इयत्ता ७ विषय- इतिहास

16 Questions | Attempts: 257

SettingsSettingsSettings
  - - Quiz

सूचना- सदर प्रश्नपत्रिका निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असून प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावा, वेळेची मर्यादा नाही


Questions and Answers
 • 1. 
  प्र १ अ) रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा भौतिक साधन मध्ये -----महत्वपूर्ण स्थान असते.
  • A. 

   ग्रंथाचे 

  • B. 

   किल्ल्यांचे 

  • C. 

   बखरीचे

 • 2. 
  ------म्हणजे दगडावर किंवा भिंतीवर कोरलेले लेख होय.
  • A. 

   ताम्रपट 

  • B. 

   भूर्जपत्रे 

  • C. 

   शिलालेख.

 • 3. 
  सम्राट अकबराच्या नाण्यांवर ------ होते.
  • A. 

   शिव-पार्वतीचे

  • B. 

   राम सीतेचे

  • C. 

   अकबराची

 • 4. 
  विविध राज्यकर्त्यांनी सोने----- तांबे या धातूंचा उपयोग करून तयार केलेली नाणी इतिहासाची साधने म्हणून महत्त्वाचे आहे.
  • A. 

   लोखंड  

  • B. 

   पितळ

  • C. 

   चांदी

 • 5. 
  बखर हा शब्द -----या शब्दावरून आला.
  • A. 

   बरख

  • B. 

   रबर

  • C. 

   खबर

 • 6. 
  प्रश्न २ अ) चूक की बरोबर ते सांगा भूतकाळात घडलेल्या घटनांची कालक्रमानुसार शास्त्रशुद्ध आणि पद्धतशीर दिलेली माहिती म्हणजे इतिहास नाही.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 7. 
  व्यक्ती, समाज, स्थळ आणि काळ हे चार घटक इतिहासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 8. 
  बखर हा शब्द खबर या शब्दावरून आला.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 9. 
  शिलालेख म्हणजे दगडावर किंवा भिंतीवर कोरलेले नवे.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 10. 
   तवारीख किंवा तारीख म्हणजे घटनाक्रम.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 11. 
  प्रश्न २ब) गटातील वेगळा शब्द शोधून सांगा. अ)भौतिक साधने ब)लिखित साधने क)अलिखित साधने ड)मौखिक साधने.
  • A. 

   भौतिक साधने

  • B. 

   लिखित साधने

  • C. 

   अलिखित साधने

  • D. 

   मौखिक साधने.

 • 12. 
  अ)भारतीय ब)नाणी क)लेणी ड)कथा.
  • A. 

   भारतीय

  • B. 

   नाणी

  • C. 

   लेणी

  • D. 

   कथा

 • 13. 
  अ)भूर्जपत्रे ब)मंदिरी क) ग्रंथ ड)चित्रे
  • A. 

   भूर्जपत्रे

  • B. 

   मंदिरी 

  • C. 

   ग्रंथ

  • D. 

   चित्रे

 • 14. 
  अ)ओव्या ब)तवारिख क)कहाण्या ड)मिथके
  • A. 

   ओव्या

  • B. 

   तवारिख 

  • C. 

   कहाण्या

  • D. 

   मिथके

 • 15. 
  अ)राजवाडे ब)मंत्री निवास क) घरे ड)वीरगळ.
  • A. 

   राजवाडे

  • B. 

   मंत्री निवास

  • C. 

   घरे

  • D. 

   वीरगळ.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.