แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์(ว32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

20 | Attempts: 4120
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์(ว32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - Quiz

ข้อสอบมีจำนวน 2 ตอนตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อตอนที่ 2 แบบถูกผิด จำนวน 10 ข้อ


Questions and Answers
 • 1. 
  ตอนที่ 1  ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวการเดินทางของแสงผ่านตัวกลางโปร่งใสมากกว่าหนึ่งชนิดทำให้เกิดปรากฎการณ์ใด
  • A. 

   การเกิดเงา

  • B. 

   การเกิดรุ้งกินน้ำ

  • C. 

   การหักเหของแสง

  • D. 

   การสะท้อนของแสง

 • 2. 
  เราใช้ประโยชน์จากการหักเหของแสงในเรื่องใดมากที่สุด
  • A. 

   การทำแว่นสายตา

  • B. 

   การส่งสัญญาณ

  • C. 

   การจับปลาในน้ำ

  • D. 

   การสร้างภาพลวงตา

 • 3. 
  อุปกรณ์ใดที่ทำให้ภาพจริงได้
  • A. 

   เลนส์นูนและกระจกเว้า

  • B. 

   กระจกเว้าและกระจกนูน

  • C. 

   เลนส์เว้าและกระจกนูน

  • D. 

   กระจกนูนและเลนส์นูน

 • 4. 
  เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านปริซึมจะแยกออกเป็นแสงสีต่าง ๆ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเหตุใด
  • A. 

   การสะท้อนของแสง

  • B. 

   การหักเหของแสง

  • C. 

   การกระจายของแสง

  • D. 

   การแทรกสอดของแสง

 • 5. 
  คนสายตาสั้นจะต้องสวมแว่นที่ทำด้วยสิ่งใด
  • A. 

   เลนส์เว้า

  • B. 

   เลนส์นูน

  • C. 

   กระจกเว้า

  • D. 

   กระจกนูน

 • 6. 
  ถ้าเราอยู่ใต้น้ำเมื่อมองเพื่อนบนฝั่งจะมีลักษณะอย่างไร
  • A. 

   เห็นอยู่สูงกว่าตัวจริง

  • B. 

   เห็นอยู่ต่ำกว่าตัวจริง

  • C. 

   เห็นตัวโตกว่าตัวจริง

  • D. 

   เห็นเป็นภาพหัวกลับ

 • 7. 
  เรามองเห็นดินสอหักงอในแก้วที่มีน้ำ เราสรุปได้ว่าอย่างไร
  • A. 

   น้ำหนาแน่นกว่าอากาศ

  • B. 

   น้ำเป็นตัวกลางโปร่งใส

  • C. 

   ทางเดินของแสงหักเหได้

  • D. 

   แสงเดินทางผ่านตัวกลางได้มากชนิด

 • 8. 
  ถ้าฉายแสงไฟให้ผ่านอากาศแล้วผ่านน้ำแสงจะเดินทางอย่างไร
  • A. 

   เป็นเส้นตรง

  • B. 

   เป็นเส้นโค้ง

  • C. 

   เบนออกจากเส้นปกติ

  • D. 

   เบนเข้าหาเส้นปกติ

 • 9. 
  วางเหรียญไว้ที่ก้นแก้ว เมื่อยืนอยู่ข้าง ๆ จะมองไม่เห็นเหรียญแต่ถ้ารินน้ำลงในแก้วจะสามารถมองเห็นเหรียญได้ เป็นเพราะเหตุใด
  • A. 

   การหักเหของแสง

  • B. 

   การสะท้อนของแสง

  • C. 

   การกระจายของแสง

  • D. 

   การสะท้อนกลับหมดของแสง

 • 10. 
  อุปกรณ์ใดที่ไม่ได้อาศัยหลักการสะท้อนหรือหักเหของแสง
  • A. 

   กล้องจุลทรรศน์

  • B. 

   กล้องดูแห่

  • C. 

   กล้องสลับลาย

  • D. 

   กล้องรูเข็ม

 • 11. 
  ตอนที่ 2  ข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ถูกหรือผิดวางวัตถุอยู่ไกลมากหน้ากระจกเว้า จะเกิดภาพจริงขนาดเล็กมากที่จุดโฟกัส
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 12. 
  กระจกนูนจะให้ภาพเสมือนขนาดย่อเท่านั้น
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 13. 
  ถ้าต้องการให้ได้ภาพจริง ขนาดเท่าวัตถุ ต้องวางต้องวางวัตถุที่จุดโฟกัสของกระจกเว้า
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 14. 
  กระจกที่ให้ภาพจริงได้คือกระจกเว้า
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 15. 
  การคำนวณหาความยาวโฟกัสของกระจก ถ้าค่าความยาวของโฟกัสเป็นลบ แสดงว่าเป็นชนิดกระจกนูน
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 16. 
  ถ้าวางวัตถุไว้หน้าเลนส์อันหนึ่ง แล้วเกิดภาพเสมือน แสดงว่าเป็นเลนส์เว้า
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 17. 
  ภาพที่เห็นจากแว่นขยายเป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดขยาย อยู่ด้านเดียวกับวัตถุ
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 18. 
  กระจกนูนให้ภาพเหมือนเลนส์นูนส่วนกระจกเว้าให้ภาพเหมือนเลนส์เว้า
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 19. 
  ภาพที่มองเห็นบนฉากคือภาพจริง ส่วนภาพที่เห็นผ่านกระจกเงาหรือเลนส์ คือ ภาพเสมือน
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 20. 
  กล้องโทรทรรศน์ทำให้เกิดภาพเสมือน หัวกลับ ขนาดขยาย
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.