแล้ว  แต่พระองค์นั้นยัง”   เวตาลกล่าวข้อความนี้ด้วยเจตนา อย่างไร
  • A. 

   เยาะเย้ย

  • B. 

   หยอกล้อ

  • C. 

   ยั่วให้โกรธ

  • D. 

   เหยียดหยาม

 • 9. 
  9.  ข้อใดใช้ภาพพจน์ ต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   เราได้เคยคิดว่าริมฝีปากของนางเหมือนผลไม้สุก อกเหมือนบัวตูม

  • B. 

   นางมธุมาลตีมีตาเหมือนนิโลตบลซึ่งบานเต็มที่ มีแขนเหมือนก้านบัว

  • C. 

   ข้าพเจ้าไม่อาจกินอาหารได้ ในที่เลี้ยงของคนที่ประพฤติราวกับรากษส

  • D. 

   ลูกหญิงซึ่งอายุควรมีคู่ไม่มีคู่ย่อมเป็นเช่นก้อนอุกาบาทว์ห้อยอยู่เหนือหลังคาเรือน

 • 10. 
  10.  คำประพันธ์ต่อไปนี้แปลความได้ว่าอย่างไร                                                 จะหามณีรัตน์                       รุจิเลศก็อาจหา                                 เพราะมีวณิชค้า                                    และดนูก็มั่งมี                                 ก็แต่จะหาซึ่ง                                        ภรรยาและมิตรดี                                 อทรัพยมากมี                                        ก็บ่ได้ประดุจใจ
  • A. 

   การหาแก้วมณีมาครอบครองนั้น หาได้ง่ายกว่าภรรยาและมิตรที่ดี

  • B. 

   หากต้องการแก้วมณีก็อาจหาซื้อได้จากพ่อค้าทั่วไป แต่ภรรยาและมิตรที่ดีไม่อาจหาซื้อได้

  • C. 

   หากมีเงินก็สามารถหาซื้อแก้วแหวน เงิน ทอง ได้ดั่งใจ แม้แต่ภรรยาและมิตรที่ดีหากไม่มีเงินก็ไม่อาจทำได้

  • D. 

   แก้วมณีอันงดงามนั้นอาจใช้เงินหาซื้อได้ แต่ภรรยาและมิตรที่ดีนั้น แม้จะทรัพย์มากมายเพียงใดก็ไม่อาจหาซื้อได้

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.