แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์(ว32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Pleiamsri
P
Pleiamsri
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 35,587
: 20 | Attempts: 4,333

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์(ว32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - Quiz

ข้อสอบมีจำนวน 2 ตอนตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อตอนที่ 2 แบบถูกผิด จำนวน 10 ข้อ


Questions and Answers
 • 1. 

  ตอนที่ 1  ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวการเดินทางของแสงผ่านตัวกลางโปร่งใสมากกว่าหนึ่งชนิดทำให้เกิดปรากฎการณ์ใด

  • A.

   การเกิดเงา

  • B.

   การเกิดรุ้งกินน้ำ

  • C.

   การหักเหของแสง

  • D.

   การสะท้อนของแสง

  Correct Answer
  C. การหักเหของแสง
  Explanation
  The correct answer is "การหักเหของแสง" (refraction of light). When light passes through a transparent medium, such as glass or water, it changes direction due to the change in speed. This bending of light is known as refraction. It occurs because light travels at different speeds in different materials. The phenomenon of refraction is responsible for various optical effects, such as the bending of a pencil in a glass of water or the splitting of white light into different colors in a prism.

  Rate this question:

 • 2. 

  เราใช้ประโยชน์จากการหักเหของแสงในเรื่องใดมากที่สุด

  • A.

   การทำแว่นสายตา

  • B.

   การส่งสัญญาณ

  • C.

   การจับปลาในน้ำ

  • D.

   การสร้างภาพลวงตา

  Correct Answer
  D. การสร้างภาพลวงตา
  Explanation
  We derive the most benefit from the refraction of light in the creation of optical illusions. Optical illusions are created by manipulating the way light enters our eyes, which can trick our brains into perceiving something that is not actually there. This can be seen in various visual tricks, such as the bending of lines or the appearance of movement in a still image. By understanding how light behaves and using this knowledge to create optical illusions, we can create captivating and intriguing visual experiences.

  Rate this question:

 • 3. 

  อุปกรณ์ใดที่ทำให้ภาพจริงได้

  • A.

   เลนส์นูนและกระจกเว้า

  • B.

   กระจกเว้าและกระจกนูน

  • C.

   เลนส์เว้าและกระจกนูน

  • D.

   กระจกนูนและเลนส์นูน

  Correct Answer
  A. เลนส์นูนและกระจกเว้า
  Explanation
  เลนส์นูนและกระจกเว้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำให้ภาพเป็นจริงได้ ซึ่งเลนส์นูนใช้ในการจับภาพและโฟกัสภาพให้ชัดเจน ส่วนกระจกเว้าใช้ในการส่งภาพที่จับได้จากเลนส์นูนไปยังตาผู้มองเห็น ทำให้เกิดภาพที่มีความคมชัดและเป็นจริงได้

  Rate this question:

 • 4. 

  เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านปริซึมจะแยกออกเป็นแสงสีต่าง ๆ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเหตุใด

  • A.

   การสะท้อนของแสง

  • B.

   การหักเหของแสง

  • C.

   การกระจายของแสง

  • D.

   การแทรกสอดของแสง

  Correct Answer
  B. การหักเหของแสง
  Explanation
  เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านปริซึม แสงจะถูกหักเหของเมื่อเจอกับขอบของปริซึม ซึ่งทำให้แสงเปลี่ยนทิศทาง และเกิดปรากฏการณ์แสงสีต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่าการหักเหของแสง

  Rate this question:

 • 5. 

  คนสายตาสั้นจะต้องสวมแว่นที่ทำด้วยสิ่งใด

  • A.

   เลนส์เว้า

  • B.

   เลนส์นูน

  • C.

   กระจกเว้า

  • D.

   กระจกนูน

  Correct Answer
  A. เลนส์เว้า
  Explanation
  คนสายตาสั้นจะต้องสวมแว่นที่มีเลนส์เว้า เพราะเลนส์เว้าจะช่วยให้คนสายตาสั้นเห็นภาพที่อยู่ไกลได้ชัดเจนขึ้น และช่วยปรับสายตาให้เห็นได้ชัดเจนในระยะที่ใกล้

  Rate this question:

 • 6. 

  ถ้าเราอยู่ใต้น้ำเมื่อมองเพื่อนบนฝั่งจะมีลักษณะอย่างไร

  • A.

   เห็นอยู่สูงกว่าตัวจริง

  • B.

   เห็นอยู่ต่ำกว่าตัวจริง

  • C.

   เห็นตัวโตกว่าตัวจริง

  • D.

   เห็นเป็นภาพหัวกลับ

  Correct Answer
  B. เห็นอยู่ต่ำกว่าตัวจริง
  Explanation
  When we are underwater and look at our friends on the shore, they will appear to be lower than their actual position. This is due to the refraction of light as it passes from water to air, causing the light rays to bend. As a result, the image of our friends is displaced and appears lower than their actual position. Therefore, the correct answer is "เห็นอยู่ต่ำกว่าตัวจริง" (appear lower than their actual position).

  Rate this question:

 • 7. 

  เรามองเห็นดินสอหักงอในแก้วที่มีน้ำ เราสรุปได้ว่าอย่างไร

  • A.

   น้ำหนาแน่นกว่าอากาศ

  • B.

   น้ำเป็นตัวกลางโปร่งใส

  • C.

   ทางเดินของแสงหักเหได้

  • D.

   แสงเดินทางผ่านตัวกลางได้มากชนิด

  Correct Answer
  C. ทางเดินของแสงหักเหได้
  Explanation
  The answer suggests that the path of light can be refracted or bent when it passes through a medium, such as water. This is supported by the statement that the water is transparent, indicating that light can pass through it. Therefore, it can be concluded that the path of light can be bent when it passes through water.

  Rate this question:

 • 8. 

  ถ้าฉายแสงไฟให้ผ่านอากาศแล้วผ่านน้ำแสงจะเดินทางอย่างไร

  • A.

   เป็นเส้นตรง

  • B.

   เป็นเส้นโค้ง

  • C.

   เบนออกจากเส้นปกติ

  • D.

   เบนเข้าหาเส้นปกติ

  Correct Answer
  D. เบนเข้าหาเส้นปกติ
  Explanation
  When light passes from air to water, it undergoes refraction. Refraction is the bending of light as it passes through different mediums with different densities. In this case, since water is denser than air, the light will bend towards the normal, which is an imaginary line perpendicular to the surface of the water. Therefore, the correct answer is that the light will bend towards the normal or "เบนเข้าหาเส้นปกติ" in Thai.

  Rate this question:

 • 9. 

  วางเหรียญไว้ที่ก้นแก้ว เมื่อยืนอยู่ข้าง ๆ จะมองไม่เห็นเหรียญแต่ถ้ารินน้ำลงในแก้วจะสามารถมองเห็นเหรียญได้ เป็นเพราะเหตุใด

  • A.

   การหักเหของแสง

  • B.

   การสะท้อนของแสง

  • C.

   การกระจายของแสง

  • D.

   การสะท้อนกลับหมดของแสง

  Correct Answer
  A. การหักเหของแสง
  Explanation
  When the coin is placed at the bottom of the glass, it is not visible when viewed from the side because of the phenomenon of light refraction. However, when water is poured into the glass, the light rays bend as they pass from the air to the water, causing the coin to become visible. This is due to the refraction of light.

  Rate this question:

 • 10. 

  อุปกรณ์ใดที่ไม่ได้อาศัยหลักการสะท้อนหรือหักเหของแสง

  • A.

   กล้องจุลทรรศน์

  • B.

   กล้องดูแห่

  • C.

   กล้องสลับลาย

  • D.

   กล้องรูเข็ม

  Correct Answer
  D. กล้องรูเข็ม
  Explanation
  กล้องรูเข็มไม่ได้อาศัยหลักการสะท้อนหรือหักเหของแสง เพราะกล้องรูเข็มใช้หลักการการเพิ่มขนาดของรูรับแสงเพื่อให้ภาพที่เกิดขึ้นในกล้องมีความสว่างมากขึ้น โดยไม่มีการสะท้อนหรือหักเหมือนกับกล้องอื่นๆ

  Rate this question:

 • 11. 

  ตอนที่ 2  ข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ถูกหรือผิดวางวัตถุอยู่ไกลมากหน้ากระจกเว้า จะเกิดภาพจริงขนาดเล็กมากที่จุดโฟกัส

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  A. ถูก
  Explanation
  The given statement is correct. When an object is placed far away from a convex mirror, a virtual, erect, and diminished image is formed. This image is located behind the mirror and is smaller in size compared to the actual object. Therefore, the statement accurately describes the formation of a small and real image at the focal point of a convex mirror.

  Rate this question:

 • 12. 

  กระจกนูนจะให้ภาพเสมือนขนาดย่อเท่านั้น

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  A. ถูก
  Explanation
  The statement is saying that a concave mirror only produces a smaller image. This is correct as concave mirrors have a curved inward surface that causes light rays to converge and create a smaller image compared to the actual object.

  Rate this question:

 • 13. 

  ถ้าต้องการให้ได้ภาพจริง ขนาดเท่าวัตถุ ต้องวางต้องวางวัตถุที่จุดโฟกัสของกระจกเว้า

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  B. ผิด
  Explanation
  The statement is incorrect because in order to obtain a real image of the same size as the object, the object should be placed at the focal point of the concave mirror.

  Rate this question:

 • 14. 

  กระจกที่ให้ภาพจริงได้คือกระจกเว้า

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  A. ถูก
  Explanation
  The correct answer is "ถูก" (correct). The explanation for this is that the statement is saying "The mirror that provides a true image is a rearview mirror." This implies that the rearview mirror is the type of mirror that accurately reflects the image of what is behind the viewer.

  Rate this question:

 • 15. 

  การคำนวณหาความยาวโฟกัสของกระจก ถ้าค่าความยาวของโฟกัสเป็นลบ แสดงว่าเป็นชนิดกระจกนูน

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  A. ถูก
  Explanation
  If the length of the focal length is negative, it indicates that the type of glass is convex.

  Rate this question:

 • 16. 

  ถ้าวางวัตถุไว้หน้าเลนส์อันหนึ่ง แล้วเกิดภาพเสมือน แสดงว่าเป็นเลนส์เว้า

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  B. ผิด
  Explanation
  The given statement states that if an object is placed in front of a certain lens and a virtual image is formed, then it indicates that the lens is a diverging lens. This explanation suggests that the statement is incorrect because a virtual image can be formed by both converging and diverging lenses.

  Rate this question:

 • 17. 

  ภาพที่เห็นจากแว่นขยายเป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดขยาย อยู่ด้านเดียวกับวัตถุ

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  A. ถูก
  Explanation
  The explanation for the correct answer is that the image seen through the magnifying glass appears to be virtual, upright, and larger in size compared to the actual object. This is because the magnifying glass uses convex lenses that converge the light rays, creating a magnified and enlarged image. The image is formed on the same side as the object, which means it is in front of the lens and appears to be on the same side as the object. Therefore, the statement is correct.

  Rate this question:

 • 18. 

  กระจกนูนให้ภาพเหมือนเลนส์นูนส่วนกระจกเว้าให้ภาพเหมือนเลนส์เว้า

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  B. ผิด
  Explanation
  This answer is correct because it states that the statement is false. The statement compares a convex lens to a concave mirror, which is incorrect. A convex lens and a concave mirror have different properties and do not produce the same type of image. Therefore, the statement is incorrect.

  Rate this question:

 • 19. 

  ภาพที่มองเห็นบนฉากคือภาพจริง ส่วนภาพที่เห็นผ่านกระจกเงาหรือเลนส์ คือ ภาพเสมือน

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  A. ถูก
  Explanation
  The explanation for the correct answer is that the statement correctly identifies that the image seen through a mirror or lens is a virtual image, which is a replica or an illusion of the real image. The statement also states that the image seen directly is the real image, which refers to the actual object or scene being observed. Therefore, the answer "ถูก" (correct) is appropriate.

  Rate this question:

 • 20. 

  กล้องโทรทรรศน์ทำให้เกิดภาพเสมือน หัวกลับ ขนาดขยาย

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  A. ถูก
  Explanation
  The statement is correct because a microscope is a device that uses lenses to magnify and produce an enlarged image of small objects or details that are not visible to the naked eye. Therefore, it can be inferred that a microscope can create virtual, upside-down, and magnified images.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Feb 04, 2010
  Quiz Created by
  Pleiamsri
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.