รอบรู้ 192 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน V2

17 | Total Attempts: 8153

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 192 V2 - Quiz

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 192 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี น V2 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ทฤษฎีใดเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากที่สุด
  • A. 

   System theory

  • B. 

   PDCA

  • C. 

   TQM

  • D. 

   BSC

 • 2. 
  การบริหารงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อใดควรให้ความสำคัญน้อยที่สุด
  • A. 

   การรู้จักนักเรียนรายบุคคล

  • B. 

   งบประมาณ

  • C. 

   นักเรียนมีคุณภาพ

  • D. 

   ผู้ปกครอง

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • A. 

   INPUT

  • B. 

   PROCESS

  • C. 

   OUTCOME

  • D. 

   FEEDBACK

 • 4. 
  ข้อใด คือ วัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • A. 

   ระบบ ประสิทธฺภาพ ประสิทธิผล

  • B. 

   การมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ ประเมินผล

  • C. 

   ระบบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

  • D. 

   ประสิทธิภาพ ประเมินผล มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้

 • 5. 
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนข้อใดครบถ้วนที่สุด
  • A. 

   IQ , EQ , MQ

  • B. 

   IQ , EQ , MQ , AQ

  • C. 

   IQ , MQ , AQ , CQ

  • D. 

   AQ , CQ , EQ

 • 6. 
  กระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล - คัดกรอง - ส่งเสริม - ป้องกัน - ส่งต่อ

  • B. 

   คัดกรอง - ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล - ป้องกัน - ส่งเสริม - ส่งต่อ

  • C. 

   คัดกรอง - ป้องกัน - ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล -ส่งเสริม - ส่งต่อ

  • D. 

   ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล - คัดกรอง - ป้องกัน - ส่งเสริม - ส่งต่อ

 • 7. 
  กลุ่มนักเรียนใดไม่อยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • A. 

   กลุ่มปกติ

  • B. 

   กลุ่มเสี่ยง

  • C. 

   กลุ่มป้องกัน

  • D. 

   กลุ่มพิเศษ

 • 8. 
  การแก้ปัญหาให้กับนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   กลุ่มปกติ ใช้การสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมพัฒนา

  • B. 

   กลุ่มเสี่ยง ใช้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี

  • C. 

   กลุ่มมีปัญหา ใช้การแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

  • D. 

   กลุ่มพิเศษ ใช้การพัฒนาเพิ่มเติมตามสภาพที่สมควร

 • 9. 
  ถ้าท่านอยู่ในสถานศึกษาที่มีนักเรียนติดยาเสพติดและท้องในระหว่างวัยเรียนท่านจะเลือกแก้ปัญหาด้วยโครงการใด
  • A. 

   โรงเรียนสีขาว

  • B. 

   ห้องเรียนสีขาว

  • C. 

   วางทุกงานอ่านทุกคน

  • D. 

   เศรษฐกิจพอเพียง

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมหลักในสถานศึกษาที่ช่วยในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • A. 

   YC

  • B. 

   Classroom Meeting

  • C. 

   Home Room

  • D. 

   การเยี่ยมบ้าน

 • 11. 
  คณะกรรมการในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
  • A. 

   คณะกรรมการอำนวยการ

  • B. 

   คณะกรรมการส่งเสริมและติดตาม

  • C. 

   คณะกรรมการประสานงาน

  • D. 

   คณะกรรมการดำเนินการ

 • 12. 
  ข้อใดจับคู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ทีมนำ กับ ผู้อำนวยการ

  • B. 

   ทีมประสาน กับ รอง.ผอ.รร.

  • C. 

   ทีมทำ กับ ครูประจำชั้น

  • D. 

   ทีมนำ กับ ครูแนะแนว

 • 13. 
  "ติดตาม ประสานผู้เกี่ยวข้อง ประชุมครู จัด YC บันทึกหลักฐาน" เป็นหน้าที่ของใครใน "ทีมทำ"
  • A. 

   หัวหน้าระดับชั้นหรือรองหัวหน้าระดับชั้น

  • B. 

   ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้น

  • C. 

   ครูแนะแนว

  • D. 

   ผู้แทนนักเรียน

 • 14. 
  หากท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านจะเลือกช่วยเหลือนักเรียนคนใดก่อน
  • A. 

   เด็กชายแดง ถูกครูดำแตะในระหว่างสอนวิชาพลศึกษา

  • B. 

   เด็กหญิงขาว ถูกครูแดงลวนลามพูดจาเกี้ยวพาลาสีชู้สาว

  • C. 

   เด็กชายขาว เดินหกล้มเลือดออกร้องไห้เสียงดัง

  • D. 

   เด็กชายเขียว มีอาการเมายาบ้า พูดจาไม่รู้เรื่อง

 • 15. 
  การสร้างวินัยเชิงบวก หรือ (Positive Discipline) ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนควรเริ่มจากสิ่งใด
  • A. 

   เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก

  • B. 

   พยายามพัฒนาพฤติกรมที่พึงประสงค์ การมีวินัยในตนเองและบุคลิกลักษณะที่ดี

  • C. 

   พยายามให้เด็กมีส่วนร่วมมากที่สุด

  • D. 

   คำนึงถึงความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็ก

 • 16. 
  YCในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มใดมากที่สุด
  • A. 

   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

  • B. 

   คณะครู

  • C. 

   คณะผู้บริหาร

  • D. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 17. 
  บุคคลในกลุ่มใดไม่จำเป็นต้องมีในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ได้
  • A. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   คณะผู้บริหาร

  • C. 

   ครูแนะแนว

  • D. 

   ครูที่ปรึกษา

Back to Top Back to top