รอบรู้ 192 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน V2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 242,143
: 17 | Attempts: 8,293

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 192 V2 - Quiz

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 192 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี น V2 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  ทฤษฎีใดเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากที่สุด

  • A.

   System theory

  • B.

   PDCA

  • C.

   TQM

  • D.

   BSC

  Correct Answer
  A. System theory
  Explanation
  System theory is the most relevant theory related to the comprehensive management and support of students. It emphasizes the interconnectedness of various components within a system and how they interact to achieve a common goal. In the context of student support, system theory highlights the importance of considering the various factors and stakeholders involved in the educational process, such as teachers, parents, curriculum, resources, and environment. By understanding and addressing the interdependencies and relationships within the system, educators can effectively implement strategies and interventions to help students succeed academically and personally.

  Rate this question:

 • 2. 

  การบริหารงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อใดควรให้ความสำคัญน้อยที่สุด

  • A.

   การรู้จักนักเรียนรายบุคคล

  • B.

   งบประมาณ

  • C.

   นักเรียนมีคุณภาพ

  • D.

   ผู้ปกครอง

  Correct Answer
  A. การรู้จักนักเรียนรายบุคคล
  Explanation
  The question asks which factor should be given the least importance in managing the support and assistance system for students. The correct answer is "การรู้จักนักเรียนรายบุคคล" (Knowing individual students). This means that knowing each student personally should be given the least importance in managing the system. This suggests that other factors such as budget, student quality, and parents should be given more importance in the management of the support system.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  • A.

   INPUT

  • B.

   PROCESS

  • C.

   OUTCOME

  • D.

   FEEDBACK

  Correct Answer
  C. OUTCOME
  Explanation
  The answer "OUTCOME" is not a structure of a student support system. The input refers to the information or data that is provided, the process is the steps or actions taken to analyze or manipulate the input, and the outcome is the result or conclusion that is obtained from the process. These three components are typically involved in a system, but the outcome itself is not a structure or component of the system.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใด คือ วัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  • A.

   ระบบ ประสิทธฺภาพ ประสิทธิผล

  • B.

   การมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ ประเมินผล

  • C.

   ระบบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

  • D.

   ประสิทธิภาพ ประเมินผล มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้

  Correct Answer
  D. ประสิทธิภาพ ประเมินผล มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้
  Explanation
  The objective of the system is to evaluate the effectiveness, assess the results, and allow for participation and monitoring.

  Rate this question:

 • 5. 

  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนข้อใดครบถ้วนที่สุด

  • A.

   IQ , EQ , MQ

  • B.

   IQ , EQ , MQ , AQ

  • C.

   IQ , MQ , AQ , CQ

  • D.

   AQ , CQ , EQ

  Correct Answer
  B. IQ , EQ , MQ , AQ
  Explanation
  The correct answer is IQ, EQ, MQ, AQ. This answer is the most comprehensive because it includes all four types of intelligence: IQ (intellectual intelligence), EQ (emotional intelligence), MQ (moral intelligence), and AQ (adversity intelligence). By including all four types of intelligence, the system can provide a more holistic and well-rounded support for students, addressing their intellectual, emotional, moral, and resilience needs.

  Rate this question:

 • 6. 

  กระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อใดถูกต้องที่สุด

  • A.

   ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล - คัดกรอง - ส่งเสริม - ป้องกัน - ส่งต่อ

  • B.

   คัดกรอง - ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล - ป้องกัน - ส่งเสริม - ส่งต่อ

  • C.

   คัดกรอง - ป้องกัน - ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล -ส่งเสริม - ส่งต่อ

  • D.

   ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล - คัดกรอง - ป้องกัน - ส่งเสริม - ส่งต่อ

  Correct Answer
  A. ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล - คัดกรอง - ส่งเสริม - ป้องกัน - ส่งต่อ
  Explanation
  The correct answer is "ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล - คัดกรอง - ส่งเสริม - ป้องกัน - ส่งต่อ". This sequence of steps in the management process for student support and assistance is the most effective because it starts with studying each individual student to understand their specific needs and challenges. Then, the process moves on to screening or assessing the students to identify any issues or problems they may be facing. Next, the focus is on promoting and supporting the students, providing them with the necessary resources and interventions to help them succeed. The process also includes preventive measures to address potential issues before they arise. Finally, if necessary, students are referred to appropriate external support services for further assistance.

  Rate this question:

 • 7. 

  กลุ่มนักเรียนใดไม่อยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  • A.

   กลุ่มปกติ

  • B.

   กลุ่มเสี่ยง

  • C.

   กลุ่มป้องกัน

  • D.

   กลุ่มพิเศษ

  Correct Answer
  C. กลุ่มป้องกัน
 • 8. 

  การแก้ปัญหาให้กับนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อใดไม่ถูกต้อง

  • A.

   กลุ่มปกติ ใช้การสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมพัฒนา

  • B.

   กลุ่มเสี่ยง ใช้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี

  • C.

   กลุ่มมีปัญหา ใช้การแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

  • D.

   กลุ่มพิเศษ ใช้การพัฒนาเพิ่มเติมตามสภาพที่สมควร

  Correct Answer
  D. กลุ่มพิเศษ ใช้การพัฒนาเพิ่มเติมตามสภาพที่สมควร
  Explanation
  The correct answer is "กลุ่มพิเศษ ใช้การพัฒนาเพิ่มเติมตามสภาพที่สมควร" (Special group uses additional development according to the appropriate conditions). This means that for students in the special group, they require additional development and support based on their specific needs and circumstances. This may involve customized strategies, interventions, and resources to address their unique challenges and help them reach their full potential.

  Rate this question:

 • 9. 

  ถ้าท่านอยู่ในสถานศึกษาที่มีนักเรียนติดยาเสพติดและท้องในระหว่างวัยเรียนท่านจะเลือกแก้ปัญหาด้วยโครงการใด

  • A.

   โรงเรียนสีขาว

  • B.

   ห้องเรียนสีขาว

  • C.

   วางทุกงานอ่านทุกคน

  • D.

   เศรษฐกิจพอเพียง

  Correct Answer
  B. ห้องเรียนสีขาว
  Explanation
  The correct answer is "ห้องเรียนสีขาว" (White Room). This option suggests creating a dedicated space within the school for students who are addicted to drugs and pregnant during their teenage years. A white room can be a safe and supportive environment where these students can receive the necessary guidance, counseling, and education to address their issues and continue their studies. This option acknowledges the specific needs of these students and offers a solution that can help them overcome their challenges.

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมหลักในสถานศึกษาที่ช่วยในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  • A.

   YC

  • B.

   Classroom Meeting

  • C.

   Home Room

  • D.

   การเยี่ยมบ้าน

  Correct Answer
  A. YC
  Explanation
  The correct answer is "YC" because it is not a main activity in educational institutions that helps promote student development in the support and assistance system. The other options, such as Classroom Meeting, Home Room, and Home Visits, are all activities commonly found in educational institutions that aim to support and assist students in their development.

  Rate this question:

 • 11. 

  คณะกรรมการในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

  • A.

   คณะกรรมการอำนวยการ

  • B.

   คณะกรรมการส่งเสริมและติดตาม

  • C.

   คณะกรรมการประสานงาน

  • D.

   คณะกรรมการดำเนินการ

  Correct Answer
  B. คณะกรรมการส่งเสริมและติดตาม
  Explanation
  The correct answer is "คณะกรรมการส่งเสริมและติดตาม" because this committee is not directly involved in the supervision and assistance of students in educational institutions. Their role is to promote and monitor certain activities or programs within the institution, but they do not specifically focus on student support and care.

  Rate this question:

 • 12. 

  ข้อใดจับคู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ถูกต้อง

  • A.

   ทีมนำ กับ ผู้อำนวยการ

  • B.

   ทีมประสาน กับ รอง.ผอ.รร.

  • C.

   ทีมทำ กับ ครูประจำชั้น

  • D.

   ทีมนำ กับ ครูแนะแนว

  Correct Answer
  D. ทีมนำ กับ ครูแนะแนว
  Explanation
  The correct answer is "ทีมนำ กับ ครูแนะแนว" because a team leader is not responsible for providing guidance and counseling to students. A team leader's role is usually focused on leading and coordinating the team, while a guidance counselor is responsible for providing guidance and support to students.

  Rate this question:

 • 13. 

  "ติดตาม ประสานผู้เกี่ยวข้อง ประชุมครู จัด YC บันทึกหลักฐาน" เป็นหน้าที่ของใครใน "ทีมทำ"

  • A.

   หัวหน้าระดับชั้นหรือรองหัวหน้าระดับชั้น

  • B.

   ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้น

  • C.

   ครูแนะแนว

  • D.

   ผู้แทนนักเรียน

  Correct Answer
  A. หัวหน้าระดับชั้นหรือรองหัวหน้าระดับชั้น
  Explanation
  The correct answer is "หัวหน้าระดับชั้นหรือรองหัวหน้าระดับชั้น" (Head of grade level or Assistant head of grade level). This is because the phrase "ติดตาม ประสานผู้เกี่ยวข้อง ประชุมครู จัด YC บันทึกหลักฐาน" implies a role that involves coordinating and organizing meetings, as well as keeping records. These responsibilities are typically assigned to a head or assistant head of a grade level, who are responsible for managing and overseeing the activities of the teachers in their respective grade levels.

  Rate this question:

 • 14. 

  หากท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านจะเลือกช่วยเหลือนักเรียนคนใดก่อน

  • A.

   เด็กชายแดง ถูกครูดำแตะในระหว่างสอนวิชาพลศึกษา

  • B.

   เด็กหญิงขาว ถูกครูแดงลวนลามพูดจาเกี้ยวพาลาสีชู้สาว

  • C.

   เด็กชายขาว เดินหกล้มเลือดออกร้องไห้เสียงดัง

  • D.

   เด็กชายเขียว มีอาการเมายาบ้า พูดจาไม่รู้เรื่อง

  Correct Answer
  D. เด็กชายเขียว มีอาการเมายาบ้า พูดจาไม่รู้เรื่อง
  Explanation
  The correct answer is the green boy because he is in immediate danger due to his drug intoxication. He needs immediate attention and assistance to ensure his safety and well-being. The other situations, although concerning, do not pose an immediate threat to the students' safety and can be addressed after attending to the green boy's urgent situation.

  Rate this question:

 • 15. 

  การสร้างวินัยเชิงบวก หรือ (Positive Discipline) ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนควรเริ่มจากสิ่งใด

  • A.

   เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก

  • B.

   พยายามพัฒนาพฤติกรมที่พึงประสงค์ การมีวินัยในตนเองและบุคลิกลักษณะที่ดี

  • C.

   พยายามให้เด็กมีส่วนร่วมมากที่สุด

  • D.

   คำนึงถึงความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็ก

  Correct Answer
  A. เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก
  Explanation
  The answer is "เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก" because it is important to show respect to the child in order to establish a positive discipline approach. By treating the child with respect, they are more likely to respond positively and cooperate with the discipline strategies. This approach focuses on nurturing a child's self-esteem and promoting their overall well-being.

  Rate this question:

 • 16. 

  YCในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มใดมากที่สุด

  • A.

   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

  • B.

   คณะครู

  • C.

   คณะผู้บริหาร

  • D.

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  Correct Answer
  A. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
  Explanation
  The question asks which group is most involved in assisting and supporting students in the YC system. The correct answer is "นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา" which translates to "peer counselors." This suggests that students are the ones who provide the most help and support to their peers in the YC system.

  Rate this question:

 • 17. 

  บุคคลในกลุ่มใดไม่จำเป็นต้องมีในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ได้

  • A.

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B.

   คณะผู้บริหาร

  • C.

   ครูแนะแนว

  • D.

   ครูที่ปรึกษา

  Correct Answer
  A. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  Explanation
  The basic education committee is not necessary to have in the system to support and assist students.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.