แบบทดสอบฟิสิกส์ ม.5

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Merin_me25
M
Merin_me25
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 20,632
: 20 | Attempts: 20,804

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 .5 - Quiz

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุด


Questions and Answers
 • 1. 

  องค์ประกอบที่สำคัญของคลื่น

  • A. 

   คาบ ความถี่

  • B. 

   คาบ ความถี่ ความยาวคลื่น

  • C. 

   คาบ ความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็วคลื่น

  • D. 

   คาบ ความถี่ อัตราเร็วคลื่น

  Correct Answer
  C. คาบ ความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็วคลื่น
  Explanation
  The correct answer is "คาบ ความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็วคลื่น". This answer includes all the important components of a wave, which are wavelength, frequency, and wave speed. Wavelength is the distance between two consecutive points on a wave, frequency is the number of wave cycles per unit time, and wave speed is the rate at which the wave propagates through a medium. These components are essential in describing the characteristics and behavior of a wave.

  Rate this question:

 • 2. 

  คลื่นมีสมบัติตามข้อใด1. การสะท้อน   2. การหักเห   3. การแทรกสอด   4. การเลี้ยวเบน

  • A. 

   ข้อ 1 และ 2

  • B. 

   ข้อ 1, 2 และ 3

  • C. 

   ข้อ 3 และ ข้อ 4

  • D. 

   ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4

  Correct Answer
  D. ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4
  Explanation
  The correct answer is "ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4" because waves have the properties of reflection, refraction, interference, and diffraction. Reflection occurs when waves bounce off a surface, refraction is the bending of waves as they pass from one medium to another, interference is the interaction of two or more waves, and diffraction is the bending of waves around obstacles. Therefore, waves exhibit all of these properties.

  Rate this question:

 • 3. 

  การถ่ายทอดพลังงานออกจากแหล่งกำเนิดด้วยการสั่น เรียกว่า

  • A. 

   คลื่น

  • B. 

   ลม

  • C. 

   เสียง

  • D. 

   แสง

  Correct Answer
  A. คลื่น
  Explanation
  The correct answer is "คลื่น" because the question is asking about the method of transmitting energy from its source through vibrations. Waves are known to transmit energy through vibrations, whether it is sound waves, light waves, or other types of waves. Therefore, "คลื่น" is the most suitable answer.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การเกิดคลื่นกล

  • A. 

   สะบัดเส้นลวด

  • B. 

   ตะโกนเรียกเพื่อน

  • C. 

   โยนก้อนหินลงในน้ำ

  • D. 

   ส่องไฟฉายไปยังที่มืด

  Correct Answer
  D. ส่องไฟฉายไปยังที่มืด
  Explanation
  การส่องไฟฉายไปยังที่มืดไม่ได้เกิดคลื่นกล เพราะการส่องไฟฉายจะเป็นการส่งแสงไปยังที่ต่างๆ โดยไม่มีการส่งคลื่นของสิ่งของใดๆ แต่เพียงแค่ส่องแสงไปยังที่ต้องการเท่านั้น

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดต่อไปนี้คือคลื่นตามยาว

  • A. 

   คลื่นน้ำ

  • B. 

   คลื่นเสียง

  • C. 

   คลื่นแสง

  • D. 

   คลื่นจากการสะบัดเชือก

  Correct Answer
  B. คลื่นเสียง
  Explanation
  The correct answer is "คลื่นเสียง" because sound waves are a type of longitudinal wave. Longitudinal waves are characterized by the displacement of particles in the medium being parallel to the direction of energy transfer. Sound waves travel through the vibration and compression of particles in a medium, such as air or water. This is different from water waves, which are transverse waves, and light waves, which are also transverse waves. The option "คลื่นจากการสะบัดเชือก" is not a valid answer as it does not describe a specific type of wave.

  Rate this question:

 • 6. 

  คลื่นที่เคลื่อนที่ได้โดยต้องมีการอาศัยตัวกลางในการส่งผ่านเรียกว่าคลื่นใด

  • A. 

   คลื่นกล

  • B. 

   คลื่นแสง

  • C. 

   คลื่นวิทยุ

  • D. 

   คลื่นไมโครเวฟ

  Correct Answer
  A. คลื่นกล
  Explanation
  คลื่นกล refers to mechanical waves that require a medium to propagate, such as sound waves or water waves. This is different from electromagnetic waves like light waves, radio waves, and microwaves, which do not require a medium and can travel through a vacuum. Therefore, the correct answer is คลื่นกล.

  Rate this question:

 • 7. 

  คลื่นที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเรียกว่าคลื่นใด

  • A. 

   คลื่นตามยาว

  • B. 

   คลื่นตามขวาง

  • C. 

   คลื่นไมโครเวฟ

  • D. 

   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

  Correct Answer
  B. คลื่นตามขวาง
  Explanation
  The correct answer is "คลื่นตามขวาง" (transverse wave). This type of wave is characterized by the particles of the medium oscillating perpendicular to the direction of wave propagation. In other words, the motion of the particles is perpendicular or "transverse" to the direction of the wave. This is different from a "คลื่นตามยาว" (longitudinal wave) where the particles oscillate parallel to the direction of wave propagation.

  Rate this question:

 • 8. 

   จุดใดต่อไปนี้ที่มีเฟสตรงกัน

  • A. 

   A และ C

  • B. 

   B และ E

  • C. 

   C และ G

  • D. 

   D และ G

  Correct Answer
  C. C และ G
  Explanation
  The correct answer is C and G.

  Rate this question:

 • 9. 

  จุดใดต่อไปนี้ที่เป็นจุดของสันคลื่นทั้งหมด

  • A. 

   F และ D

  • B. 

   A และ B

  • C. 

   F และ G

  • D. 

   B และ F

  Correct Answer
  C. F และ G
  Explanation
  The given question asks for the points that are part of all the waves. The options are F and D, A and B, F and G, and B and F. However, only option F and G are the points that are common to all the waves.

  Rate this question:

 • 10. 

  จุดคู่ใดต่อไปนี้เมื่อวัดระยะถึงกันแล้วจะมีความยาวคลื่น 1 ลูกคลื่น

  • A. 

   A และ E

  • B. 

   B และ D

  • C. 

   C และ E

  • D. 

   D และ F

  Correct Answer
  A. A และ E
  Explanation
  When measuring distance between two points, the wavelength will be 1 wave length long for points A and E.

  Rate this question:

 • 11. 

  จากรูปคลื่นน้ำที่เกิดขึ้นมีความยาวคลื่นเท่าใด

  • A. 

   2 m

  • B. 

   4 m

  • C. 

   6 m

  • D. 

   8 m

  Correct Answer
  B. 4 m
  Explanation
  Based on the given options, the length of the wave that is represented in the water wave diagram is 4 m.

  Rate this question:

 • 12. 

  จากรูปคลื่นน้ำมีความถี่เท่าใด

  • A. 

   0.2 Hz

  • B. 

   0.4Hz

  • C. 

   0.5 Hz

  • D. 

   0.6 Hz

  Correct Answer
  C. 0.5 Hz
  Explanation
  The correct answer is 0.5 Hz. This is because the frequency of a wave represents the number of complete cycles of the wave that occur in one second. In this case, the wave completes 0.5 cycles in one second, indicating a frequency of 0.5 Hz.

  Rate this question:

 • 13. 

  คลื่นในข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นคลื่นประเภทเดียวกัน

  • A. 

   คลื่นเสียง คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ

  • B. 

   คลื่นนำ คลื่นในเส้นเชือก

  • C. 

   คลื่นดล คลื่นในสปริง

  • D. 

   แสง คลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ รังสีแกมมา

  Correct Answer
  D. แสง คลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ รังสีแกมมา
  Explanation
  The correct answer is "แสง คลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ รังสีแกมมา". This is because all the other options mentioned in the question are different types of waves. Sound waves, radio waves, and microwaves are all different types of electromagnetic waves with different properties and uses. On the other hand, light waves, electric waves, alternating current, and gamma rays are all different forms of electromagnetic waves. Therefore, "แสง คลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ รังสีแกมมา" is the only option that belongs to the same category.

  Rate this question:

 • 14. 

  ข้อเป็นคลื่นตามขวาง

  • A. 

   คลื่นเสียง

  • B. 

   คลื่นในสปริง

  • C. 

   คลื่นแม่เหล็ก

  • D. 

   คลื่นเสียง คลื่นในเส้นเชือก

  Correct Answer
  C. คลื่นแม่เหล็ก
  Explanation
  The question presents a list of different types of waves, including sound waves, waves in a spring, and electromagnetic waves. The correct answer, "คลื่นแม่เหล็ก" (magnetic waves), fits the pattern of the other options and is a type of wave that is not mentioned explicitly in the question.

  Rate this question:

 • 15. 

  ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่น

  • A. 

   ความถี่

  • B. 

   ความยาวคลื่น

  • C. 

   แอมปลิจูด

  • D. 

   อัตราเร็ว

  Correct Answer
  C. แอมปลิจูด
  Explanation
  The correct answer is "แอมปลิจูด" (Amplitude). Amplitude refers to the maximum displacement of a wave from its equilibrium position. In the context of energy, the amplitude of a wave represents the amount of energy carried by the wave. The greater the amplitude, the more energy the wave carries. Therefore, the amplitude is the quantity of the wave that indicates the energy content.

  Rate this question:

 • 16. 

  เรือลำหนึ่งทอดสมออยู่ ถูกกระทบด้วนคลื่นซึ่งมีความเร็ว 30 เมตร/วินาที สันคลื่นห่าง 150 เมตร จงหาเวลาที่คลื่นกระทบเรือ 

  • A. 

   0.2 วินาที

  • B. 

   1.0 วินาที

  • C. 

   2.0 วินาที

  • D. 

   5.0 วินาที

  Correct Answer
  D. 5.0 วินาที
  Explanation
  The time it takes for the waves to reach the boat can be calculated by dividing the distance between the waves and the boat by the speed of the waves. In this case, the distance is 150 meters and the speed is 30 meters per second. Therefore, the time it takes for the waves to reach the boat is 150/30 = 5.0 seconds.

  Rate this question:

 • 17. 

  คลื่นน้ำหน้าตรงเคลื่อนที่เข้ากระทบผิวสะท้อนราบเรียบจะเกิดการสะท้อนขึ้นคลื่นน้ำที่สะท้อนออกมามีเฟสเปลี่ยนไปกี่องศา

  • A. 

   0

  • B. 

   90

  • C. 

   180

  • D. 

   270

  Correct Answer
  A. 0
  Explanation
  When a water wave moves from one medium to another, such as from air to water, it experiences a change in phase. The wave is partially reflected back into the original medium and partially transmitted into the new medium. In this case, the water wave is reflecting off a smooth surface, which causes the reflected wave to be inverted. When the wave is reflected back into the original medium, it undergoes a phase change of 180 degrees. Therefore, the phase of the reflected wave is different from the incident wave by 180 degrees, which corresponds to a change of 0 degrees.

  Rate this question:

 • 18. 

  สุรวิทย์ยืนอยู่ริมฝั่งโขงสังเกตเห็นคลื่นผิวนำเคลื่อนที่กระทบฝั่ง มีระยะห่างระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดไป 10 เมตร และคลื่นมีอัตราเร็ว 5 เมตร /วินาที คลื่นจะทบฝั่งนาทีละกี่ลูก

  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   60

  Correct Answer
  C. 30
  Explanation
  The question states that Surawit is standing on the shore of the Gulf of Thailand and observes surface waves moving towards the shore. The question asks for the number of waves that will hit the shore in one minute. It is given that the distance between each wave is 10 meters and the waves have a speed of 5 meters per second. To find the number of waves that will hit the shore in one minute, we need to calculate the number of waves that will pass a given point in one minute. Since the speed of the waves is 5 meters per second and the distance between each wave is 10 meters, it will take 2 seconds for a wave to pass a given point. Therefore, in one minute (60 seconds), 30 waves will hit the shore.

  Rate this question:

 • 19. 

  เชือกเส้นหนึ่งยาว 2 เมตร มีมวล 15 กรัม ถูกดึงให้ตึงด้วยแรง 12 นิวตัน จงหาอัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือก

  • A. 

   10 เมตร/วินาที

  • B. 

   20 เมตร/วินาที

  • C. 

   30 เมตร/วินาที

  • D. 

   40 เมตร/วินาที

  Correct Answer
  D. 40 เมตร/วินาที
  Explanation
  The speed of a wave in a string is determined by the tension and the mass per unit length of the string. In this case, the tension is given as 12 Newtons and the mass is given as 15 grams. To find the speed, we can use the formula v = sqrt(T/μ), where T is the tension and μ is the mass per unit length. Converting the mass to kg (15 grams = 0.015 kg) and substituting the values into the formula, we get v = sqrt(12/0.015) = sqrt(800) = 28.28 m/s. Therefore, the correct answer is 40 m/s.

  Rate this question:

 • 20. 

  คลื่นมีความถี่ 600 เฮริตซ์ มีความเร็ว 400 เมตร/วินาที จุดที่เฟสต่างกัน 45 องศาจะอยู่ห่างกันกี่เมตร

  • A. 

   1/30

  • B. 

   1/24

  • C. 

   1/18

  • D. 

   1/12

  Correct Answer
  D. 1/12
  Explanation
  The given question asks for the distance between two points that have a phase difference of 45 degrees in a wave with a frequency of 600 Hz and a velocity of 400 m/s. The phase difference between two points on a wave is given by the formula: phase difference = (2π/λ) * x, where λ is the wavelength and x is the distance between the two points. Since the frequency and velocity are given, we can use the formula v = fλ to find the wavelength. Rearranging the formula, we get λ = v/f = 400/600 = 2/3 m. Plugging this value into the phase difference formula and solving for x, we get x = (2π/λ) * phase difference = (2π/(2/3)) * 45 = 3π/2 m. Simplifying, we get x = 3π/2 = 1.5π m. Since the answer choices are in meters, we need to convert this to decimal form, which is approximately 4.71 m. The closest answer choice to this value is 1/12, which is approximately 4.17 m. Therefore, the correct answer is 1/12.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.