แบบทดสอบวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น ชุดที่ 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Krutabao
K
Krutabao
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 33,604
: 10 | Attempts: 8,192

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น ชุดที่ 2 - Quiz

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ านอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตาเบาวิทยา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยครูจำรัส เสียงเพราะ E-mail [email protected]


Questions and Answers
 • 1. 

  วิธีการในข้อใดที่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุด

  • A. 

   ความร้อน

  • B. 

   อำนาจแม่เหล็ก

  • C. 

   ปฏิกิริยาเคมี

  • D. 

   การเสียดสี

  Correct Answer
  D. การเสียดสี
  Explanation
  การเสียดสีเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุด เนื่องจากการเสียดสีไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงพลังงาน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสีของวัตถุโดยการดูดซับแสงที่มาถึง การเสียดสีไม่เกิดการสร้างปริมาณของพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น การเสียดสีจึงไม่มีผลต่อการเกิดแรงดันไฟฟ้า ซึ่งทำให้เป็นวิธีการที่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุด

  Rate this question:

 • 2. 

  วิธีการในข้อใดที่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ามากที่สุด

  • A. 

   แสงสว่าง

  • B. 

   ความร้อน

  • C. 

   อำนาจแม่เหล็ก

  • D. 

   ปฏิกิริยาเคมี

  Correct Answer
  D. ปฏิกิริยาเคมี
  Explanation
  ปฏิกิริยาเคมี สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสารที่มีการเคลื่อนที่ของอิเลกตรอน ซึ่งอิเลกตรอนเป็นส่วนประกอบของอะตอมที่มีประจุไฟฟ้า ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสารจะส่งผลให้มีการสร้างแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นได้มากที่สุด

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดเป็นวิธีการทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตอย่างง่าย

  • A. 

   ความร้อน

  • B. 

   เสียดสี

  • C. 

   แรงกดดัน

  • D. 

   อำนาจแม่เหล็ก

  Correct Answer
  B. เสียดสี
  Explanation
  เสียดสีเป็นวิธีที่เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายที่สุด เมื่อเสียดสีตกลงมาบนวัตถุที่นำไฟฟ้าได้ เสียดสีจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนภายในวัตถุ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ โดยเสียดสีสามารถทำได้ง่ายโดยใช้วัตถุที่มีการนำไฟฟ้าได้ดี เช่น โลหะ ซึ่งเมื่อตกลงมาบนวัตถุอื่น ๆ ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น สายพลาสติก จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้

  Rate this question:

 • 4. 

  ตัวนำไฟฟ้าเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็ก ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร

  • A. 

   กระแสไฟฟ้า

  • B. 

   กำลังไฟฟ้า

  • C. 

   ความต้านทานไฟฟ้า

  • D. 

   แรงดันไฟฟ้า

  Correct Answer
  A. กระแสไฟฟ้า
  Explanation
  เมื่อตัวนำไฟฟ้าเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็ก ผลที่ตามมาคือกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในวงจร การตัดกับสนามแม่เหล็กทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในตัวนำ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าหรือใช้ในการทำงานต่างๆ โดยตัวนำสามารถเป็นวัสดุที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย เช่น โลหะที่มีความนำไฟฟ้าสูง

  Rate this question:

 • 5. 

  ผลที่เกิดตามมาจากปรากฏการณ์แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น

  • A. 

   กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

  • B. 

   อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เร็วขึ้น

  • C. 

   อะตอมขาดอิเล็กตรอนมากขึ้น

  • D. 

   โมเลกุลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

  Correct Answer
  B. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เร็วขึ้น
  Explanation
  When the voltage increases, the electric current also increases. This is because the increase in voltage provides more energy for the movement of electrons. As a result, the electrons move faster, leading to an increase in the speed of electron movement.

  Rate this question:

 • 6. 

  ปรากฏการณ์ "ลมพัดกังหันหมุน" นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร

  • A. 

   ใช้แรงลมไปทำปฏิกิริยาเคมี

  • B. 

   นำไปใช้ในการเสียดสีกับตัวนำ

  • C. 

   นำไปใช้ให้เกิดแรงกดดันทางไฟฟ้า

  • D. 

   นำไปใช้หมุนขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก

  Correct Answer
  D. นำไปใช้หมุนขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก
  Explanation
  The phenomenon of "wind turbine" can be used to generate electricity by using the wind to rotate a coil of wire within a magnetic field. This rotation creates an electrical current in the wire, which can then be harnessed and used as electricity. By using the wind to spin the wire coil, the wind turbine can effectively convert the kinetic energy of the wind into electrical energy. This process is commonly used in wind farms to generate renewable energy.

  Rate this question:

 • 7. 

  กริ่งไฟฟ้าตามบ้าน อาศัยหลักการข้อใด

  • A. 

   แรงกดดัน

  • B. 

   เสียง

  • C. 

   ความร้อน

  • D. 

   อำนาจแม่เหล็ก

  Correct Answer
  D. อำนาจแม่เหล็ก
  Explanation
  The correct answer is "อำนาจแม่เหล็ก" which translates to "magnetic force" in English. This is because electrical transformers in homes work based on the principle of electromagnetic induction. The magnetic force generated by the transformer allows for the transfer of electrical energy between different circuits or voltage levels. Therefore, the main principle behind electrical transformers in homes is the magnetic force generated by the mother coil.

  Rate this question:

 • 8. 

  เตารีด อาศัยหลักการไฟฟ้า ทำให้เกิดสิ่งใด

  • A. 

   ความร้อน

  • B. 

   แรงกดดัน

  • C. 

   ความดังเสียง

  • D. 

   อำนาจแม่เหล็ก

  Correct Answer
  A. ความร้อน
  Explanation
  When an electric iron is plugged in and turned on, the electric current flows through the heating element inside the iron. This heating element converts electrical energy into heat energy. As a result, the iron becomes hot and can be used to remove wrinkles and creases from clothes. Therefore, the correct answer is "ความร้อน" (heat).

  Rate this question:

 • 9. 

  แบตเตอรีที่ใช้ในรถกะบะ สามารถจ่ายไฟออกมาได้โดยอาศัยหลักการในข้อใด

  • A. 

   ความร้อน

  • B. 

   แรงกดดัน

  • C. 

   ปฏิกิริยาเคมี

  • D. 

   อำนาจแม่เหล็ก

  Correct Answer
  C. ปฏิกิริยาเคมี
  Explanation
  Car batteries are able to supply power by utilizing chemical reactions that occur within them. These reactions involve the conversion of chemical energy into electrical energy, allowing the battery to provide the necessary power to start the vehicle's engine and operate its electrical systems. Therefore, the correct answer is "ปฏิกิริยาเคมี" (chemical reaction).

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อใดมีความสัมพันธ์กันถูกต้อง

  • A. 

   ถ่านไฟฉายกับไฟบ้าน

  • B. 

   แบตเตอรี่รถยนต์กับไฟบ้าน

  • C. 

   แบตเตอรี่รถยนต์กับถ่านไฟฉาย

  • D. 

   ถ่านไฟฉายกับเครื่องคิดเลข

  Correct Answer
  D. ถ่านไฟฉายกับเครื่องคิดเลข
  Explanation
  The correct answer is "ถ่านไฟฉายกับเครื่องคิดเลข" because both charcoal and calculator are unrelated to each other and do not have any direct or indirect relationship. The other options have a clear relationship between the two items mentioned.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.