ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น (โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tonsound7
T
Tonsound7
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 34,007
: 10 | Attempts: 15,215

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น (โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ) - Quiz

แบบทดสอบความรู้ ดนตรีสากลเบื้องต้น (โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)


Questions and Answers
 • 1. 

  เราจะทราบระดับเสียงของตัวโน้ตว่าสูงหรือต่ำ จะดูได้จากอะไรต่อไปนี้

  • A.

   กุญแจซอล

  • B.

   บรรทัด 5 เส้น

  • C.

   เครื่องดนตรี

  • D.

   ตัวโน้ตชนิดต่างๆ

  Correct Answer
  B. บรรทัด 5 เส้น
  Explanation
  The correct answer is "บรรทัด 5 เส้น" because it refers to the staff notation, which is a system of five horizontal lines on which musical notes are written. By reading the notes on the staff, we can determine the pitch of the musical note, whether it is high or low. The other options listed, such as key signatures, musical instruments, and different types of notes, do not directly indicate the pitch of the musical note.

  Rate this question:

 • 2. 

  ระยะความสั้น-ยาวของเสียงหรือเรียกว่าจังหวะ เราจะทราบจากอะไรต่อไปนี้

  • A.

   ลักษณะของตัวโน้ต

  • B.

   บรรทัด 5 เส้น

  • C.

   เส้นน้อย

  • D.

   โน้ตตัวหยุด

  Correct Answer
  A. ลักษณะของตัวโน้ต
  Explanation
  We can determine the short-long duration of a sound or rhythm, also known as tempo, from the characteristics of the note itself. In this case, the answer states that the characteristic of the note is what allows us to determine the short-long duration. The other options, such as "line 5," "few lines," and "stopped note," do not provide any information about the duration of the sound. Therefore, the correct answer is the characteristic of the note.

  Rate this question:

 • 3. 

  Staff มีความหมายตรงกับภาษาไทยว่าอะไร

  • A.

   ตัวโน้ต

  • B.

   ตัวหยุด

  • C.

   บรรทัด 5 เส้น

  • D.

   เส้นน้อย

  Correct Answer
  C. บรรทัด 5 เส้น
  Explanation
  The word "บรรทัด" means "line" in Thai, and "เส้น" means "line" as well. Therefore, the correct answer "บรรทัด 5 เส้น" translates to "line 5".

  Rate this question:

 • 4. 

  เสียงของตัวโน้ต ในดนตรีสากลมีทั้งหมดกี่เสียง

  • A.

   5 เสียง

  • B.

   6 เสียง

  • C.

   7 เสียง

  • D.

   8 เสียง

  Correct Answer
  C. 7 เสียง
  Explanation
  The question asks how many notes are there in international music. The correct answer is 7, which refers to the seven notes of the diatonic scale: do, re, mi, fa, sol, la, ti. These notes are the building blocks of music and are used in various combinations to create melodies and harmonies.

  Rate this question:

 • 5. 

  โน้ต "ตัวขาว" มีอัตราความยาวเสียงเท่าไหร่(หมายถึงกี่จังหวะ)

  • A.

   มีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ "โน้ตตัวกลม"

  • B.

   มีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ "โน้ตตัวดำ"

  • C.

   มีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ "โน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น"

  • D.

   มีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ "โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น"

  Correct Answer
  A. มีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ "โน้ตตัวกลม"
  Explanation
  The correct answer is that the "ตัวขาว" note has a length equal to half of the "โน้ตตัวกลม". This means that the "ตัวขาว" note is half the duration of the "โน้ตตัวกลม".

  Rate this question:

 • 6. 

  เครื่องหมายนี้ (#) อ่านว่าอะไร 

  • A.

   ชาร์ฟ

  • B.

   แฟล็ท

  • C.

   เนเจอรัล

  • D.

   ไม่มีข้อใดถูก

  Correct Answer
  A. ชาร์ฟ
  Explanation
  The correct answer is "ชาร์ฟ". The symbol (#) is commonly known as a "hash" or "pound" sign in English, but in Thai language, it is commonly referred to as "ชาร์ฟ" (chaaf).

  Rate this question:

 • 7. 

   เครื่องหมายนี้ (b) อ่านว่าอะไร

  • A.

   ชาร์ฟ

  • B.

   แฟล็ท

  • C.

   เนเจอรัล

  • D.

   ไม่มีข้อใดถูก

  Correct Answer
  B. แฟล็ท
  Explanation
  The correct answer is "แฟล็ท".

  Rate this question:

 • 8. 

  เครื่องหมายตามข้อใดที่ทำให้โน๊ตนั้นมีระดับเสียงสูงขึ้นครึ่งเสียง

  • A.

   ชาร์ฟ

  • B.

   แฟล็ท

  • C.

   เนเจอรัล

  • D.

   ข้อ A และ B ถูก

  Correct Answer
  A. ชาร์ฟ
  Explanation
  The correct answer is "ชาร์ฟ" because the term "ชาร์ฟ" refers to a symbol in music notation that indicates to play the note with a half-step higher pitch. This means that when this symbol is used, the note will have a higher sound by half a step.

  Rate this question:

 • 9. 

  เครื่องหมายตามข้อใดที่ทำให้โน๊ตนั้นมีระดับเสียงต่ำลงครึ่งเสียง

  • A.

   ชาร์ฟ

  • B.

   แฟล็ท

  • C.

   เนเจอรัล

  • D.

   ข้อ A และ B ถูก

  Correct Answer
  B. แฟล็ท
  Explanation
  The correct answer is "แฟล็ท" because a "แฟล็ท" is a musical symbol that indicates a decrease in volume by half. It is used to instruct the performer to play or sing the note at a softer dynamic level.

  Rate this question:

 • 10. 

  นักเรียนรู้มั๊ย "โน้ตตัว C" มีชื่อภาษาไทยว่าอะไร

  • A.

   ฟา

  • B.

   มี

  • C.

   เร

  • D.

   โด

  Correct Answer
  D. โด
  Explanation
  The correct answer is "โด" because it is the Thai translation for the musical note "Do" in English.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.